Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Starszy specjalista/Starsza specjalistka ds. wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-26

Ważne do: 2022-02-14

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

 

Starszy specjalista/Starsza specjalistka ds. wydawnictw

 

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty wydawnicze, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, 

to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Starszy specjalista/Starsza specjalistka ds. wydawnictw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista/Starsza specjalistka ds. wydawnictw

                                                                              

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

 

Starszy specjalista/Starsza specjalistka ds. wydawnictw

 

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty wydawnicze, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, 

to szukamy właśnie Ciebie!

 

Wydawnictwa Muzeum Warszawy 

Nr ref.: SSW_2WM/2022

 

Zakres obowiązków:

Prowadzenie projektów wydawniczych od koncepcji aż po druk, poprzez m.in.:

×             opracowywanie założeń publikacji, zasad edycji tekstu, harmonogramu i kosztorysu produkcji

×             współpracę z autorami tekstów, redaktorami merytorycznymi, grafikami

×             koordynowanie redakcji, korekt, składu

×             współpracę z drukarnią

×             edytowanie i redagowanie tekstów w języku polskim do publikacji drukowanych i elektronicznych

×             poszukiwanie ilustracji, pozyskiwanie plików i praw autorskich

×             sporządzanie umów i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych

×             kompletowanie i nadzorowanie dokumentacji powstającej w trakcie realizacji projektu

×             katalogowanie i archiwizowanie plików związanych z powstawaniem i drukiem publikacji

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe magisterskie

×          min. 2 lata stażu pracy

×          min. rok doświadczenia w samodzielnym prowadzeniu projektów 

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          umiejętność pracy pod presją czasu

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku humanistycznym (preferowane: filologia polska, historia sztuki, kulturoznawstwo)

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          znajomość innych języków obcych

×          ukończone studia podyplomowe/kursy/specjalizacje w ramach studiów w zakresie edytorstwa lub minimum rok doświadczenia na stanowisku redaktora prowadzącego bądź innym związanym z koordynacją projektów wydawniczych

×          kreatywność, sumienność, dokładność, zaangażowanie, umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, samodzielność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

×          pracę przy ciekawych projektach wydawniczych

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          listu motywacyjnego oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SSW_2WM/2022) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  14.02.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: Ostrołęka i okolice

Data ogłoszenia: 2022-01-20

Ważne do: 2022-02-14

Nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych.
Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

I. Informacje ogólne:
– wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,
– miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Administracji,
– rodzaj umowy: umowa o pracę.

II. Wymagania:
– ukończone studia wyższe, min. licencjat,
– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
– znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych (szczególnie ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej),
– umiejętność interpretacji przepisów prawa i stosowania ich w praktyce,
– umiejętność posługiwania się komputerem w środowisku Windows (pakiet MS Office, praktyczna obsługa arkuszy kalkulacyjnych Excel),
– umiejętności organizacyjne, skrupulatność i dbałość o jakość wykonywanej pracy,
– umiejętność analitycznego myślenia, przewidywania i rozwiązywania problemów,
– komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy w zespole,
– odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
– umiejętność formułowania dokumentów administracyjnych,
– umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
– wysoka kultura osobista.

III. Zakres realizowanych zadań:
– realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych i regulacji wewnętrznych,
– przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zarówno w trybach obowiązywania ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i zamówień publicznych w trybach wyłączonych ze stosowania ustawy,
– opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych,
– przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia, zapytań ofertowych, opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, przygotowywanie projektów umów, publikowanie obowiązujących ogłoszeń w BZP,
– przygotowywanie odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców, przygotowywanie ewentualnych wezwań do wyjaśnień/uzupełnienia dokumentów złożonych wraz z ofertami przez wykonawców,
– dokonywanie weryfikacji i oceny złożonych ofert, przygotowywanie informacji o wyborze lub odrzuceniu wykonawcy/oferty, sporządzanie protokołów z postępowania,
– wykonywanie innych wymaganych czynności, koniecznych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowań zamówień publicznych,
– udział i kierowanie pracami komisji przetargowych oraz zapewnienie pełnej obsługi organizacyjnej i dokumentacyjnej powoływanych komisji przetargowych,
– koordynacja procesu udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy, z zachowaniem wymaganych terminów,
– sporządzanie aneksów umów w przypadku ich zmiany,
– kompletowanie, przechowywanie oraz archiwizowanie dokumentacji z postępowań,
– prowadzenie procedur zamówieniowych przy użyciu platformy elektronicznej,
– przygotowanie i publikowanie planu zamówień publicznych MKK,
– weryfikacja zamówień tożsamych pod kątem wystąpienia obowiązku stosowania ustawy Pzp lub wyłączenia zamówienia spod reżimu ustawy Pzp,
– analiza i określanie właściwej procedury postępowania,
– współpraca z innymi komórkami, wsparcie pracowników i konsultacje w zakresie dokonywania zakupów,
– bieżące śledzenie zmian w zakresie przepisów dotyczących zamówień publicznych,
– prowadzenie rejestru wszystkich udzielanych zamówień publicznych, w tym rejestru faktur,
– sporządzanie raportów, zestawień, potrzebnych analiz oraz udzielanie wyjaśnień z zakresu zamówień publicznych,
– opracowywanie i publikowanie sprawozdań rocznych wymaganych ustawą Pzp,
– przygotowywanie dokumentów i informacji na potrzeby współpracy z audytorami, kontrolerami i uprawnionymi do prowadzenia kontroli w zakresie zamówień publicznych.

IV. Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
– kserokopie świadectw pracy,
– mile widziane referencje,
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

V. Sposób aplikacji:
– dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
– dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

Oferta ważna do 14 lutego 2022 r.

 

 

Klauzula informacyjna
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, przy pl. gen. J. Bema 8.
Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK – do zakończenia procesu rekrutacji.
Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Księgowy/księgowa

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: Ostrołęka i okolice

Data ogłoszenia: 2022-01-20

Ważne do: 2022-02-14

Nabór na stanowisko: księgowy/księgowa.

I. Informacje ogólne:
– wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy,
– miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Finansowo-Księgowy,
– rodzaj umowy: umowa o pracę.

II. Wymagania:
– wykształcenie wyższe (I lub II stopnia), na kierunku ekonomia, finanse lub rachunkowość,
– min. 3 lata stażu pracy (mile widziane doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych),
– znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, finansów publicznych,
– umiejętność stosowania zasad ewidencji księgowej,
– znajomość obsługi programu finansowo-księgowego i programów współpracujących (np. Symfonia),
– obsługa komputera (pakiet MS Office),
– dokładność, rzetelność, zaangażowanie w wykonywaną pracę,
– umiejętność pracy w zespole.

III. Zakres realizowanych zadań:
– prowadzenie księgi wpływu faktur i rachunków,
– księgowanie dokumentów: przychodów, kosztowych, wyciągów bankowych, amortyzacji, raportów kasowych i innych dokumentów księgowych,
– rozliczanie dotacji celowych i inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych,
– prowadzenie rejestru umów cywilnoprawnych oraz sporządzanie umów o dzieło, zlecenie i ich rozliczanie,
– prowadzenie rozrachunków z kontrahentami – potwierdzenie sald, kompensaty, noty księgowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia.

IV. Wymagane dokumenty:
– CV,
– list motywacyjny,
– kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
– kserokopie świadectw pracy,
– mile widziane referencje,
– klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

V. Sposób aplikacji:
– dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
– dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl. gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

Oferta ważna do 14 lutego 2022 r.

 

 

Klauzula informacyjna
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, przy pl. gen. J. Bema 8.
Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK – do zakończenia procesu rekrutacji.
Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw – Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator/ka ds. dostępności

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-01-20

Ważne do: 2022-01-31

Muzeum Zamkowe w Malborku to unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Aktualnie poszukujemy do naszego zespołu Koordynatora/ki ds. dostępności, który będzie koordynował nasze starania związane z zapewnieniem dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Architektura naszych Zamków nie ułatwia zadania, ale konsekwentnie wdrażamy usprawnienia w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz komunikacyjno-informacyjnej. 

Poszukujemy osoby nastawionej na poszukiwanie rozwiązań, która będzie opiekunem dostępności i rzecznikiem rozwiązań na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:

Koordynator/ka ds. dostępności

Rodzaj umowy: umowa o pracę / umowa zlecenia

Wymiar czasu pracy w przypadku umowy o pracę: ½ etatu

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie (MZM) 

Ogłoszenie: Koordynator/ka ds. dostępności Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator/ka ds. dostępności

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań Koordynatora/ki ds. dostępności należy zarządzanie procesem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Muzeum zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, w tym Ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym:

1)     Koordynacja prac zespołu ds. dostępności;

2)     Identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami;

3)     Wyznaczanie kierunków, inicjowanie propozycji działań, bieżąca aktualizacja i koordynacja wdrożenia planu działań MZM na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)     Identyfikacja możliwości realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami, aplikowanie o środki zewnętrzne oraz koordynacja i realizacja projektów dofinansowanych na rzecz zwiększania dostępności MZM dla osób ze szczególnymi potrzebami;

5)     Monitorowanie oraz realizacja zapisów Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

6)     Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

7)     Przygotowywanie sprawozdań związanych z dostępnością MZM;

8)        Współpraca z Pracownikami MZM w celu budowania ich wiedzy w zakresie zwiększania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Wymagania: 

1)     Wykształcenie wyższe;

2)     Preferowane wykształcenie uzupełniające w zakresie związanym z dostępnością;

3)     Znajomość Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

4)     Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami;

5)     Doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z dostępnością, prowadzeniem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami;

6)     Doświadczenie we współpracy z organizacjami i instytucjami, nakierowanymi w swej działalności na wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami;

7)     Umiejętność obsługi pakietu MS Office;

8)     Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność;

9)     Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie;

10)  Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

Oferujemy:

1)     Stabilne zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;

2)     W przypadku umowy o pracę, pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe;

- dofinansowanie do wypoczynku;

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów;

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci;

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach;

3) Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

4) Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznego zamku.

Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny oraz CV;

2)     Kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

3)     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl     w terminie do dnia 31 stycznia 2022r.

W tytule maila proszę wpisać: „koordynator_dostępność”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu zbiorów

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-20

Ważne do: 2022-02-21

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum;
znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in  aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich,
umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań Działu,
dobra znajomość programów do ewidencji zbiorów oraz zagadnień związanych z digitalizacją,
doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie:
o   organizacji procesu pozyskiwania zbiorów w Polsce i zagranicą

o   ewidencjonowania i udostępniania zbiorów

o   przygotowywania publikacji dotyczących zbiorów

umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
dobra znajomość języka angielskiego,
kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość,
etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

 

Mile widziane:

znajomość języka jidysz, hebrajskiego lub niemieckiego,
publikacje na tematy związane z profilem Muzeum.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         nadzór nad inwentaryzacją, ewidencjonowaniem, digitalizacją i ruchem muzealiów,

·         nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach i w magazynach oraz  prowadzenie kontroli stanu zbiorów,

·         nadzór nad procedurą zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowanie i zwrot depozytów,

przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i budżetów dotyczących Działu,
współtworzenie polityki budowania kolekcji MGW,
współpraca z innymi działami zwłaszcza przy tworzeniu planów wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych i  wystawienniczych MGW,
współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie dotyczącym zbiorów,
sprawowanie opieki merytorycznej nad wydawnictwami związanymi ze zbiorami,
nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Działu i sprawozdawczością,
nadzór nad pracą Działu,
przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego.
Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·         pracę w rozwijającej się instytucji

·         pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz publikacji i zrealizowanych projektów dotyczących zarządzania zbiorami.  Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 10 lutego 2022 r. na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DZ_KIEROWNIK

 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.

2. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

3. Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

7. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzealnik

Poszukuje: Muzeum Twierdzy Kostrzyn

Na terenie: Stare Miasto i twierdza Kostrzyn nad Odrą, Polska

Data ogłoszenia: 2022-01-19

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje dwóch muzealników na pełny etat

Miejscem pracy są nie tylko obiekty twierdzy, ale również teren Starego Miasta, a w razie konieczności praca w tzw. terenie poza naszą siedzibą. Praca u nas jest bardzo interesująca, sytuacja jest dynamiczna, teren Starówki jest jeszcze nie do końca odkrytą kartą historii, praktycznie każdego dnia możemy zostać zaskoczeni kolejnym znaleziskiem czy odkryciem. Jest to praca bardzo urozmaicona, o czym można przekonać się przeglądając naszą stronę internetową czy profil FB. Wymagania, to przede wszystkim wykształcenie wyższe na kierunku historycznym oraz znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego. Mile widziane, ale nie obowiązkowe, są uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, doświadczenie  w pracy z materiałem zabytkowym, przygotowanie pedagogiczne. Bliżej określiliśmy je w naszym ogłoszeniu, które zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2022-01-18

Ważne do: 2022-02-28

Muzuem Poczty i telekomunikacji we Wrocławiu poszukuje pracownika na stanowisko Pomoc Muzealna.

Zakres obowiązków:

-Dbałość o ład, porządek i czystość w salach ekspozycyjnych i innych pomieszczeniach Muzeum.
-Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze.
-Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy.
-Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum.
-Wykonywanie prac zleconych przez przełożonego zgodnych z zakresem obowiązków.

Wymagania kwalifikacyjne:

-Rzetelność, sumienność, lojalność.
-Komunikatywność.
-Łatwość nawiązywania kontaktu.
-Umiejętność pracy w zespole.
-Życzliwość i wysoka kultura osobista.
-Umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich.
-Mile widziana znajomość pracy w instytucji kultury.
-Dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:
Umiejętność obsługi kasy fiskalnej, wykształcenie średnie, znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukatorka/Edukator

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2022-01-17

Ważne do: 2022-02-04

W obecnym składzie pracujemy w Dziale Edukacji już dłuższy czas i szukamy kogoś, kto dopełni nasz zespół. Przez ten czasu udało nam się stworzyć szereg wartościowych i nagradzanych projektów, z których jesteśmy dumne. Wybrałyśmy kilka naszych ulubionych przedsięwzięć, do których linki znajdziesz na końcu tego ogłoszenia.                                    Pracując nad ofertą Działu Edukacji kierujemy się poniższymi wartościami:                             - otwartość i solidarność – praca nad otwieraniem świadomości społeczeństwa, promowanie równości jako wartości,                                                                                          - wspólnotowość i współpraca– tworzenie i dbanie o wspólnoty, m.in. różnych grup odbiorców w Muzeum i on-line, kolektywne wypracowywanie pomysłów i wspólne o nie dbanie,                                                                                                                                        -szacunek do historii – pracujemy nad rzetelnym przekazywaniem wiedzy historycznej w ciekawy, nieszablonowy sposób,                                                                                                -uważność – bycie tu i teraz, aby jak najlepiej odpowiadać na bieżące potrzeby.

Jeśli są one bliskie i Tobie, lubisz pracować z najmłodszymi odbiorcami kultury, a także chciałbyś/chciałabyś pracować w biurze z widokiem na morze i wejściem do gdyńskiego portu, zapraszamy do aplikowania na stanowisko edukatorka/edukator. 

Twoim zadaniem będzie:                                                                                                             - prowadzenie warsztatów i zajęć dla grup szkolnych, rodzin, osób dorosłych;                         - oprowadzanie po Muzeum grup szkolnych (również w języku angielskim oraz on-line);       - wspólna praca nad rozwijaniem oferty edukacyjnej Muzeum.

Na stanowisku edukatorki lub edukatora wymagamy wykształcenia wyższego (preferowane kierunki historyczne, społeczne lub pedagogiczne) oraz minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych. 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:                                                                                      - szkicowa koncepcja warsztatu on-line dla grupy szkolnej z klas IV-V, w ciekawy sposób wyjaśniającego zagadnienia: migracje, emigracja, imigracja, uchodźstwo;                                 - CV z listem motywacyjnym;                                                                                                     - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;                                                   - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;                                 - kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres biuro@muzeumemigracji.pl w terminie do dnia 4 lutego 2022 r. do godz. 15:30, tytułując maila: „Nabór na stanowisko: edukatorki/edukatora".

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.  

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. 

Prosimy o załączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do  celów  rekrutacji o treści : „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1  moich   danych   osobowych   w   celu   przeprowadzenia   procedury   rekrutacji   na   stanowisko edukatorki/edukatora”.

Nasze ulubione projekty: 

Ania: Kryminalne Piątki  https://polska1.pl/projects/kryminalne-piatki/

Asia: Late Nite  https://polska1.pl/projects/late-nite/

Ludwika: Projekt #nauczsięreagować

https://polska1.pl/premiera_spotu_i_pakietu_antydyskryminacyjnego_nauczsiereagowac/

Marta: Gdynia Language Swap  https://www.youtube.com/watch?v=rzV3OavUIT8

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.

4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO. 

5.  Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu  do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych  z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-01-14

Ważne do: 2022-02-13

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – 1/1 etatu; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 1;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy; 

·         Termin składania ofert – do 13.02.2022 r.;

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – od dnia 15.03.2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Ogłoszenie: Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Wymagania niezbędne:

1.     znajomość przepisów i umiejętność stosowania zasad ewidencji księgowej spełniającej  wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe ( finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.     doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych co najmniej 7 lat;

3.     wszelkich prawnych procedur, w tym jednolitego pliku kontrolnego JPK i JPK_VAT;

4.     znajomość zasad i  praktyczna umiejętność ewidencji i rozliczania podatku VAT w okresach miesięcznych i rocznych  oraz korekt wieloletnich;

5.     znajomość,  umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak:  ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacja podatkowa;

6.     dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

7.     biegła umiejętność pracy z wykorzystaniem programu MS Office, w szczególności Excell;

8.     samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

9.     skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.

Kryteria dodatkowe:

1.    doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych prowadzących działalność gospodarczą.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  wsparcie  merytoryczne oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem obowiązków przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

2.    nadzór nad prawidłowym stosowaniem polityki rachunkowości w ewidencji finansowo-księgowej, występowanie o zmiany lub niezbędne jej uzupełnienia; 

3.    sporządzanie lub kontrola poprawności dokumentów rozliczeniowych, informacji podatkowych i deklaracji przygotowywanych przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

4.    nadzór nad poprawnością prowadzonych rejestrów dla celów rozliczania VAT oraz sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych podatku VAT;  

5.    kontrola gospodarki towarowej i materiałowej;

6.    przygotowywanie  materiałów planistycznych, koordynacja procesu planowania zadaniowego oraz kontrola wykonania budżetów zadaniowych w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

7.    weryfikacja rozliczeń finansowych z wykorzystania przyznanych dotacji; 

8.    organizacja pracy pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

9.    współudział w pracach związanych z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem bilansu; 

10.  koordynacja i kontrola prawidłowości rozliczeń inwentaryzacyjnych.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.02.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533431282 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-01-14

Ważne do: 2022-02-13

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. księgowości 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – 1/1 etatu; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 1;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy; 

·         Termin składania ofert – do 13.02.2022 r.;

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – marzec/kwiecień 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.      co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

3.      umiejętność rozliczania podatku VAT;

4.      znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; 

5.      dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

6.      biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, 
w szczególności Excell;

7.      samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

8.      skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;

9.      korzystanie z pełni praw publicznych;

10.    niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryteria dodatkowe:

1.     mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,

2.     sporządzanie i terminowe składanie deklaracji i informacji VAT,

3.     rozliczanie podróży służbowych,

4.     uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

5.     uzgadnianie ewidencji materiałów, towarów i wyposażenia,

6.     współudział w sporządzaniu sprawozdań,

7.     współudział w rozliczaniu dotacji celowych,

8.     współudział w planowaniu budżetu.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 13.02.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013 lub 533431282 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kadr i płac

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-01-14

Ważne do: 2022-02-14

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Specjalista ds. kadr i płac.

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
- biegła obsługa programów kadrowo-płacowych i programu Płatnik,
- dobra znajomość pakietu MS Office (szczególnie Excel),
- praktyczna znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych
i podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dokładność, rzetelność, bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

·         Wymagania dodatkowe: 

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),
- obsługa programu Enova,
- znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych,
- doświadczenie zawodowe w jednostkach budżetowych.

·         Ogólny zakres obowiązków:

- kompleksowa, terminowa i zgodna z obowiązującymi przepisami obsługa kadrowo-płacowa pracowników,
- przygotowywanie dokumentów dotyczących zawierania i rozliczania umów cywilnoprawnych,
- prowadzenie akt osobowych, ewidencja i kontrola czasu pracy,
- obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych, 
- sporządzanie dokumentacji oraz rozliczanie w zakresie ZUS, PIT, PFRON, GUS,
- sprawozdawczość dotycząca zatrudnienia oraz czasu pracy, 
- archiwizacja dokumentacji związanej ze sprawami kadrowymi i wynagrodzeniami.

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- świadczenia socjalne,
- przyjazną atmosferę pracy,
- możliwość samokształcenia i rozwoju.

·         Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: m.kot@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 14.02.2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Edukacji (zastępstwo)

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2022-01-14

Ważne do: 2022-02-14

Państwowe Muzeum na Majdanku

zatrudni na zastępstwo

asystenta w Dziale Edukacji

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Edukacji (zastępstwo) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Edukacji (zastępstwo)

Opis stanowiska: 

 

·     organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych, dni studyjnych, warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski i zagranicy

·     przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych oraz nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci

·     animowanie działań edukacyjno-społecznych mających na celu upamiętnienie ofiar nazizmu

·     udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej, w szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą

·     udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych

 

Wymagania:

 

·     wykształcenie wyższe humanistyczne

·     biegła znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie,

·     kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych i animacyjnych

·     łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dużymi grupami publiczności, umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole

·     łatwość  poruszania się w świecie Internetu i mediów społecznościowych

·     wysoka kultura osobista

 

Mile widziane:

 

·     doświadczenie w wykorzystywaniu różnych narzędzi oraz aplikacji ułatwiających edukację pozaszkolną on-line

·     doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą

 

Oferujemy: 

 

·  praca w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę na zastępstwo
·  pakiet świadczeń socjalnych 
 

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.02.2022 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila „DZIAŁ EDUKACJI”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 17.02.2022 r.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

https://www.majdanek.eu/media/files/bip/294/ogloszenie_pmm_dzial_edukacji.pdf

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-13

Ważne do: 2022-02-11

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW

Do zadań pracownika należeć będzie:

·         uczestnictwo w pracach niezbędnych do stworzenia wystawy stałej, wystaw czasowych i wystaw organizowanych poza siedzibą Muzeum inspirujących do refleksji na temat historii warszawskiego getta, historii Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej, szczególnie w Warszawie i okolicach oraz Szpitala Dziecięcego Bersohnów i Baumanów

·         udział w pracach związanych z tworzeniem wystaw czasowych w Polsce i na świecie

·         udział we współpracy z innymi instytucjami w zakresie tworzenia wystawy stałej i wystaw czasowych; 

·         współdziałanie w pozyskiwaniu eksponatów, ikonografii, archiwaliów, związanych z historią getta warszawskiego, historią Żydów w Polsce, a w szczególności w Warszawie, historią i Zagłady i losów Żydów w czasie II wojny światowej;; 

·         udział w sporządzaniu projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Wystaw; 

·         współpraca z pozostałymi Działami Muzeum, a w szczególności z Działem Naukowym, Działem Zbiorów, Działem Edukacji, Działem Promocji oraz Działem Komunikacji Społecznej. 

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe o preferowanym kierunku: historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo, ewentualnie inne kierunki humanistyczne. 

·         2 lata doświadczenia w pracy w muzeum 

·         znajomość zagadnień w zakresie organizacji wystaw, w tym tworzenia scenariuszy planowania, tworzenia budżetów i rozliczania kosztów

·         umiejętność pracy w zespole 

·         bardzo dobra znajomość języka angielskiego

·         znajomość drugiego języka obcego (mile widziana) 

·         podstawowa znajomość tematyki związanej z kulturą i historią polskich Żydów. 

Oferujemy:

·         umowę o pracę na pełny etat

·         atrakcyjne wynagrodzenie

·         możliwość podwyższania kwalifikacji

·         pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

·         praca w intensywnie rozwijającej się instytucji kultury

·         praca w międzynarodowym środowisku

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 11 Lutego 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-13

Ważne do: 2022-02-13

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

Do zadań pracownika należeć będzie:

·         utrzymanie wszystkich systemów informatycznych wykorzystywanych w Muzeum, systemów operacyjnych, telekomunikacyjnych, sieci komputerowych, stron  internetowych i baz danych oraz zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania w Muzeum,

·         zarządzanie strukturą teleinformatyczną Muzeum oraz planowanie jej rozwoju, 

·         monitorowanie systemów, tworzenie kopii zapasowych, konfigurowanie sprzętu oraz instalowanie nowego oprogramowania i oprzyrządowania; 

·         udzielenie niezbędnej pomocy pracownikom Muzeum w zakresie użytkowania i prawidłowej eksploatacji zasobów teleinformatycznych i związanych z nimi urządzeń; urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu audiowizualnego, 

·         współtworzenie, wdrażanie i realizacja zasad polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego,

·         współpraca z Działem Zamówień w zakresie przygotowania i prowadzenia konkursów oraz postępowań z zakresu zamówień publicznych związanych z teleinformatyką dla Muzeum; 

·         współpraca z Działem Zamówień Publicznych w zakresie sporządzania zapytań ofertowych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówień z zakresu teleinformatyki,

·         przygotowywanie i obsługa systemów audiowizualnych na potrzeby wystawy stałej i wystaw czasowych Muzeum,

·         bieżące doradztwo w zakresie teleinformatyki;

·         przygotowanie projektów wszystkich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji programów wieloletnich oraz okresowych dotyczących realizacji zadań w zakresie teleinformatyki w Muzeum;  

·         sporządzanie projektów wieloletnich wymaganych prawem sprawozdań z realizacji wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Teleinformatyki; 

·         realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Teleinformatyki; 

·         sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Teleinformatyki; 

·         sporządzanie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Teleinformatyki.

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe w dziedzinie informatyki, cybernetyki lub nauk pokrewnych,

·         min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,

·         znajomość tematyki związanej z rozwiązaniami cyfrowymi, infrastrukturą teleinformatyczną, jej projektowaniem i wdrażaniem,

·         doświadczenie w zarządzaniu urządzeniami sieciowymi, serwerami, urządzeniami końcowymi, mobilnymi i ich utrzymaniem,

·         znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego i gotowość do ich wdrożenia w środowisku Muzeum,

·         doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania właściwego dla pracy biurowej, cyfrowej archiwizacji danych, digitalizacji materiałów wizualnych i ich prezentacji etc.,

·         umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,

·         umiejętność pracy w deficycie czasu,

·         kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:

·         preferowane doświadczenie z wdrożeń narzędzi teleinformatycznych w instytucjach kultury,

·         pożądana znajomość języka angielskiego,

Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·         pracę w rozwijającej się instytucji;

·         pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 13 lutego 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KIEROWNIK DZIAŁU TELEINFORMATYKI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

GŁÓWNY SPECJALISTA DZIAŁU EKONOMICZNEGO

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-13

Ważne do: 2022-02-12

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: GŁÓWNY SPECJALISTA DZIAŁU EKONOMICZNEGO Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: GŁÓWNY SPECJALISTA DZIAŁU EKONOMICZNEGO

Do zadań pracownika należeć będzie:

·         przygotowanie i realizacja strategii finansowej Muzeum;

·         przygotowanie założeń do budżetu Muzeum;

·         udział w przygotowaniu planu finansowego Muzeum i jego poszczególnych komórek organizacyjnych oraz monitorowanie jego realizacji;

·         koordynowanie prac związanych ze sporządzaniem planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Muzeum oraz weryfikowanie projektów planów tych komórek;

·         kontrola realizacji planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych  Muzeum; 

·         sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych w Muzeum;

·         współpraca przy analizach wykorzystania i alokacji środków będących w dyspozycji Muzeum;

·         bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Muzeum; 

·         pozyskiwanie środków na realizacje działań statutowych i inwestycyjnych Muzeum; 

·         sporządzenie wniosków dla zadań Muzeum przewidzianych do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania; 

·         organizowanie i wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów i nadzór nad jego realizacją; 

·         sporządzenie projektów wieloletnich programów i okresowych planów pracy dla Działu Ekonomicznego; 

·         realizacja zatwierdzonych przez Dyrektora Muzeum, wieloletnich programów i okresowych planów pracy Działu Ekonomicznego;

·         sporządzanie projektów planów rzeczowych, finansowych i sprawozdań oraz wniosków finansowych w zakresie zadań Działu Ekonomicznego; 

·         sporządzenie projektów okresowych sprawozdań merytorycznych na temat realizacji zadań Działu Ekonomicznego.

·         współpraca z osobą odpowiedzialną za zamówienia publiczne w zakresie prowadzenia rejestru zamówień oraz rozliczanie dokumentów księgowych w rejestrze zamówień.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii lub finansów;

·         min. 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z finansami;

·         sporządzanie analiz ekonomiczno – finansowych;

·         przygotowywanie założeń do budżetu;

·         przygotowywanie i realizacja założeń strategii finansowej;

·         udział w przygotowaniu planu finansowego;

·         bieżąca kontrola środków na inwestycje będących w dyspozycji Instytucji;

·         udział przy sporządzaniu planów rzeczowo-finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;

·         kontrola realizacji planów rzeczowo – finansowych poszczególnych komórek organizacyjnych Instytucji;

·         znajomość narzędzia pakietu MS Office w szczególności Excel;

·         dobra organizacja pracy, odporność na stres, jak również umiejętność budowania zespołów;

·         kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość;

·         etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

·         niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

·         doświadczenie w organizowaniu i wdrażaniu projektu elektronicznego obiegu dokumentów.

Mile widziane:

·         doświadczenie w instytucjach kultury;

·         pozyskiwanie środków na realizację zadań oraz umiejętność sporządzania wniosków do ubiegania się o środki z zewnętrznych źródeł finansowania;

·         doświadczenie w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków krajowych i EU;

·         znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

·         umowę o pracę;

·         możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;

·         pracę w rozwijającej się instytucji;

·         pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 12 lutego 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: STARSZY SPECJALISTA DZIAŁU WYSTAW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2022-01-13

Ważne do: 2022-01-31

Muzeum Pana Tadeusza poszukuje edukatorów! Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane współpracą z Działem Edukacji w zakresie realizacji lekcji muzealnych.

Jeśli szukasz ciekawej pracy w nowoczesnej instytucji kultury, lubisz ludzi oraz wyzwania to praca edukatora muzealnego jest właśnie dla Ciebie!
 
Oferujemy:
- zdobywanie doświadczenia w ramach nowoczesnego projektu muzealnego
- elastyczny grafik zajęć
- szkolenia oraz inne formy współdziałania umożliwiające podnoszenie kwalifikacji
- pracę na umowę-zlecenie z wynagrodzeniem za przeprowadzone lekcje
 
Jakie będą Twoje zadania?
- prowadzenie lekcji muzealnych z zakresu historii i sztuki prezentowanych na wystawie Muzeum Pana Tadeusza
- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych Muzeum Pana Tadeusza
- udział w projektach edukacyjnych realizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
 
Czego oczekujemy?
- chęci poszerzania wiedzy z zakresu historii, literatury i sztuki
- umiejętności występowania przed publicznością
- dyspozycyjności (zajęcia prowadzone są głównie w tygodniu w godzinach porannych)
- dobrej organizacji pracy, skrupulatności i punktualności
- komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, wysokiej kultury osobistej
- biegłej znajomości języka angielskiego i/lub niemieckiego

CV prosimy przesłać do 31 stycznia 2022 roku, pocztą elektroniczną, na adres edukacja@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „EDUKATOR MUZEALNY – lekcje muzealne”.
 
Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Komunikacji

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Sandomierz, woj. świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2022-01-13

Ważne do: 2022-02-05

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Kierownik Działu Komunikacji.

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe

- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),

- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,

- doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zespołem,

- umiejętność planowania, myślenia analitycznego i szybkiego podejmowania decyzji,

- komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie związane z działaniami z zakresu marketingu i promocji w placówkach kultury,

- znajomość innych języków obcych (co najmniej bierna),

- umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych,

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków, realizacji i rozliczaniu umów,

- znajomość narzędzi do monitoringu Internetu, analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych.

 

Ogólny zakres obowiązków:

- planowanie, nadzór i udział w pracach podległego działu,

- opracowywanie strategii, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych z uwzględnieniem powierzonego budżetu i ustalonych celów,

- promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum w mediach, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- prowadzenie badań w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum oraz analiza wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.,

- poszukiwanie niestandardowych źródeł i sposobów pozyskiwania publiczności i dotarcia do potencjalnych odbiorców, 

- przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum,

- ścisła współpraca i komunikacja z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji planów działalności Muzeum.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

Wynagrodzenie brutto: od 4200 zł

 

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: m.kot@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 05.02.2022 r.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. kadrowo-płacowych

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2022-01-12

Ważne do: 2022-02-09

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

zatrudni

Starszego referenta ds. kadrowo-płacowych

Ogłoszenie: Starszy referent ds. kadrowo-płacowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. kadrowo-płacowych

Opis stanowiska:

• wiedza w zakresie prawa pracy, podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych,
• przygotowanie umów i dokumentów związanych z nawiązaniem, przebiegiem i ustaniem stosunku pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników,
• naliczanie urlopów, rozliczanie czasu pracy i nieobecności,
• obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,
• naliczanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami i uwzględnieniem potrąceń z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
• przygotowanie raportów i zestawień kadrowo-płacowych,
• sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS oraz innych dokumentów związanych z ubezpieczeniami społecznymi,
• sporządzanie sprawozdań i deklaracji do instytucji zewnętrznych (US, GUS, PFRON, PPK) i współpraca z nimi,
• monitorowanie terminowości umów, badań lekarskich, szkoleń BHP

• Wymagania:

• wykształcenie min. średnie,
• minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
• praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
• dokładność, zaangażowanie w pracę, terminowość, umiejętność planowania i organizacji własnego czasu pracy

Mile widziane:

• znajomość programu kadrowo-płacowego Comarch Optima,
• znajomość pakietu MS Office szczególnie Excel

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę- pełny etat,
• finansowanie szkoleń,
• możliwość przystąpienie do ubezpieczenia grupowego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 09.02.2022 r. Prosimy o wpisanie w tytule maila: Starszy referent ds. kadrowo-płacowychSkontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 14.02.2022 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

https://www.majdanek.eu/media/files/bip/293/ogloszenie-sekcja-kadrowo-placowa.pdf

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. sprzedaży internetowej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-11

Ważne do: 2022-01-26

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. sprzedaży internetowej

Jeśli jesteś osobą samodzielną, multitasking nie jest Ci obcy, dobrze czujesz się w sprzedaży internetowej i obsłudze klienta, to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: SSI_1PS/2022

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. sprzedaży internetowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. sprzedaży internetowej

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/Specjalistki ds. sprzedaży internetowej

Jeśli jesteś osobą samodzielną, multitasking nie jest Ci obcy, dobrze czujesz się w sprzedaży internetowej i obsłudze klienta, to szukamy właśnie Ciebie!

Dział: Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: SSI_1PS/2022

 

Zakres obowiązków:

×         zarządzanie sklepem internetowym Muzeum, w tym wybór asortymentu wydawnictw i pamiątek, ustalanie polityki cenowej, sposobu ekspozycji, oraz promocji

×         Administracja strony internetowej (w tym aktualizacja certyfikatu SSL, aktualizacja i konserwacja WordPressa)

×         przygotowanie zdjęć i opisów produktów

×         obsługa klientów sklepu internetowego: przyjmowanie zamówień, wysyłka paczek, kontakt telefoniczny i mailowy, odpowiadanie na reklamacje

×         miesięczne raportowanie sprzedaży w sklepie

×         korzystanie z systemu kasowego iKsoris w zakresie sprzedaży w sklepie internetowym

×         współpraca z firmami dostarczającymi przesyłki, w tym podpisywanie umów i prowadzenie rozliczeń

×         odpowiedzialność za obieg dokumentów dotyczących zatowarowania i sprzedaży w sklepie internetowym; bieżące rozliczenia z Księgowością i Logistyką

×         prowadzenie miesięcznych analiz działania strony internetowej sklepu

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe

×         minimum 1 rok stażu pracy

×         obsługa komputera: CMS Wordpress, Windows, pakiet MS Office

×         znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         min. 2 lata doświadczenia w sprzedaży

×         znajomość obsługi stron internetowych

×         znajomość systemu iKsoris

×         znajomość rynku księgarskiego

×         samodzielność, innowacyjność, kreatywność, otwartość, staranność

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         niezbędne narzędzia do pracy

×         możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SSI_1PS/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  26.01.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.     Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Piaseczna

Poszukuje: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Na terenie: Piaseczno

Data ogłoszenia: 2022-01-11

Ważne do: 2022-01-31

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna. Oferty kandydatów należy składać do 31 stycznia 2022 roku.

Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Realizacja zadań własnych Gminy w zakresie działalności kulturalnej polegającej na zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez:
– gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie,
– katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
– zabezpieczanie i konserwacja zbiorów,
– udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych,
– prowadzenie działalności wydawniczej,
2) Zarządzanie, nadzór i reprezentowanie na zewnątrz Muzeum Piaseczna.
3) Prowadzenie gospodarki finansowej Muzeum.
4) Planowanie, organizowanie procesu pracy w Muzeum.
5) Pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego wobec zatrudnionych pracowników oraz wykonywanie wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy.

Wymagania obowiązkowe (kryteria niezbędne):
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym z zarządzaniem zespołami ludzkimi,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,
8) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
9) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury (w tym: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, prawa pracy),
10) znajomość statutu Muzeum Piaseczna w organizacji.

Preferowane kwalifikacje dodatkowe:
1) wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: zarządzanie instytucjami kultury, muzealnictwo, historia sztuki,
2) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej,
3) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,
4) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

Oferty kandydatów powinny zawierać:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) CV,
4) kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
5) kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe (m.in.: kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy, umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach),
6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, o braku skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289),
10) autorski program działania i rozwoju Muzeum Piaseczna na okres 3-7 lat zawierający m.in.:
a) misję i wizję Muzeum Piaseczna jako samorządowej instytucji kultury,
b) cele strategiczne na najbliższe lata,
c) koncepcję współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, fundacjami, placówkami oświatowymi,
d) koncepcję finansowania działalności Muzeum umożliwiającą osiąganie zaplanowanych celów wraz ze wskazaniem źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych,
e) koncepcję efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych.
11) podpisane przez kandydata oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na druku złączonym do ogłoszenia o naborze.
Przed podpisaniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy zapoznać się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Dokumenty wskazane w powyższym punkcie powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata.

Termin i miejsce złożenia ofert:
Oferty kandydatów zawierające wszystkie dokumenty wskazane w pkt 5 należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Piaseczna” w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno lub przesłać na adres: UMiG Piaseczno, ulica Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 roku do godz. 16.00. O terminie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.

Informacje dodatkowe:
1) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno zostanie powołana Komisja Konkursowa.
2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
I Etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym i analiza przedstawionych przez kandydatów programów działania i rozwoju Muzeum w Piasecznie; etap bez udziału kandydatów.
II Etap: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi przez Komisję kandydatami i rekomendacja kandydata Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
3) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu na każdym jego etapie.
4) W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów wynikających z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. z 2018r. poz. 2369).
5) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno i na stronie internetowej gminy www.piaseczno.eu, wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno.
6) “Statut Muzeum Piaseczna (w organizacji)” oraz „Koncepcja rozwoju i promocji oferty Muzeum Piaseczna wraz z oddziałami” – dokument strategiczny, dostępne są na stronie internetowej BIP: https://bip.piaseczno.eu/artykuly/460/muzeum-piaseczna
7) Termin rozpatrzenia złożonych ofert nastąpi w ciągu 30 dni.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie:
https://piaseczno.eu/konkurs-na-stanowisko-dyrektora-muzeum-piaseczna/ 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Animator ekspozycji w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Poszukuje: Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-11

Ważne do: 2022-01-18

-prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów i prelekcji edukacyjno-artystycznych, w formie stacjonarnej i online;
-informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami związanymi z życiem i twórczością Fryderyka Chopina w kontekście ekspozycji stałej oraz wystaw czasowych;
-utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi na każdym etapie kontaktu z Muzeum;
-współpraca z ochroną Muzeum w zakresie pomocy osobom z niepełnosprawnościami;
-współpraca z ochroną Muzeum i pracownikami Działu Edukacji w zakresie przestrzegania przez zwiedzających regulaminu zwiedzania Muzeum;
-obsługa wydarzeń edukacyjnych, recitali i innych imprez kulturalnych organizowanych przez Muzeum;
-zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem muzealiów i innych elementów wystawienniczych.

Ogłoszenie: Animator ekspozycji w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Animator ekspozycji w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Wymagania:

-wykształcenie co najmniej średnie

-zainteresowania humanistyczne lub artystyczne 

-znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym

-komunikatywność i kreatywność

-umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych

-umiejętność pracy w grupie

-wysoka kultura osobista

-gotowość do przyswajania wiedzy

-dyspozycyjność w weekendy

 

Dodatkowe kryteria, które mogą wpłynąć na wynik rekrutacji:

-doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w instytucji kultury lub szkolnictwie

-doświadczenie w prowadzeniu zajęć i warsztatów plastycznych dla dzieci

-znajomość innych języków niż angielski, w szczególności języka francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, japońskiego

-dyplom absolwenta szkoły muzycznej I lub II stopnia

 

Oferujemy:

-wynagrodzenie adekwatne do zakresu obowiązków

-pracę na umowę zlecenie

-pracę w systemie rotacyjnym od wtorku do niedzieli

-możliwość podjęcia interesujących wyzwań w instytucji kulturalnej

-udział w projektach związanych z działalnością Muzeum i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

-przyjazną atmosferę pracy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2022-01-10

Ważne do: 2022-01-21

STANOWISKO specjalista w Dziale Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów ZAKRES ZADAŃ: Obsługa administracyjna prac Działu, w tym:
 • rejestracja i prowadzenie zestawień umów, faktur, rachunków i innych dokumentów rozliczeniowych;
 • prowadzenie rejestru korespondencji;
 • udział w przygotowaniu szkoleń, obejmujący bieżącą współpracę z właściwym pełnomocnikiem dyrektora,
 • przygotowywanie pism, umów i bieżąca obsługa kontaktów z kontrahentami;
 • obsługa faktur i rachunków;
 • archiwizacja materiałów wytworzonych w ramach prac działu;
 • prowadzenie bazy danych podmiotów współpracujących z działem;
 • dbanie o prawidłowy przepływ informacji;
 • realizacja prac powiązanych z odbiorem cyfrowej dokumentacji muzealiów wytwarzanej w ramach programów MKDNiS.
 • inne obowiązki administracyjno-biurowe, w tym pełnienie roli zastępstwa w sekretariacie NIMOZ;
 
Ogłoszenie: Specjalista w Dziale Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale Dokumentacji i Digitalizacji Muzealiów

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu administracji i prawa);
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, instytucjami kultury oraz finansami publicznymi;
 • biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
 • umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi oraz precyzyjnej komunikacji;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, pracy w zespole, sumienność oraz terminowość.
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

OFERUJEMY:

 • umowa zlecenie lub umowa o pracę na zastępstwo w okresie od lutego 2022;
 • formuła pracy – hybrydowa (praca zdalna połączona z dyżurami stacjonarnymi)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 21.01.2022 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro@nimoz.pl.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds.inwestycji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2022-01-08

Ważne do: 2022-02-04

Kandydacie może właśnie na Ciebie czekamy.

Jednostka
Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

Stanowisko: Specjalista ds. inwestycji

Komórka Organizacyjna: Dział Infrastruktury Muzealnej
Data ogłoszenia naboru: 05.01.2022 r.
Termin składania dokumentów: 04.02.2022 r.

Wymiar etatu: 1,0  (2 osoby)

Wynagrodzenie: 4.500,00 – 5.300,00 (brutto) + dodatek stażowy
Rodzaj zatrudnienia:
Umowa na okres próbny w perspektywie na czas określony, nieokreślony.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Ø  opracowywanie pod względem merytorycznym materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dotyczących inwestycji, remontów, serwisów technicznych, w szczególności sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia, proponowanie warunków udziału w postepowaniu i poza cenowych kryteriów ofert,

Ø  współpraca z projektantami, urzędami i odpowiednimi instytucjami w zakresie przygotowania procesu inwestycyjnego,

Ø  monitorowanie projektów inwestycyjnych pod względem zgodności z umową, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym oraz innymi właściwymi przepisami,

Ø  prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, realizacją, nadzorem oraz zakończeniem inwestycji i remontów zgodnie z warunkami umów, dokumentacją techniczną, prawem budowlanym,

Ø  udział w weryfikacji i analiza dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji procesów inwestycyjnych i remontowych,

Ø  udział w pracach komisji przetargowej,

Ø  nadzór nad wykonaniem umów: o prace projektowe, roboty dodatkowe, usługi nadzoru lub inne niezbędne do realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie terminowym, technicznym, formalno-prawnym i finansowym,

Ø  monitorowanie oraz rozliczanie finansowe inwestycji i remontów,

Ø  dbanie o prawidłowość i kwalifikowalność rozliczanych wydatków inwestycyjnych,

Ø  opracowywanie rocznych i wieloletnich planów remontów, modernizacji oraz zmiany planów,

Ø  sporządzanie sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym przekazywanie informacji o wykonaniu zamówienia we właściwym terminie do specjalisty ds. zamówień publicznych,

Ø  udział w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych na realizację inwestycji.

Wymagania 

Ø  oczekiwania:
- wykształcenie wyższe, mile widziane: budownictwo, administracja;
- znajomość zasad projektowania i realizacji budżetu zadaniowego,
- wiedza z zakresu: budownictwa, rachunkowości, finansów, zamówień publicznych, administracji publicznej.

Ø  mile widziane:
- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ø  - min. 2- letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku

Oferujemy
 

Ø  ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

Ø  stabilne zatrudnienie,

Ø  wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

Ø  pakiet świadczeń socjalnych,

Ø  możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty
 

Ø  CV,  

Ø  kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

Ø  kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

Ø  Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załączona do oferty na stronie : https://mng.bip.gov.pl/oferty-pracy/

Informacje dodatkowe

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko specjalisty ds. inwestycji”

 

w terminie do dnia  4 lutego 2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. 

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Komunikacji

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-01-05

Ważne do: 2022-02-05

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Kierownik Działu Komunikacji.

Wymagania podstawowe:

- wykształcenie wyższe
- doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,
- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),
- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,
- doświadczenie w kierowaniu i zarządzaniu zespołem,
- umiejętność planowania, myślenia analitycznego i szybkiego podejmowania decyzji,
- komunikatywność, kreatywność, wysoka kultura osobista,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie związane z działaniami z zakresu marketingu i promocji w placówkach kultury,
- znajomość innych języków obcych (co najmniej bierna),
- umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych,
- doświadczenie w pozyskiwaniu środków, realizacji i rozliczaniu umów,
- znajomość narzędzi do monitoringu Internetu, analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych.

        Ogólny zakres obowiązków:

- planowanie, nadzór i udział w pracach podległego działu,
- opracowywanie strategii, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych 
z uwzględnieniem powierzonego budżetu i ustalonych celów,
- promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum w mediach, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,
- prowadzenie badań w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum oraz analiza wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp., 
- poszukiwanie niestandardowych źródeł i sposobów pozyskiwania publiczności i dotarcia 
do potencjalnych odbiorców,
- przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum, 
- ścisła współpraca i komunikacja z innymi komórkami organizacyjnymi w celu realizacji planów działalności Muzeum.

         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
- świadczenia socjalne,
- przyjazną atmosferę pracy,
- możliwość samokształcenia i rozwoju.

         Wynagrodzenie brutto: od 4200 zł  

         Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: m.kot@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 05.02.2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie

Poszukuje: Muzeum w Koszalinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2022-01-04

Ważne do: 2022-02-28

Muzeum w Koszalinie prowadzi nabór na stanowisko Głównego Konserwatora Zbiorów.

Ogłoszenie: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie

Zakres obowiązków:

- opracowanie i realizacja strategii oraz kształtowanie polityki Muzuem w Koszalinie w zakresie opieki konserwatorskiej;

- kontrola nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami i sposobem eksponowania oraz transportem muzealiów ze zbiorów Muzeum;

- prowadzenie profilaktyki i planowanych procesów konserwacji i renowacji zbiorów, a także udział w procesach tworzenia procedur związanych z ruchem muzealiów i działaniami na zbiorach;

- udział w tworzeniu lub modyfikowaniu planów wystawienniczych w kontekście działań konserwatorskich;

- nadzór konserwatorski nad magazynami muzealnymi;

- nadzór nad tworzeniem i realizacją planów (wraz z budżetem) związanych z zadaniami głównego konserwatora zbiorów;

- organizowanie pracy w podległym zespole, rozddzielanie zadań i sprawowanie kontroli nad ich realizacją;

- znajomość ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

- wykonywanie zabiegów konserwatorskich;

- prowadzenie badań dotyczących stanu zachowania obiektów;

- wykonywanie dokumentacji konserwatorskiej według obowiązujących zasad;

- zakładanie kart konserwatorskich w elektronicznym systemie ewidencjonowania zbiorów MONA;

- opiniowanie sposobów zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, we współpracy z osobami wskazanymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

- współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami oraz innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie działań głównego konserwatora zbiorów;

- wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

 

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki; preferowane specjalizacje: konserwacja malarstwa, konserwacja metali, konserwacja drewna;

- doświadczenie praktyczne w konserwacji zabytków;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na dzialalność konserwatorską oraz umiejętność opracowywania niezbędnej do tego dokumentacji;

- praktyka w opracowywaniu dokumentacji konserwatorskiej;

- doświadczenie w pisaniu programów konserwatorskich;

- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu.

 

Mile widziane:

- doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub potwierdzone kierownictwo zespołów zajmujących się konserwacją dzieł sztuki albo kierownictwo konserwatorskich zespołów projektowych (np. finansowanych w ramach grantów);

- znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego;

- znajomość elektronicznych systemów ewidencjonowania zbiorów muzealnych;

- referencje.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

- interesującą pracę w muzeum wielooddziałowym, o zróżnicowanym zasobie obiektów zabytkowych;

- możliwość rozwoju zawodowego poprzez studia podyplomowe, szkolenia, staże, zdobywanie stopni i tytułów naukowych itp.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny;

- curriculum vitae;

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy); zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach; ew. wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym;

- oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającycm na zatrudnienie na stanowisku konserwatora zabytków;

- oświadczenie o niekaralności.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@muzeum.koszalin.pl w terminie do 28 lutego 2022 roku z dopiskiem w tytule "Główny Konserwator Zbiorów". 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Koszalinie, 75-420 Koszalin, ul. Młyńska 37-39 na potrzeby procesu rekrutacji.

Klauzula informacyjna Muzeum w Koszalinie dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna na stronie www.muzeum.koszalin.pl w zakladce Polityka Prywatności.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2022-01-04

Ważne do: 2022-01-18

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: • zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi, • udzielanie klientom informacji o ofercie Bramy Poznania i Galerii Śluza, Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także o możliwościach zwiedzania miasta, • sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, • obsługę systemu rezerwacyjnego, • organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania i Galerii Śluza, • informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji głównej w Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych, • obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania i Galerii Śluza, jak i w plenerze, • dystrybucję audioprzewodników, • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających. Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada: • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe, • doświadczenie w zakresie obsługi klienta i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego, • znajomość minimum jednego języka obcego na poziomie B2 (angielski, hiszpański, niemiecki, ukraiński lub rosyjski), • dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach), • umiejętność pracy w zespole, • umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się, • wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do świata, • gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji, • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym oraz przyrodniczym Poznania, • umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi. Dzięki współpracy z nami możesz zyskać: • stabilne zatrudnienie, • możliwość rozwoju, • zgrany zespół, • nowoczesne miejsce pracy. Wymagane dokumenty: • CV. Składanie ofert Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 18.01.2022 r. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych. Przetwarzanie danych osobowych KLAUZULA ZGODY Wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań. Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Sobibór

Data ogłoszenia: 2022-01-04

Ważne do: 2022-01-14

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU


Zatrudni


Adiunkta w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze
(oddziale PMM)

Ogłoszenie: Adiunkt w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
• współpracę międzynarodową, organizowanie i prowadzenie międzynarodowych projektów
edukacyjnych,
• organizowanie działalności edukacyjnej i popularyzowanie wiedzy o byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze poprzez publikacje, lekcje muzealne, odczyty, sesje, seminaria, w kraju i za granicą,
• udział i koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wystaw (tworzenie scenariuszy wystaw dokumentalnych), projektów badawczych, opracowywanie publikacji o Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze i prowadzonej tam działalności,
• archiwizację, kwerendy archiwalne i biblioteczne,
• udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji, wystawach czasowych i terenie byłego obozu,
• współpracę z instytucjami i organizacjami, które realizują cele podobne do zadań MMP w Sobiborze.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia kierunkowo związane z historią,
• co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
• łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności,
• dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele,
• wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
• dorobek w zakresie projektów badawczych, realizacji i organizacji wystaw muzealnych, projektów o charakterze międzynarodowym,
• znajomość drugiego języka obcego,
• zainteresowanie historią II wojny światowej.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.01.2022 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: pracownik merytoryczny MMP w Sobiborze.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 18.01.2022 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

https://www.majdanek.eu/media/files/bip/292/ogloszenie_adiunkt_mmps_ost2.pdf

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Sobibór

Data ogłoszenia: 2022-01-04

Ważne do: 2022-01-14

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU


Zatrudni


Asystenta muzealnego/referenta ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze
(oddziale PMM)

Ogłoszenie: Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny/referent ds. sprzedaży w Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
• udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji, wystawach czasowych i terenie byłego obozu.
• organizowanie i prowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych w formie lekcji
muzealnych, dni studyjnych, warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski i za granicy,
• przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych oraz nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci,
• projekty badawcze, archiwizację, kwerendy archiwalne i biblioteczne,
• udział w pracach związanych z przygotowywaniem wystaw i opracowywaniem publikacji o Muzeum i Miejscu Pamięci w Sobiborze i prowadzonej tam działalności,
• udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki muzealnej, w
szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą,
• prowadzenie sprzedaży publikacji muzealnych,
• wykonywanie obowiązków kasjera,
• prowadzenie magazynu podręcznego publikacji.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
• łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności, umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole,
• dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele,
• wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
• zainteresowanie historią II wojny światowej,
• studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa, historii lub kierunków pokrewnych,
• dorobek w zakresie projektów badawczych, projektów o charakterze międzynarodowym, realizacji i organizacji wystaw muzealnych.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę 
• pakiet świadczeń socjalnych,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.01.2022 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: pracownik merytoryczny MMP w Sobiborze.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 18.01.2022 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody: 

https://www.majdanek.eu/media/files/bip/291/ogloszenie_asystent_mmps_ost.pdf

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie - nabór na stanowisko: Fotograf

Poszukuje: Muzeum Wojska Polskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-01-03

Ważne do: 2022-01-15

DYREKTOR MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO W WARSZAWIE poszukuje Fotografa do Pracowni Dokumentacji Fotograficznej w ramach umowy zlecenie

Ogłoszenie: Ogłoszenie - nabór na stanowisko: Fotograf Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie - nabór na stanowisko: Fotograf

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:
absolwent technikum fotograficznego i/lub studiów poświęconych tematyce fotografii, digitalizacji, grafiki i DTP i/lub kursów, studium fotografii. Mile widziani studenci;
podstawowej wiedzy z zakresu działalności muzeum;
podstawowa znajomość języka angielskiego;
bardzo dobrej znajomości komputera. Przynajmniej podstawowej wiedzy dotyczącej funkcjonowania takiego oprogramowania jak Capture One, Adobe Photoshop;
znajomości specyfiki pracy w studiu fotograficznym, zastosowania modyfikatorów światła.
umiejętności obsługi profesjonalnych aparatów pełnoklatkowych i średnioformatowych z wymienną optyką;
podstawowa wiedza dotycząca zarządzania barwą, korzystania z wzorców barwnych, kalibracji
i profilowania sprzętu/oprogramowania;
umiejętności planowania i organizowania pracy własnej;
umiejętności współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;
dyspozycyjność, elastyczności, rzetelności, skuteczności i odpowiedzialności.
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na w/w stanowisku będzie należało:
przyjmowanie muzealiów do fotografowania; sprawdzania zgodności z rejestrami muzealnymi lub innymi dokumentami dotyczącymi ruchu obiektów;
przygotowywanie stanowiska fotograficznego dostosowując go do rodzaju opracowywanych obiektów;
sprawdzanie parametrów oświetleniowych, barwnych, profilowanie;
dokonywanie dokumentacji wizualnej poprzez cyfrowe odwzorowania obiektów;
opisywanie plików, wprowadzanie metadanych i przygotowywanie do archiwizacji według panujących w ramach pracowni procedur.
Mile widziane:
Doświadczenie pracy w instytucjach kultury, państwowych.

Osoby zainteresowane powinny przesłać na adres e-mail: jkunicki@muzeumwp.pl : życiorys (CV), list motywacyjny i portfolio
 

Życiorys (CV) należy opatrzyć klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Termin składania ww. dokumentów: do 15 stycznia 2022 r.
Osoba wyznaczona do kontaktów: p. Jakub Kunicki
 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

ADMINISTRATOR
Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Wojska Polskiego z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, tel. 022 629 52 71 (72).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci uprawnień. Z Inspektorem Ochrony Danych możesz skontaktować się poprzez jeden z poniższych sposobów:

Listownie: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa;
E-mail: iod@muzeumwp.pl;
CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, takie jak dane do kontaktu (w tym nr telefonu, adres e-mail), na podstawie twojej dobrowolnej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Twoja zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawie przetwarzania Twoich danych którego dokonano przed wycofaniem zgody.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

upoważnieni pracownicy Administratora;
podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Twoje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.
TWOJE PRAWA
Przysługuje Ci:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – w związku z art. 15 RODO;
Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – w związku z art. 16 RODO;
Prawo do usunięcia danych – w związku z art. 17 RODO;
Prawo ograniczenia przetwarzania danych – w związku z art. 18 RODO:
Prawo do wniesiesz sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych .na mocy art. 21 RODO,
Prawo do przenoszenia danych – w związku z art. 20 RODO:
Prawo do przeniesienia tych danych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, do innego administratora.

Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem.– w związku z art. 13 ust. 2 lit d RODO;
Prawo do sprzeciwu –w związku z art. 21 RODO;
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez ciebie danych osobowych jest niezbędne i wymagane przepisami oraz jest niezbędne, aby uczestniczyć
w postępowaniu rekrutacyjnym. Wysłanie przez Ciebie wiadomości e-mail na wskazany adres oznacza Twoją zgodę na przetwarzanie wysłanych danych. Podanie przez ciebie innych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w procesie rekrutacyjnym (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI
Twoje Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-31

Ważne do: 2022-01-14

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/specjalistki ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty kulturalne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. organizacji wystaw i wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy poszukuje Specjalisty/specjalistki ds. organizacji wystaw i wydarzeń

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Specjalisty/specjalistki ds. organizacji wystaw i wydarzeń

Jeśli chcesz realizować ciekawe projekty kulturalne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział: Dział Organizacji Wystaw i Wydarzeń

Nr ref.: S_2OW/2021

Zakres obowiązków:

×        koordynacja całości działań związanych z realizacją projektów wystawienniczych oraz wydarzeń w powierzonym zakresie

×        przygotowywanie kosztorysów i harmonogramów realizowanych wystaw i wydarzeń

×        zlecanie projektów aranżacji wystaw oraz współpraca z architektami oraz grafikami przy ich produkcji

×        przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań na zamówienia niezbędne do realizacji wystaw i wydarzeń

×        sporządzanie umów z wykonawcami zewnętrznymi, nadzór nad realizacją zamówionych zadań oraz ich rozliczenie

×        nadzór nad budżetami realizowanych projektów oraz ich rozliczenie

×        prowadzenie oraz archiwizacja dokumentacji wystaw, wydarzeń i innych realizowanych projektów

×        współpraca z kuratorami wystaw oraz właściwymi działami niezbędnymi dla realizacji wystaw i wydarzeń

×        współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami w zakresie realizowanych wystaw i wydarzeń

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie wyższe 

×        min. 1 rok stażu pracy

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×        doświadczenie w pracy w instytucjach kultury

×        doświadczenie w produkcji i realizacji projektów

×        znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych

×        umiejętność zarządzania czasem, odporność na stres, obowiązkowość, wysoka kultura osobista, umiejętności negocjacyjne 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        pracę przy ciekawych projektach kulturalnych

×        niezbędne narzędzia do pracy

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_2OW/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  14.01.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

Poszukuje: Urz ad Miejski w Sosnowcu / Prezydent Miasta Sosnowca

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-12-30

Ważne do: 2022-01-31

Prezydenta Miasta Sosnowca ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Chemicznej 12

 

Konkurs ma charakter otwarty.

 

Data rozstrzygnięcia oferty:

31.03.2022 rok – przewidywany termin

Ogłoszenie: Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu

Wymagania obowiązkowe:
1.    Wykształcenie wyższe magisterskie.
2.    Co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność kulturalną. 
3.    Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury 
w szczególności instytucji muzealnych oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.
4.    Umiejętność kierowania zespołem oraz predyspozycje i zdolności menedżerskie 
i organizatorskie.
5.    Znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Pałacu Schoena Muzeum 
w Sosnowcu.
6.    Umiejętność pozyskiwania środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych.
7.    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.
8.    Niekaralność.
9.    Pełna zdolność do czynności prawnych.
Wymagania dodatkowe:
1.    Znajomość języków obcych.
2.    Doświadczenie w kierowaniu projektami.
Wymagane dokumenty:
1.    Pisemne zgłoszenie do konkursu zawierające uzasadnienie kandydowania na stanowisko dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4.
2.    Własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1).
3.    Pisemne opracowanie koncepcji kierowania Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu 
w aspekcie zarządzania Pałacem Schoena Muzeum w Sosnowcu i kształtowania jego programu na okres 5 lat, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy wizji rozwoju Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi 
i oświatowymi oraz organizacjami pozarządowymi, gospodarowania środkami finansowymi i efektywnego wykorzystania bazy lokalowej, z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji o maksymalnej objętości do 20 stron formatu A4.
4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
5.    Udokumentowany i potwierdzony co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach prowadzących działalność w obszarze kultury. 
6.    Oświadczenie kandydata (załącznik nr 2):
- o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełnych praw publicznych, 
o braku prawomocnego wyroku sądowego za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub nieumyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
- że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.  2021  poz. 289 – t. jedn. ze zm.);
- że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 – t. jedn.) do celów związanych z przeprowadzanym konkursem  oraz na posługiwanie się treściami Koncepcji Programowo-Organizacyjnej kandydata w trakcie posiedzeń Komisji Konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora;
- w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora o wyrażeniu zgody na upublicznienie autorskiej Koncepcji Programowo-Organizacyjnej Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu;
- że stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym. 
7.    Adres do korespondencji elektronicznej.
8.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych własnoręcznie podpisana (załącznik nr 3).
9.    Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
a)    kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
b)    certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie,
c)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
10.    Spis wszystkich dokumentów.
11.    Nośnik elektroniczny zawierający skan Koncepcji Programowo – Organizacyjnej Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu.
Pozostałe informacje:
1.    Oferty należy składać w osobiście Urzędzie Miasta, Wydziale Kultury i Promocji Miasta, Referat Kultury i Turystyki (pok. 503C, IV piętro), Al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 stycznia 2022 r. włącznie (do godz. 17.30), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA PAŁACU SCHOENA MUZEUM W SOSNOWCU – NIE OTWIERAĆ, z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Sosnowca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.
2.    Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów wymienionych w pkt 4 i 5 kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata. 
3.    W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno – finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej.
4.    Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane.
5.    Korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata we wniosku.
6.    Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków oraz zakończenia postępowania konkursowego: 31 marca 2022 roku.
7.    Postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do informacji publicznej.
8.    Wszystkie załączniki dostępne są na stronie internetowej www.bip.sosnowiec.pl 
w zakładce „Ogłoszenie o konkursach”.
9.    Informację o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu kandydaci na stanowisko dyrektora mogą uzyskać w siedzibie instytucji: Dział Finansowo – Księgowy, Sosnowiec, ul. Chemiczna 12, tel.: 32 363 45 14 - od poniedziałku do piątku w godz. 900-1500, e-mail: ksiegowosc@muzeum.org.pl oraz 
w Wydziale Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miasta Sosnowca, tel.: 32 296 06 48, 
e-mail: a.kmita@um.sosnowiec.pl w godzinach pracy urzędu.
10.    Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl,                   w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sosnowiec oraz w Wydziale Kultury              i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Al. Zwycięstwa 20, pokój 503C, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 032 296 06 48.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2021-12-30

Ważne do: 2022-01-20

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. 

STANOWISKO PRACY:  Kierownik Oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Miejsce pracy: Koszalin

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego

Ogłoszenie: Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

 WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
co najmniej 3-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji kultury i muzeów;
biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
znajomość wybranych zagadnień z prawa pracy;
znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
w zakresie: ustawy o muzeach, ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
 WYMAGANIA DODATKOWE: 

wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym;
samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
wysoka kultura osobista;
mile widziana znajomość historii wojskowości i regionu;
dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
prawo jazdy kategorii B.
 

 WARUNKI PRACY:

miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70 ; 75-903 Koszalin
zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.
rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
 ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej, terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań należących do Oddziału
kierowanie bezpośrednio całokształtem działalności Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Oddziału;
sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dyscypliny pracy;
sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Oddziału w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału, harmonogramu dyżurów na ekspozycjach, także związanej z udostępnianiem wystaw i terenów Oddziału;
sprawowanie opieki nad powierzonymi muzealiami, dbałość o właściwy stan zachowania zbiorów, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i kolekcji;
nadzór nad działalnością wystawienniczą Oddziału, planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym współpraca z projektantami i wykonawcami;
współpraca z jednostkami Wojska Polskiego, instytucjami kultury, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o profilu zbieżnym z zadaniami Oddziału;
odpowiedzialność za powierzone mienie Muzeum i jego właściwe wykorzystanie;
udział w działaniach promocyjnych Oddziału;
planowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;
organizacja pracy pracowników Oddziału, w tym wnioskowanie w sprawie premii, awansów, nagród, wyróżnień, kar, zmian kadrowych i organizacyjnych
nadzór nad organizacją harmonogramu dyżurów na wystawach, usług przewodnickich oraz zajęć edukacyjnych;
organizacja pracy muzealnego punktu sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek;
prowadzenie magazynu materiałów biurowych oraz środków higieniczno – sanitarnych;
nadzór nad utrzymaniem czystości na wystawach, w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych oraz na terenach zarządzanych przez oddział Muzeum;
administrowanie wszystkimi budynkami i terenami użytkowanymi przez oddział Muzeum, nadzorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń; nadzór nad stanem bhp, p.poż i sanitarnym;
organizacja i nadzór nad realizacją prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w Muzeum;
reprezentowanie Muzeum podczas spotkań, konferencji naukowych, pikników historycznych, uroczystości i wydarzeń okolicznościowych, etc.
pełnienie dyżurów na wystawach;
terminowe i systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum, wynikająca z zakresu obowiązków służbowych;

WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny;
życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2022 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 17 stycznia 2022 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1 ; 08-530 Dęblin,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie” 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – dokumenty które wpłyną po terminie wskazanym w ofercie nie będą rozpatrywane;
Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1  w dniu 18 stycznia 2022 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia od 1 lutego 2022 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-29

Ważne do: 2022-01-21

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych

Ogłoszenie: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko: Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych

                                                                              

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Główny(-a) specjalista(-ka) ds. merytorycznych

 

Dział Badań nad Historią Warszawy i Zbiorami

Nr ref.: GSM_3BZ/2021

 

Zakres obowiązków:

1.     Przygotowanie organizacyjno-merytoryczne do otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, przyszłego oddziału Muzeum Warszawy.

2.     Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego związanego     z losami mieszkańców Warszawy w czasie powstania warszawskiego, a także dziejami upamiętnienie ofiar powstania poprzez m.in.:

×   kształtowanie programu działalności Izby Pamięci;

×   wyznaczanie kierunków rozwoju;

×   nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie;

×   inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych;

×   nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Izbie Pamięci;

×   udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;

×   opiekę merytoryczną nad wystawą stałą oraz inicjowanie i udział w realizacji programów jej towarzyszących;

×   gromadzenie relacji świadków historii;

×   współpracę ze środowiskami lokalnymi i podmiotami realizującymi zadania o charakterze tematycznie podobnym do zadań Izby Pamięci;

×   propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie. 

3.     Monitorowanie stanu technicznego obiektu i współpraca z obszarem administracyjno–technicznym w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem technicznym oraz bezpieczeństwem.

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe humanistyczne;

×          min. 3 lata stażu pracy;

×          znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

×          planowanie i organizacja pracy, zarządzanie zespołem, umiejętności negocjacyjne, umiejętność rozwiazywania problemów;

×          sumienność, odpowiedzialność, decyzyjność, umiejętność pracy w zespole.

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę;

×          przyjazne środowisko;

×          niezbędne narzędzia do pracy;

×          możliwość rozwoju zawodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          koncepcji programowej, listu motywacyjnego oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. GSM_3BZ/2021) zawierających poniższą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Zgłoszenia prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                   Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:        kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania zgłoszeń:  21.01.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoje zgłoszenie!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział MW

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-29

Ważne do: 2022-01-17

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział MW

Ogłoszenie: Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział MW Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział MW

                                                                              

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik/Kierowniczka Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział MW

 

Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry – oddział Muzeum Warszawy 

Nr ref.: K_1PP/2021

 

Zakres obowiązków:

Nadzór nad całokształtem spraw związanych z realizacją programu badawczego, edukacyjnego i wystawienniczego związanego z losami mieszkańców Warszawy w czasie II wojny światowej, poprzez m.in.:

×            kształtowanie programu działalności oddziału;

×            wyznaczanie kierunków rozwoju;

×            dbanie o kolekcję związaną z działalnością oddziału;

×            nadzór nad pracami z zakresu opracowania naukowego zbiorów oddziału;

×            nadzór nad badaniami naukowymi oraz ich prowadzenie;

×            inicjowanie i opracowywanie wydawnictw naukowych i popularnonaukowych;

×            nadzór nad realizacją zadań edukacyjnych w Muzeum Miejsce Pamięci Palmiry;

×            udzielanie konsultacji na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne;

×            opiekę merytoryczną nad wystawą stałą;

×            gromadzenie relacji świadków historii;

×            współpracę ze środowiskami lokalnymi oraz międzynarodowymi i podmiotami realizującymi zadania o charakterze tematycznie podobnym do zadań oddziału.

×            propagowanie wiedzy o oddziale i jego programie. 

Monitorowanie stanu technicznego obiektu i współpraca z obszarem administracyjno–technicznym w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem technicznym oraz bezpieczeństwem.

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe humanistyczne

×          min. 4 lata stażu pracy

×          znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          umiejętność zarządzania zespołem oraz współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi

×          umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i podległym pracownikom

×          niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          znajomość innego języka obcego w stopniu komunikatywnym

×          doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym

×          umiejętności negocjacyjne, rozwiązywanie problemów

×          rzetelność, dokładność, szybkość w działaniu, skuteczność, skrupulatność, umiejętności analityczne, odporność na stres, asertywność, odpowiedzialność 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Puszczy Kampinoskiej

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość rozwoju zawodowego

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          koncepcja programowa, list motywacyjny oraz CV* z numerem referencyjnym (nr ref. K_1PP /2021) zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  17.01.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-12-23

Ważne do: 2022-01-16

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
pomoc muzealna 

 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny

·         Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

·         Termin składania ofert – do 16.01.2022 r.

Planowany termin rozpoczęcia pracy – luty/marzec 2022 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru)

Wymagania kwalifikacyjne:

·         wykształcenie min. średnie,

·         znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

·         zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,

·         dyspozycyjność,

·         życzliwość i kultura osobista,

·         umiejętność pracy w zespole,

·         umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,

·         umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

·         wykształcenie wyższe,

·         umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Informacje dodatkowe:

Zapraszamy do udziału w rekrutacji osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         Sprawdzanie biletów zwiedzających,

·         Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,

·         Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,

·         Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,

·         Obsługa szatni,

·         Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych 
w Muzeum,

·         Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,

·           możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych,

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa),

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi,

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi,

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 09.01.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 534160108 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy księgowy/ Starsza księgowa

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-22

Ważne do: 2022-01-10

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Księgowy/ Starsza Księgowa

Dział: Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2021

Ogłoszenie: Starszy księgowy/ Starsza księgowa Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy księgowy/ Starsza księgowa

                                                                              

 

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Starszy Księgowy/ Starsza Księgowa

Dział: Dział Finansów i Księgowości

Nr ref.: SK_5FK/2021

 

Zakres obowiązków:

×         księgowanie dokumentów-przychodowych, kosztowych, wyciągów bankowych, amortyzacji, rozliczeń międzyokresowych, gospodarki magazynowej 

×         rozliczenie dotacji celowych i inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych

×         sporządzanie deklaracji do GUS, Biura Kultury m.st. Warszawy

×         współpraca bieżąca z bankiem, prowadzenie kasy gotówkowej

×         prowadzenie rozrachunków z kontrahentami – potwierdzenia sald, kompensaty, noty księgowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia

×         kontakty z kontrahentami komisowymi zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz innymi współpracującymi instytucjami

×         obsługa bieżącej dokumentacji Działu Finansów i Księgowości

Nasze wymagania niezbędne:

×         wykształcenie wyższe na kierunku Ekonomia, Finanse lub Rachunkowość

×         min. 3 lata stażu pracy

×         obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

×         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×         kursy i szkolenia z zakresu księgowego

×         znajomość języka angielskiego

×         odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Co oferujemy:

×         zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×         przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×         niezbędne narzędzia do pracy

×         możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×         CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SK_5FK/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  10.01.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.       Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-        art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-          art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.       Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.       Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer biletowy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa, Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie

Data ogłoszenia: 2021-12-21

Ważne do: 2022-01-15

Muzeum Narodowe w Warszawie Zaprasza do rekrutacji na stanowisko: Kasjer Biletowy Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie Opis stanowiska: • Sprzedaż biletów. Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego, • Realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych przez obsługę kasy fiskalnej oraz terminala do obsługi kart płatniczych, • Wystawianie faktur sprzedaży, • Prowadzenie kontroli zgodności rzeczywistego stanu gotówki w kasie, • Sporządzanie raportów sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej oraz systemu sprzedaży (raporty fiskalne oraz niefiskalne). • Bezpośredni kontakt ze zwiedzającymi - udzielanie informacji na temat bieżącej działalności i funkcjonowania muzeum, • Przechowywanie koniecznych dokumentów sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi zasadami. • Obsługa służbowej poczty mailowej. • Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dot. bieżącej oferty MNW.

Wymagania:
• Znajomość systemu sprzedaży i rezerwacji biletów iKSORIS
• Bezbłędna znajomość języka polskiego w mowie i piśmie;
• Biegłe posługiwanie się pakietem MS Office (Word, Excel);
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
• Sumienność, punktualność, wysoka kultura osobista;
• Pozytywne nastawienie, komunikatywność, umiejętność budowania relacji;
• Dobra organizacja pracy własnej;
• Dyspozycyjność (praca również w weekendy).
Dodatkowe atuty:
• Wykształcenie (zakończone lub w trakcie studiów): historia sztuki, kulturoznawstwo, filologie, nauki humanistyczne, muzealnictwo
• Doświadczenie w prowadzeniu sprzedaży i/lub prowadzeniu punktu informacyjnego;
• Doświadczenie w obsłudze zwiedzających / obsłudze klienta.
• Znajomość aktualnych przepisów dot. sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej

Oferujemy:
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku MNW;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy MNW).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego:
„Oferta pracy – 2021/12/kasa/MNW”

Termin składania aplikacji do: 15 stycznia 2022r.

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka do spraw elektronicznego ewidencjonowania zbiorów

Poszukuje: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2021-12-21

Ważne do: 2022-01-31

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza nabór na stanowisko pracy - specjalista/ka do spraw elektronicznego ewidencjonowania zbiorów

Ogłoszenie: Specjalista/ka do spraw elektronicznego ewidencjonowania zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka do spraw elektronicznego ewidencjonowania zbiorów

OPIS STANOWISKA
Podstawowe obowiązki:

·         administrowanie programem do elektronicznej ewidencji i zarządzania zbiorami (nadawanie uprawnień użytkownikom, zarządzanie kontami użytkowników);

·         szkolenie pracowników w zakresie obsługi programu; 

·         koordynowanie procesu ewidencjonowania i opracowywania zbiorów w systemie bazodanowym, kontrola poprawności zapisów w elektronicznych kartach ewidencyjnych, weryfikacja błędnych zapisów, ujednolicanie i hierarchizacja słowników, nadzór nad procesem rekonwersji danych ewidencyjnych;

·         współpraca przy opracowywaniu instrukcji i zarządzeń dotyczących procedur związanych z prowadzeniem dokumentacji cyfrowej za pomocą programu i udostępniania dokumentacji wizualnej w internetowym katalogu zbiorów;

·         porządkowanie danych, by umożliwić ich sprawne wyszukiwanie (m.in. porządkowanie haseł słownikowych, hierarchizacja słowników);

·         administrowanie katalogiem zbiorów on-line (CMS), w tym publikowanie nowych obiektów w katalogu on-line (w tym weryfikacja praw autorskich zbiorów cyfrowych);

·         nadzór nad eliminowaniem usterek (współpraca z firmą wdrożeniową), udział pracach modelujących i aktualizujących system;

·         gromadzenie statystyk;

·         współpraca przy tworzeniu zbiorów cyfrowych w ramach pracy Działu Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych.

WYMAGANIA: 

·         wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia sztuki, historia, kulturoznawstwo); 

·         doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych; 

·         doświadczenie w obsłudze systemów elektronicznej ewidencji muzealiów, archiwaliów lub zbiorów cyfrowych; 

·         doświadczenie w pracy z bazami danych;

·         doświadczenie w realizacji projektów digitalizacyjnych zbiorów muzealnych lub archiwalnych;

·         znajomość zasad udostępniania i pozyskiwania wizerunków zbiorów w kontekście ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

·         umiejętność obsługi programów MS Office (w szczególności Word, Excel);

·         znajomość języka angielskiego;

·         obsługa biurowych narzędzi komputerowych;

·         wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne pozwalające na sprawną koordynację ewidencji zbiorów w działach; 

·         umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole; 

·         umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań; 

·         umiejętność radzenia sobie z pojawiającymi się trudnościami; 

·         zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania; 

·         dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.  

 

OFERUJEMY 

·         umowę o pracę na pełny etat, 

·         możliwość rozwoju zawodowego,

·         możliwość podwyższania kwalifikacji,

·         stabilne warunki pracy.

 

WARUNKI APLIKOWANIA
List motywacyjny i CV prosimy nadsyłać w terminie do 31 stycznia 2022 roku na adres: barbara.piaskowska@ossolineum.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA/KA DO SPRAW ELEKTRONICZNEGO EWIDENCJONOWANIA ZBIORÓW. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami. 

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzealnik w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

Poszukuje: Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-15

Ważne do: 2022-01-14

Dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko: MUZEALNIK w Muzeum Geologicznym PIG-PIB
Ogłoszenie: Muzealnik w Muzeum Geologicznym PIG-PIB Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzealnik w Muzeum Geologicznym PIG-PIB

Liczba etatów: 1
Wymiar etatu: 1
 

Miejsce wykonywania pracy:

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
Opis stanowiska:

- udział w zadaniach polegających na gromadzeniu i inwentaryzacji zbiorów geologicznych i paleontologicznych oraz ich zabezpieczaniu i ochronie;
- udział w pracach związanych z przygotowywaniem wystaw stałych i czasowych;
- przygotowywanie okazów geologicznych i paleontologicznych do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych;
- udział w działaniach edukacyjnych i promocyjnych prowadzonych w Muzeum Geologicznym;
Wymagania:

- wykształcenie wyższe geologiczne;
- doświadczenie zawodowe – min. 2 lata pracy w zawodzie geologa, edukatora, muzealnika lub archiwisty (lub pokrewnych do wymienionych);
- dobra znajomość języka angielskiego;
- biegła znajomość obsługi pakietów biurowych MS Office;
Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności:

- umiejętność prezentowania wiedzy geologicznej przed publicznością, zarówno na żywo jak i poprzez nagrania audio/video;
- biegłość w redagowaniu tekstów o tematyce geologicznej;
- min. podstawowa umiejętność posługiwania się programami graficznymi;
- prawo jazdy kat. B;
- umiejętność pracy w zespole, terminowość, dobra organizacja pracy, chęć do podnoszenia kwalifikacji, kreatywność;
Oferujemy:

- umowę o pracę;
- stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej;
- wynagrodzenie oparte o przepisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy PIG-PIB;
- elastyczny czas pracy (rozpoczęcie pracy w godz. 6-10);
- benefity pozapłacowe (opiekę medyczną, ubezpieczenie grupowe oraz kartę Multisport);
- pakiet socjalny;
- możliwość rozwoju zawodowego, udział w szkoleniach.
Wymagane dokumenty:

- cv wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje;
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
Miejsce i sposób składania dokumentów:

Listownie na adres:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
Dział Spraw Personalnych
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: muzealnik” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
Osobiście:

w kancelarii ogólnej, pokój nr 1, w godz. 08:15–16.15 w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: muzealnik” z podaniem imienia i nazwiska w lewym górnym rogu.
Mailowo na adres praca@pgi.gov.pl wpisując w temacie „Rekrutacja na stanowisko: muzealnik”

 

Oferty należy składać do dnia 14 stycznia 2022 r.

 

Inne informacje:

- kandydaci są proszeni o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
- wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać;
- po zakończeniu procesu rekrutacji dokumenty złożone przez kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, zostaną komisyjnie zniszczone;
- zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (22) 45 92 2550 lub (22) 45 92 156;
- dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły do Działu Spraw Personalnych w terminie ustalonym w ogłoszeniu.
Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z poniższym wzorem:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  DLA POTRZEB PROCESU REKRUTACJI W PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE GEOLOGICZNYM –  PAŃSTWOWYM INSTYTUCIE BADAWCZYM

Niniejszym, mając na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, w zakresie objętym przekazanym przeze mnie CV dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jak również w okresie następnych 6 miesięcy na potrzeby procesów rekrutacyjnych odbywających się w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym.

Powyższa zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych dla celów sporządzenia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji.

Ponadto przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Udzielona zgoda może być wycofana w każdym czasie, w takiej samej formie jak jej wyrażenie, przy czym dotychczasowe przetwarzanie danych na podstawie zgody jest w pełni legalne.

2. Podane dane osobowe będą przechowywane w okresie 6 miesięcy dla celów rekrutacyjnych.

3. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przez mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest świadome i dobrowolne, konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji przed podjęciem zatrudnienia.

.........................................

Data i podpis

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt muzealny w dziale inwentarzowym.

Poszukuje: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. S. Woydy w Pruszkowie

Na terenie: Mazowieckie

Data ogłoszenia: 2021-12-15

Ważne do: 2022-01-14

Muzeum ogłasza nabór na stanowisko pracy – adiunkt muzealny w dziale inwentarzowym.
Ogłoszenie: Adiunkt muzealny w dziale inwentarzowym. Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt muzealny w dziale inwentarzowym.

WYMAGANIA

wykształcenie: wyższe kierunkowe – archeologia, historia sztuki, historia, etnologia, antropologia kultury, kulturoznawstwo, muzealnictwo
min. dwuletnie doświadczenie w pracy w dziale inwentaryzacyjnym w muzeach
bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji muzealnej
znajomość obowiązujących standardów w zakresie przyjmowania obiektów do zbiorów  muzealnych
znajomość pakietu Ms Office
umiejętność pracy w zespole
odpowiedzialność
skrupulatność
komunikatywność.
Zadania wykonywane na w/w stanowisku:

opieka nad zbiorami archeologicznymi Muzeum, w tym monitorowanie stanu ich zachowania
koordynacja i nadzór nad zadaniami związanymi z ewidencją zbiorów archeologicznych Muzeum
prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów oraz depozytów i innych rejestrów zbiorów archeologicznych Muzeum
nadzór nad archiwaliami dotyczącymi zbiorów archeologicznych (np. dokumentacja z badań wykopaliskowych, karty inwentarzowe zabytków, dokumentacja konserwatorska, protokoły przyjęć itp.)
cykliczna kontrola zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym zbiorów archeologicznych- przygotowywanie umów użyczeń i wypożyczeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz  protokołów zdawczo-odbiorczych
prowadzenie magazynu Muzeum
udostępnianie zbiorów i dokumentacji archeologicznej podmiotom zewnętrznym (kwerendy)
opracowanie planów oraz sprawozdań w zakresie ewidencji zbiorów
współpraca z innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania i ewidencjonowania zbiorów.
Wymagane dokumenty:

list motywacyjny oraz CV. Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenie podpisane własnoręcznie o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  zgodnie z ustawą z 26 czerwca 1974 r. Kodeksem pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.)  oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi

kserokopie świadectw potwierdzających wykształcenie
kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy
kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne)
kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru
oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie pracy.
Wymagane dokumenty należy składać w opisanej zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie: do dnia 14 stycznia  2022 r. pod adresem: Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy, 05-800 Pruszków, pl. Jana Pawła II nr 2

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami do dnia 20.01.2022 r.

Szczegóły: http://mshm.pl/praca-w-dziale-inwentarzowym/

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. social media

Poszukuje: Muzeum Emigracji w Gdyni

Na terenie: Gdynia

Data ogłoszenia: 2021-12-14

Ważne do: 2022-01-05

Do Zespołu PR i Marketingu w Muzeum Emigracji w Gdyni poszukujemy kreatywnej  i energicznej osoby, która wesprze nas w prowadzeniu mediów społecznościowych oraz strony internetowej Muzeum. Zależy nam na osobie, która zna i wspiera naszą działalność oraz ma bardzo dobre rozeznanie w dynamicznym środowisku social mediów: śledzi nowe narzędzia i formaty, chce się uczyć nowych umiejętności oraz eksperymentować z nowymi formatami i formami komunikacji z odbiorcami. Do składania ofert zapraszamy kandydatów, którzy opierają się w swojej pracy na informacji zwrotnej od użytkowników, czyli badaniu specyfiki poszczególnych grup docelowych, sprawdzanie ich preferencji, aktywności i zgodnej z tym personalizacji contentu.

Będziesz pracował/a w instytucji kultury, gdzie możesz się wykazać kreatywnością, pomysłowością i samodzielnie proponować rozwiązania, które na pewno będą dyskutowane, a być może wdrożone. Cenimy twórcze pomysły i nie boimy się eksperymentować.

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. social media Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. social media

Szukamy osoby, która posiada: 

- znajomość narzędzi i platform takich jak: Google Analytics, Facebook Business Manager, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter, Brand24, umiejętność tworzenia atrakcyjnych formatów, takich jak Stories, Reels, filtry na Instagrama i Facebooka
- znajomość systemów CMS opartych o Wordpress
- podstawowe umiejętności copywriterskie: łatwość w pisaniu krótkich komunikatów i dbałość o ich poprawność językową
- znajomość mediów społecznościowych innych muzeów i instytucji,
- znajomość content marketingu 
- znajomość teorii marketingu: społeczny dowód słuszności, lejek sprzedażowy, pisanie językiem korzyści, etc. 
- znajomość mechanizmów wpływających na budowanie zasięgów 
- podstawowe umiejętności graficzne umożliwiające tworzenie prostych grafik i infografik w programach takich jak Photoshop lub Canva
- wykształcenie wyższe: preferowane kierunki to historia sztuki, kulturoznawstwo, wiedza o mediach, reklama, PR, dziennikarstwo, komunikacja

Twoim zadaniem będzie:

- prowadzenie na bieżąco profili social media Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter
- planowanie wraz z kierownikiem działu strategii, budżetu i harmonogramu publikacji w mediach społecznościowych
- planowanie kampanii płatnych i niepłatnych w mediach społecznościowych
- analiza wykonanych kampanii, prezentowanie wyników i wniosków
- analiza skuteczności realizowanych działań za pomocą takich narzędzi jak Google Analytics
- monitorowanie rynku i działań konkurencyjnych muzeów, obserwowanie działalności muzeów polskich i zagranicznych, chęć uczenia się od innych instytucji
- całościowa opieka nad stroną: aktualizacja treści, dbanie o poprawność wyświetlania, o to czy treści są aktualne, performance strony, spójność strony, w jaki sposób można jej działanie ulepszać
- przygotowywanie prostych grafik i infografik do wykorzystania w mediach społecznościowych i na stronie www

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie we wciąż rozwijającym się zespole 
2. Umowę o pracę na pełen etat 
3. Pracę stacjonarną w siedzibie muzeum w Gdyni,
4. Twórczą, nieformalną atmosferę pracy i pełną swobodę ubioru 
5. Pracę w dynamicznym i różnorodnym zespole ludzi, którzy uwielbiają to, co robią 
6. Wpływ na odbiór działalności Muzeum Emigracji w Gdyni
7. Realne możliwości rozwoju i podnoszenia kompetencji
 

Aby aplikować wyślij swoje CV oraz list motywacyjny, w którym opiszesz, jak wyobrażasz sobie komunikację Muzeum Emigracji w Gdyni w mediach społecznościowych oraz zaproponujesz co najmniej dwa pomysły na komunikację misji i wizji Muzeum, z którą zapoznasz się tutaj: https://polska1.pl/wiedza/idea/

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. CV wraz z listem motywacyjnym, 
2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści :
„Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. social media.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro:  ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. social media."  lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl  w terminie do 5 stycznia 2022 r. do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wszyscy kandydaci zostaną poinformowaniu o wyniku wstępnej rekrutacji. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO, informujemy:

1.  Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG)  z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej. 

2.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.

4.  Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO. 

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym  na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

7.  W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia  o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych   z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-14

Ważne do: 2021-12-30

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Asystenta muzealnego w Dziale Przechowywania Zbiorów

Jeśli jesteś osoba zorganizowaną, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i chcesz rozwijać swoją karierę w muzealnictwie to ta praca jest właśnie dla Ciebie!

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Asystenta muzealnego w Dziale Przechowywania Zbiorów

Jeśli jesteś osoba zorganizowaną, dobrze odnajdujesz się w pracy zespołowej i chcesz rozwijać swoją karierę w muzealnictwie to ta praca jest właśnie dla Ciebie!

Dział: Dział Przechowywania Zbiorów

Nr ref.: AM_3PZ/2021

 

Zakres obowiązków:

×          prowadzenie magazynów zbiorów

×          obsługa ruchu wewnętrznego zbiorów (przyjmowanie/wydawanie zbiorów z/do magazynów)

×          prowadzenie ewidencji magazynowej/ewidencji ruchu wewnętrznego muzealiów

×          obsługa wypożyczeń zewnętrznych zbiorów Muzeum Warszawy

×          udział w scontrum zbiorów

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe na kierunku historia sztuki lub innym związanym z podstawową działalnością Muzeum

×          min. 2 lata stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×          doświadczenie w obsłudze programu ewidencji zbiorów

×          umiejętność pracy zarówno samodzielnie jak i w zespole

×          skrupulatność, odpowiedzialność, komunikatywność

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy 

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

×          wsparcie przy rozwijaniu ścieżki kariery zawodowej

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. AM_3PZ/2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                 Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                                          Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:  kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  30.12.2021 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator/ka rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-12-13

Ważne do: 2022-01-16

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Jest gospodarzem Zamku w Malborku - największego gotyckiego zespołu zamkowego na świecie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma w swej strukturze dwa oddziały terenowe: zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie (Pomnik Historii) oraz dawny zamek wójtowski w Sztumie.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół pasjonatów i cieszymy się, że możemy każdego dnia czuć klimat tych wyjątkowych miejsc. To inspiracja sama w sobie. Wierzymy, że nasze miejsca pracy, ich historia  i architektura dają nam unikalną bazę, ale najważniejsza w pracy jest atmosfera, którą tworzymy. Szanujemy się wzajemnie i wiemy, że różnorodność jest naszą siłą. Razem pracujemy nad nieustannym rozwijaniem naszych kompetencji i realizujemy szereg projektów badawczych, kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych.

Zapraszamy do naszego zespołu osoby z pozytywnym nastawieniem, dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog i poszukiwanie rozwiązań.

Aktualnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:

Konserwator/ka rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku (wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie) 

Ogłoszenie: Konserwator/ka rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator/ka rzeźby kamiennej, detalu architektonicznego i ceramiki

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Zadania główne:

a.      Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich muzealiów wykonanych z takich materiałów, jak kamień, ceramika, w tym obiektów polichromowanych i ceramiki glazurowanej. Prace wykonywane w pracowni konserwatorskiej, jak również w terenie,      w razie potrzeby.

b.     Opracowywanie dokumentacji konserwatorskich z przeprowadzanych prac zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, w tym wykonywanie dokumentacji fotograficznej.

c.      Udział w projektach badawczych dotyczących zagadnień konserwatorskich muzealiów.

d.     Współpraca dla celów profilaktyki konserwatorskiej oraz realizacji wystaw (w tym dbanie o warunki eksponowania, przechowywania, przemieszczania, okresowego oczyszczania, pakowania i transportu obiektów zabytkowych oraz o bezpieczny montaż i demontaż eksponatów).

e.      Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących stanu zachowania obiektów kamiennych i ceramicznych (oraz niektórych z innych kolekcji) oraz wprowadzanie danych w elektronicznym systemie do ewidencjonowania zbiorów.

f.       Opiniowanie pod względem konserwatorskim zabytków zgłaszanych do Komisji Zakupu Muzealiów, dokumentacji konserwatorskich oraz kosztorysów i programów prac konserwatorskich zlecanych poza Muzeum, dotyczących obiektów kamiennych i ceramicznych zgodnie z obowiązującym cennikiem prac konserwatorskich.

2.      Zadania pomocnicze:

a.      Posługiwanie się elektronicznym obiegiem dokumentów.

b.     Posługiwanie się systemem gromadzenia danych mikroklimatycznych.

3.      Zadania okresowe:

a.      Współpraca w muzealnych zespołach projektowych, wystawienniczych i programach konserwatorskich.

b.     Aktywne uczestniczenie w szkoleniach, konferencjach z tematyki konserwatorskiej                            i muzealnicznej.

c.      Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych w ramach działań muzealnej Pracowni Konserwatorskiej.

Wymagania: 

1.      Wykształcenie (charakter lub typ szkoły):

Studia specjalistyczne jednolite magisterskie z zakresu konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

2.      Wymagany profil (specjalność):

Konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych.

3.      Obligatoryjne uprawnienia:

Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowym atutem będą ukończone studia podyplomowe – Nowoczesne Techniki Analityczne dla Konserwacji Obiektów Zabytkowych lub inne z zakresu konserwacji obiektów zabytkowych lub z zagadnień muzealnictwa.

4.      Doświadczenie zawodowe:

a.      Udokumentowany (świadectwa pracy, referencje, itp.) staż pracy min. 3 lata w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy różnych obiektach (rzeźba kamienna i detal architektoniczny, w tym polichromowany oraz ceramika, w tym glazurowana) lub praktyki długoterminowe przy zabytkowych obiektach (można wykazać praktyki w kilku miejscach) lub prace konserwatorskie przy obiektach ruchomych.

b.     Przedstawienie swoich realizacji w formie dokumentacji opisowej i fotograficznej (portfolio lub dokumentacje konserwatorskie do wglądu).

5.      Umiejętności zawodowe:

a.      Umiejętność samodzielnego przeprowadzania prac konserwatorskich i restauratorskich przy obiektach wykonanych z takich materiałów, jak kamień i ceramika, w tym kamień polichromowany i ceramika glazurowana.

b.     Umiejętność sporządzania dokumentacji z prowadzonych prac konserwatorsko-restauratorskich.

c.      Dobra znajomość pakietu MS Office oraz kreatora dokumentacji konserwatorskiej.

d.     Znajomość języków obcych: język angielski lub niemiecki na poziomie co najmniej komunikatywnym w mowie i piśmie.

6.      Dodatkowe umiejętności i predyspozycje:

a.      Atutem (nie obligatoryjnym) będzie znajomość zasad profilaktyki konserwatorskiej.

b.     Kandydat powinien wykazać się umiejętnością pracy w zespole, posiadać takie cechy jak: otwartość, komunikatywność, dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy:

1.      Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury;

2.      Pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe;

- dofinansowanie do wypoczynku;

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów;

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci;

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach;

3. Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

4. Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznego zamku.

Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny oraz CV;

2.      Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

3.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl    w terminie do dnia 16 stycznia 2022 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_konserwator”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-12-10

Ważne do: 2022-01-09

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – 1/1 etatu; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 1;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy; 

·         Termin składania ofert – do 09.01.2022 r.;

Planowany termin rozpoczęcia pracy – od dnia 15.03.2022 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru).

Ogłoszenie: Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Specjalista ds. księgowości – Kierownik Działu Finansowo - Księgowego

Wymagania niezbędne:

1.     znajomość przepisów i umiejętność stosowania zasad ewidencji księgowej spełniającej  wymagania wykształcenie wyższe kierunkowe ( finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.     doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych co najmniej 7 lat;

3.     wszelkich prawnych procedur, w tym jednolitego pliku kontrolnego JPK i JPK_VAT;

4.     znajomość zasad i  praktyczna umiejętność ewidencji i rozliczania podatku VAT w okresach miesięcznych i rocznych  oraz korekt wieloletnich;

5.     znajomość,  umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak:  ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, ordynacja podatkowa;

6.     dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

7.     biegła umiejętność pracy z wykorzystaniem programu MS Office, w szczególności Excell;

8.     samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

9.     skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę.

 

Kryteria dodatkowe:

1.    doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.  wsparcie  merytoryczne oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonaniem obowiązków przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

2.    nadzór nad prawidłowym stosowaniem polityki rachunkowości w ewidencji finansowo-księgowej, występowanie o zmiany lub niezbędne jej uzupełnienia; 

3.    sporządzanie lub kontrola poprawności dokumentów rozliczeniowych, informacji podatkowych i deklaracji przygotowywanych przez podległych pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

4.    nadzór nad poprawnością prowadzonych rejestrów dla celów rozliczania VAT oraz sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych podatku VAT;  

5.    kontrola gospodarki towarowej i materiałowej;

6.    przygotowywanie  materiałów planistycznych, koordynacja procesu planowania zadaniowego oraz kontrola wykonania budżetów zadaniowych w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

7.    weryfikacja rozliczeń finansowych z wykorzystania przyznanych dotacji; 

8.    organizacja pracy pracowników Działu Finansowo-Księgowego;

9.    współudział w pracach związanych z rocznym zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem bilansu; 

10.  koordynacja i kontrola prawidłowości rozliczeń inwentaryzacyjnych.

 

Oferujemy:

·           zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Pałacu I. Poznańskiego w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. programowych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 09.01.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533431282 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

 

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Specjalista Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Poszukuje: MUZEUM ,,GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2021-12-10

Ważne do: 2021-12-17

Muzeum ,,Górnoślaśki Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25,ogłasza nabór na wolne stanowisko Główny Specjalista w dziale nauki , w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę

Ogłoszenie: Główny Specjalista Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Specjalista Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

I.Wymagania niezbędne:

1. biegła znajomośc języka polskiego w mowie i piśmie,

2. wykształcenie wyższe kierunkowe- z zakresu etnografii, historii lub filologii polskiej,

3. publikacje naukowe podejmujące problematykę dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego,

4. doświadczenie w zakresie badań terenowych i archiwalnych,

5. doświadczenie w realizacji projektów,

6. udokumentowane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury,

7. doświadczenie w pracach biurowych.

mile widziane:

1. doktorat w zakresie etnografii, historii lub literaturoznawstwa,

2. doświadczenie w zakresie organizacji konferencji naukowych,

3. doświadczenie w realizacji wystaw czasowych,

4. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

5. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

1. realizacja projektów związanych z dziedzictwem kulturowym Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego,

2. opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych podejmujących problematykę dziedzictwa kulturowego,

3. badania terenowe i archiwalne,

4. prace redakcyjne i korektorskie w ramach wydawnictw MGPE,

5. organizacja i uczestnictwo w konferencjach naukowych,

6. realizacja wystaw czasowych,

7. opieka nad księgozbiorem MGPE,

8. wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia we wzbogacaniu oferty MGPE,

9. systematyczne pogłębianie i aktualizacja wiedzy na temat ekspozycji MGPE,

10. praca w biurze i w terenie.

III. Wymagane dokumenty 

- list motywacyjny, życiorys,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),

- kwestionariusz osobowy osoby biorącej udział w rekrutacji oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (dokumenty do pobrania ze strony BIP Muzeum, zakładka ogłoszenia).

Wymagane dokumenty apilkacyjne nalezy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum, od poniedziałku do piątku, w kopercie, z dopiskiem ,, dotyczy naboru na wolne stanowisko Główny Specjalista" lub przesłać pocztą na adres Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z podanycm adresem zwrotnym.

Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.12.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych alikacji kandydatami. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-12-09

Ważne do: 2021-12-31

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań 

to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Dział Edukacji

Nr ref.: SE_1EM/2021

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań 

to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

×          opracowanie i wdrażanie koncepcji wolontariatu i praktyk muzealnych oraz koordynowanie działań w tym zakresie

×          współpraca z wolontariuszami, praktykantami i stażystami

×          współpraca z instytucjami zrzeszającymi wolontariuszy i poszerzanie siatki współpracy

×          prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania wolontariuszy do współpracy z Muzeum Warszawy

×          udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz z wystawami czasowymi w kontekście zaangażowania wolontariuszy, praktykantów i stażystów

×          udział w konferencjach i szkoleniach

×          prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych Muzeum Warszawy

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność planowania pracy, rzetelność, odpowiedzialność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. SE_1EM2021) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr 

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:         kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  31.12.2021. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2021-12-07

Ważne do: 2021-12-31

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Jest gospodarzem Zamku w Malborku - największego gotyckiego zespołu zamkowego na świecie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma w swej strukturze dwa oddziały terenowe: zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie (Pomnik Historii) oraz dawny zamek wójtowski w Sztumie.

Tworzymy interdyscyplinarny zespół pasjonatów i cieszymy się, że możemy każdego dnia czuć klimat tych wyjątkowych miejsc. To inspiracja sama w sobie. Wierzymy, że nasze miejsca pracy, ich historia i architektura dają nam unikalną bazę, ale najważniejsza w pracy jest atmosfera, którą tworzymy. Szanujemy się wzajemnie i wiemy, że różnorodność jest naszą siłą. Razem pracujemy nad nieustannym rozwijaniem naszych kompetencji i realizujemy szereg projektów badawczych, kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych.

Zapraszamy do naszego zespołu osoby z pozytywnym nastawieniem, dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog i poszukiwanie rozwiązań.

Aktualnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:

Specjalista/ka ds. zamówień publicznych

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. zamówień publicznych

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Ilość wolnych miejsc pracy: 2

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Specjalista/ka ds. zamówień publicznych odpowiada za realizowanie procedur udzielania zamówień publicznych, w tym:

1)     sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych i jego bieżąca aktualizacja;

2)     prowadzenie rejestru udzielonych zamówień publicznych w trybie ustawy Pzp; 

3)     prowadzenie rejestru udzielonych zamówień z zakresu działalności kulturalnej w trybie ustawy Pzp;

4)     przygotowywanie propozycji zarządzeń w sprawie powołania członków komisji przetargowej;

5)     udział w pracach komisji przetargowej;

6)     prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia;

7)     przygotowanie dokumentacji przetargowej (między innymi SWZ, ogłoszenie w BZP lub DUUE, protokoły, korespondencja itp.);

8)     przekazywanie pisemnie informacji dla Działu Finansowo-Księgowego dotyczącego zwrotu wadiów; 

9)     sporządzanie sprawozdań; 

10)  przekazywanie skanów zawartych umów do realizacji komórce organizacyjnej oraz do rejestru umów;

11)  przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych do archiwum zakładowego;

12)  efektywna współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi;

13)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania : 

1)     Wykształcenie wyższe. Preferowane wykształcenie kierunkowe z zakresu prawa zamówień publicznych;

2)     Doświadczenie w obszarze zamówień publicznych po stronie Zamawiającego. Preferowane doświadczenie w sferze finansów publicznych;

3)     Znajomość ustawy  Prawo Zamówień Publicznych i wydanych do niej rozporządzeń;

4)     Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych;

5)     Umiejętność sporządzania pism (precyzja w wyrażaniu myśli na piśmie, dbałość o szczegóły), protokołów i sprawozdań;

6)     Umiejętność obsługi pakietu MS Office;

7)     Odpowiedzialność, sumienność i rzetelność;

8)     Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie;

9)     Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;

10)  Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

1)     Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury;

2)     Pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe;

- dofinansowanie do wypoczynku;

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów;

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci;

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach;

3) Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

4) Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznego zamku.

Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny oraz CV;

2)     Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy;

3)     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: m.jezierska@zamek.malbork.pl ,   w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_zamówienia publiczne”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisko (np. referent ds. zamówień publicznych), adekwatnie do posiadanych kwalifikacji.

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Zamkowe  w Malborku (ul. Starościńska 1, 82-200 Malbork) reprezentowane przez Dyrektora.

2.      W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@zamek.malbork.pl

3.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

4.      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na w/w stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.

5.      Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6.      Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).

7.      Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych.

8.      Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.

9.      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa,  a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt w dziale zbiorów archeologicznych

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Na terenie: Sandomierz

Data ogłoszenia: 2021-12-06

Ważne do: 2022-01-16

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – kurator zbiorów archeologicznych (adiunkt w dziale zbiorów).

Ogłoszenie: Adiunkt w dziale zbiorów archeologicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt w dziale zbiorów archeologicznych

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie – wyższe kierunkowe (archeologia),

- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (w stopniu biegłym),   

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (w stopniu co najmniej dobrym),

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

·         Wymagania dodatkowe: 

- uprawnienia do prowadzenia badań archeologicznych,

- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, antropologia, etnologia, kulturoznawstwo, historia sztuki),

- znajomość innych języków obcych, np. niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, czeskiego, włoskiego (co najmniej bierna),

- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

·         Ogólny zakres obowiązków:

- prowadzenie badań oraz pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

-  nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami,

- opracowywanie wyników badań i zbiorów (inwentaryzowanie, katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, publikowanie wyników badań, udział 
w konferencjach i projektach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów,

a także innych form upowszechniania wiedzy archeologicznej,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego, współprowadzonej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

·         Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: m.kot@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 16.01.2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca. Dział techniczny

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: pełny etat

Data ogłoszenia: 2021-12-06

Ważne do: 2021-12-12

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki elektryka (elektronika) w Dziale Technicznym.

1.    Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a)    wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane automatyka, elektrotechnika, mechatronika, elektronika)

2.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    diagnostyka i naprawa urządzeń elektronicznych;
b)    testowanie urządzeń elektronicznych;
c)    sporządzanie dokumentacji serwisowej, naprawczej, diagnostycznej;
d)    wykonywanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki budynkowej w obiektach Muzeum;
e)    udział w odbiorach wykonywanych robót oraz przygotowanie dokumentacji odbiorowej;
f)    usuwanie awarii z zakresu elektrotechniki i automatyki;
g)    prace instalatorsko-montażowe;
h)    współpraca z serwisami zewnętrznymi;
i)    prace związane z uprawnieniami energetycznymi SEP do 1 kV;
j)    posługiwanie się dokumentacją techniczno-ruchową i czytanie schematów elektrycznych, także w języku angielskim;
k)    obsługa podnośników koszowych;
l)    digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
m)    praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)      rodzaj umowy o pracę:  na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1)     życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)     oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b)     oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c)     oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d)     podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalista elektryk/elektronik w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl w terminie do 12 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

 
Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA DS ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Poszukuje: MUZEUM ,,GÓRNOŚLĄSKI PARK ETNOGRAFICZNY W CHORZOWIE"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2021-12-03

Ważne do: 2021-12-23

Muzeum ,,Górnoślaski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25

ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalista ds administracyjnych i zamowień publicznych w pełnym wymiarze czasu pracy , umowa o pracę.

Ogłoszenie: SPECJALISTA DS ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: SPECJALISTA DS ADMINISTRACYJNYCH I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wymagania niezbędne:

1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

2. udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe,

3. wykształcenie co najmniej średnie,

4. znajomośc przepisów ustawy Prawo zamówień Publicznych,

5. znajomość ustawy o finansach publicznych, w szczególności zagadnień związanych z zasadami gospdarowania środkami publicznymi,

6. znajomość zagadnień związanych z obsługą kancelaryjną,

7. praktyczna obsługa i znajomośc pakietu MS Office,

8. umiejętnośc sporządzania pism urzędowych.

Pożądane cechy, postawy, umiejętności:

1. samodzielność, odpowiedzialność i samodyscyplina,

2. umiejętności interpersonalne oraz komunikacyjne,

3. odpornośc na stres,

4. zdolności analityczne i dobra organizacja pracy,

5. terminowość, rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

Wykaz zakresu wykonywanych zadań:

1. prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością Muzeum,

2. przygotowanie umów i dokumentów administracyjnych,

3. prowadzenie ewidencji środków trwałych,

4. przygotowanie okresowych statystyk, raportów i analiz w zakresie działalności administracyjnej,

5. wykonywanie i koordynowanie czynności związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki w zakresie:

- gospodarki składnikami majątku ruchomego,

- obiegu dkuemntacji,

- zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny, życiorys,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staz pracy (zaświadczenie o zatrudnieniu lub świadectwo pracy),

- kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji (do pobrania ze strony www.bip.muzeumgpe-chorzow.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem ,, Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds adminitracyjnych i zamówień publicznych" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Aplikację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2021.

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będa rozpatrywane.

W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.

Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca. Dział IT

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2021-12-01

Ważne do: 2021-12-12

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty / specjalistki ds. IT w Dziale IT

 

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a) wykształcenie wyższe lub średnie;
b) wykształcenie wyższe lub średnie z czteroletnią praktyką zawodową wymagane w przypadku awansu na stanowisko kierownika Działu IT.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych, współpraca z inspektorem ochrony danych;
b) współpraca z pracownikami Muzeum w sprawach inicjowania i nadzorowanie realizacji projektów informatycznych;
c) opracowywanie, aktualizacja i weryfikacja procedur dobrych praktyk i własnej wiedzy;
d) kształtowanie kierunków rozwoju Muzeum w sektorze IT;
e) przygotowywanie zapytań ofertowych i opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami prawa z zakresu IT;
f) przygotowywanie i negocjowanie umów serwisowych, dostaw IT i usług na rzecz Muzeum;
g) współpraca z podmiotami prowadzącymi serwis infrastruktury, systemów i urządzeń Muzeum;
h) współpraca przy przygotowaniu wniosków i uczestnictwo w projektach dofinansowanych;
i) administracja systemów operacyjnych Windows, Linux, Mac OS;
j) utrzymanie całości infrastruktury, serwisów internetowych i usług, w szczególności  VMWare, Active Directory, Zimbra;
k) naprawa i utrzymanie okablowania strukturalnego budynku i infrastruktury sieci, zarządzanie bramą Fortigate;
l) obsługa wydarzeń Muzeum w zakresie technicznym (audio oraz wideo), montaż i przygotowanie urządzeń multimedialnych do wystaw, współpraca przy projektowaniu i realizacji wystaw multimedialnych i projektów wystawienniczych;
m) współpraca z artystami, także w języku angielskim;
n) digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
o) praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie;
p) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem.

3. Warunki pracy na stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy o pracę:  na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w pkt. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem: rekrutacja@mocak.pl w terminie do 12 grudnia 2021 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny w Dziale Historii

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2021-12-01

Ważne do: -0001-11-30

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni Asystenta muzealnego w Dziale Historii

Ogłoszenie: Asystent muzealny w Dziale Historii Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny w Dziale Historii

Opis stanowiska:  

• podstawowe badania naukowe w zakresie historii KL Lublin i jego podobozów

• udział w sekcjach naukowych i popularnonaukowych w kraju i zagranicą

• prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych

• opracowywanie materiałów źródłowych  

• przeprowadzenie i opracowywanie wywiadów ze świadkami historii

• udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw

 

Wymagania:

• ukończone studia magisterskie na kierunku historia lub pokrewnym

• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym

• zainteresowanie okresem II wojny światowej, zwłaszcza w kontekście okupacji

niemieckiej

 

Mile widziane:

• dorobek

• znajomość języka niemieckiego

• duża samodzielność

• bardzo dobra organizacja pracy

• gotowość do kontynuowania kariery naukowej  

 

Wymagane dokumenty podczas rekrutacji (do wglądu):

• dokumenty potwierdzające wykształcenie

 

Oferujemy:  

• praca w pełnym wymiarze godzin w oparciu o umowę o pracę  

• pakiet świadczeń socjalnych  

• możliwość rozwoju zawodowego  

• dodatkowy urlop 14 dni

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: praca@majdanek.eu w terminie do 31.12.2021 r.

 

Prosimy o wpisanie w tytule maila „Asystent muzealny w Dziale Historii”

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 10.01.2022 r.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych dostępnej w ogłoszeniu na naszej stronie interentowej. 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system