Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Starszy specjalista

Poszukuje: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Na terenie: Polska/Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-09-17

Ważne do: -0001-11-30

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko starszy specjalista do spraw: nadzoru nad muzeami samorządowymi w Wydziale ds. Muzeów w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego

Pracownikom oferujemy:
• dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
• szkolenia, możliwość refundacji kosztów nauki języków obcych oraz studiów podyplomowych,
• pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach),
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• dofinansowanie do kart sportowych,
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie,
• możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• stołówkę pracowniczą,
• dobrą lokalizację,
• stojaki na rowery,
• miłą atmosferę pracy.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

ZAKRES ZADAŃ
Prowadzenie spraw wynikających z nadzoru merytorycznego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad muzeami samorządowymi oraz nad muzeami samorządowymi prowadzonymi wspólnie przez jednostki samorządu terytorialnego i MKiDN w celu zapewnienia prawidłowości ich działania.
Współpraca z komórką właściwą ds. audytu wewnętrznego i kontroli w sprawach dotyczących planowania i realizacji kontroli w muzeach samorządowych w celu realizacji zadań wynikających z nadzoru Ministra nad muzeami samorządowymi.
Przygotowywanie odpowiedzi w kwestiach merytorycznych na interpelacje, zapytania i wystąpienia poselskie i senatorskie oraz na wnioski i skargi obywateli w zakresie dotyczącym muzeów samorządowych w celu udzielenia informacji zainteresowanym.
Współpraca z Biurem Dyrektora Generalnego w zakresie spraw obronnych w celu zabezpieczenia i kontroli muzeów w obszarze obronności.
Opiniowanie merytoryczne wniosków dotyczących patronatu nad przedsięwzięciami związanymi z szeroko pojętym dziedzictwem narodowym, w celu przedstawienia opinii komórce przygotowującej decyzje Ministra w tym zakresie.
Koordynacja spraw związanych z ochroną, konserwacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych oraz współpraca w tym zakresie z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, organami ochrony zabytków i instytucjami muzealnymi wyspecjalizowanymi w opiece nad zabytkami, w celu zapewnienia stałego nadzoru MKiDN w tym zakresie.
Przygotowywanie okolicznościowych listów gratulacyjnych, tekstów wystąpień, wstępów do publikacji związanych z muzealnictwem w celu realizacji polityki kulturalnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach związanych z kulturą
Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Znajomość ustawy o muzeach
Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Znajomość ustawy o służbie cywilnej
Znajomość przepisów KPA
Kompetencje: rzetelność i terminowość, organizacja pracy i osiąganie rezultatów, skuteczna komunikacja, zorientowanie na osiąganie celów
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE
Wykształcenie: wyższe na kierunku historia lub historia sztuki
Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających jednoznacznie długość i obszar wymaganego doświadczenia zawodowego (długość potwierdzają np. świadectwa pracy – w przypadku zakończonych stosunków pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu ze wskazaniem daty rozpoczęcia pracy – jeśli stosunek pracy trwa nadal lub zaświadczenie o odbytych praktykach/stażach/wykonywaniu pracy w ramach umów cywilnoprawnych/wolontariatu), natomiast obszar doświadczenia potwierdzają m.in. zakresy obowiązków, opisy stanowiska pracy).
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 28.09.2020
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Biuro Podawcze
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ogłoszenie nr...........
Dodatkowe informacje można uzyskać: rekrutacja@mkidn.gov.pl, tel. 22/ 42 10 284

PROPONUJEMY APLIKOWANIE PRZEZ EPUAP - adres skrzynki podawczej na ePUAP - /5ij310qjlu/SkrytkaESP

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Poszukuje: PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

Na terenie: Sobibór

Data ogłoszenia: 2020-09-15

Ważne do: 2020-10-14

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni pracownika merytorycznego w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze
(oddziale PMM). 

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
- obsługę ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji, wystawach czasowych i terenie byłego obozu,
- organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów, studentów i dorosłych z Polski w zakresie edukacji historycznej i regionalnej,
- organizowanie i prowadzenie międzynarodowych projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych, dni studyjnych, warsztatów i seminariów dla uczniów, studentów i dorosłych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć edukacyjnych oraz nauczycieli i multiplikatorów zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach pamięci i edukacją regionalną,
- współtworzenie projektów badawczych dotyczących historii niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, kwerendy archiwalne i biblioteczne oraz archiwizację gromadzonych materiałów,
- udział w pracach związanych z przygotowywaniem wystaw i opracowywaniem publikacji o Muzeum Miejscu Pamięci w Sobiborze i prowadzonej tam działalności.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe drugiego stopnia kierunkowo związane z historią,
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
- łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności, umiejętność organizacji i
koordynacji prac w zespole,
- dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- zainteresowanie historią II wojny światowej,
- studia podyplomowe związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej,
- dorobek w zakresie projektów badawczych, projektów o charakterze międzynarodowym, realizacji i organizacji wystaw muzealnych.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.10.2020 r.
Prosimy o wpisanie w tytule maila PRACOWNIK MERYTORYCZNY MMP w SOBIBORZE
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 16.10.2020 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „My” lub „Muzeum” lub „Pracodawca”).
2. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@majdanek.eu .
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu lub też
2) poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.
4. Pracodawca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
1) w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co znajdowało będzie podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3) jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.
6. Pracodawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
5) prawo przenoszenia danych.
9. Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik sekcji do spraw obsługi zwiedzających i edukacji w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Poszukuje: PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

Na terenie: Sobibór

Data ogłoszenia: 2020-09-15

Ważne do: 2020-10-14

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni kierownika sekcji do spraw obsługi zwiedzających i edukacji w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM).  

Ogłoszenie: Kierownik sekcji do spraw obsługi zwiedzających i edukacji w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik sekcji do spraw obsługi zwiedzających i edukacji w Muzeum - Miejscu Pamięci w Sobiborze (oddziale PMM)

Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
- zastępowanie w obowiązkach kierownika Oddziału podczas jego nieobecności,
- nadzór nad organizacją i obsługą zwiedzania,
- udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji, wystawach czasowych i terenie byłego obozu,
- organizowanie działalności edukacyjnej i popularyzowanie wiedzy o byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze poprzez publikacje, lekcje muzealne, odczyty, sesje, seminaria,
- inicjowanie i organizowanie projektów edukacyjnych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
- inicjowanie i organizowanie konferencji poświęconych problematyce określonej w statucie PMM,
- udział i koordynowanie prac związanych z przygotowywaniem wystaw (tworzenie scenariuszy wystaw dokumentalnych), projektów badawczych, opracowywanie publikacji o Muzeum Miejscu Pamięci w Sobiborze i prowadzonej tam działalności,
- archiwizację, kwerendy archiwalne i biblioteczne,
- współpracę z instytucjami i organizacjami, które realizują cele podobne do zadań MMP w Sobiborze.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe drugiego stopnia kierunkowo związane z historią,
- studia podyplomowe związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej,
- co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
- umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym,
- kreatywność w dziadzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
- łatwość nawiązywania kontaktu z dużymi grupami publiczności,
- dyspozycyjność i gotowość do pracy także w soboty i niedziele,
- wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność, bezkonfliktowość).

Mile widziane:
- dorobek w zakresie projektów badawczych, realizacji i organizacji wystaw muzealnych, projektów o charakterze międzynarodowym,
- znajomość drugiego języka obcego,
- zainteresowanie historią II wojny światowej.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 14.10.2020 r.
Prosimy o wpisanie w tytule maila KIEROWNIK SEKCJI DS. OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH I EDUKACJI MMP w SOBIBORZE
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 16.10.2020 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „My” lub „Muzeum” lub „Pracodawca”).
2. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@majdanek.eu .
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu lub też
2) poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.
4. Pracodawca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
1) w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co znajdowało będzie podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3) jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.
6. Pracodawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
5) prawo przenoszenia danych.
9. Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów

Poszukuje: PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2020-09-15

Ważne do: 2020-10-06

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni Specjalistę ds. digitalizacji zbiorów

Ogłoszenie: Specjalista ds. digitalizacji zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. digitalizacji zbiorów

Zakres obowiązków:
- opracowanie oraz wdrożenie długofalowego planu digitalizacji zbiorów, włącznie z przechowywaniem, zarządzaniem oraz udostępnianiem zasobu cyfrowego,
- organizacja i koordynacja digitalizacji zbiorów,
- digitalizacja zbiorów,
- planowanie i opracowywanie budżetu, prowadzenie dokumentacji sekcji ds. digitalizacji.
- kontrola stosowania parametrów digitalizacji zbiorów oraz kontrola jakości zasobu cyfrowego.

Wymagania:
- wyższe wykształcenie,
- znajomość zasad procesu digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
- doświadczenie w pracy z systemami zarządzania zasobami cyfrowymi i obsługi repozytoriów cyfrowych,
- umiejętność oceny jakości skanowanego/fotografowanego materiału,
- umiejętność i doświadczenie w obsłudze profesjonalnych skanerów i innych urządzeń służących do digitalizacji,
- samodzielność w działaniu oraz umiejętność planowania i organizowania pracy własnej i zespołu.

Mile widziane:
- umiejętność obsługi programów graficznych do edycji plików audio oraz video,
- umiejętność tworzenia wniosków oraz dokumentacji w programach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i innych dot. pozyskiwania funduszy na digitalizację zbiorów,
- znajomość języka angielskiego na średnim poziomie.

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 06.10.2020 r.
Prosimy o wpisanie w tytule maila SPECJALISTA DS. DIGITALIZACJI
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 12.10.2020 r.

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „My” lub „Muzeum” lub „Pracodawca”).
2. Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@majdanek.eu .
3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:
1) poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu lub też
2) poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.
4. Pracodawca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:
1) w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
2) innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co znajdowało będzie podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
3) jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.
6. Pracodawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.
8. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
1) prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;
2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;
3) prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);
4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);
5) prawo przenoszenia danych.
9. Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.
11. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-09-15

Ważne do: 2020-09-29

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
• wykonywanie obowiązków sekretarza komisji przetargowych
• zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
• przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum
• udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych
• udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych
• sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP
• przygotowywanie / aktualizacja planu zamówień publicznych
• sprawdzanie postępowań regulaminowych
• archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych
• prowadzenie rejestru wniosków zakupowych
• prowadzenie rejestru faktur

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie wyższe
• min 2-lata stażu pracy na stanowisku specjalisty lub innym wyższym ds. zamówień publicznych
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
• odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SZP2_APZ/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 29.09.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. produkcji wydarzeń

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT (Brama Poznania)

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2020-09-10

Ważne do: 2020-09-24

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT to samorządowa instytucja kultury Miasta Poznania, której głównym celem działalności jest upowszechnianie, interpretowanie i ochrona dziedzictwa Poznania.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT jest operatorem takich produktów turystycznych jak: Brama Poznania — pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, Trakt Królewsko-Cesarski – miejski szlak turystyczny, Fest Fyrtel – społeczny projekt dzielnicowy oraz będące obecnie w budowie – Centrum Szyfrów Enigma.

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. produkcji wydarzeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. produkcji wydarzeń

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. produkcji wydarzeń
Miejsce pracy: Brama Poznania

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat).

Zakres obowiązków:
• planowanie, organizacja i produkcja wydarzeń kulturalnych zgodnie z programem CTK TRAKT, w tym przygotowywanie scenariuszy wydarzeń, harmonogramów, wydawnictw, kosztorysów, umów/zleceń/zamówień, regulaminów związanych z obszarem kompetencji.
Działania te obejmują realizację wydarzeń takich jak m.in.: Majówka w Bramie Poznania, Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim, a w szczególności cykl przyrodniczo-kulturalny Rzeka Żywa;
• inicjowanie i koordynacja działań związanych z wdrażaniem programu #DziedzictwoDlaKlimatu;
• realizacja „Eksperymentalnego Ogrodu Dziedzictwa” wdrażanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i projektu „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”;
• organizacja konferencji i seminariów, w tym przede wszystkim cyklu Seminarium Odbiorców Instytucji Kultury (SOIK);
• inicjowanie i koordynacja działań związanych z realizacją projektu „Poznański Szlak Legend dla Dzieci”;
• podejmowanie współpracy partnerskiej z podmiotami zewnętrznymi w zakresie produkcji wydarzeń CTK TRAKT, w tym w szczególności z pomiotami III sektora oraz wydarzeń podmiotów zewnętrznych;
• pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na realizację projektów planowanych przez CTK TRAKT.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• kreatywność, otwartość, elastyczność, umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych;
• rzetelność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
• doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń udokumentowane w portfolio;
• znajomość tematyki związanej z szeroko pojętym zagadnieniem prezentacji i ochrony walorów przyrodniczych, ochrony środowiska, kryzysu klimatycznego;
• dyspozycyjność w wybrane weekendy i święta oraz przy wieczornych wydarzeniach;
• znajomość III sektora;
• umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:
• wykształcenie przyrodnicze;
• znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2;
• zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym Poznania.

Wymagane dokumenty:
• CV;
• Portfolio.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie;
• możliwość rozwoju;
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań;
• spotkania integracyjne;
• praca w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną).

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 24 września 2020 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA ZGODY
Wyrażam zgodę* /nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@trakt.poznan.pl
Cel i podstawy przetwarzania
1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4) Prawo do usunięcia danych osobowych.
5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.
6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Dokumentacji Fotograficznej

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Dział Dokumentacji Fotograficznej

Data ogłoszenia: 2020-09-07

Ważne do: 2020-09-30

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Kierownik Działu Dokumentacji Fotograficznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Dokumentacji Fotograficznej

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

 • Przygotowaniem koncepcji, merytorycznej części wniosków i harmonogramu digitalizacji oraz udostępniania zbiorów Zamku
 • Koordynowaniem procesu realizacji planu digitalizacji i cyfryzacji zbiorów
 • Wdrażaniem nowoczesnych narzędzi, budowaniem standardów i procesów zarządzania działem
 • Czuwaniem nad terminowym przebiegiem realizacji kwerend, udostępnianiem zdjęć i katalogowaniem wpływającej dokumentacji wizualnej
 • Nadzorem nad Pracownią Fotograficzną oraz tworzeniem Pracowni Digitalizacji
 • Zawieraniem umów oraz współpracą z podmiotami zewnętrznymi

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:

 • Masz wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana historia sztuki lub ochrona dóbr kultury)
 • Minimum 3 lata pracowałaś/eś kierując projektami zespołowymi i administrując bazami danych
 • Masz doświadczenie w zakresie digitalizacji dzieł sztuki i archiwaliów
 • Możesz pochwalić się dorobkiem w obszarze popularyzacji projektów digitalizacyjnych
 • Ustalanie priorytetów nie sprawia Ci problemu
 • Umiesz dobrze organizować czas swój i zespołu
 • Cechuje Cię wysoka kultura osobista
 • Łatwo nawiązujesz kontakty, nie sprawia Ci problemu praca w zespole
 • Znasz język angielski w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację

Mile widziana znajomość Katalogu dobrych praktyk w digitalizacji dzieł sztuki i materiałów archiwalnych, kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań.

OFERUJEMY:

 • ciekawą pracę w niezwykłym miejscu,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku),
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • przyjazną atmosferę w środowisku pracy.

Prosimy aplikować poprzez FORMULARZ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystentka / Asystent Kierownika Projektu

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa.

Data ogłoszenia: 2020-09-04

Ważne do: 2020-09-18

Muzeum Narodowe w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko asystenta/asystentki kierownika projektu  

w związku z realizacją projektu Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Ogłoszenie: Asystentka / Asystent Kierownika Projektu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystentka / Asystent Kierownika Projektu

Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

- co najmniej 2-letni staż pracy (analogiczne stanowiska)

- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów

- wiedza na temat cyklu zarządzania projektami w metodyce PRINCE2

- wiedza na temat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jego obszarów wsparcia
- orientacja w zagadnieniach będących przedmiotem projektu tj. digitalizacja, cyfryzacja, udostępnianie;
- ogólna wiedza na temat Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (poddziałanie 2.3.2)

- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej

- bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel

Wymagania dodatkowe:
I.

- wykształcenie wyższe (preferowane administracja, zarządzanie, nauki ekonomiczne, społeczne, humanistyczne)

- ukończone kursy/szkolenia z zakresu funduszy europejskich

- doświadczenie zawodowe związane z realizacją projektów realizowanych ze środków UE

- znajomość zasad funkcjonowania i realizacji funduszy pomocowych UE, w tym wiedza nt. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa http://www.efs.gov.pl/20072013/;
- znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach projektów współfinansowanych z funduszy UE

- umiejętność pracy w systemie SL2014

- doświadczenie w pracy w sektorze kultury

II.
- umiejętność pracy zespołowej
- skrupulatność i terminowość

- bardzo dobra organizacja pracy

- umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania wypowiedzi

- wysoka kultura osobista, umiejętności komunikacyjne, samodzielność

- umiejętność rozwiązywania konfliktów

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie spraw z zakresu obsługi administracyjno - biurowej projektu - bieżąca obsługa biura projektu

- uczestnictwo w tworzeniu poprawnej merytorycznie dokumentacji projektowej

- uczestnictwo w standaryzacji procesów zachodzących w poszczególnych zadaniach i tworzenie wspólnych i jednolitych zasad, wzorców, procedur obowiązujących w projekcie

- organizacja i koordynacja poszczególnych zadań merytorycznych w terminach i zakresach zaplanowanych w projekcie
- prowadzenie działań organizacyjnych i logistycznych mających na celu prawidłową pracę zespołów projektowych
- udział w tworzeniu harmonogramów prac zespołowych i monitorowanie ich realizacji

- udział w pracach zespołu realizującego projekt

- utrzymywanie przepływu informacji pomiędzy pracownikami projektu, członkami zespołów, Komitetem Sterującym

- prowadzenie korespondencji w ramach projektu
- sporządzanie protokołów, notatek, raportów i innej wymaganej w projekcie dokumentacji
- przygotowywanie sprawozdań, raportów i informacji z realizacji projektu
- udział w przygotowaniu wniosków o płatność
- archiwizacja dokumentów

- uczestnictwo w nadzorze nad prawidłowym i efektywnym wykorzystaniem zakupionego w projekcie: sprzętu, materiałów i środków

- uczestnictwo w przygotowywaniu materiałów wytworzonych w ramach projektu m.in. informacyjnych, promocyjnych, publikacji edukacyjnych etc.

- ścisła współpraca z instytucjami finansującymi projekt

- wprowadzanie danych do systemu SL2014 w zakresie otrzymanego dostępu

- przestrzeganie przepisów krajowych i unijnych wraz z wytycznymi MR w zakresie realizowanego projektu,

- dbałość o przestrzeganie ochrony danych osobowych przez personel projektu

- wykonywanie innych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem obowiązków pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie innych poleceń zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami

 

Wymagane dokumenty:
• życiorys zawodowy
• list motywacyjny
• kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje
• dokumenty poświadczające dotychczasowe zatrudnienie (w tym referencje)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Oferujemy:

- Umowę o pracę na czas określony

- Pracę w jednym z niewielu w Polsce projektach digitalizacyjnych współfinansowanych ze środków UE (http://www.mnw.art.pl/projekty/projekty-unijne/hereditas-digitalizacja-i-udostepnianie-zbiorow-mnw/)

- Możliwość rozwoju poprzez uczestniczenie w złożonych procesach i zadaniach projektowych

- Pracę w prestiżowej instytucji kultury

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przekazać do: 18.09.2020 r.,

- wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl

- przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową      na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:                                      „Oferta pracy – 2020/09/Hereditas”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 18.09.2020 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Specjalista/ Koordynator techniczny wystaw

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-09-03

Ważne do: -0001-11-30

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Główny Specjalista/ Koordynator techniczny wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Specjalista/ Koordynator techniczny wystaw

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

- organizowaniem i nadzorowaniem pracy podległych pracowników, a także koordynacja zespołów warsztatowych w zakresie technicznej realizacji projektów wystawienniczych
- weryfikacją realizacji robót zleconych na podstawie umów z zewnętrznymi podmiotami
- planowaniem bieżących remontów, prac konserwacyjnych, prac związanych z realizacją aranżacji, montaży i demontaży wystaw organizowanych w Muzeum,
- planowaniem i organizowaniem prac transportowych dla elementów wyposażenia, środków trwałych, muzealiów oraz materiałów magazynowych na terenie Instytucji
- realizacją zaleceń komisji BHP oraz PPOŻ
organizacyjnym zabezpieczeniem prac transportowych, montażowych i budowlanych, poprzez zapewnienie koniecznej dokumentacji oraz zasobów materiałowych i sprzętowych
- koordynacją i nadzorem nad usuwaniem zgłaszanych awarii (m.in uszkodzeń budynków oraz elementów wyposażenia technicznego)
- organizowaniem i czuwaniem nad realizacją zleceń na wykonanie elementów wyposażenia wystaw, magazynów, pracowni, ekspozycji, biur, itp.

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:

- posiadasz doświadczenie zdobyte na stanowisku kierownika/koordynatora
- wyróżnia Cię bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z wykonywaniem robót budowlanych
- posiadasz min. średnie wykształcenie techniczne, budowlane
- rynek materiałów budowlanych znasz jak własną kieszeń
- posiadasz umiejętność kosztorysowania
- cechuje Cie odpowiedzialność, rzetelność oraz wysoki poziom samodzielności
- potrafisz planować zadania dla zespołu oraz egzekwować ich wykonanie, dbając o wysoki poziom motywacji
- jesteś terminowy, oraz świetnie zorganizowany
- presja czasu to dla Ciebie dodatkowa mobilizacja, a nie przeszkoda
- jesteś otwarty, a w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań lubisz pracować w zespole

 

OFERUJEMY:

- ciekawą pracę w niesamowitym miejscu
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
- atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku)
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
- przyjazną atmosferę w środowisku pracy oraz wsparcie doświadczonych pracowników

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

Poszukuje: Gmina Sucha Beskidzka

Na terenie: Sucha Beskidzka

Data ogłoszenia: 2020-09-03

Ważne do: -0001-11-30

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Ogłoszenie: Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA
Ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
34-200 Sucha Beskidzka ul. Zamkowa 1

1. Wymiar etatu : 1
2. Miejsce wykonywania pracy:
Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

3. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu historia sztuki lub jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum,
f) co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury,
g) znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury m.in. ustaw : o samorządzie gminnym, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, o finansach publicznych, w szczególności dotyczących zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, o ochronie zabytków, prawo zamówień publicznych, prawo pracy,
h) predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,
i) autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji
i pozyskiwania środków zewnętrznych,
j) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

4. Wymagania pożądane:
1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
2) umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością Muzeum oraz wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania, zarządzania
i wdrażania projektów kulturalnych z udziałem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:
1) zarządzanie całokształtem działalności Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zgodnie ze statutem,
2) nadzór nad obiektami Zespołu Zamkowo-Parkowego,
3) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum ,
4) przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych
i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
5) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
6) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum,
7) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
8) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.

6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,
2) Curriculum Vitae (CV),
3) pisemna, autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
6) kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
7) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami)),
10) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
11) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
12) Kserokopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
13) do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej”, na adres Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do dnia 05 października
2020 roku godz. 15.30 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).

8. Informacje dodatkowe:
1) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka powoła Komisje konkursową,
2) Konkurs zostaje przeprowadzony w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału
kandydatów
II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne – ocena
kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów,
3) złożenie niekompletnych dokumentów lub po terminie stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,
4) o dopuszczeniu do konkursu lub odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz terminie
i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie,
5) korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie,
6) postepowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sucha Beskidzka,
7) komisja konkursowa powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego uprawniona będzie do ewentualnego żądania uzupełnienia dokumentów lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania konkursu,
8) dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zostanie powołany przez Burmistrza Miasta na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 grudnia 2020 roku,
9) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno- finansowych działalności Muzeum będą dostępne u Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka
tel. 33 874-95-34,
10) organizator zastrzega możliwość unieważnienia konkursu,
11) informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
12) przewidywane zakończenie procesu postepowania konkursowego w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Inwentaryzator Zbiorów

Poszukuje: Ośrodek Dokumantacji Sztuki T. Kantora CRICOTEKA w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-09-01

Ważne do: 2020-09-30

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku inwentaryzator zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie poszukuje osoby do pracy na stanowisku inwentaryzator zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
2. Wymiar czasu pracy: pełny etat
3. Norma czasu pracy: równoważny system czasu pracy – praca w oparciu o harmonogram
4. Miejsce wykonywanej pracy: Nadwiślańska 2 – 4 Kraków
5. Zakres obowiązków:
• nadzór nad procesem ewidencjonowania, inwentaryzacji oraz ruchu muzealiów,
• weryfikacja zgodności wartości majątkowej nabytych muzealiów w ciągu roku kalendarzowego,
• prowadzenie działań związanych z kontrolą zbiorów,
• nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach dzieł sztuki i pracowniach,
• nadzór nad procesem prowadzenia kwerend w zbiorach Muzeum,
• kontrola nad terminowością działań inwentaryzacyjnych (ewidencji i opracowania naukowego),
• koordynacja działań i obsługa formalno-prawna procesu nabywania zbiorów w tym przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowania i zwrotów depozytów,
• współpraca przy ustalaniu planów konserwatorskich oraz planu wystaw,
• koordynacja działań i prowadzenie procesów związanych z transportami i ubezpieczeniem obiektów własnych i obcych,
• pozyskiwanie funduszy zewnętrznych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowania na cele statutowe (w ramach zakresu obowiązków wynikających ze sprawowanego stanowiska),
• udział w zadaniach i projektach związanych ze statutową działalnością CRICOTEKI w zakresie związanym ze swoim zakresem obowiązków,
• przygotowywanie oraz wdrażanie rozwiązań organizacyjnych i zarządczych dotyczących pracy i procedur w ramach Działu Zbiorów i Wystaw,
• nadzór nad procesem digitalizacji i udostępniania zbiorów,
• udział w przygotowywaniu planów digitalizacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych oraz wykonuje prace niezbędne przy realizacji ich digitalizacji,
• prowadzenie stosownej dokumentacji związanej z wykonywaniem powyższych obowiązków,
• nadzór / tworzenie dokumentów wewnętrznego i zewnętrznego ruchu muzealiów,
• merytoryczne opracowywanie zbiorów
6. Oferujemy:
• możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury,
• zdobycie umiejętności organizacyjnych,
• możliwość rozwoju zawodowego.

7. Oczekujemy:
Wymogi minimalne:
• dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem gromadzonych zbiorów
• udokumentowane doświadczenie w pracy na analogicznym stanowisku przez co najmniej 3 lata,
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1
• znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, inwentaryzacją (w tym m.in.: przechowaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych, ruchem obiektów) oraz prawem autorskim,
• podstawowa znajomość elektronicznych systemów / programów inwentaryzacyjnych,
• podstawowa znajomość technologii i procedur związanych z digitalizacją zbiorów muzealnych,
• znajomość standardowego oprogramowania biurowego,

Wymagania pożądane:

• komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność planowania pracy,
• studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa lub konserwacji dzieł sztuki,
• szkolenia w tym z zakresu prawa autorskiego.

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym także podanych przeze mnie danych wykraczających poza zakres określony w art. 221 Kodeksu pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a także ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednakże w okresie nie dłuższym niż 1 rok.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 30. 09. 2020 na adres e-mail: praca@cricoteka.pl, w tytule wiadomości proszę napisać: „Dotyczy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku inwentaryzator zbiorów w Muzeum Tadeusza Kantora”.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, mogą nie być brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą od dnia 26 09 2020 zostaną zaproszone wybrane osoby.

9. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych
W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r. L/119/1) informujemy, że
• Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną w związku z prowadzoną rekrutacją jest Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA w Krakowie,
• Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na potrzeby i w związku z prowadzoną rekrutacją, a w zakresie, w jakim kandydaci udostępnią dane wykraczające poza zakres określony w przepisach Kodeksu pracy na podstawie udzielonych zgód przez kandydatów, który złożą oferty pracy,
• Administrator danych osobowych nie przewiduje przekazywania zebranych danych osobowych jakimkolwiek innym podmiotom,
• Dane osobowe przetwarzane będą przez okres jednego roku od dnia ukończenia rekrutacji, a w przypadku osoby zatrudnionej w wyniku rekrutacji – w okresie jej zatrudnienia i później, stosownie do obowiązków pracodawcy i byłego pracodawcy wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
• Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, a także że przysługuje jej prawo żądania przeniesienia danych osobowych jej dotyczących do wskazanego podmiotu we wskazany przez nią sposób.
• Osoba, która udostępni dane osobowe uprawniona jest do cofnięcia w dowolnej chwili udzielonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, co nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem,
• W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązujących przepisów, osoba, która udostępniła dane osobowe uprawniona jest do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
• Administrator danych osobowych nie przewiduje profilowania na podstawie moich danych osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2020-08-31

Ważne do: 2004-09-20

Dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław ogłasza nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka

Ogłoszenie: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka

Zakres obowiązków:
1. Przygotowywanie dokumentów oraz nadzór nad ruchem obiektów w Muzeum.
2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i inwentarza elektronicznego zbiorów
Muzeum.
3. Nadzór nad ewidencjonowaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Nadzór nad magazynem dzieł sztuki.
5. Nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum.
6. Prowadzenie kontroli zbiorów.
7. Nadzór nad zasobami bibliotecznymi Muzeum.
8. Prowadzenie Archiwum Działalności Programowej Muzeum.
9. Prowadzenie Archiwum dokumentacji wizualnej kolekcji Muzeum.
10. Nadzór nad procedurą zakupów, przyjmowania darowizn, przyjmowania i
zwrotu depozytów.
11. Sporządzanie protokołów przekazywania Wystaw.
12. Sporządzanie umów użyczenia, wypożyczenia i protokołów zdawczo-
odbiorczych na podstawie danych przekazywanych od Kuratora Kolekcji,
Kuratora Wystaw lub instytucji zewnętrznych.
13. Administrowanie Inwentarzem Elektronicznego MONA.

WYMAGANIA

1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana historia sztuki, muzealnictwo).
2. Znajomość przepisów z zakresu muzealnictwa, ewidencjonowania i
zabezpieczenia zbiorów oraz umiejętność interpretacji i stosowania aktów
normatywnych regulujących procedury związane z ruchem obiektów.
3. Doświadczenie na stanowisku inwentaryzatora.
4. Znajomość programu MONA.
5. Obsługa komputera (pakiet Office).
6. Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.
7. Niekaralność.

OFERUJEMY

1. Stabilne warunki zatrudnienia.
2. Pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę.

DODATKOWE INFORMACJE
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/,otworzy się w nowym oknie
WARUNKI APLIKOWANIA
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Aplikacje należy składać do dnia 28.08.2020 roku:
- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a) lub
- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl lub
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
53‐681 Wrocław

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji

Poszukuje: Muzeum MIasta Łodzi

Na terenie: Łódx

Data ogłoszenia: 2020-08-31

Ważne do: 2020-09-25

Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
specjalista ds. inwestycji w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Warunki pracy:
Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny
Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Realizacji Inwestycji
Termin składania ofert – do 25.09.2020 r.
Planowany termin rozpoczęcia pracy – październik/listopad 2020 r. (termin może ulec zmianie
w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe, preferowany kierunek budownictwo, architektura, gospodarka przestrzenna;
 2. Znajomość ustaw: Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333), Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256), Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843), Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065), oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków;
 3. Znajomość procesu inwestycyjnego, jego etapów i decyzji administracyjnych wydawanych w jego toku;
 4. Biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, w szczególności Excell;
 5. Gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy;
 6. Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;
 7. Skrupulatność i sumienność;
 8. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 9. Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Kryteria dodatkowe:

 1. Dyspozycyjność;
 2. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

 1. udział w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektów Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi;
 2. udział w okresowych przeglądach stanów technicznych obiektów Muzeum;
 3. opiniowanie analiz ekonomicznych przedsięwzięć inwestycyjnych;
 4. przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót;
 5. przygotowanie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowo-budowlanych i prac projektowych, w tym: opracowanie kompletu materiałów niezbędnych do udzielenia zamówień,prowadzenie pełnej dokumentacji całości procedury o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych;udział w formułowaniu ogólnych i szczegółowych warunków treści umowy;
 6. uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane;
 7. prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
 8. udział w odbiorach robót;
 9. prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
 10. opracowywanie i sporządzanie wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów;
 11. monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji;
 12. udział w przygotowywaniu dokumentacji projektowej, a także, na potrzeby Muzeum oraz instytucji zewnętrznych, raportów, analiz, sprawozdań i innej dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym;
 13. zarządzanie realizacją projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
 14. udział w sporządzaniu wniosków o płatność w zakresie realizowanych projektów, we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym;
 15. sporządzanie raportów rozliczeniowych z pozyskanych środków oraz realizowanych projektów w zakresie formalnym, finansowym oraz merytorycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zapisami umownymi;
 16. archiwizacja i oznaczanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami;
 17. udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków i realizowanych projektów;
 18. udział w opracowywaniu materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych projektów, we współpracy z Działem Promocji i Marketingu;

Sposób aplikacji
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. inwestycji przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 25.09.2020 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. finansowo-księgowych

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2020-08-28

Ważne do: 2020-09-11

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Referenta ds. finansowo-księgowych
Ogłoszenie: Referent ds. finansowo-księgowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. finansowo-księgowych

Wymagania: 

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe.
 • Co najmniej 3 lata praktyki w dziale finansowo-księgowym mile widziane w instytucjach kultury.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów.
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych i ustawyo rachunkowości.
 • Znajomość ustawy o muzeach i ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej środków trwałych, środków trwałychw budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów.
 • Praktycznej znajomości obsługi pakietu MS Office (Excel).
 • Komunikatywność, otwartość na zmiany, zaangażowanie w pracę.
 • Znajomość zasad ewidencji księgowej.
 • Miele widziana znajomość programu Enova.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Dekretowanie i ewidencja księgowa dokumentów związanych z zakupem środków trwałych, środkami trwałymi w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiami, darami, księgozbiorem.
 • Naliczanie i ewidencja księgowa amortyzacji, umorzeń w programie Enova Finanse i Księgowość.
 • Wprowadzaniu do systemu Enova Handel faktur zakupu i dekretowanie dokumentów.
 • Zastępowanie w czasie nieobecności pracownika prowadzącego Kasę Główną Muzeum i obsługa programu bankowego On Line (sporządzanie przelewów bankowych, weryfikacja kontrahentów z „Białą księgą”, weryfikacja numerów rachunków bankowych przed przygotowaniem dokumentów, pobieranie wyciągów bankowych).
 • Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 • Sporządzanie deklaracji PCC3 za podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Comiesięczne uzgadnianie i analizowanie obrotów i sald kont zespołu 0 w zakresie środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych, muzealiów, rejestrów pomocniczych, księgozbioru.
 • Współpraca z działami merytorycznie odpowiedzialnymi za prowadzenie ksiąg środków trwałych, ksiąg inwentarzowych, rejestrów pomocniczych, księgozbioru.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 1. cv
 2. list motywacyjny

w terminie do 11 września 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/MŚ/DF-K

Muzeum skontaktuje się z wybranymi osobami na podstawie przesłanych aplikacji.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-08-24

Ważne do: 2020-08-28

Dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław ogłasza nabór na stanowisko: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka 

Ogłoszenie: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny Inwentaryzator / Główna Inwentaryzatorka

Zakres obowiązków:
1. Przygotowywanie dokumentów oraz nadzór nad ruchem obiektów w Muzeum.
2. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i inwentarza elektronicznego zbiorów
Muzeum.
3. Nadzór nad ewidencjonowaniem i inwentaryzacją zbiorów.
4. Nadzór nad magazynem dzieł sztuki.
5. Nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum.
6. Prowadzenie kontroli zbiorów.
7. Nadzór nad zasobami bibliotecznymi Muzeum.
8. Prowadzenie Archiwum Działalności Programowej Muzeum.
9. Prowadzenie Archiwum dokumentacji wizualnej kolekcji Muzeum.
10. Nadzór nad procedurą zakupów, przyjmowania darowizn, przyjmowania i
zwrotu depozytów.
11. Sporządzanie protokołów przekazywania Wystaw.
12. Sporządzanie umów użyczenia, wypożyczenia i protokołów zdawczo-
odbiorczych na podstawie danych przekazywanych od Kuratora Kolekcji,
Kuratora Wystaw lub instytucji zewnętrznych.
13. Administrowanie Inwentarzem Elektronicznego MONA.

WYMAGANIA
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana historia sztuki, muzealnictwo).
2. Znajomość przepisów z zakresu muzealnictwa, ewidencjonowania i
zabezpieczenia zbiorów oraz umiejętność interpretacji i stosowania aktów
normatywnych regulujących procedury związane z ruchem obiektów.
3. Doświadczenie na stanowisku inwentaryzatora.
4. Znajomość programu MONA.
5. Obsługa komputera (pakiet Office).
6. Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność.
7. Niekaralność.

OFERUJEMY
Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia.
2. Pracę na pełny etat na podstawie umowy o pracę.

DODATKOWE INFORMACJE
https://muzeumwspolczesne.pl/mww/,otworzy się w nowym oknie
WARUNKI APLIKOWANIA
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Aplikacje należy składać do dnia 28.08.2020 roku:
- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a) lub
- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl lub
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
53‐681 Wrocław

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik sekcji elektrycznej i zabezpieczeń elektronicznych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-08-19

Ważne do: 2020-08-30

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Kierownik sekcji elektrycznej i zabezpieczeń elektronicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik sekcji elektrycznej i zabezpieczeń elektronicznych

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:

• posiadasz min. średnie wykształcenie, mile widziane kierunkowe
• możesz pochwalić się min. 3-letnim doświadczenie na stanowisku kierownika lub koordynatora
• posiadasz uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacji SEP
• jesteś wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
• posiadasz umiejętność harmonogramowania i kosztorysowania
• instalacje elektryczne i niskoprądowe (między innymi: ppoż, SAP, SUG, CCTV, KD, BMS, SSWiN, IT )nie mają przed Tobą tajemnic
• cechuje Cię bardzo dobra organizacja pracy, a swoje działania planujesz z wyprzedzeniem
• dbasz o wysoką jakość wykonania powierzonych robót
• masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem, który z sukcesem realizował powierzone zadania
• jesteś zaangażowany, otwarty na nowe doświadczenia
• proponujesz, konsultujesz oraz bez trudu wdrażasz swoje rozwiązania i pomysły

TWOJE GŁÓWNE ZADANIA:

• techniczne utrzymanie istniejących instalacji i urządzeń na terenie całej Instytucji
• planowanie remontów i inwestycji w porozumieniu z Kierownikiem Działu Technicznego
• nadzorowanie prac w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
• nadzorowanie realizacji ustalonego budżetu
• planowanie i koordynacja pracy podległych pracowników
• współpraca z pozostałymi działami w Instytucji

 

OFERUJEMY:

• ciekawą pracę w niesamowitym miejscu
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku)
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych
• możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
• przyjazną atmosferę w środowisku pracy

Prosimy aplikować za pomocą formularza:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f25897d88ffd4addb6b09ab4c6f412ac

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Archiwum

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-08-19

Ważne do: 2020-09-04

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?

Marzy Ci się praca w najbardziej znanej rezydencji polskich królów?

Zaaplikuj!

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Archiwum

 

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:

•       Masz wykształcenie wyższe kierunkowe (archiwistyka lub nauki historyczne)

•       Minimum 5 lat pracowałaś/eś w archiwum lub muzeum

•       Znasz przepisy dotyczące pracy w archiwum i muzeum

•       Masz doświadczenie w zarządzaniu zespołem

•       Interesujesz się nowoczesnymi technikami używanymi przy organizacji i zarządzaniu archiwum

•       Ustalanie priorytetów nie sprawia Ci problemu

•       Umiesz dobrze organizować czas swój i zespołu

•       Cechuje Cię wysoka kultura osobista

•       Łatwo nawiązujesz kontakty, nie sprawia Ci problemu praca w zespole

•       Swobodnie poruszasz się w środowisku MS Office

•       Znasz język angielski na poziomie średniozaawansowanym

Mile widziane doświadczenie w digitalizacji zbiorów. Atutem będzie również znajomość zbiorów archiwalnych Zamku.

 

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

•       Przygotowaniem polityki zarządzania oraz rozwoju archiwum

•       Wdrażaniem nowoczesnych narzędzi, budowaniem standardów i procesów zarządzania Archiwum

•       Naukowym opracowywaniem i upowszechnianiem zbiorów archiwalnych

•       Współpracą przy projekcie digitalizacji zbiorów

•       Nadzorowaniem spisów, tworzeniem kart katalogu naukowego także w formie bazy danych

•       Opracowaniem akt historycznych, rysunków z dokumentacją rysunkową architektoniczną (historyczną i współczesną) ze zbiorów KOZK

•       Prowadzeniem wg zasad archiwalnych fascykułów z dokumentacją archeologiczną, opisową i rysunkową

•       Konsultacjami, kwerendami archiwalnymi i historycznymi

•       Zarządzaniem bieżącymi pracami Archiwum Zamku

 

OFERUJEMY:

- ciekawą pracę w niesamowitym miejscu;

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;

- atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku);

- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach;

- przyjazną atmosferę w środowisku pracy.

 

Prosimy aplikować za pomocą formularza:

APLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

PRZEWODNIK MUZEALNY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2020-08-18

Ważne do: 2020-09-21

PRZEWODNIK MUZEALNY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Ważne do: 2020-09-21

 

 

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Przewodnika muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- oprowadzanie zwiedzających, w tym grup wycieczkowych;
- obsługiwanie systemu audio;
- obsługiwanie kasy fiskalnej;
- pomoc w organizowaniu wystaw czasowych;
- prowadzenie sprzedaży biletów, wydawnictw, pamiątek itp.;
- prowadzenie wykazów kontrolnych.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie minimum średnie;
- zainteresowania w obszarze: muzyki, historii i sztuki;
- umiejętność obsługi kasy fiskalnej;
- odpowiedzialność;
- umiejętność pracy w zespole;
- umiejętności w sferze werbalnej;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.

Warunki pracy:

- rodzaj umowy – umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy – pełny etat (praca obejmująca soboty i niedziele);
- miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2.

Oferujemy:

pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych.
 

Wymagane dokumenty:

- CV;
- list motywacyjny;
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000).

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, e-mail: biuro@muzeuminstrumentow.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89, e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl
Dane osobowe kandydatów:
I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulującego ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2020 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Przewodnik muzealny w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

 

Do pobrania:

Obowiązek informacyjny kandydata do pracy
Oswiadczenie_do_celów_rekrutacji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW i WYDAWNICTW

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2020-08-18

Ważne do: 2020-09-15

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAW i WYDAWNICTW
Ogłoszenie: KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW i WYDAWNICTW Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW i WYDAWNICTW

Opis stanowiska:

 

Podstawowe obowiązki:

 

·         współtworzenie polityki wystawienniczej i wydawniczej Muzeum,

·         prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją wystaw (w tym planowanie budżetów wystaw, koordynacja ich realizacji, zawieranie umów, współpraca z projektantami i wykonawcami),

·         opracowywanie planów wydawniczych, zawieranie umów z drukarniami i koordynacja działalności wydawniczej Muzeum w zakresie przygotowania materiałów do druku, w tym składu, prac redakcyjnych i tłumaczeń,

·         opieka nad ekspozycjami stałymi Muzeum, dbałość o ich należny stan i modernizację,

·         tworzenie scenariuszy wystaw (opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstów, wybór materiałów),

·         koordynacja współpracy z innymi działami Muzeum w zakresie działań towarzyszących wystawom i publikacjom;

·         sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Działu.

 

Wymagania:

 

·         wykształcenie wyższe,

·         co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury prowadzących działalność wystawienniczą,

·         znajomość zagadnień dotyczących organizacji wystaw i produkcji wydawnictw, w tym planowania i rozliczania kosztów,

·         praktyczna wiedza z zakresu projektowania wystaw, komunikacji wizualnej i edytorstwa,

·         umiejętność organizacji i ewaluacji pracy zespołu.

 

Mile widziane:

 

·         dobra znajomość języka angielskiego,

·         studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub kierunków pokrewnych,

·         dorobek w zakresie organizacji wystaw muzealnych,

·         zainteresowanie historią II wojny światowej.

 

Oferujemy:

 

·         stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełnym etacie,

·         atrakcyjne wynagrodzenie,

·         możliwość rozwoju zawodowego w instytucji kultury o renomie ponadregionalnej,

·         pakiet świadczeń socjalnych,

·         dodatkowy urlop 14 dni.

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 15 września 2020 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila: KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW i WYDAWNICTW

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 22 września 2020 r.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w treści przesyłanych dokumentów aplikacyjnych klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poniżej wskazujemy przykładową treść takiej klauzuli zgody:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie moich danych osobowych zawartych w składanych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacji.

Informujemy, że w przypadku braku klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych o powyższej lub podobnej treści, złożone dokumenty aplikacyjne nie będą mogły być brane pod uwagę w procesie rekrutacji i zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: „RODO”) informujemy, że:

1.          Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przekazywanych w składanych dokumentach aplikacyjnych będzie Państwowe Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie (adres Muzeum: ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin) (dalej: „My” lub „Muzeum” lub „Pracodawca”).

2.          Do pomocy przy przestrzeganiu przepisów prawa ochrony danych osobowych oraz monitorowania ich przestrzegania Muzeum wyznaczyło inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: iod@majdanek.eu .

3.          W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem:

1)          poczty elektronicznej, pisząc bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych na adres: iod@majdanek.eu lub też

2)          poczty tradycyjnej, pisząc na nasz adres: Państwowe Muzeum na Majdanku, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, 20-325 Lublin.

4.          Pracodawca będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji, a w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

1)          w zakresie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, wynikających z przepisów kodeksu pracy i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

2)          innych niż wymienione w art. 221 § 1 kodeksu pracy (np. wizerunek, zainteresowania), o ile takie dane zostaną nam przekazane, realizowane będzie na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, co znajdowało będzie podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

3)          jest niezbędne do podjęcia przez nas działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem ewentualnej umowy o pracę, co znajduje podstawę prawną w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5.          Pani/Pana dane osobowe nie będą nikomu ujawniane. Dostęp do danych będzie miał jedynie ograniczony krąg naszych pracowników odpowiedzialnych za rekrutację.

6.          Pracodawca nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych do jakiegokolwiek państwa poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (obejmującym kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

7.          Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas w jakim istniał będzie cel przetwarzania, a więc realizowany będzie proces rekrutacji. Proces taki zazwyczaj trwa ok. 2 miesięcy.

8.          Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

1)          prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych;

2)          prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy dane są niekompletne;

3)          prawo żądania usunięcia danych osobowych, o ile zachodzi uzasadniająca to żądanie okoliczność przewidziana w przepisach prawa (tj. w art. 17 RODO);

4)          prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem (tj. art. 18 RODO);

5)          prawo przenoszenia danych.

9.          Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie jednak miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.       Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych realizowane przez Pracodawcę narusza przepisy RODO.

11.       Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych wymienionych w art. 221 § 1 kodeksu pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w prowadzonej przez nas rekrutacji.

12.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że nie wykorzystujemy systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na Pani/Pana temat, a następnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-08-13

Ważne do: 2020-08-28

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Adiunkt
Zespół ds. Inwentaryzacji i Katalogowania Zbiorów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·    Prowadzenie i realizacja spraw związanych z pozyskiwaniem przez muzeum autorskich praw majątkowych do posiadanych zbiorów (weryfikacja dokumentów akcesyjnych, współpraca z obsługą prawną muzeum)

·    Ewidencjonowanie dokumentacji wizualnej zbiorów tj. tworzenie kart digitalizacji zbiorów, umieszczanie dokumentacji w bazach komputerowych (Musnet, iArt), prowadzenie statystyk i klasyfikacji wykowanej dokumentacji wizualnej, współpraca z Pracownią Digitalizacji Zbiorów

·    Obsługa zamówień zewnętrznych dotyczących udostępniania dokumentacji wizualnej zbiorów

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

 
Wymagania niezbędne:
·   Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku związanym z podstawową działalnością muzeum

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 
Wymagania dodatkowe:
·  znajomość programów: Musnet oraz iArt

·  znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·  odpowiedzialność, dokładność, lojalność, uczciwość, komunikatywność oraz dobra organizacja pracy

 
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 28.08.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. A_ZIZ/2020”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 28.08.2020 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

PRACOWNIK PORZĄDKOWY

Poszukuje: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2020-08-12

Ważne do: 2020-08-21

Poszukujemy pracownika porządkowego.

Dołącz do zespołu Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu!

Wymagania:

 • dyspozycyjność (praca także w weekendy),
 • dokładność, sumienność i dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność, otwartość, umiejętność pracy samodzielnej i w grupie,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • wysoka kultura osobista,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (oświadczenie),
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie).

Odpowiedzialność za:

 • zamiatanie, mycie i dezynfekcję podłóg,
 • odkurzanie i pranie wykładzin, tapicerki krzeseł, foteli, kanap oraz puf,
 • wycieranie kurzu w meblach i na meblach, urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i sprzęcie komputerowym, z parapetów, antyram z plakatami,
 • usuwanie zabrudzeń na ekranach wchodzących w skład ekspozycji stałej,
 • usuwanie zabrudzeń z przeszkleń w meblach, gablotach, drzwiach, lamp, antresoli i ścian,
 • mycie, czyszczenie i odkażanie umywalek, armatury i urządzeń sanitarnych w toaletach i łazienkach,
 • mycie dozowników do mydła i podajników do ręczników oraz luster,
 • mycie balustrady schodów, ścian pokrytych glazurą, drzwi i ościeżnic oraz okien,
 • mycie urządzeń kuchennych,
 • stałe doglądanie i uzupełnianie braków środków sanitarno-higienicznych w toaletach, łazienkach i kuchni,
 • opróżnianie koszy na śmieci w trakcie sprzątania pomieszczeń do wskazanych zbiorczych pojemników,
 • sprzątanie pomieszczeń dodatkowych w czasie pełnienia zastępstwa na czas nieobecności w pracy innego pracownika utrzymania czystości,
 • bieżące utrzymywanie porządku w trakcie działania ekspozycji,
 • utrzymywanie porządku przed wyjściem ewakuacyjnym do Muzeum od strony Ostrówka,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu w ciągu kilku miesięcy,
 • pracę w młodym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego,

Data rozpoczęcia pracy: 1.09.2020

 

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres: magdalena.derda@muzeumpiosenki.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przy pl. Kopernika 1 w godz. 8.00-16.00. do dnia 21.08.2020 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-08-05

Ważne do: 2020-09-30

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent konserwatorski w Pracowni Konserwacji Tkanin Zabytkowych

CZYM BĘDZIESZ SIĘ ZAJMOWAĆ:

• wykonywaniem wyznaczonych konserwacji tekstylnych obiektów muzealnych według określonych wytycznych i powszechnie obowiązujących metod
• prowadzeniem działań prewencyjnych w stosunku do zabytkowych tkanin na ekspozycjach muzealnych i w magazynach działowych

 

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI:
• posiadasz wykształcenie wyższe II stopnia: konserwacja (zwłaszcza w kierunku tkanin zabytkowych), artystyczne (tkanina), historia sztuki, ochrona dóbr kultury lub inne studia związane z tkaninami (techniczne)
• wyróżniają Cię bardzo dobre umiejętności manualne szycia ręcznego oraz znajomość ściegów hafciarskich
• swobodnie komunikujesz się w języku angielskim (mile widziana znajomość innych języków nowożytnych)
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów Microsoft Office
• staranność, systematyczność, dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków jest dla Ciebie ważna
• potrafisz pracować w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie mile widziane)
• efektywnie organizujesz swój czas pracy

 

OFERUJEMY:
• ciekawą pracę z cennymi muzealiami m.in. słynnymi arrasami wawelskimi
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
• otwartość na Twoje pomysły, pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych
• atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, ICOM, prywatna służba zdrowia, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku)
• możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez naukę wśród mistrzów konserwacji tkanin oraz udział w szkoleniach
• przyjazną atmosferę w środowisku pracy
• najpiękniejszy widok na katedrę i zamek wawelski

 

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny poniżej:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=9fb4f434491a489b8cacf1be93fe97b9

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-08-04

Ważne do: 2020-08-18

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa


Specjalista ds. zamówień publicznych


Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych
• wykonywanie obowiązków sekretarza komisji przetargowych
• zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
• przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum
• udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych
• udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych
• sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP
• przygotowywanie / aktualizacja planu zamówień publicznych
• sprawdzanie postępowań regulaminowych
• archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.
• prowadzenie rejestru zamówień publicznych
• prowadzenie rejestru wniosków zakupowych
• prowadzenie rejestru faktur

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe
• min. 2 lata stażu pracy na stanowisku specjalisty lub innym wyższym ds. zamówień publicznych
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja
• znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego
• odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SZP_APZ/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.08.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-30

Ważne do: 2020-08-13

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. sprzedaży

Zespół Marketingu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·    kompleksowa obsługa klientów sklepu internetowego

·    obsługa klientów indywidualnych i hurtowych

·    bieżąca aktualizacja oferty wydawnictw i materiałów reklamowych

·    podejmowanie działań handlowych niezbędnych dla utrzymania i zwiększenia sprzedaży, w tym przygotowanie kampanii sprzedażowych

( m.in. Google AdWords, Facebook Ads, SEO)

·    przygotowanie i obrabianie fotografii produktów, wstawianie ich na stronę sklepu wraz z opisem

·    organizacja sprzedaży wydawnictw własnych, komisowych i upominków we wszystkich punktach sprzedaży Muzeum

·    monitoring ruchów magazynowych

·    zamówienia artykułów przeznaczonych do sprzedaży

·    monitorowanie i analiza sprzedaży

·    administrowanie systemu kasowego iKsoris

·    sprzedaż biletów, lekcji muzealnych i innych wydarzeń organizowanych przez Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe

·   min. 1 rok stażu pracy

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·    wykształcenie wyższe na kierunku Zarządzanie, Marketing, kierunkach humanistycznych lub ekonomicznych

·    znajomość obsługi systemu kasowego iKsoris

·    umiejętności sprzedażowe, analityczne i negocjacyjne

·    umiejętność wykorzystania narzędzi i rozwiązań wspierających analitykę oraz sprzedaż Google AdWords, Facebook Ads, SEO

·    znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym

·    rzetelność, odpowiedzialność, szybkość w działaniu, skuteczność, świadomość komercyjna, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SS_KPM/2020”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13.08.2020 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-07-28

Ważne do: 2026-08-20

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy POMOC MUZEALNA w pełnym wymiarze czasu pracy

Rodzaj umowy – umowa o pracę na okres próbny
Wymiar – 1/1 etatu
Ilość wolnych miejsc pracy - 3
Miejsce wykonywania pracy – Łódź
Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny
Godziny pracy – zgodne z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
Planowany termin rozpoczęcia pracy – październik 2020 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikacyjnym,
 • zainteresowanie historią i kulturą Miasta Łodzi,
 • dyspozycyjność,
 • życzliwość i kultura osobista,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
 • umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe, mile widziane:

 • wykształcenie wyższe,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej.

Opis stanowiska pracy

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 • Pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze,
 • Podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na pytania dotyczące nadzorowanej wystawy czy historii Muzeum Miasta Łodzi,
 • Pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw,
 • Sprawdzanie biletów zwiedzających,
 • Dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.
 • Obsługa szatni,
 • Pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych
  w Muzeum

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku.

Sposób aplikacji
Wymagane dokumenty:
list motywacyjny;
życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 26.08.2020 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 816 275
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 7. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.

W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ ZAGRANICZNY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Izrael

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy
zagraniczne ".

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i
ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych na potrzeby
naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymującą się dobrą znajomością angielskiego i hebrajskiego w mowie i piśmie.
4) legitymującą się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26186

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ KRAJOWY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy
krajowe"

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i
ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych na potrzeby
naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymująca się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
4) legitymująca się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26185

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Niemcy/Austria

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi wykonywania kwerend terenowych - kwerendy krajowe
i zagraniczne - materiały audiowizualne "

Ogłoszenie: KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KWERENDARZ KRAJOWY I ZAGRANICZNY - MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

Do obowiązków kwerendarza należeć będzie, w szczególności:
1) prowadzenie samodzielnych kwerend historycznych na zlecony temat związanych z działalnością
statutową MGW w instytucjach archiwalnych, muzealnych i innych;
2) przygotowywanie szczegółowych raportów z prowadzonych kwerend;
3) udział w pracach organizacyjno – administracyjnych związanych z pozyskaniem obiektów i ikonografii na potrzeby projektów wystawienniczych oraz zbiorów MGW.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kwerendarzem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) legitymującą się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej 3 kwerend historycznych w materiałach
audiowizualnych na potrzeby naukowe czy wystawiennicze,
3) legitymującą się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
4) legitymującą się dobrą znajomością tematyki dotyczącej dziejów Żydów i ich Zagłady, historii II
wojny światowej, dziejów Warszawy.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26184

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KURATOR ZAGRANICZNY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska/Izrael

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi kuratorskie (kurator wystaw) – kurator zagraniczny"

Do obowiązków osoby świadczącej usługi kuratorskie należeć będzie, w szczególności:
1) samodzielne prowadzenie prac związanych z przygotowaniem koncepcji narracyjnej i wizualnej
wystaw czasowych oraz galerii ekspozycji stałej;
2) przygotowywanie tekstów oraz dobór ikonografii i obiektów na potrzeby wystaw czasowych i
poszczególnych galerii wystawy stałej;
3) bezpośredni nadzór nad prowadzonymi kwerendami archiwalnymi i muzealnymi.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kuratorem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) dobra posiadającą znajomość tematyki dotyczącej dziejów Żydów oraz Zagłady;
3) legitymującą się doświadczeniem w opracowywaniu projektów wystawienniczych zwłaszcza o
tematyce historycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazane, iż osoba
samodzielnie lub jako współautor opracowała nie mniej niż 3 projekty o tematyce historycznej;
4) legitymującą się dobrą znajomością angielskiego i hebrajskiego w mowie i piśmie.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej szczegółów: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26183

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KURATOR KRAJOWY

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-07-24

Ważne do: 2020-07-29

Działając na podstawie art. 37a ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) w zw. z art. 4d ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Muzeum Getta Warszawskiego (w organizacji)
zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. "Usługi kuratorskie (kurator wystaw) - kurator krajowy"

Zakres obowiązków
Do obowiązków osoby świadczącej usługi kuratorskie należeć będzie, w szczególności:
1) samodzielne prowadzenie prac związanych z przygotowaniem koncepcji narracyjnej i wizualnej
wystaw czasowych oraz galerii ekspozycji stałej;
2) przygotowywanie tekstów oraz dobór ikonografii i obiektów na potrzeby wystaw czasowych i
poszczególnych galerii wystawy stałej;
3) bezpośredni nadzór nad prowadzonymi kwerendami archiwalnymi i muzealnymi.

Umowa zostanie zawarta na czas określony - 24 miesiące, z możliwością wcześniejszego rozwiązania Umowy w
przypadkach w niej przewidzianych.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać osoba lub podmiot dysponujący osobą (Kuratorem):
1) posiadającą co najmniej wykształcenie wyższe II stopnia w zakresie historii, historii sztuki lub
dziedzin pokrewnych;
2) dobrą znajomość tematyki dotyczącej dziejów Żydów oraz Zagłady;
3) legitymującą się doświadczeniem w opracowywaniu projektów wystawienniczych zwłaszcza o
tematyce historycznej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli zostanie wykazane, iż osoba
samodzielnie lub jako główny współautor opracowała nie mniej niż 3 projekty o tematyce
historycznej;
4) legitymującą się dobrą znajomością języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie.

Korespondencję w postępowaniu adresowaną do Zamawiającego należy kierować na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@1943.pl.

Więcej informacji: https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/26182

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kadr

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2020-07-21

Ważne do: 2020-08-15

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury
ogłasza nabór do Działu Kadr i Organizacji na stanowisko
specjalista ds. kadr

OPIS STANOWISKA

 1. samodzielne prowadzenie wszystkich wynikających z przepisów prawa dokumentów i spraw związanych ze stosunkiem pracy dla ok. 140 pracowników
 2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy w systemie równoważnym
 3. obsługa umów cywilnoprawnych
 4. obsługa programu Płatnik w zakresie rejestracji pracowników i zleceniobiorców w ZUS
 5. prowadzenie spraw wynikających z obowiązków pracodawcy wobec PFRON, GUS, PIP itd.
 6. współpraca z Działem Finansowo-Księgowym w zakresie wynagrodzeń, uprawnień rodzicielskich, ekwiwalentów itd.
 7. sporządzanie zestawień, sprawozdań, raportów związanych z zakresem obowiązków

Planowane jest zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełen etat od 01.10.2020 lub później w zależności od terminu dostępności kandydata. Wynagrodzenie zasadnicze mieści się w przedziale 3.000-4.200 zł brutto i jest uzależnione od  doświadczenia i kompetencji kandydata, pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22.10.2015 w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW

 1. wykształcenie minimum średnie
 2. doświadczenie pracy na podobnym stanowisku
 3. praktyczna znajomość prawa pracy i przepisów o ubezpieczeniach społecznych
 4. praktyczna znajomość programów Płatnik, Sage Kadry i Płace One Payroll, pakietu MS Office ze szczególnym uwzględnieniem Excel
 5. umiejętność rozliczania czasu pracy
 6. umiejętność naliczania wynagrodzeń pracowniczych będzie dodatkowym atutem
 7. dobra organizacja pracy, samodzielność, staranność, uczciwość, dyskrecja

REKRUTACJA

Oferty zawierające CV oraz list motywacyjny w plikach w formacie Word należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.wilewska[at]muzeumgdansk.pl w terminie do dnia 15.08.2020. Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 • administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
 • inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl
 • dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym.
 • dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko pracy: specjalista ds. kadr
 • kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.
 • dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Informatyk

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Michniów

Data ogłoszenia: 2020-07-20

Ważne do: 2020-07-27

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: informatyk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: informatyk

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej – Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Wymagania niezbędne:

- znajomość środowiska Windows, w tym Windows Server
- umiejętność konfiguracji i obsługi serwerów NAS (wymagana będzie znajomość co najmniej jednego z  systemów operacyjnych do zarządzania NAS: FreeNAS, Synology DSM, Zyxel NSM, QNAP QTS
- przełączanie i trasowanie, znajomość budowy i obsługi sieci (mile widziane, lecz nie wymagane jest potwierdzenie certyfikatem Cisco CCNA )
- zarabianie okablowania sieciowego: patchcord, zarabianie w patchpanelach oraz gniazdach naściennych
- biegła znajomość co najmniej jednego z następujących systemów zarządzania treścią: JOOMLA, WordPress, Drupal, ModX, w tym umiejętność postawienia własnej strony na serwerze www w jednym z powyższych systemów
- podstawowa znajomość języka PHP i Java Script
- biegła znajomość pakietu biurowego Microsoft Office
- podstawowa znajomość Microsoft MySQL
- znajomość podstawowych czynności serwisowych: diagnostyka i wymiana zużytych komponentów sieciowych i komputerowych, przywracanie kopii zapasowych danych, rozwiązywanie problemów z działaniem urządzeń,
- instalacja/aktualizacja sterowników itp.

Wymagania dodatkowe( mile widziane)
- podstawowa znajomość systemu Comarch ERP Optima bądź innego systemu ERP
- podstawowa znajomość systemu ewidencji muzealiów MONA
- profil zaufany na platformie ePuap
- prawo jazdy
- znajomość języka obcego ( angielski, niemiecki)

Wymagane dokumenty:

1)   list motywacyjny.

2)   kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.

3)   kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje.

4)   oświadczenie o niekaralności.

5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla     potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego

W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Załącznik:

Kwestionariusz osobowy

Termin składania ofert. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 27  lipca 2020 roku do godz. 15.

O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-07-20

Ważne do: -0001-11-30

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
Plac Wolności 14
91-415 Łódź

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. na okres 3 lat w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194).

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:
1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2) wykształcenie wyższe magisterskie w jednej z dziedzin wymienionych w pkt. III. 1),
3) 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres 3 lat (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:
1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej
z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, bądź studia o kierunku artystycznym, historycznym, z zakresu zarządzania, zarządzania kulturą, pedagogicznym, konserwatorskim i konserwacji dzieł sztuki bądź pokrewne,
2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3) posiadanie stopnia doktora,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
5) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) wydawanie zarządzeń,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi
i materialnymi Muzeum,
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
7) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia
21 sierpnia 2020 r. W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego
i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 16.10.2020 r.

VII. Informacje dodatkowe:
1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu;
2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/ogloszenia/pwu/nabor-na-stanowiska-kierownicze-w-jednostkach-podleglych lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz
o rozstrzygnięciu konkursu;
6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-13

Ważne do: 2020-08-06

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

 

Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

OPIS STANOWISKA:

 • koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
 • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu projektu,
 • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia, a także kontrola i koordynacja ich pracy,
 • realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
 • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
 • monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
 • monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
 • wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
 • umiejętność pracy z budżetem,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym koordynacja wystawy o randze międzynarodowej lub wystawy składającej się z minimum 200 muzealiów
 • skuteczność działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
 • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
 • kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • udział w ciekawych projektach, możliwość tworzenia rozwiązań od podstaw,
 • w pełni samodzielne stanowisko, otwartość na zmiany i nowe pomysły,
 • pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjną lokalizację – Wzgórze Wawelskie :)
 • dofinansowanie do wczasów, bilety do teatrów i opery, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Prosimy aplikować poprzez formularz dostępny poniżej:

APLIKUJ

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-13

Ważne do: 2020-08-06

Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury?
Chciałbyś pracować w rezydencji polskich królów w otoczeniu unikalnych dzieł sztuki?
Zaaplikuj!

Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

OPIS STANOWISKA:

 • koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
 • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
 • przygotowywanie harmonogramu i budżetu projektu,
 • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia, a także kontrola i koordynacja ich pracy,
 • realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
 • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
 • monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
 • monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
 • wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

WYMAGANIA:

 • wyższe wykształcenie,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
 • umiejętność pracy z budżetem,
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym koordynacja wystawy o randze międzynarodowej lub wystawy składającej się z minimum 200 muzealiów
 • skuteczność działania,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
 • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
 • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
 • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
 • kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
 • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

OFERUJEMY:

 • udział w ciekawych projektach, możliwość tworzenia rozwiązań od podstaw,
 • w pełni samodzielne stanowisko, otwartość na zmiany i nowe pomysły,
 • pracę pełną możliwości i wyzwań zawodowych,
 • atrakcyjną lokalizację – Wzgórze Wawelskie :)
 • dofinansowanie do wczasów, bilety do teatrów i opery, karta Multisport, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną,
 • możliwość udziału w wydarzeniach kulturalnych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-10

Ważne do: 2020-07-27

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów
Zespół ds. Udostępniania Zbiorów

Ogłoszenie: Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. obsługi e-Katalogu Zbiorów

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
• Obsługa panelu administratora strony internetowej e-Katalogu Zbiorów
• Prowadzenie (we współpracy z zespołem IT) wszystkich spraw dot. utrzymania strony internetowej e-Katalogu Zbiorów
• Eksport metadanych oraz wybranych cyfrowych odwzorowań na stronę internetową e-Katalogu Zbiorów oraz kontrola prawidłowości przebiegu aktualizacji
• Prowadzenie rejestru danych osobowych użytkowników logujących się na stronie internetowej oraz prowadzenie rejestru i statystyk dot. funkcjonowania e-Katalogu Zbiorów
• Udział we wszystkich pracach związanych z rozbudową i wprowadzaniem zmian na stronie internetowej e-Katalogu
• Monitorowanie rynku e-katalogów i prezentacji zbiorów online w muzeach w Polsce i na świecie pod kątem interfejsu stron internetowych o raportowanie o ww.
• Asystowanie przy produkcji e-wystaw w e-Katalogu Zbiorów
• Asystowanie przy tworzeniu sesji zdjęciowych do prezentacji zbiorów

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.

Wymagania niezbędne:
• Wykształcenie minimum średnie
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym lub administracyjnym
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie w obsłudze paneli administracyjnych stron internetowych
• znajomość programów Musnet, iArt, Adobe XD, Adobe Photoshop
• sumienność, komunikatywność, skrupulatność, lojalność oraz dobra organizacja pracy

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 27.07.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. R_ZUZ/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 27.07.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sprzątający/ca

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-10

Ważne do: 2020-07-30

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Sprzątający/ca
Zespół Logistyki

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

• codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet, ekspozycji muzealnej oraz chodnika przylegającego do siedziby Muzeum
• informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem zbiorów
• okresowe wykonywanie prac porządkowych, generalne sprzątanie, pastowanie i froterowanie podłóg, mycie okien itp.
• pomoc i uczestniczenie w organizowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.
Stanowisko pracy: Praca na wysokości do 3 m, praca w pozycji wymuszonej, dźwiganie, ciężka praca fizyczna, przemieszczanie się wewnątrz budynku i w terenie

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie min. podstawowe
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
Wymagania dodatkowe:
• min. 1 rok stażu pracy
• dokładność
• sumienność
• wysoka kultura osobista
• pracowitość

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.
Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”
• podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

Adres składania dokumentów
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. S2_ALO/2020”
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 15.00
*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej

Na terenie: w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych

Data ogłoszenia: 2020-07-09

Ważne do: 2020-07-31

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej poszukuje osoby na stanowiso specjalisty ds. zamówień publicznych w Dziale Prawnym i Zamówień Publicznych.

Ogłoszenie: specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska pracy:

 • zapewnienie zgodności wyboru procedury o udziale zamówień publicznych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa;
 • przygotowywanie projektów umów w zakresie formalno-prawnym, we współpracy z Radcami Prawnymi;
 • wykonywanie obowiązków informacyjnych określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych i przepisach wewnętrznych Zamku w zakresie zamówień publicznych;
 • pomoc w bieżących działaniach administracyjnych z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w ramach realizowanych przez Zamek umów i dokonywanych zakupów;
 • sporządzanie zgodnie z procedurami wewnętrznymi wniosków o przeprowadzenie zamówień publicznych;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w tym prowadzenie wewnętrznych postępowań;
 • przygotowanie i udział w posiedzeniach komisji przetargowych;
 • ścisła współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie opisów merytorycznych przedmiotów zamówień i przygotowania postępowań przetargowych;
 • nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentacji przetargowej;
 • archiwizacja prowadzonych postępowań;
 • prowadzenie rejestrów: wniosków o wszczęcie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych oraz aktualnych i zakończonych postępowań, prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zamówień publicznych;
 • sporządzanie niezbędnych zestawień i raportów;
 • współpraca z pozostałymi komórkami Zamku w zakresie realizowanych zadań oraz z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, prawo, administracja);
 • co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w przeprowadzaniu procedury zamówień publicznych po stronie zamawiającego, w tym w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej – warunek konieczny;
 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • znajomość przepisów prawa z zakresu udzielania zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi) oraz kodeksu cywilnego;
 • znajomość procedur przetargowych wynikających z ustawy Pzp poparta zaświadczeniami / certyfikatami z odbytych szkoleń;
 • umiejętność redagowania pism i sporządzania projektów umów, zamieszczania ogłoszeń w BZP i DzUUE;
 • ogólna znajomość ustawy dotyczącej finansów umiejętność pracy w programach pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook);
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • stosowanie zasad etyki zawodowej;
 • dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność i dokładność w działaniu, odpowiedzialność.

Oferujemy:

 

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat);
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą);
 • stabilne zatrudnienie.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 lipca 2020 r.
adres e- mail: rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”
poczta: Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej, ul. Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa z dopiskiem „SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

Oferty otrzymane po terminie zostaną uznane za niespełniające wymagań formalnych (decyduje data wpływu do Zamku Królewskiego w Warszawie-Muzeum).

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.’’

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 10. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent w dziale edukacji

Poszukuje: Muzeum w Koszalinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2020-07-09

Ważne do: 2020-08-06

Muzeum gwarantuje bardzo ciekawą pracę z różnymi grupami odbiorców (dzieci, młodzież, studenci, wycieczki, seniorzy i inne), wymagającą znajomości klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych. Wspierać będzie dążenia pracownika do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym uczestnictwa w kursach i szkoleniach,  prowadzenia badań naukowych, zdobywania tytułów naukowych itp. Możliwe staże w innych muzeach i placówkach edukacyjnych w Polsce i za granicą.

Wymagania:

- ukończone studia magisterskie (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia),

- doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą,

- znajomość klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych,

- wysoka kultura osobista,

- wysoki poziom wiedzy o kulturze,

- pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę,

- łatwość szybkiego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem,

- umiejętność zarządzania zespołem,

- otwartość i kreatywność,

- wewnętrzne przekonanie o konieczności nieustającego podnoszenie swoich kwalifikacji,

- znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

 

Wymagane dokumenty:

- podanie o pracę z listem motywacyjnym (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),

- dyplom ukończenia studiów,

- świadectwa pracy (jeśli nie jest to pierwsza praca kandydatki/kandydata),

- zaświadczenie o niekaralności.

 Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez  Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok."

Mile widziane:

- listy polecające i rekomendacje,

- świadectwa ukończonych kursów i szkoleń,

- inne dokumenty zaświadczające o określonych kompetencjach kandydatki/kandydata.

 

Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach:

- etap I: analiza przesłanych podań o pracę,

- etap II: rozmowa kwalifikacyjna,

- etap III: sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatki/kandydata przez prowadzenie wybranych muzealnych działań edukacyjnych.

 

I etap

Zainteresowanych prosimy o  składanie  podań w formie pisemnej na adres Sekretariat Muzeum ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.koszalin.pl do 31.07.2020. Kwalifikacja do II etapu przekazana będzie kandydatce/kandydatowi telefonicznie - do 6 sierpnia br.

II etap

Rozmowa kwalifikacyjna w uzgodnionym z kandydatka/kandydatem w terminie między 10 a 14 sierpnia br.

III etap

Prowadzenie zajęć edukacyjnych organizowanych przez muzeum w terminie 15.08 – 15.09 br.

 

Rozstrzygniecie konkursu do 30.09.2020, z możliwością podjęcia pracy od 1.10.2020.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM W KOSZALINIE:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul.Młyńskiej 37-39.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@muzeum.koszalin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z udzieloną zgodą oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
7) podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-02

Ważne do: 2031-07-20

Muzeum Getta Warszawskiego jest rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych.

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR PROJEKTU WYSATWY STAŁEJ

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.      Koordynacja prac Zespołu Wystawy Stałej o planowanej powierzchni 2500-3000m2, w szczególności:

a.     opracowania finalnej dokumentacji scenariuszowej,

b.     wyboru eksponatów, zasobów ikonograficznych oraz materiałów audialnych i audiowizualnych, niezbędnych do zaprezentowania w przestrzeni ze względu na przesłanie wystawy stałej i cele narracyjne jej poszczególnych części,

c.     opracowanie dokumentacji w sposób umożliwiający podjęcie współpracy z przyszłym projektantem.

2.     Koordynacja procesu koncepcyjnego prowadzonego we współpracy z projektantem wystawy stałej i Zespołem Wystawy Stałej, mającym na celu stworzenie spójnej i odpowiadającej celom scenariusza, koncepcji przestrzenno-plastycznej, w szczególności:

a.     wypracowanie i zebranie, we współpracy z Zespołem Wystawy Stałej i przyszłym projektantem wystawy stałej, strategii wystawienniczej i komunikacyjnej spójnej ze Statutem na potrzeby organizacji wystawy stałej realizowanej wraz budową siedziby, w tym przy uwzględnieniu: założeń dotyczących zakładanych grup odbiorców (przyjętych przez Zespół Wystawy Stałej) i ich profilów kompetencyjnych, funkcjonalności wystawy i jej przepustowości, stopnia zastosowania zasad projektowania uniwersalnego dla przestrzeni zamkniętych i polityki dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, koordynacja prac związanych z wypracowaniem w toku współpracy Zespołu Wystawy Stałej z projektantem wystawy stałej głównego przekazu wystawy stałej zgodnego z misją, scenariuszem, a także ze strategiami wystawienniczą i komunikacyjną oraz pozostałymi kluczowymi założeniami dotyczącymi wystawy stałej, które zostały podjęte w toku prac przygotowawczych, poprzedzających etap scenariuszowy.
Stworzenie wraz z Zespołem Wystawy Stałej harmonogramu realizacji wystawy stałej  i koordynacja oraz nadzór nad jego realizacją, a w szczególności w zakresie:
wyboru przez Zespół Wystawy Stałej eksponatów, zasobów ikonograficznych oraz materiałów audialnych i audiowizualnych,
przygotowania koncepcji i projektu wystawy stałej przez projektanta,
etapowania prac Zespołu Wystawy Stałej, wynikających ze współpracy z projektantem.
4.     Udzielanie wsparcia logistycznego członkom Zespołu Wystawy Stałej w zakresie realizacji przez nich prac nad tworzeniem wystawy stałej.

Wymagania:

1.     Wykształcenie wyższe

2.     Wykazanie się doświadczeniem w zakresie:

·       zarządzania, współzarządzania, przynajmniej 3 projektami muzealnymi związanymi z powstawaniem nowych wystaw obejmującym takie  doświadczenie jak:

o   planowanie całościowego procesu kreatywnego, od fazy wstępnych założeń, przez opracowanie scenariusza do przygotowania projektów wystaw,

o   koordynację prac zespołu kuratorskiego związanych/ na etapie opracowania dokumentacji scenariuszowej,

o   organizację prac mających na celu wybór przez zespół kuratorski eksponatów oraz zasobów ikonograficznych,

o   koordynację procesu opracowywania tekstów ekspozycyjnych przez zespół kuratorski.

3.Wykazanie posiadania  :

·       pogłębionej wiedzy na temat najnowszych trendów wystawienniczych,

·       umiejętności krytycznej analizy projektów ekspozycyjnych pod względem programowym, wizualnym i strategii funkcjonalno-użytkowej,

·       biegłej znajomości języka angielskiego

4.Wykazanie się doświadczeniem pracy w interdyscyplinarnych zespołach, których celem było prowadzenie projektów dotyczących historii w ujęciu naukowym, popularyzacyjno-edukacyjnym lub wystawienniczym.

5. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 lipca 2020 na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KOORDYNATOR_PROJEKTU

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-07-01

Ważne do: 2020-08-31

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:

 Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

(Magazyn Rzemiosła Artystycznego - Pion Głównego Konserwatora)

(praca na pełny lub pół etatu)

Miejsce pracy: Kraków

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Koordynatora w Dziale Magazynów Zbiorów. Zapraszamy do aplikacji osoby, które nie boją się nowych wyzwań oraz są zainteresowane dalszym rozwojem kariery w roli lidera a w przyszłości w roli kierownika magazynu zbiorów rzemiosła artystycznego.

 

Ogłoszenie: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator w Dziale Magazynów Zbiorów

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • mile widziane doświadczenie na stanowisku mającym związek z pracą z zabytkami;
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • wykształcenie minimum na poziomie licencjatu, mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, konserwacja, archeologia, muzealnictwo i pokrewne;
 • ogólna znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów;
 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji (np. dokumentacji ruchu zbiorów, oceny stanu zachowania, inne dokumentacje);
 • umiejętność samodzielnego podejmowaniu decyzji;
 • wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista;
 • umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy, sumienności i terminowość;
 • uważność na szczegóły;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;
 • dobra znajomość pakietu Office (Word, Excel, PowerPoint).

Opis stanowiska:

 • odpowiedzialność i dbałość za zbiór zabytków z zakresu rzemiosła artystycznego
  i militariów;
 • stała i bezpośrednia współpraca z Kierownikiem Magazynu w zakresie organizacji pracy
  w Magazynie;
 • współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum a w szczególności
  z Kustoszami i Działem Konserwacji;
 • współudział w tworzeniu harmonogramów pracy;
 • przygotowywanie sprawozdań z pracy działu;
 • wykonywanie dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania magazynów oraz ruchów muzealiów;
 • nadzór i bezpośredni udział w ruchu muzealiów (pakowanie i transport);
 • udział w wyjazdach z obiektami (w kraju i zagranicę);
 • organizacja i udział w kwerendach w oparciu o wymaganą dokumentację, w szczególności udostępnianie
 • zabytków kwerendzistom i pracownikom naukowym;
 • udostępnianie obiektów do fotografowania oraz nadzór nad fotografowaniem oraz digitalizacją obiektów;
 • realizacja wypożyczeń w oparciu o odpowiednią dokumentację;
 • udział w pracach porządkowych w magazynie zbiorów;
 • możliwy współudział w skontrach zbiorów z zakresu rzemiosła artystycznego i militariów;
 • praca w systemie „Muza”.

Oferujemy:

 

 • pracę na pół lub pełen etat;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub innej umowy w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • udział w ścieżce rozwoju kariery od lidera do kierownika;
 • udział w szkoleniach z zakresu: prewencji konserwatorskiej, obchodzenia się z zabytkami, obsługi programu bazo zadaniowego Muza i innych;
 • możliwość rozwoju naukowego w obszarze prewencji konserwatorskiej;
 • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • prywatną opiekę medyczną.

CV należy składać do 31.07.2020 poprzez stronę:
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=72afbccb76f94b5785d3dfe699927989

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.
II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.
V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.
VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Poszukuje: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-07-01

Ważne do: 2020-08-07

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
(zwanego dalej „Muzeum”)
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o zapoznanie się pełną treścią ogłoszenia, dostępną pod linkiem: https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/oferta,2157.html 

Ogłoszenie: konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, muzeów oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) kopie innych dokumentów potwierdzające znajomość tematyki związanej z prowadzeniem instytucji kultury oraz doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, dyplomy, zakresy czynności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, ważne przez co najmniej miesiąc od daty rozpatrzenia ofert konkursowych,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
1) podejmowania niezbędnych działań w sferze organizacyjnej i merytorycznej zmierzających do funkcjonowania Muzeum na najwyższym poziomie,
2) kierownictwo w sprawach naukowo-badawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i administracyjno-finansowych.
3) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Muzeum oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy,
5) przestrzeganie dyscypliny finansowej,
6) stworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Muzeum,
7) stworzenie prawidłowego zabezpieczenia i ochrony mienia Muzeum, w tym muzealiów,
8) wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznych,
9) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu lub adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r.

Dzień 7 sierpnia 2020 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 7 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do dnia 30 września 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie oraz w przypadku podania adresu e-mail lub numeru telefonu, również za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

8. Informacje dodatkowe:
1) informacji o konkursie udziela pracownik Wieloosobowego Stanowiska Obsługi Kadry Kierowniczej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
4) mogą być udostępnione:
a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Archiwista/ka

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-06-26

Ważne do: 2020-07-07

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”
Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Archiwista/ka

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/ARCH
Opis stanowiska
Podstawowe obowiązki:
• opracowywanie katalogu naukowego archiwaliów, w zakresie wydzielonej części kolekcji i zgodnie z przyjętymi procedurami (reinwentaryzacji), m.in.:
- wydzielenie zespołów archiwalnych;
- katalogowanie i naukowe opracowywanie archiwaliów w pełnym wymiarze katalogowym;
- uzupełnianie zapisów historycznych i archiwalnych o posiadanym zbiorze archiwaliów;
- prowadzenie badań nad pochodzeniem archiwaliów;
- uzupełnianie i aktualizowanie dokumentacji naukowej i ikonograficznej archiwaliów;
• prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie ewidencji zbiorów archiwalnych;
• administrowanie muzealnym Inwentarzem Elektronicznym Zbiorów i systemem ZoSIA w zakresie:
- wprowadzania danych ewidencyjnych do rekordów obiektów w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów lub/oraz uzupełnienie brakujących danych na podstawie aktualnej dokumentacji;
- kontroli poprawności ewidencji zbiorów w rekordach obiektów w Inwentarzu Elektronicznym Zbiorów;
• pozyskiwanie archiwaliów do zbiorów Muzeum;
• współpraca z darczyńcami na potrzeby opracowania naukowego archiwaliów oraz współtworzenia kartoteki darczyńców;
• udostępnianie archiwaliów na potrzeby naukowe i badawcze oraz przygotowywanie informacji o archiwaliach.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe I lub II stopnia ( magisterskie studia archiwistyczne lub historia ze specjalizacją archiwalną) lub studia podyplomowe z zakresu archiwistyki;
• minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony archiwaliów;
• znajomość przepisów prawa archiwalnego i muzealnego;
• dobra znajomość języka angielskiego oraz drugiego języka obcego (mile widziane: hebrajski, jidysz, niemiecki, rosyjski lub francuski);
• bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności MS Excel;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w realizację wyznaczonych zadań;
• dokładność, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność).
Mile widziane:
• ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny;
• znajomość metod digitalizacyjnych archiwaliów muzealnych i archiwalnych;
• znajomość systemów elektronicznej ewidencji archiwaliów (ZoSIA) lub muzealiów.
Oferujemy:
• umowę o pracę na zastępstwo (ok. 1 roku) w wymiarze pełnego etatu;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 07.07.2020.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/ARCH

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HISTORYK

Poszukuje: MUZEUM W CHORZOWIE

Na terenie: CHORZÓW

Data ogłoszenia: 2020-06-24

Ważne do: 2020-07-17

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii,

- dorobek badawczy z zakresu historii gospodarczej,

- dobra znajomość historii Górnego Śląska,
- doświadczenie zawodowe – praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność kulturalną lub badawczą,

- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
- doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania pożądane:

- znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
- doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
- prawo jazdy kat. B,
w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
- realizacja wystaw,
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,

- przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Chorzowie.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:
- życiorys (CV) i list motywacyjny.
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25 Chorzów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeum.chorzow.pl w terminie do 17.07.2020.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

HISTORYK SZTUKI

Poszukuje: MUZEUM W CHORZOWIE

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2020-06-24

Ważne do: 2017-07-20

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka sztuki

Muzeum w Chorzowie zatrudni na stanowisko: historyka sztuki

Wymagania niezbędne:
- ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,
- doświadczenie zawodowe - praca w muzeach minimum rok lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera,
- doświadczenie w organizacji wystaw stałych i/lub czasowych,
- dobra znajomość w mowie i piśmie języka obcego,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagania pożądane:
- znajomość programów służących do opracowania i ewidencjonowania zbiorów muzealnych,
- doświadczenie w zakresie pracy ze zbiorami muzealnymi,
- prawo jazdy kat. B
w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
- wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
- umiejętność pracy w zespole,
- wysoka kultura osobista.
Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
- gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,
- nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,
- przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,
- przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,
- przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,
- realizacja wystaw,
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw; pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,
- przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych,
- przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej,
- oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
- reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,
- uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
- prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,
- miejsce pracy: siedziba Muzeum w Chorzowie.
Informacja nt. wymaganych dokumentów:
- życiorys (CV) i list motywacyjny,
- nazwiska 2 osób rekomendujących kandydata wraz z nr telefonu do kontaktu i adresem e-mail,
Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Chorzowie, ul. Powstańców 25 Chorzów lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeum.chorzow.pl w terminie do 10.07.2020.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2020-06-18

Ważne do: 2020-07-10

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko specjalisty ds. zarządzania zasobami ludzkimi Oczekiwania od kandydata:
 • Co najmniej 2-letnie doświadczenie w tzw. zarządzaniu zasobami ludzkimi (rekomendowane: doświadczenie w jednostkach sektora finansów publicznych);
 • Wykształcenie wyższe (rekomendowane: z zakresu zarządzania);
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Umiejętność pracy z ludźmi;
 • Kreatywne podejście do problemów;
 • Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
Ogłoszenie: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Koncepcję rozwoju kompetencji zawodowych pracowników, w tym plany szkoleń;
 2. Współtworzenie i wprowadzanie rekomendacji audytów zewnętrznych w ww. zakresie;

Kandydatom/-tkom proponujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę;
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.

 

Oczekujemy na  (CV) w terminie do  10 lipca 2020 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl

 

 

 

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Administracji

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie

Na terenie: ZAKOPANE/MAŁOPOLSKA

Data ogłoszenia: 2020-06-15

Ważne do: 2020-06-28

DYREKTOR MUZEUM TATRZAŃSKIEGO IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO
 

ogłasza nabór na stanowisko: Kierownika Działu Administracji

Ogłoszenie: Kierownik Działu Administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Administracji

WYMAGANIA:
Preferowane wykształcenie wyższe;
Komunikatywna znajomość języka angielskiego;
Znajomość przepisów prawa pracy;
Znajomość pakietu MS Office, w tym praktyczna znajomość Excela i Worda;
Dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, umiejętność zarządzania zespołem;
Dyspozycyjność
Dokładność;
Prawo jazdy kat. B.
 

WYMAGANIA DODATKOWE:
Doświadczenie na kierowniczym stanowisku;
Znajomość przepisów BHP;
Znajomość przepisów obowiązujących w muzealnictwie.
 

WYMAGANE DOKUMENTY:
CV i list motywacyjny;
Kopia dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
Klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej oferty pracy
 

WARUNKI PRACY:
rodzaj umowy – umowa o pracę;
wymiar czasu pracy – pełny etat;
miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie.
 

OFERUJEMY:
możliwość rozwoju zawodowego;
ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
stabilne zatrudnienie.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Chałubińskiego 7 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl  w terminie do dnia 28.06.2020 roku.
 
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
 
Zakopane, 09.06.2020 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system