Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa

Na terenie: Dzierżoniów

Data ogłoszenia: 2019-08-09

Ważne do: 2019-08-26

Muzeum Miejskie Dzierżoniowa ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: asystent muzealny

I. Zakres obowiązków na stanowisku objętym naborem:

1. Oprowadzanie po Muzeum oraz prowadzenie lekcji muzealnych;
2. Pomoc w prowadzenie bieżących spraw mających na celu właściwe gromadzenie, przechowywanie, magazynowanie eksponatów muzealnych działu Historii i Kultury Miasta;
3. Realizowanie zadań promocyjnych Muzeum;
4. Obsługa elektronicznego systemu ewidencji zbiorów muzealnych oraz współpraca przy digitalizacji zbiorów;
5. Przygotowywanie dokumentacji fotograficznej (wernisaże i wystawy, karty ewidencyjne zbiorów, umowy)
6. Przygotowywanie rocznych planów z działalności merytorycznej
7. Przygotowywanie i koordynowanie planów i kart organizacyjnych dotyczących uroczystości miejskich;
8. Współpraca przy opracowywaniu dokumentacji dotyczącej pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność Muzeum;
9. Pomoc w organizowaniu wystaw stałych i czasowych oraz opracowywaniu katalogów wystaw, informatorów, dotyczących w szczególności ekspozycji muzealnych;
10. Udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów;
11. Monitorowanie stanu bezpieczeństwa zbiorów w zakresie wymaganym przez przepisy prawne;
12. Udział w opracowaniu i dokonywanie aktualizacji dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa zbiorów i budynków, w szczególności: planów ochrony muzeum i planów ewakuacji zbiorów;
13. Prowadzenie dokumentacji technicznej budynku Muzeum;
14. Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków;

II. Charakter wymagań na stanowisku pracy:

1. Wykształcenie: wyższe magisterskie o profilu humanistycznym (preferowane kierunki: historia sztuki, zabytkoznawstwo, muzeologia, historia)
2. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane
3. Wymagania konieczne - formalne:
• obsługa komputera MS Windows, MS Office,
• znajomość języków obcych: niemiecki na poziomie min. B1 i/lub angielski,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
• niekaralność.
4. Wymagania dodatkowe – mile widziane:
• zainteresowanie historią i kulturą regionu Ziemi Dzierżoniowskiej na tle Dolnego Śląska,
• znajomość obsługi programów graficznych (np. Corel)
• znajomość programów do ewidencji zbiorów (np. Mona)
• prawo jazdy kat. B,
• zainteresowania zagadnieniami bezpieczeństwa,
• gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
• znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania muzeów, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz spraw bezpieczeństwa;
• dyspozycyjność i chęć podejmowania podróży służbowych.

III. Cechy osobowości:

odpowiedzialność, uczciwość, sumienność, komunikatywność, samodzielna organizacja pracy, wysoka kultura osobista, kreatywność.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Wymiar czasu pracy: 1/1 etatu.
2. System pracy: równoważny – wg harmonogramu (możliwość pracy w niedziele)
3. Miejsce pracy: Muzeum Miejskie Dzierżoniowa.
4. Umowa o pracę na okres próbny: 3 miesiące z możliwością przedłużenia.

V. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz szczegółowy przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach oraz doświadczeniu zawodowym.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 12 miesięcy.
6. Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 12 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym i CV oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru
.......................................................
Podpis kandydata do pracy

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza dostępny w Dziale Obsługi Muzeum – sekretariat i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej);
8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (wzór kwestionariusza dostępny w Dziale Obsługi Muzeum – sekretariat, i na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej);
9. Oświadczenie, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
10. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. referencje z poprzednich miejsc pracy, posiadane uprawnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach);
11. Zobowiązanie do uzupełnienia wykształcenia w zakresie historii sztuki, historii lub muzeologii,
12. Spis wszystkich dokumentów składanych przez kandydata.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Nabór na stanowisko asystent muzealny”
w sekretariacie Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30.

Termin składania ofert upływa w dniu 26.08.2019r. o godz. 12:30

1. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
2. Nabór przeprowadzi zespół powołany przez Dyrektora Muzeum.
3. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą e-mailową.
4. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt/Asystent muzealny

Poszukuje: MUZEUM IMIENIA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2019-08-09

Ważne do: 2019-09-12

MUZEUM IMIENIA KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1.    Nazwa stanowiska pracy: Adiunkt/Asystent muzealny

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Godziny pracy wg harmonogramu (może zdarzyć się praca w soboty i niedziele).

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności: czynności o charakterze badawczym związane z tematyką, którą zajmuje się muzeum, dot. planowania i opracowywania wystaw, koncepcji oferty muzealnej, opracowywania wydawnictw muzealnych, a także opieki nad zbiorami muzeum, opracowywania zbiorów i ewidencjonowania. 

2. Wymagania niezbędne:
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe ukończone tytułem mgr na kierunku: historia, historia sztuki, archiwistyka, archeologia, filologia polska, muzealnictwo, kulturoznawstwo.
• min. 2 lata stażu pracy w muzeum, archiwum lub innej instytucji związanej z ochroną, inwentaryzacją lub badaniem polskiego dziedzictwa (Uwaga - na stanowisko asystenta – nie będzie wymagany staż pracy)
• dorobek naukowy (artykuły, referaty, książki, opracowania),
• obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
• znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie.

3. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych, tworzeniu wystaw, katalogów zbiorów, katalogów wystaw,
• dokładność,
• obowiązkowość,
• sumienność,
• umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• dobra znajomość tematyki, którą zajmuje się Muzeum będzie dodatkowym atutem,
• dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem będzie dodatkowym atutem.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Adiunkt:
• prowadzenie kwerendy źródeł dotyczących zagadnień naukowych, którymi zajmuje się muzeum,
• opieka nad zbiorami Muzeum, naukowe opracowywanie zbiorów, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa,
• opieka nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi,
• prace redakcyjne nad wydawnictwami naukowymi i popularno-naukowymi związanymi z działalnością Muzeum, katalogami wystaw, przewodnikami itp.
• podejmowanie prac naukowo-badawczych z zakresu zagadnień, którymi zajmuje się Muzeum,
• aktywna współpraca ze specjalistami z instytucji naukowych i muzealnych w Polsce i zagranicą,
• opracowywanie koncepcji i projektów wystawienniczych Muzeum, konferencji naukowych, projektów edukacji kulturalnej,
• planowanie, opracowywanie i organizowanie wystaw, spotkań związanych z działalnością Muzeum, wykładów naukowych, prezentacji, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego dostępnego w Muzeum,
• włączenie się w organizację wydarzeń patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez Muzeum,
• włączenie się w działalność edukacyjną Muzeum (lekcje muzealne, warsztaty),
• sporządzanie sprawozdań z prowadzonych zadań i statystyk dot. działalności Muzeum,
• oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej i wystawach czasowych wraz z objaśnianiem zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania zwiedzających i stopnia przygotowania poszczególnych grup (w razie potrzeby),
• popularyzowanie działalności Muzeum za pomocą artykułów prasowych, w Internecie oraz innych mediach.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, pracą przy zbiorach zgromadzonych przez muzeum: m.in. rzemiosła artystycznego, malarstwa, grafiki, numizmatyki, archeologii, przemieszczaniem się wewnątrz budynku CEM oraz do pałacu Pułaskich, w terenie zespołu pałacowo-parkowego, wyjazdami służbowymi w celu prowadzania kwerend, wypożyczenia zbiorów, udziałem w konferencjach i szkoleniach.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami na podstawie przesłanych aplikacji.

5. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko Adiunkt/Asystent muzealny” w terminie do dnia 12 września 2019 godz. 10.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
• e-mail:odo.muzuem@kancelaria-elaw.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Pełna treść ogłoszenia pod adresem:
http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=74&id=94

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny

Poszukuje: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Na terenie: Województwo wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie

Data ogłoszenia: 2019-08-08

Ważne do: 2019-08-31

Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Ziemi Kępińskiej

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie Miejsce pracy: Kępno, woj. wielkopolskie
Wymiar pracy: I etat, umowa na czas określony

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, historia sztuki, etnologia, archeologia, muzealnictwo, kulturoznawstwo,
znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. angielski,
praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność.

2. Wymagania dodatkowe:

doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

· opracowywanie zbiorów muzealnych,

· prowadzenie inwentarzy muzealnych,

· prowadzenie kwerend,

· prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

· prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

· popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

· przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla

dzieci i osób, dorosłych,

· prowadzenie warsztatów,

· oprowadzanie gości krajowych i obcojęzycznych

 

4. Wymagane dokumenty:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Ziemi Kępińskiej, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno w terminie do dnia 31.08.2019 r. do godz. 16:00.

Adres składania dokumentów

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

z dopiskiem na kopercie: „Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator Dzieł Sztuki

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-08-06

Ważne do: 2019-08-26

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Konserwatora Dzieł Sztuki w zakresie konserwacji papieru. Poszukujemy osoby samodzielnej i kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

 

Opis stanowiska:
   • konserwacja i restauracja muzealiów na podłożu papierowym,
   • konserwacja prewencyjna,
   • wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
   • prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
   • kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
   • przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
   • nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem,    wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
   • przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

Wymagania:
   • wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki, ze specjalizacją konserwacja zabytków na podłożu papierowym,
   • dyplom uzyskany z konserwacji zabytku na podłożu papierowym,
   • doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach na podłożu papierowym,
   • staranność i zaangażowanie,
   • dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie oraz dobra znajomość języka obcego.

Oferujemy:
   • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
   • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole,
   • możliwość rozwoju naukowego,
   • udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
   • życzliwe otoczenie współpracowników,
   • prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 26.08.2019 r. z dopiskiem w tytule „Konserwator Dzieł Sztuki”
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-08-06

Ważne do: 2019-08-31

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko:
Koordynator Projektów Wystawienniczych
Miejsce pracy: Kraków

 

Ogłoszenie: Koordynator Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Projektów Wystawienniczych

Opis stanowiska:
   • koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
   • czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
   • przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu,
   • bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia oraz kontrola i koordynacja ich pracy,
   • realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
   • zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
   • monitorowanie procesu powstania aranżacji wystawy, realizacja zleceń zewnętrznych w celu wykonania jej elementów,
   • monitorowanie procesu powstania druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
   • wprowadzanie wniosków dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz.

Wymagania:
   • wyższe wykształcenie,
   • bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
   • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
   • umiejętność pracy z budżetem,
   • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego,
   • skuteczność działania,
   • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
   • umiejętność kontroli pracy innych oraz egzekwowania powierzonych działań w określonym terminie,
   • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych,
   • wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
   • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
   • umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
   • wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
   • kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
   • znajomość programu MS Project będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:
   • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
   • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
   • możliwość udziału w ciekawych projektach i wydarzeniach kulturalnych,
   • możliwość rozwijania własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
   • prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 31.08.2019 r. z dopiskiem w tytule „Koordynator Projektów Wystawienniczych”.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).
I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
   1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   3. W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   4. W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.
Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Promocji i animacji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa, pow. Łańcut

Data ogłoszenia: 2019-08-02

Ważne do: 2019-08-31

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Promocji i animacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).
Wynagrodzenie brutto: 3 200,00 zł – 3 600,00 zł.

Ogłoszenie: Specjalista ds. Promocji i animacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Promocji i animacji

Zadania Specjalisty ds. Promocji i animacji polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:
- bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,
- współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,
- budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,
- rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,
- opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,
- współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,
- zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,
- współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,
- organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych
- opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,
- organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,
- udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,
- pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum,
- oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku),
- biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- znajomości mediów społecznościowych,
- doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,
- doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
- doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,
- znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
- mile widziana znajomość programów graficznych.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
- kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
- dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zaangażowanie w powierzone zadania,
- dobra organizacja własnej pracy,
- wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i animacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji i animacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa, pow. Łańcut

Data ogłoszenia: 2019-08-02

Ważne do: 2019-08-31

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).
Wynagrodzenie brutto: 3 200,00 zł – 3 600,00 zł.

Ogłoszenie: Specjalista ds. Badań i dokumentacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Do zadania Specjalisty ds. Badań i dokumentacji należeć będzie:
- tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem,
- prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
- gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,
- prowadzenie badań i publikacja ich wyników,
- udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą
i dokumentacyjną Muzeum,
- współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,
- opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,
- oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
- współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),
- pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność rozpoznawania priorytetów,
- dobra organizacja własnej pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu
- samodzielność w działaniu,
- dokładność i rzetelność,
- zaangażowanie,

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

DYREKTOR MUZEUM W KOSZALINIE

Poszukuje: MUZEUM W KOSZALINIE

Na terenie: KOSZALIN

Data ogłoszenia: 2019-07-31

Ważne do: 2019-09-01

Prezydent Miasta Koszalina
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Muzeum w Koszalinie,
ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin

 

II. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
1) kierowanie działalnością Muzeum i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) realizowanie celów i zadań instytucji, a w szczególności:
a) kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
b) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,
c) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
d) naczelna redakcja wydawnictw muzealnych,
e) wydawanie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych,
f) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy,
h) stwarzanie warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników.

III. Wymagania konieczne:
Pracownikiem zatrudnionym na tym stanowisku może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora Muzeum,
4) posiada wykształcenie magisterskie w zakresie związanym z działalnością podstawową Muzeum bądź ekonomiczne lub prawnicze,
5) posiada 5 letni staż pracy w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym związanym
z zarządzaniem dużymi zespołami ludzkimi,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. Wymagania pożądane:
1) ukończenie studiów podyplomowych z zakresu zarządzania instytucjami kultury,
2) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów,
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym związanym z kulturą lub nauką,
4) znajomość języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) w stopniu co najmniej komunikatywnym,
5) doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych,
6) znajomość zagadnień i doświadczenie w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym funduszy z Unii Europejskiej,
7) znajomość zagadnień związanych z historią, archeologią, historią sztuki, sztuką współczesną,
8) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w Muzeum,
9) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi oraz zdolności menadżerskie, odporność na stres, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, sumienność, umiejętność zarządzania zasobami finansowymi,
10) znajomość przepisów prawnych z zakresu: funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, prawa samorządowego, prawa zamówień publicznych oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) list motywacyjny, curriculum vitae,
2) autorska koncepcja programowo-organizacyjna Muzeum w Koszalinie na okres pięciu lat, uwzględniająca możliwości finansowe instytucji pozyskiwanie środków zewnętrznych (w formie pisemnej i elektronicznej, maksymalnie do 10 stron formatu A4, rodzaj czcionki Calibri, rozmiar 12, odstęp między wierszami 1,5 wiersza, zarówno w formie pisemnej jak i w wersji elektronicznej, w formacie DOC,PDF (płyta CD/DVD lub pendrive),
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy, (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), umowy cywilnoprawne, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach lub inne opisane w wymaganiach niezbędnych na stanowisko na które został ogłoszony konkurs,
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (lub przedłożenie kopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1458 ze zmianami).

VI. Wyżej wymienione dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

VII. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto kandydat wyłoniony w procesie rekrutacji przed nawiązaniem stosunku pracy będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów wynikających
z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 10 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2369)

VIII. Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie zawarta z nim odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania – zgodnie z art. 15 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1983 ze zmianami). Odmowa zawarcia ww. umowy przez wybranego kandydata powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

IX. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 października 2019 roku.

 

X. Informacje o warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum w Koszalinie można uzyskać w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, przy ul. Mickiewicza 26, pok. 18, nr tel. 94 348 87 11. Podstawowe dokumenty organizacyjne Muzeum dostępne są na stronie internetowej: http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/

XI. Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum w Koszalinie”

na adres:
Urząd Miejski w Koszalinie,
Rynek Staromiejski 6-7,
75-007 Koszalin,
II piętro, pokój 222 – Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

w terminie do dnia 1 września 2019 roku.

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych, znajduje się na stronie: https://bip.koszalin.pl/?c=3848

 

Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-07-29

Ważne do: 2019-08-25

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej
obiektów zabytkowych
Miejsce pracy: Kraków

Ogłoszenie: Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych

Zakres obowiązków:

 • organizacja pracy zespołu obrazowanego i nadzór nad realizacją powierzonych zadań,
 • wykonanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, z zastosowaniem następujących technik:
 • a) zaawansowane zdjęcia analityczne w świetle widzialnym: odbitym, przechodzącym, bocznym i makro,
  b) reflektografia w podczerwieni IR,
  c) zdjęcia luminescencji wywołanej UV,
  d) radiografia cyfrowa,
  e) komputerowa obróbka graficzna i przetwarzanie obrazów
 • interpretacja wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,
 • dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,
 • opracowanie niezbędnych artykułów naukowych, raportów i sprawozdań,
 • współpraca z zespołem przy interdyscyplinarnych badaniach technologicznych,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (chemia, fizyka lub nauk pokrewnych; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenia z zakresu obrazowania naukowego w konserwacji,
 • znajomości technik fotograficznych i budowy obiektów zabytkowych,
 • umiejętności budowania zespołu i kształtowania właściwych postaw,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sprzedawca-kasjer w księgarni

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Sprzedawca-kasjer w księgarni

Data ogłoszenia: 2019-07-26

Ważne do: 2019-08-05

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer w księgarni.

Ogłoszenie: Sprzedawca-kasjer w księgarni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Sprzedawca-kasjer w księgarni

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko sprzedawca-kasjer: wykształcenie co najmniej średnie.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
b) realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
c) dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
d) obsługa dostaw nowych towarów;
e) tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
f) reprezentowanie Muzeum na wybranych targach branżowych.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) Wymiar zatrudnienia: pełny etat
b) Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c) Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d) Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e) Wynagrodzenie: 2800-3000 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:

a) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

 • Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
 • Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
 • Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,

b) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków

albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 5.8.2019 (liczy się data wpływu do Muzeum). W temacie wiadomości prosimy wpisać „Bookstore”.

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.
7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum adres: www.mocak.pl/kontakt zakładka Praca/Staże

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Klauzula do pobrania →

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do pobrania →

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

POMOC MUZEALNA

Poszukuje: MUZEUM MIASTA ŁODZI

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2019-07-26

Ważne do: 2019-08-30


Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
pomoc muzealna

Wymiar etatu - 1/1 etatu
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Administracyjno-Techniczny
Rodzaj umowy: umowa na czas określony – na zastępstwo
Godziny pracy: zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
Planowany termin rozpoczęcia pracy: wrzesień 2019 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie min. średnie,
 • życzliwość i kultura osobista,
 • dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich,
 • umiejętność ciekawego opowiadania i zainteresowania odbiorcy przekazywanymi informacjami.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • zainteresowanie historią i kulturą miasta Łodzi.

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 • pilnowanie ekspozycji w godzinach otwarcia Muzeum na wyznaczonym obszarze.
 • pomoc przy organizacji oraz obsługa obiektu w czasie wydarzeń organizowanych w Muzeum
 • dbałość o ład, porządek i czystość na ekspozycji – dokładne sprzątanie przydzielonego terenu.
 • podczas pilnowania wyznaczonej ekspozycji stwarzanie miłej i przyjaznej atmosfery zwiedzającym oraz odpowiadanie na podstawowe pytania dotyczące muzeum.
 • pełnienie funkcji informatora – udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących charakteru i topografii wystaw.
 • sprawdzanie biletów zwiedzających.

Informacje dodatkowe:
Zapraszamy do udziału w rekrutacji także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowiązków na proponowanym stanowisku pracy.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Pomoc muzealna przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: mazowieckie

Data ogłoszenia: 2019-07-24

Ważne do: 2021-12-31

DYREKTOR MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ogłasza nabór na stanowisko: Konserwator dzieł sztuki

Stanowisko: Konserwator dzieł sztuki

I. Informacje ogólne:
- wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy
- miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny
- rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny

II. Wymagania:
- wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (drewno, metal);
- znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
- zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność,
rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
- umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, samodzielność;
- umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących
przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w
szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji
dzieł sztuki.

III. Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
- dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
- doświadczenie w pracy w muzealnictwie.
- znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:

IV. Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
- nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia,
w tym: na ekspozycjach i magazynach zbiorów;
- konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji;
- przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i
wypożyczeń;
- opracowanie programów konserwatorskich;
- udział w sporządzaniu planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych
obiektów na dany rok kalendarzowy;
- prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
- opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
- opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
- opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
- określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich
przechowywania i udostępniania;
- nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
- sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu
i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie
informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „MONA”;
- współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i
za granicą;
- dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.: organizowanie zaopatrzenia pracowni i
prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; współpraca przy pisaniu wniosków o - - zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań
z realizacji ww. wniosków; realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt
konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;
- przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania
środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;
- udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz
zbiorów bibliotecznych Muzeum;
- współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;
- współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i
stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
- przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy
współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
- realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub
osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów
normatywnych Muzeum.

V. Zapewniamy:
- dobrze wyposażoną pracownię konserwatorską,
- udział w kursach, szkoleniach, konferencjach,
- możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

VI. Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie
ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach,
szkoleniach, itp.),
- kserokopie świadectw pracy,
- mile widziane referencje,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

VII. Sposób aplikacji:
- dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
- dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl.
gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

 

 Klauzula informacyjna

Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, (07-410) przy pl. gen. J. Bema 8.
2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK - do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw -
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e- mail:
inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: mazowieckie

Data ogłoszenia: 2019-07-24

Ważne do: 2021-12-31

DYREKTOR MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE

ogłasza nabór na stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog

Stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – archeolog

I. Informacje ogólne
- wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy
- miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny
- rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia
umowy na czas nieokreślony)

II. Wymagania:
- wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny archeologii,
- znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
- dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących
przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku w szczególności ewidencji zbiorów;

III. Dodatkowe atuty:
- doświadczenie w badaniach archeologicznych (w tym wolontariat, praktyki itp.)
- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

IV. Zakres realizowanych zadań:
- prowadzenie badań z zakresu archeologii w szczególności badań wykopaliskowych
- opracowanie naukowe zbiorów muzealnych i ewidencja w programie MONA
- publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki archeologii ze szczególnym
uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
- organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad
ekspozycjami muzealnymi,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących
ekspozycjach oraz o tematach z zakresu archeologii,
- popularyzacja wiedzy o zbiorach i regionie,
- współpraca z działem Edukacji i Promocji w przygotowaniu zajęć o charakterze edukacyjnym dla
dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych wydarzeń
- przygotowywanie wniosków na dotacje celowe,
- udział w kolegiach i komisjach inwentaryzacyjnych
- udział w obsłudze zwiedzających.

V. Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie
ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach,
szkoleniach, itp.),
- kserokopie świadectw pracy,
- mile widziane referencje,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

VI. Sposób aplikacji:
- dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
- dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl.
gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

Klauzula informacyjna
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, (07-410) przy pl. gen. J. Bema 8.
2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK - do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw -
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e- mail:
inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury

Poszukuje: Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce

Na terenie: mazowieckie

Data ogłoszenia: 2019-07-24

Ważne do: 2021-12-31

DYREKTOR MUZEUM KULTURY KURPIOWSKIEJ W OSTROŁĘCE
ogłasza nabór na stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury

Stanowisko: Asystent w Dziale Etnograficznym – etnolog/etnograf/antropolog kultury

I. Informacje ogólne.
- wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy
- miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Etnograficzny
- rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia
umowy na czas nieokreślony)

II. Wymagania:
- wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,
- znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
- umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
- dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących
przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku, w szczególności ewidencji zbiorów;

III. Dodatkowe atuty:
- doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury
- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
- umiejętność pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

IV. Zakres realizowanych zadań:
- prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności obejmujących obszar regionu
Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej
- ewidencja zbiorów muzealnych i ich naukowe opracowanie w programie MONA
- publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki etnograficznej/etnologicznej ze
szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
- sporządzanie scenariuszy, organizacja wystaw muzealnych, nadzór merytoryczny nad
ekspozycjami muzealnymi,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących
ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii,
- popularyzacja wiedzy o zbiorach i regionie,
- współpraca z działem Edukacji i Promocji w przygotowaniu zajęć o charakterze edukacyjnym dla
dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych wydarzeń
- przygotowywanie wniosków na dotacje celowe,
- udział w kolegiach i komisjach inwentaryzacyjnych
- udział w obsłudze zwiedzających.

V. Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie
ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach,
szkoleniach, itp.),
- kserokopie świadectw pracy,
- mile widziane referencje,
- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

VI. Sposób aplikacji:
- dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
- dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pl.
gen. J. Bema 8, 07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: biuro@muzeum.ostroleka.pl.

Klauzula informacyjna
Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, niniejszym informujemy Państwa o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MKK danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.
1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Kultury Kurpiowskiej (MKK) z siedzibą w Ostrołęce, (07-410) przy pl. gen. J. Bema 8.
2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w MKK - do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom.
6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• usunięcia danych,
• ograniczenia przetwarzania danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw -
Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MKK z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e- mail:
inspektor@muzeum.ostroleka.pl i w siedzibie Muzeum.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny - Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa

Poszukuje: Muzeum Nowej Huty

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-07-22

Ważne do: 2019-07-29

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
ASYSTENT MUZEALNY W ODDZIALE MUZEUM NOWEJ HUTY

https://www.muzeumkrakowa.pl/oferty-pracy/nabor-na-stanowisko-asystent-muzealny-w-oddziale-muzeum-nowej-huty?fbclid=IwAR07oB4yMKLYcE672jJt4XSvU7ssumxN5UfcCXWu2hjYJbZqlZRMj_HXKbo

Ogłoszenie: asystent muzealny - Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny - Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa

1. Wymagania formalne:
• wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu nauk humanistycznych, społecznych,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• doświadczenie pedagogiczne,
• znajomość historii najnowszej,
• znajomość historii Nowej Huty oraz dziejów terenów, na których powstała,
• praktyczna umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office,
• kreatywność, komunikatywność, samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy
• umiejętność pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):
• doświadczenie w tworzeniu oraz prowadzeniu własnych projektów z zakresu historii, edukacji,
• doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjno-kulturalnych,
• doświadczenie w realizacji europejskich projektów grantowych,
• doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub/i NGO,
• ukończony kurs przewodników miejskich po Krakowie,
• umiejętności plastyczne,
• znajomość drugiego języka obcego w stopniu komunikatywnym,
• doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnego typu odbiorcą.
3. Zakres obowiązków:
• prowadzenie działań edukacyjnych (lekcje, warsztaty, oprowadzania, spacery tematyczne),
• rozwijanie współpracy z partnerami działań oraz budowanie bazy kontaktów;
• udział w przygotowaniu i nadzorowaniu imprez i wydarzeń muzealnych w Muzeum Nowej Huty, m.in. Zajrzyj do Huty, Noc Muzeów, Dzień Dziecka, Dzień Otwartych Drzwi,
• prowadzenie działalności naukowej i upowszechnieniowej z dziedziny dziejów i kultury Krakowa, w tym podejmowanie prac naukowych, opracowywanie katalogów kolekcji oraz katalogów wystaw organizowanych przez Muzeum,
• udział w przygotowywaniu scenariuszy i organizacji wystaw czasowych oraz stałych,
• kontrola funkcjonowania wystaw stałych i czasowych,
• prowadzenie archiwum Oddziału,
• prowadzenie działalności promocyjnej Oddziału, w tym Facebooka.
4. Warunki pracy i płacy:
• rodzaj umowy – umowa o pracę
• wymiar czasu pracy – pełny etat
• miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Muzeum Nowej Huty, os. Centrum E1 oraz oddziały Muzeum
• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
5. Oferujemy:
• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury
• stabilne zatrudnienie
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
• możliwość rozwoju zawodowego
6. Wymagane dokumenty:
• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
• list motywacyjny
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,
ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.2019 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty”.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
8. Ilość etatów - 1
Dyrektor Michał Niezabitowski

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,
e-mail: dyrekcja@mhk.pl
nr tel.: 12 619-23-02
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iod@mhk.pl
nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,
nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych
z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko asystent muzealny w Oddziale Muzeum Nowej Huty, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2..

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata
1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem
2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę pozostawić bez podpisu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista(-tka) ds. IT

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: IT

Data ogłoszenia: 2019-07-22

Ważne do: 2019-07-24

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty(-tki) ds. IT.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: wyksztalcenie min. średnie.
2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) obsługa i realizacja wydarzeń Muzeum w zakresie audio oraz wideo, praca na scenie,
b) montaż wystaw multimedialnych, eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych przez osobę posiadającą uprawnienia elektroenergetyczne w grupie E1 dla urządzeń instalacji i sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kW w zakresie eksploatacji,
b) konserwacja i utrzymanie systemu klimatyzacji i wentylacji, wymagająca znajomości branży i technologii napraw (wymiana elementów eksploatacyjnych, czyszczenie i regulacja),
d) czytanie i analizowanie dokumentacji technicznej w języku angielskim,
e) posługiwanie się lutownicą i sprzętem pomiarowym,
f) konserwacja i utrzymanie instalacji niskonapięciowych (CCTV, SSWIN, SAP, KD) w stanie pełnej sprawności technicznej, lokalizowanie usterek,
g) prowadzenie digitalizacji i katalogowania materiałów audiowizualnych Muzeum,
h) wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów – naprawy konserwacyjne,
i) konserwacja, kontrola pracy urządzeń i instalacji powierzonych do obsługi,
j) kontakt z podmiotami zewnętrznymi,
k) współpraca z innymi działami Muzeum (także pod presją czasu),
l) usuwanie awarii i usterek technicznych (zgłaszanych również w godzinach popołudniowych i nocnych).

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) wymiar zatrudnienia: pełny etat,
b) czas pracy: system jednozmianowy,
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny,
e) wynagrodzenie: 3000–3350 zł brutto w okresie próbnym, dodatkowo nagrody kwartalne i roczne.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
b) podpisana klauzula informacyjna wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do 24.7.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

Dokumenty do pobrania

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu IT

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: IT

Data ogłoszenia: 2019-07-22

Ważne do: 2019-07-25

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu IT.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:

a) wykształcenie wyższe lub średnie;
b) co najmniej czteroletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zarządzanie niewielkim zespołem specjalistów;
b) pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych, współpraca z inspektorem ochrony danych, przeprowadzanie wewnętrznych audytów i uczestniczenie w szacowaniu ryzyka;
c) inicjowanie i nadzorowanie realizacji projektów informatycznych i aplikacji mobilnych (Integra, Eveo Urve), w tym rozwój systemów IT, także w metodykach zwinnych (agile), na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. ITIL, PRINCE;
d) opracowywanie, aktualizacja i weryfikacja procedur, w tym DRP, na podstawie dobrych praktyk i własnej wiedzy;
e) kształtowanie kierunków rozwoju Muzeum w sektorze IT na podstawie dobrych praktyk i ugruntowanej wiedzy, np. CGEIT;
f) przygotowywanie zapytań ofertowych i opisów przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i przepisami prawa z zakresu IT;
g) przygotowywanie i negocjowanie umów serwisowych, dostaw IT i usług (także telekomunikacyjnych) świadczonych na rzecz Muzeum;
h) współpraca z podmiotami prowadzącymi serwis infrastruktury, systemów i urządzeń Muzeum, także w języku angielskim;
i) inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa, obsługi aplikacji itp.;
j) współpraca przy przygotowaniu wniosków i uczestnictwo w projektach dofinansowanych z funduszy UE;
k) planowanie, nadzór i zapewnianie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej, teletechnicznej i systemów informatycznych w Muzeum, w tym administracja serwerami baz danych, np. MS SQL, mongodb, firebird;
l) administracja i hardening systemów operacyjnych Windows (Server 2016, XP, 7, 10), Unix, Mac OS na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. CISSP;
m) utrzymanie całości infrastruktury, serwisów internetowych i usług, np. VMWare, domena Active Directory, Zimbra, EsetERA na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. VCP6.5-DCV;
n) naprawa i utrzymanie okablowania strukturalnego budynku i infrastruktury sieci, zarządzanie bramą Fortigate i urządzeniami warstwy 2/3, na podstawie ugruntowanej wiedzy, np. CCNA;
o) naprawa urządzeń elektronicznych, sprzętu komputerowego, drukarek, projektorów itp. za pomocą podstawowych urządzeń pomiarowych i lutownicy;
p) obsługa wydarzeń Muzeum w zakresie technicznym (sprzęt audio oraz wideo), montaż i przygotowanie urządzeń multimedialnych do wystaw (odtwarzacze Eveo Urve, android, XBMC/KODI), współpraca przy projektowaniu i realizacji wystaw multimedialnych i projektów wystawienniczych;
q) współpraca z artystami, także w języku angielskim;
r) digitalizacja, katalogowanie i obróbka materiałów audiowizualnych;
s) utrzymanie systemów i budynkowych instalacji niskonapięciowych w stanie pełnej sprawności technicznej, wykonywanie planowanych inspekcji i przeglądów – naprawy konserwacyjne;
t) kontrola pracy urządzeń i instalacji CCTV, SSWIN, KD, SAP, BMS, Dali (Schneider, Bosch, Hikvision, InnerRange, Zumtobell);
u) obsługa i nadzór serwisu urządzeń klimatyzacji i wentylacji, obsługa CRO ICHP;
v) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, rozdzielnicy elektrycznej, transformatora i agregatu prądotwórczego;
w) sprawowanie nadzoru nad eksploatacją i eksploatacja wymiennikowni CO/CT/CWU;
x) usuwanie nagłych awarii i usterek (także w godzinach popołudniowych i nocnych);
y) praca na wysokości powyżej 3 m na podeście ruchomym i drabinie;
z) praca administracyjno-archiwalna związana ze stanowiskiem.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny;
e) wynagrodzenie: 3500-4000zł brutto na okresie próbnym plus dodatek funkcyjny, nagrody kwartalne, nagroda roczna.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:

oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
b) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Działu IT w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres:

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków

albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do 25.7.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Kluzula

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na dwa stanowiska w Dziale Konserwacji

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Na terenie: Dział Konserwacji

Data ogłoszenia: 2019-07-19

Ważne do: 2031-07-20

Nabór na dwa stanowiska w Dziale Konserwacji
Nazwa instytucji, miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Ogłoszenie: Nabór na dwa stanowiska w Dziale Konserwacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na dwa stanowiska w Dziale Konserwacji

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunkowe w dziedzinie: konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
- dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, terminowość;
- umiejętność pracy w zespole;
- odpowiedzialność, wysoka kultura osobista;
- etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
- obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office).

Mile widziane
- Znajomość aktualnych trendów w konserwacji i ochronie zabytków
- Prawo jazdy kat B.

2. Warunki pracy:
- rodzaj umowy - umowa o pracę;
- wymiar czasu pracy - pełny etat;
- miejsce pracy: Muzeum Tatrzańskie, Zakopane, ul. Krupówki 10.

3. Oferujemy:
- możliwość rozwoju zawodowego;
- interesującą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
- stabilne zatrudnienie
- rodzaj stanowiska zgodny z kwalifikacjami .

4. Wymagane dokumenty:
- cv;
- list motywacyjny;
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje;
- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późn.zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum Tatrzańskiego, 34-500 Zakopane ul. Krupówki 10, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: biuro@muzeumtatrzanskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019 r.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Zakopane, dnia 19.07.2019 r.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

Poszukuje: Zarząd Województwa Łódzkiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2019-07-18

Ważne do: 2019-08-20

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr 995/19 z dn. 16 lipca 2019 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Plac Wolności 14, 91-415 Łódź

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – instytucji kultury, dla której Organizatorem jest Samorząd Województwa Łódzkiego, na czas określony, tj. do dnia 31.12.2025 r. w oparciu o zasady określone w art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 oraz 2019 r., poz. 115, poz. 730).

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi

I. Wymagania formalne wobec kandydata przystępującego do konkursu:

1) złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, przygotowanych zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu w pkt. II, w terminie określonym w pkt. V,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,
4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji kultury (zwanego dalej programem działania instytucji) na okres do dnia 31.12.2025 r. (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

II. Dokumenty składane przez kandydata:

1) list motywacyjny z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
2) kwestionariusz osobowy z własnoręcznym, czytelnym podpisem (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
3) program działania instytucji, o którym mowa w pkt. I. 4), w formie papierowej z własnoręcznym, czytelnym podpisem,
4) kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy na stanowisku kierowniczym lub doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury (aktualny wypis z rejestru CEIDG),
6) oświadczenie kandydata (zgodnie z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia).

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

III. Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje:

1) wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością statutową Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi,
2) znajomość języka obcego (na poziomie średnio-zaawansowanym),
3) doświadczenie w zarządzaniu zespołem nie mniejszym niż 20 osób,
4) doświadczenie w kierowaniu muzeum bądź inną instytucją kultury lub jednostką naukową,
5) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych (miękkich i inwestycyjnych) ze źródeł pozabudżetowych,
6) znajomość zagadnień i problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

Do wniosku mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające dorobek i osiągnięcia zawodowe kandydata (np.: opinie, rekomendacje).

IV. Zadania realizowane przez Dyrektora:

1) ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,
3) przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
4) wydawanie zarządzeń,
5) racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum,
6) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
7) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań obronnych oraz zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

V. Sposób i termin złożenia dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Biurze Podawczym Urzędu (parter) lub przesyłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 20.08.2019 r.

W obu przypadkach na kopercie należy umieścić informację „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego: 04.10.2019 r.

VII. Informacje dodatkowe:

1) Informacji o konkursie udziela Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. (42) 291-98-20, e-mail: sekretariatke@lodzkie.pl w godzinach pracy Urzędu;
2) Osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do organizatora lub instytucji o udostępnienie danych dotyczących warunków organizacyjno finansowych funkcjonowania instytucji na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
3) Wszystkie wymienione w ogłoszeniu załączniki można pobrać ze strony internetowej: https://bip.lodzkie.pl/konkursy lub otrzymać w sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, adres jw.;
4) Na wniosek Komisji kandydat może zostać zobowiązany do przedstawienia oryginałów dokumentów złożonych w formie kopii;
5) Kandydaci zostaną pisemnie poinformowani o wynikach prac Komisji oraz o rozstrzygnięciu konkursu;
6) Program działania instytucji, złożony przez uczestnika konkursu wyłonionego przez komisję konkursową na kandydata na dyrektora, zostanie podany do publicznej wiadomości w terminie 7 dni od dnia jego powołania;
7) Pod ocenę merytoryczną Komisji będzie poddawany przede wszystkim autorski program działania instytucji, jak również inne wymagane kwalifikacje.

Biuro podawcze Urzędu (Al. Piłsudskiego 8) jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. PR i promocji

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-07-17

Ważne do: 2019-08-05

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. PR i promocji. https://www.mocak.pl/praca-dzial-promocji

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko: wykształcenie średnie lub wyższe.
2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) znajomość oferty kulturalnej Krakowa;
b) doświadczenie w pracy z mediami – tradycyjnymi i społecznościowymi, w szczególności z zakresu kultury i sztuki;
c) reprezentowanie instytucji w kontaktach zewnętrznych;
d) tworzenie tekstów w języku polskim;
e) biegłe posługiwanie się językiem angielskim w mowie i piśmie;
f) budowanie i utrzymywanie długofalowych relacji z dziennikarzami, partnerami, patronami i sponsorami Muzeum;
g) prowadzenie monitoringu mediów, stosowne reagowanie na komunikaty dziennikarzy i publiczności instytucji;
h) systematyczne przygotowywanie i rozsyłanie informacji o Muzeum, działalności programowej i wydarzeniach w Muzeum;
i) aktywne reprezentowanie Muzeum na konferencjach, wizytach studyjnych i tym podobnych;
j) współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów.

3. Warunki pracy na stanowisku:

1) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
2) czas pracy: system jednozmianowy;
3) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
4) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny;
5) wynagrodzenie (w okresie próbnym): 2800–3000 zł brutto.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
2) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór do Działu Promocji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do 5.8.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, będą informowane o terminie rozmowy kwalifikacyjnej z użyciem wskazanych danych kontaktowych.

7. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże).

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu Pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Powyższe dokumenty dostępna na stronie → www.mocak.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. technicznych i zieleni

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-07-16

Ważne do: 2019-08-20

Muzeum Śląskie zatrudni
Specjalistkę/Specjalistę ds. technicznych i zieleni

Nazwa stanowiska: Specjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni

Dział: Techniczny

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: STZ/DT/MŚ

 

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. technicznych i zieleni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. technicznych i zieleni

Wymagania

• Wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności: ogrodnictwo, technik ogrodnik, architektura krajobrazu, technik architektury krajobrazu;
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. zieleni;
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pielęgnacji ogrodów lub przestrzeni publicznej;
• Umiejętność oceny stanu zieleni oraz tworzenia koncepcji nasadzeń zieleni;
• Znajomość zasad pielęgnacji i utrzymania zieleni, utrzymania czystości wewnątrz obiektów oraz terenów zewnętrznych;
• Umiejętność rozróżniania gatunków drzew, krzewów, bylin oraz oceny ich stanu zdrowotnego;
• Umiejętność oceny konieczności wykonania cięć sanitarnych oraz technicznych w celu wyeliminowania ryzyka zagrożenia typu złamania, wyłomy czy wykroty;
• Znajomość ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, procedur wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, procedur związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych;
• Podstawowa wiedza z zakresu pielęgnacji roślin domowych;
• Umiejętność organizacji zadań w zakresie usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków;
• Umiejętność przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia
w zakresie usług pielęgnacji terenów zielonych oraz usług utrzymania czystości, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
• Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
• Dobra organizacja pracy własnej;
• Umiejętność koordynacji pracy zespołu;
• Umiejętność oceny jakości materiału szkółkarskiego wykorzystywanego do nasadzeń;
• Spostrzegawczość, refleks;
• Zdolność koncentracji, podzielność uwagi;
• Sprawność fizyczna;
• Dokładność, rzetelność oraz dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy;
• Dodatkowym atutem będą uzdolnienia techniczne, które ułatwią obsługę drobnych maszyn i urządzeń ogrodniczych;
• Prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy

• Opracowywanie koncepcji i projektowanie zagospodarowania terenów zielonych w przestrzeni Muzeum Śląskiego;
• Zamawianie, nadzorowanie i odbiory prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie należącym do Muzeum Śląskiego oraz utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów;
• Realizacja projektów zieleni;
• Gospodarka zielenią;
• Planowanie prac z zakresu zieleni oraz utrzymania czystości;
• Przygotowywanie korespondencji i opracowywanie dokumentów niezbędnych do składania zamówień w przedmiotowej sprawie;
• Koordynowanie prac firm zewnętrznych, rozliczanie ich z wykonanej pracy.

Oferujemy

• stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
• możliwość kształcenia;
• możliwość udziału w ciekawych projektach;
• pracę w nowoczesnej instytucji kultury.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 20 sierpnia 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: STZ/DT/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
Dział Kadr
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kurator/ka Organizacyjny/a Wystaw

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-07-15

Ważne do: 2019-07-15

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.

Ogłoszenie: Kurator/ka Organizacyjny/a Wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kurator/ka Organizacyjny/a Wystaw

Kurator/ka Organizacyjny/a Wystaw
Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DWY/KO

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
Organizacja wystaw czasowych w ścisłej współpracy z kuratorami wystaw, w tym m.in.:
• sporządzanie harmonogramów prac oraz realizacja zadań zgodnie z przyjętymi założeniami;
• planowanie budżetu wystawy oraz nadzór nad jego realizacją i utrzymaniem dyscypliny kosztów;
• koordynacja działań zespołu realizującego wystawę oraz nadzór nad terminową realizacją poszczególnych zadań;
• zawieranie umów z projektantami i podwykonawcami wystawy oraz nadzór nad realizacją warunków zawartych umów;
• realizacja zakupów niezbędnych do produkcji wystawy, w tym m.in.: przygotowywanie umów, opisy faktur i dokumentów, prowadzenie we współpracy z odpowiednimi komórkami przetargów oraz przygotowywanie ofert porównawczych;
• współpraca z innymi działami Muzeum w celu realizacji wystaw czasowych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe;
• minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku organizatora wystaw lub w realizacji projektów kulturalnych;
• doświadczenie w tworzeniu, prowadzeniu i realizacji budżetów oraz harmonogramów wystaw lub wielozadaniowych projektów kulturalnych;
• znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
• wysoka kultura osobista oraz wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
• odpowiedzialność, zaangażowanie oraz bardzo dobra organizacja pracy.
Mile widziane:
• wiedza z zakresu historii i kultury Żydów polskich.
Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu do końca sierpnia 2020 roku;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 31.07.2019.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DWY/KO
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatkami/kandydatami.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-07-12

Ważne do: 2019-07-21

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

asystenta ekspozycji

Nazwa stanowiska: Asystent ekspozycji

Dział: Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: AE/DOPiOI/MŚ/6

Wymagania

Wymagane:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego i/lub niemieckiego;
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
 • znajomość standardów obsługi klienta;
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Pożądane:

 • znajomość gwary śląskiej lub języka migowego;
 • doświadczenie przewodnickie.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
 • dbanie o wizerunek Muzeum.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 21 lipca 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AE/DOPiOI/MŚ

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-07-11

Ważne do: 2019-08-04

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie poszukuje osoby na stanowisko: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej.

 

Ogłoszenie: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny w Dziale Edukacji Muzealnej

U nas będziesz odpowiedzialny/a za:

• realizację działania „Wolontariat, praktyki i staże”: nabór, rekrutację, wstępne szkolenie wolontariuszy, praktykantów, stażystów, współpracę z działami muzeum w zakresie organizacji wolontariatu, praktyk i staży oraz prowadzenie dokumentacji działania
• opracowywanie i realizację projektów edukacyjnych
• tworzenie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych
• opracowywanie tekstów edukacyjnych i informacyjnych
• promocję wydarzeń edukacyjnych
• przygotowywanie umów, opisywanie faktur

aplikuj do nas jeśli:

• masz wykształcenie wyższe, a w szczególności w zakresie: historia, historia sztuki, archeologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, sztuki plastyczne
• umiesz pracować zespołowo
• zdolności komunikacyjne są Twoja mocną stroną
• cechuje Cię dokładność i skrupulatność
• znasz język angielski na poziomie min. B2, znajomość drugiego jęz. obcego będzie dodatkowym atutem

Mile widziane doświadczenie zawodowe w obszarze kultury.

podejmując współpracę z Nami zyskujesz:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat
• szansę na rozwój kompetencji i wiedzy związanych z wykonywanym stanowiskiem (udział w szkoleniach i kursach)
• możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole
• możliwość realizacji nowych projektów edukacyjnych zgodnych ze strategią muzeum

Na aplikacje oczekujemy do 4 sierpnia 2019 r.

Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@muzeum-wilanow.pl oraz zatytułowanie maila: edukacja muzealna. Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 8 sierpnia 2019 r.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli: Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy do działu konserwatorskiego

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Sierpc

Data ogłoszenia: 2019-07-11

Ważne do: 2019-08-30

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego
do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie: Oferta pracy do działu konserwatorskiego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy do działu konserwatorskiego

1. Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki,
 • Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatów muzealnych
 • Znajomość specyfiki pracy w muzeum
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

 • Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych
 • Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

 

 2. Charakterystyka prac:

 • Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
 • Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
 • Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
 • Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego
 • Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
 • Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

 

3. Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

 4. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 
Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.08.2019 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Oferta pracy asystent muzealny w dziale etnograficznym

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Sierpc

Data ogłoszenia: 2019-07-11

Ważne do: 2019-08-30

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego

do działu etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie: Oferta pracy asystent muzealny w dziale etnograficznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Oferta pracy asystent muzealny w dziale etnograficznym

1.      Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,
 • Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność,
 • Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

 

       Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury,
 • Umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
 • Łatwość pisania teksów o charakterze naukowym lub popularnonaukowym.

 

2.      Charakterystyka prac:

 • Prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności zadań obejmujących obszar badawczy Muzeum,
 • Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych
 • Publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
 • Organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,
 • Reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
 • Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
 • Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych imprez związanych z profilem działania Muzeum,
 • Udział w obsłudze ruchu turystycznego.

 

3.    Warunki pracy:

 • Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
 • Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

 

4.    Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • Kserokopie świadectw pracy,
 • Mile widziane referencje,
 • Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

 • Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

 

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przezMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

5.  Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30. 08.2019 r. z adnotacją: „Oferta pracy do działu etnograficznego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ASYSTENT W DZIALE ARCHIWUM I BIBLIOTEKI

Poszukuje: MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA W WIELICZCE

Na terenie: WIELICZKA, WOJ. MAŁOPOLSKIE

Data ogłoszenia: 2019-07-10

Ważne do: 2019-07-31

Zadania wykonywane na stanowisku:

 • prace pomocnicze w archiwum zakładowym (brakowanie, udostępnianie, przekazywanie i przejmowanie dokumentacji)
 • udostępnianie zasobów bibliotecznych i archiwum historycznego oraz jego ewidencja
 • inne prace związane ze statutową działalnością muzeum
Ogłoszenie: ASYSTENT W DZIALE ARCHIWUM I BIBLIOTEKI Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: ASYSTENT W DZIALE ARCHIWUM I BIBLIOTEKI

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe: specjalizacja historyk
 • preferowana znajomość przepisów obowiązujących w służbie archiwalnej (specjalizacja archiwalna lub kurs archiwalny)
 • znajomość pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność
 • pozytywne nastawienie, zaangażowanie, systematyczność i dokładność
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego
 • mile widziane doświadczenie w pracy w Muzeum na podobnym stanowisku

Warunki pracy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • wymiar zatrudnienia: pełny etat
 • stabilne zatrudnienie
 • pracę w miejscach wyjątkowych - Zamku Żupnym i kopalni soli - wpisanych na listę UNESCO
 • perspektywę podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie i kwalifikacje

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka w Dziale Pracowniczym pok. 103 lub drogą elektroniczną na adres: m.kalemba@muzeum.wieliczka.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2019r do godz. 15:00.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym wyżej terminem.
Dodatkowe informacje pod nr: tel. 12 2891634 lub 12 2891635.

Prosimy o zawarcie w liście motywacyjnym oraz w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na stanowisko ASYSTENT W DZIALE ARCHIWUM I BIBLIOTEKI, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ).

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na stanowisko ASYSTENT W DZIALE ARCHIWUM I BIBLIOTEKI. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Asystent muzealny w dziale Archiwum i Biblioteki prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
Dane kontaktowe Administratora są następujące:
adres do korespondencji: Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce, ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
e-mail: sekretariat@muzeum.wieliczka.pl
nr tel.: + 48 12 289 16 11
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:
e-mail: iodo@muzeum.wieliczka.pl
nr tel. komórkowego: + 48 782 99 12 15
nr tel. stacjonarnego: + 48 12 289 16 29
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy Asystent muzealny w dziale Archiwum i Biblioteki. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu pracowniczego Administratora, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.
5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko Asystent muzealny w dziale Archiwum i Biblioteki.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.
9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się
o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.
10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.


Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisko Asystent muzealny w dziale Archiwum i Biblioteki i akceptuję jej treść.
Jednocześnie:
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko Asystent muzealny w dziale Archiwum i Biblioteki zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

______________________________________
data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

_____________________________________
1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art.22¹ §1 k.p, do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Archiwista na 1/2 etatu

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-07-10

Ważne do: 2019-07-28

Muzeum Śląskie zatrudni Archiwistę na pół etatu

Nazwa stanowiska: Archiwista

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Znak referencyjny: ARS/MŚ

Wymagania

 • dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku historia ze specjalnością archiwalną i zarządzanie dokumentacją lub wyższych studiów zawodowych, lub ukończona szkoła kształcąca w zawodzie technik archiwista;
 • znajomość Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z późniejszymi zmianami;
 • znajomość Rozporządzenia MKiDN z dnia 20.10.2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • znajomość systemów kancelaryjnych;
 • wiedza z zakresu metodyki archiwalnej;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia podczas opracowywania zbiorów archiwalnych;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zdolności organizacyjne;
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej;
 • skrupulatność, bezkonfliktowość;
 • sumienność, odpowiedzialność;
 • wysoko rozwinięte zdolności personalne i interpersonalne;
 • prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego;
 • porządkowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych zgodnie z zasadami archiwalnymi i obowiązującymi przepisami metodycznymi;
 • stałe pogłębianie kwalifikacji zawodowych np. poprzez powtarzanie przeszkolenia na kursie archiwalnym;

Oferujemy

 • umowę o pracę na pół etatu;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 28 lipca 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: ARS/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie

Dział Kadr

Ul. T. Dobrowolskiego 1

40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się do 31.07.2019 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Bibliotekarz na 1/2 etatu

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-07-10

Ważne do: 2019-07-28

Muzeum Śląskie zatrudni Bibliotekarza na pół etatu

Nazwa stanowiska: Asystent muzealny

Dział: Biblioteka

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Znak referencyjny: AMB/B/MŚ

Wymagania

• Ukończone studia wyższe na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa;
• Co najmniej roczne doświadczenie w pracy na stanowisku bibliotekarza;
• Swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych;
• Znajomość standardów bibliograficznych;
• Znajomość ustawy o bibliotekach, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
• Znajomość zasad funkcjonowania Biblioteki fachowej w strukturze Muzeum;
• Dobra znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub innych języków obcych;
• Swobodne posługiwanie się urządzeniami peryferyjnymi, obsługa kasy fiskalnej;
• Doskonała organizacja pracy, wysoka samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
• Umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
• Umiejętność pracy pod presją czasu;
• Otwartość na zmiany;
• Prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy

• Kompleksowa realizacja zadań związanych z obsługą systemu bibliotecznego LIBRA2000;
• Formalne i rzeczowe opracowywanie zbiorów bibliotecznych;
• Prowadzenie działalności informacyjnej, w tym realizacja złożonych kwerend;
• Monitorowanie rynku wydawniczego i antykwarycznego w celu pozyskiwania i uzupełniania księgozbioru;
• Planowe gromadzenie księgozbioru poprzez zakup, w zgodzie z polityką zamówień publicznych;
• Fachowa obsługa czytelników - udzielanie informacji, udostępnianie i wypożyczanie zbiorów, przyjmowanie i realizacja zamówień, prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów Biblioteki;
• Zarządzanie bazami danych oraz szkolenie użytkowników w zakresie obsługi udostępnianych baz;
• Uczestniczenie w działaniach promocyjnych Biblioteki;
• Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej;
• Czynny udział w kształtowaniu polityki rozwoju Biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach;

Oferujemy

• umowę o pracę na pół etatu;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• CV
• List motywacyjny

w terminie do 28 lipca 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AMB/B/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
Dział Kadr
Ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się do 31.07.2019 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-07-08

Ważne do: 2019-07-31

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej
obiektów zabytkowych
Miejsce pracy: Kraków

Ogłoszenie: Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych

Zakres obowiązków:

 • organizacja pracy zespołu obrazowanego i nadzór nad realizacją powierzonych zadań,
 • wykonanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, z zastosowaniem następujących technik:

           a) zaawansowane zdjęcia analityczne w świetle widzialnym: odbitym, przechodzącym, bocznym i makro,
           b) reflektografia w podczerwieni IR,
           c) zdjęcia luminescencji wywołanej UV,
           d) radiografia cyfrowa,
           e) komputerowa obróbka graficzna i przetwarzanie obrazów

 • interpretacja wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,
 • dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,
 • opracowanie niezbędnych artykułów naukowych, raportów i sprawozdań,
 • współpraca z zespołem przy interdyscyplinarnych badaniach technologicznych,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (chemia, fizyka lub nauk pokrewnych; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • doświadczenia z zakresu obrazowania naukowego w konserwacji,
 • znajomości technik fotograficznych i budowy obiektów zabytkowych,
 • umiejętności budowania zespołu i kształtowania właściwych postaw,
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznego myślenia,
 • konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • życzliwe otoczenie współpracowników,
 • prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 31.07.2019 r. z dopiskiem w tytule " Lider Zespołu - Specjalista w zakresie dokumentacji fotograficzno-badawczej obiektów zabytkowych". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dział Sztuki Współczesnej

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2019-07-08

Ważne do: 2019-09-30

Kolekcje Działu Sztuki Współczesnej liczą 6751 muzealiów pochodzących z XIX, XX oraz XXI wieku. W wśród nich są dzieła sztuki z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby, ceramiki, autorskiego szkła artystycznego i fotografii. Zbiory oddają charakter tendencji i zjawisk obecnych w sztuce współczesnej i mają charakter ogólnopolski.
O wysokim poziomie merytorycznym poszczególnych zespołów świadczy fakt ich obecności na ekspozycjach stałych i czasowych w Muzeum Warmii i Mazur oraz jego oddziałach, liczne wypożyczenia do muzeów w Polsce a także prezentacje w muzeach i galeriach za granicą – w Niemczech, Rosji, Francji, Szwecji. Szczególnie ceniona jest kolekcja malarstwa a także kolekcja współczesnej grafiki polskiej o ponad lokalnym charakterze.
Oprócz gromadzenia i opracowywania zbiorów podstawą działalności są systematyczne prezentacje dzieł sztuki współczesnej Muzeum i twórczości współcześnie tworzących artystów, a w ramach edukacji poprzez sztukę, prezentacje szeroko pojętych dziedzin sztuk wizualnych. Pod opieką Muzeum i DSW jest kolekcja olsztyńskiej Zachęty – Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych www.zachetaolsztyn.pl, której zbiory pokazywane są w ramach organizowanych wystaw. Dział także przygotowuje program wystawienniczy i otacza opieką merytoryczną Galerię „Zamek” w Reszlu, prowadzi działalność edukacyjną poprzez cykliczne spotkania „Zachęta do sztuki” i „Galeria Jednego Obrazu”.

Aktualnie zbiory sztuki współczesnej i olsztyńskiej Zachęty można oglądać na wystawach:

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie:
„Z niepamięci. Rzeźby Adolfo Wildta(1868-1931) z kolekcji Franza Rose z Dylewa”
„O takich rzeczach się nie mówi. Edward Dwurnik(1943-2018). Malarstwo”

Muzeum na Zamku, Lidzbark Warmiński:
„Galeria Malarstwa Polskiego I poł XX w.”
„Pastele”
„IMAGO. Malarstwo polskie XX/XXI”

Galeria „Zamek” w Reszlu:
„To co widać. Sztuka abstrakcji”

Muzeum im. J. G. Herdera w Morągu:
„Artyści szkoły wileńskiej XIX/XX. Wystawa ze zbiorów MWiM.”

Główne zadania:
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami,
• praca nad rozbudową i poszerzeniem kolekcji
• przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów,
• katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
• udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
• realizacja kwerend,
• inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych,
• udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: historia sztuki,
• oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych: sztuka II poł. XIX, XX wieku, sztuka najnowsza, polska scena artystyczna,
• obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
• znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo)
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
• orientacja w możliwości pozyskiwania środków na rozbudowę kolekcji,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, systematyczność.

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATA NA PRACOWNIKA – PROCES REKRUTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) – dalej RODO – informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie z siedzibą przy ulicy Zamkowej 2, 10-074 Olsztyn, NIP 739-020-01-75, REGON: 510989163, tel. centrala (89) 527-95-96, e-mail: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl, jako pracodawca.
2. Funkcję inspektora ochrony danych pełni Tomasz Trzciałkowski. Z naszym inspektorem ochrony danych możecie się Państwo kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@idpo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 511 793 443.
3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy, w tym między innymi: biuro rachunkowe, kancelarie prawne i firmy świadczące usługi doradztwa prawnego oraz podmioty świadczące administratorowi danych usługi informatyczne.
8. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
9. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesiące.
10. Posiadacie Państwo następujące prawa:
1) prawo dostępu do swoich danych;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

pilnowanie sal muzealnych

Poszukuje: Zamek sp.j.

Na terenie: Warszawa Wilanów

Data ogłoszenia: 2019-07-05

Ważne do: 2019-07-31

Poszukujemy osób do pilnowania sal muzealnych, obsługi szatni, sprawdzania biletów oraz wydawania audioprzewodników.

 

Pracę oferujemy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Zatrudniamy na umowę zlecenie oraz umowę o pracę. stawka godzinowa 11 zł netto.

Poszukujemy osób dyspozycyjnych, z pozytywnym nastawiem i chęcią do pracy, oczekujemy wysokiej kultury osobistej, mile widziana znajomość języka angielskiego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2019-07-03

Ważne do: 2019-08-10

Muzeum Górnoślaskie w Bytomiu poszukuje historyka do Działu Historii MGB

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Historii

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia
• udokumentowane zainteresowania tematyką śląskoznawczą XIX i XX w.
• komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki) na poziomie B2 (lub wyższym)
• doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub w instytucjach upowszechniania kultury
• doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych
• doświadczenie w naukowym opracowywaniu zbiorów
• swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstów i programami porządkującymi bazy danych i służącymi edycji ilustracji/zdjęć
• umiejętność pracy w zespole
• kreatywność i samodzielność

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa,
• dorobek naukowy (publikacje) z zakresu historii,
• znajomość drugiego języka obcego (j. angielski, j. czeski),
• wiedza z zakresu weksylologii, sfragistyki, falerystyki, numizmatyki lub kartografii Śląska.

Opis stanowiska:
• opracowywanie zbiorów i zapis w programie w programie służącym do cyfrowego zapisu katalo-gu naukowego,
• prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Mu-zeum Górnośląskim w Bytomiu,
• prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań),
• przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, tekstów do informatorów, katalogów, przewodników, innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim,
• prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Historii oraz przygotowywanie materiałów do lekcji i warsztatów muzealnych),
• współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w jednym z największych muzeów na Górnym Śląsku
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieoznaczony)
• zatrudnienie na umowę o pracę,
• pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego,
• stabilne warunki finansowe.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie:
• listu motywacyjnego,
• CV wraz z danymi kontaktowymi,

osobiście (sekretariat) lub pocztą (z dopiskiem „Kadry – historia”) w terminie do 10.08.2019 roku (decyduje data wpływu). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wybranymi kandydatami spośród przekazanych zgłoszeń.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum Górnośląskiego.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum Górnośląskiego inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
• e-mail:I iod@muzeum.bytom.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz
2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
3. w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez UODO przez okres najbliższych 12 miesięcy.
’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

 

 

 

________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk

Poszukuje: Muzeum w Łęczycy

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2019-07-01

Ważne do: 2019-07-31

Muzeum w Łęczycy poszukuje osoby do pracy na stanowisku: HISTORYK

WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek Historia

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

- obsługa komputera (pakietu Office)

 

DODATKOWE ATUTY:

- doświadczenie zawodowe - staż pracy w muzeach lub instytucjach kultury

- umiejętność zorganizowania i prowadzenia  zajęć edukacyjnych

- prawo jazdy kat. B

- znajomość j. angielskiego

 

OBOWIĄZKI:

- gromadzenie i opracowywanie naukowe zbiorów historycznych

- organizacja wystaw muzealnych

- nadzór merytoryczny nad ekspozycjami

- prowadzenie badań naukowych i popularnonaukowych z zakresu działu

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- CV

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy e-mail: info@muzeumleczyca.pl; hpawlowska@muzeumleczyca.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Rzemieślnik - pracownik budowlany

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-06-28

Ważne do: 2019-07-21

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko:

Rzemieślnik - pracownik budowlany
w Dziale Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

Ogłoszenie: Rzemieślnik - pracownik budowlany Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Rzemieślnik - pracownik budowlany

Od kandydatów oczekujemy:

 1. Wykształcenie ogólnobudowlane.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Dyspozycyjność (uczestniczenie w dyżurach w soboty i niedziele, zgodnie z grafikiem).
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Mile widziane umiejętności: elektryczne, sanitarne, mechaniczne itp.

Zakres obowiązków:

 1. Malowanie pomieszczeń wewnątrz, malowanie elewacji i małej architektury, wygładzanie i naciąganie ścian.
 2. Inne prace ogólnobudowlane oraz dekarskie.
 3. Pomoc przy organizacji wystaw, transport i ustawianie dzieł sztuki.
 4. Praca w zespole zadaniowym ds. transportu.
 5. Czynności związane z pracą na wysokości (badania wysokościowe).
 6. Uczestnictwo w masowych akcjach związanych z zapobieganiem lub usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.

Oferujemy:

 1. Pracę na pełny etat.
 2. Umowę o pracę.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i doskonalenia umiejętności.

 
List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla  przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: rzemieślnik-pracownik budowlany, do dnia 21-07-2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na:

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip/praca/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

rzemieślnik - hydraulik

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-06-28

Ważne do: 2019-07-21

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa

poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko:

rzemieślnik - hydraulik
w Dziale Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów

Od kandydatów oczekujemy:
1. Wykształcenia ogólnobudowle lub w kierunku hydraulik ogólny (ewentualnie elektryk lub automatyk)
2. Prawo jazdy kat. B.
3. Dobrego stanu zdrowia – badania wysokościowe bez ograniczeń i głębokościowe (wykopy, studnie).
4. Umiejętności pracy w zespole.
5. Samodzielności w podejmowaniu decyzji.
6. Odpowiedzialności.
7. Dyspozycyjności – może być konieczna praca w soboty i niedziele.

Mile widziane:
1. Dodatkowe uprawnienia: kierowania wózkami jezdniowymi spalinowymi
i elektrycznymi, obsługi podestów ruchomych, operatora koparko-ładowarki, spawacza.
2. Uprawnienia elektryczne E do 1 kV

Zakres obowiązków:
1. Codzienna obsługa i konserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania na terenie MŁK.
2. Obsługa układów automatyki węzłów c.o. komór wentylacyjnych i podobnych urządzeń.
3. Współpraca z elektrykami-konserwatorami w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych.
4. Pomoc przy organizacji wystaw, transport i ustawianie dzieł sztuki.
5. Pomoc przy odśnieżaniu dachów zimą.
6. Czynności związane z pracą na wysokości (badania wysokościowe).
7. Praca w zespole zadaniowym ds. transportu.
8. Uczestniczenie w dyżurach w soboty i niedziele, zgodnie z grafikiem.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy”.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: rzemieślnik-hydraulik, do dnia 21-07-2019 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na:
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/bip/praca/klauzula-informacyjna-o-przetwarzaniu-danych-osobowych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Na terenie: Stargard

Data ogłoszenia: 2019-06-26

Ważne do: 2019-07-25

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko:

pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną - umowa na czas określony

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Od kandydatów oczekujemy:

- wykształcenie wyższe w zakresie historii lub socjologii

- znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office

- dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy

- miejętności pracy w zespole

- mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego

- umiejętność planowania i zdolności organizacyjne

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki

 

Preferowane wymagania dodatkowe:

- znajomość zagadnień związanych z kulturą, historią i dziedzictwem narodowym, ze szczególnym uwzględnieniem historii Stargardu i Pomorza

- publikacje na tematy związane z profilem działalności muzeum

 

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

- gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych

- opracowywanie scenariuszy wystaw, organizacja i aranżacja wystaw

- realizowanie kwerend i udostępnianie zbiorów oraz dokumentacji

- opracowywanie i przygotowanie publikacji związanych z profilem działalności muzeum

- przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej

- współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum

 

Oferujemy:

-  umowę o pracę

- pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy:

- pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną

- drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

2.       Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane

3.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone

4.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 25.07.2019 r. (liczy się data stempla pocztowego) CV, listu motywacyjnego oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – pracownik merytoryczny (asystent-kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Żelazowa Wola

Data ogłoszenia: 2019-06-24

Ważne do: 2019-07-10

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. edukacji – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina

Miejsce pracy: Żelazowa Wola

Ogłoszenie: Specjalista ds. edukacji – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. edukacji – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina, Oddział Muzeum Fryderyka Chopina

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe: muzykologiczne, muzyczne, artystyczne, humanistyczne

- znajomość zagadnień związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina

- zainteresowania humanistyczne i/lub artystyczne

-predyspozycje osobiste, niezbędne w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz dorosłymi

- komunikatywność i wysoka kultura osobista

- kreatywność i umiejętność pracy w zespole

- biegła znajomość języka angielskiego

 

Zakres obowiązków:

- tworzenie programu zajęć edukacyjnych, warsztatów, wykładów związanych z popularyzowaniem wiedzy o Fryderyku Chopina i jego muzyce oraz w nawiązaniu do wystaw

- prowadzenie zajęć edukacyjnych w oparciu o istniejące już scenariusze

- przygotowanie merytoryczne i organizacyjne wydarzeń edukacyjno-artystycznych w NIFC i poza siedzibą

- koordynacja, nadzór merytoryczny i przygotowywanie materiałów do zajęć dla dzieci oraz programu edukacyjnego dla dorosłych i niepełnosprawnych

- współpraca przy tworzeniu planów merytorycznych i finansowych związanych z działaniami edukacyjnymi

- tworzenie nowych projektów wzbogacających ofertę edukacyjną Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

- współpraca z podmiotami związanymi z edukacją kulturalną

 

Dodatkowe kryteria, które mogą wpłynąć na wynik rekrutacji:

- znajomość innych języków niż angielski, w szczególności języka francuskiego, rosyjskiego, niemieckiego, japońskiego

- dyplom absolwenta szkoły muzycznej I lub II stopnia

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego, a także dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje z dopiskiem „Edukacja” na adres e-mail: kmarzecka@nifc.pl  w terminie do 10.07.2019 r. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą;

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Poszukuje: Powiat ostrowiecki

Na terenie: kraj

Data ogłoszenia: 2019-06-17

Ważne do: 2026-07-20

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. z/s Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. z/s Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
- wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
- udokumentowany, minimum trzyletni staż pracy na stanowiskach związanych z organizacją, upowszechnianiem, prowadzeniem, zarządzaniem lub nadzorowaniem działalności kulturalnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- brak orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury.

II. Umiejętności i kompetencje oraz zadania do realizacji:
- zdolności organizatorskie i umiejętność kierowania zespołem,
- dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
- zarządzanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,
- kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,
- nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowaniem i majątkiem Muzeum,
- prowadzenie efektywnej gospodarki mieniem i środkami finansowymi Muzeum,
- poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności statutowej Muzeum,
- dokonywanie w imieniu Muzeum czynności z zakresu prawa pracy, wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń, sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.

Dodatkowe atuty kandydata to:
- wykształcenie i doświadczenie z zakresu zarządzania,
- znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych,
- znajomość języków obcych.

III. Wykaz wymaganych dokumentów:
1) pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego
2) Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim - koncepcja funkcjonowania placówki na okres 5 lat od objęcia stanowiska dyrektora Muzeum (objętość maks. 10 stron formatu A4, czcionka Times New Roman 12p)
3) CV z fotografią, datą urodzenia, numerem telefonu, adresem poczty elektronicznej i adresem do korespondencji,
4) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
6) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
7) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe.
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) o następującej treści:

„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których przedstawienie nie wynika wprost z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy zawartych przeze mnie w moich dokumentach aplikacyjnych złożonych w związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”. Data i czytelny podpis kandydata.

Dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata, a kserokopie potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

IV. Dokumenty dodatkowe:
- referencje, rekomendacje, opinie, listy polecające czy inne dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie.

Wszelkie dodatkowe informacje , w tym również o warunkach organizacyjno-finansowych instytucji można uzyskać w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 41 – 330 45 50.

V. Termin i miejsce składania wniosku o przystąpienie do konkursu
- Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski – kancelaria (I piętro pok. 119) z dopiskiem „Nabór na stanowisko dyrektora Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim” wraz z podaniem imienia i nazwiska, adresu do korespondencji oraz numerem telefonu,
Ustala się termin składania dokumentów w okresie do dnia 26 lipca 2019 r. (decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego).
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator/ka Programów Edukacyjnych

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-06-06

Ważne do: 2019-06-19

Podstawowe obowiązki: Koordynacja wydarzeń edukacyjnych dla seniorów, programu Polsko-Izraelskiej Wymiany Młodzieży oraz programów edukacyjnych skierowanych do szkół z całej Polski, w tym m.in.:
 • opracowywanie założeń merytorycznych programów;
 • bieżący kontakt z wykładowcami, ekspertami i innymi wykonawcami oraz podwykonawcami;
 • rozwijanie współpracy z partnerami działań oraz budowanie bazy kontaktów;
 • budowanie sieci szkół uczestniczących w programach, w tym: nawiązywanie relacji, dbałość o bieżącą wymianę informacji, organizacja warsztatów edukacyjnych w szkołach;
 • nadzór nad efektywnością pracy zespołu edukatorów współpracujących w programie, w tym: przygotowanie zespołu, tworzenie harmonogramów pracy, nadzór nad rozliczeniami;
 • przygotowywanie umów we współpracy z prawnikami oraz kontrola nad realizacją warunków zawartych umów;
 • opracowywanie, aktualizacja i nadzór nad wykonaniem budżetu, harmonogramu i wskaźników koordynowanych działań;
 • przygotowanie raportów merytorycznych z prowadzonych programów i dostarczanie niezbędnych danych i informacji do sprawozdań;
 • przygotowywanie treści do materiałów edukacyjnych i promocyjnych;
 • współpraca z działami Komunikacji i Marketingu przy promocji i ewaluacji koordynowanych działań;
 • archiwizacja dokumentacji.
Ogłoszenie: Koordynator/ka Programów Edukacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator/ka Programów Edukacyjnych

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów edukacyjno-kulturalnych;
 • znajomość angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B2;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel;
 • bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności ustalania priorytetów;
 • umiejętność skutecznej organizacji pracy wielu osób;
 • umiejętność pracy zespołowej;
 • komunikatywność;
 • gotowość do samodzielnego poszukiwania rozwiązań;
 • umiejętność pracy na danych liczbowych, dbałość o szczegóły i skrupulatność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w realizacji europejskich projektów grantowych;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury;
 • znajomość prawa zamówień publicznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-06-06

Ważne do: 2019-06-16

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
na czas określony 
Adiunkta w Dziale Historii

Nazwa stanowiska: Adiunkt
Dział: Historii
Miejsce pracy: Katowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat - umowa na czas określony do 5.12.2019
Znak referencyjny: A/DH/MŚ

Wymagania

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii;
 • biegła znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w mowie i piśmie;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych z zakresu historii gospodarczej i/lub historii Śląska;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów.

Pożądane:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • znajomość innych języków obcych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w przygotowaniu wystaw stałych;
 • uczestniczenie w przygotowaniu wystaw czasowych;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 16 czerwca 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: A/DH/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 20.06.2019 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Plastyk

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-06-06

Ważne do: 2019-06-16

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni
osobę na stanowisku Plastyka

Nazwa stanowiska: Plastyk
Dział: Dział Techniczny; Sekcja Wystawiennicza
Miejsce pracy: Katowice
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Znak referencyjny: PSW/DT/MŚ

Wymagania

Konieczne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (tytuł licencjata, magistra lub inżyniera) z zakresu projektowania (ogólnego, scenograficznego, wnętrz) lub techniczne;
 • Znajomość programów służących do projektowania;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Umiejętności manualne i techniczne;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Umiejętność pracy w wielopokoleniowym zespole;
 • Doskonała organizacja pracy własnej i pracy zespołowej;
 • Umiejętność szybkiego rozwiązywania problemów;
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu.

Pożądane:

Znajomość trendów projektowych z branży wystawienniczej, scenografii oraz projektowania wnętrz.

Obowiązki na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie elementów aranżacyjnych do wystaw lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Muzeum Śląskie;
 • Udział w przygotowaniu projektów aranżacji wystaw lub wydarzeń poprzez opracowywanie rozwiązań technicznych;
 • Racjonalne planowanie oraz zakup zapotrzebowania materiałowego, środków niezbędnych do wykonania prac z zachowaniem bezpieczeństwa użytkowania zastosowanych rozwiązań pod względem trwałości, stabilności, odporności ogniowej itp.;
 • Naprawa i rekonstrukcja poszczególnych elementów wystawienniczych i scenograficznych;
 • Samodzielne lub zespołowe opracowywanie koncepcji scenograficznych wystaw oraz instalacji wystawienniczych realizowanych przez Muzeum Śląskie;
 • Przygotowywanie umów, opisów faktur i dokumentów do prawidłowej realizacji zadań scenograficznych;
 • Nadzór nad działaniami realizacyjnymi i instalacyjnymi podmiotów zewnętrznych;
 • Współpraca z innymi działami Muzeum w celu poprawnego realizowania wystaw czasowych oraz działań mających na celu bezawaryjne utrzymanie wystaw stałych;
 • Analizowanie funkcjonowania wystaw stałych oraz nadzór pod kątem nieawaryjnego działania;
 • Modernizowanie i usprawnianie elementów i procesów wystawienniczych.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, warsztaty, konferencje podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 16 czerwca 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: PSW/DT/MŚ

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt/Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2019-06-05

Ważne do: 2019-06-27

1. Nazwa stanowiska pracy: Adiunkt/Asystent muzealny

Rodzaj umowy: umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),

Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (możliwość pracy  w soboty i niedziele),

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności:  czynności o charakterze badawczym związane z tematyką, która zajmuje się muzeum, dot. planowania i opracowywania wystaw, koncepcji oferty muzealnej, opracowywania wydawnictw muzealnych, a także opieki nad zbiorami muzeum, opracowywania zbiorów i ewidencjonowania

2. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe ukończone tytułem mgr na kierunku: historia, historia sztuki, archeologia, etnografia, filologia polska, muzealnictwo, archiwistyka, amerykanistyka, polonistyka, kulturoznawstwo.
 • min. 2 lata stażu pracy w muzeum, archiwum lub innej instytucji związanej z ochroną, inwentaryzacją lub badaniem polskiego dziedzictwa,
 • dorobek naukowy (artykuły, referaty, książki, opracowania),
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie.

3. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych, tworzeniu wystaw, katalogów zbiorów, katalogów wystaw,
 • dokładność,
 • obowiązkowość,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, 
 • dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem będzie dodatkowym atutem.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Adiunkt:

 • prowadzenie kwerendy źródeł dotyczących zagadnień naukowych, którymi zajmuje się muzeum,
 • opieka nad zbiorami Muzeum, naukowe opracowywanie zbiorów, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa,
 • opieka nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi,
 • prace redakcyjne nad wydawnictwami naukowymi i popularno-naukowymi związanymi z działalnością Muzeum, katalogami wystaw, przewodnikami itp.
 • podejmowanie prac naukowo-badawczych z zakresu zagadnień, którymi zajmuje się Muzeum,
 • aktywna współpraca ze specjalistami z instytucji naukowych i muzealnych w Polsce i zagranicą,
 • opracowywanie koncepcji i projektów wystawienniczych Muzeum, konferencji naukowych, projektów edukacji kulturalnej,
 • planowanie, opracowywanie i organizowanie wystaw, spotkań związanych z działalnością Muzeum, wykładów naukowych, prezentacji, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego dostępnego w Muzeum,
 • włączenie się w organizację wydarzeń patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez Muzeum,
 • włączenie się w działalność edukacyjną Muzeum (lekcje muzealne, warsztaty),
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych zadań i statystyk dot. działalności Muzeum,
 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej i wystawach czasowych wraz z objaśnianiem zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania zwiedzających i stopnia przygotowania poszczególnych grup (w razie potrzeby),
 • popularyzowanie działalności Muzeum za pomocą artykułów prasowych, w Internecie oraz innych mediach.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, pracą przy zbiorach zgromadzonych przez muzeum: m.in. rzemiosła artystycznego, malarstwa, grafiki, numizmatyki, archeologii, przemieszczaniem się wewnątrz budynku CEM oraz do pałacu Pułaskich, w terenie zespołu pałacowo-parkowego, wyjazdami służbowymi w celu prowadzania kwerend, wypożyczenia zbiorów, udziałem w konferencjach i szkoleniach.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami na podstawie przesłanych aplikacji.

5. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 
 2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 
 3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 
 5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.
 Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko Adiunkt/Asystent muzealny” w terminie do dnia 27 czerwca 2019 godz. 9.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:
• Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
• e-mail:odo.muzuem@kancelaria-elaw.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.________________________________________
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje
Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA W DZIALE WYSTAW

Poszukuje: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-06-04

Ważne do: 2019-06-26

Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
• min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość zagadnień w zakresie:
o przygotowywania i organizacji wystaw czasowych i stałych, planowania zadań i budżetu wystaw
o organizacji programów oświatowych, popularyzatorskich i promocyjnych towarzyszących wystawom,
• doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, biurami projektowymi, agencjami artystycznymi, plastykami w zakresie produkcji wystaw czasowych znajomość przepisów z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków,
• umiejętność pracy w zespole,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• biegła obsługa komputera i pakietu MS Office,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość,
• chęć podnoszenia kwalifikacji.

Mile widziane:
• znajomość tematyki dotyczącej tematyki II wojny światowej w tym getta warszawskiego bądź historii i kultury Żydów polskich, w szczególności warszawskich,
• znajomość języka jidysz lub hebrajskiego,
• umiejętność obsługi programów graficznych,
• umiejętności plastyczne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• przygotowanie scenariuszy i realizacja wystaw czasowych we współpracy z innymi działami Muzeum, a także we współpracy z instytucjami kultury i Muzeami w kraju i zagranicą,
• przygotowywanie materiałów informacyjnych o wystawach czasowych,
• współpraca przy tworzeniu wystaw w formie cyfrowej na stronę www,
• organizacja działań edukacyjnych i zwiedzania wystaw czasowych we współpracy z innymi działami MGW,
• współpraca przy tworzeniu rocznych i wieloletnich planów i budżetów wystawienniczych,
• współpraca przy tworzeniu publikacji towarzyszących wystawom,
• współpraca przy pozyskiwaniu obiektów na wystawy czasowe i stałe,
• współpraca przy pozyskiwaniu środków na realizację wystaw i przedsięwzięć Działu,
• śledzenie działań instytucji kulturalnych w Polsce i na świecie,
• prowadzenie dokumentacji wystaw czasowych, sprawozdawczość.

Oferujemy:
• umowę o pracę lub umowę zlecenie,
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji,
• pracę w rozwijającej się instytucji,
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz zrealizowanych projektów naukowo – wystawienniczych. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 26 czerwca 2019 r. na adres: mtarnowska@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DW_SPECJALISTA

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU ZBIORÓW

Poszukuje: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-06-04

Ważne do: 2019-06-26

Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
• min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich,
• umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań Działu,
• dobra znajomość baz danych i programów do ewidencji zbiorów oraz zagadnień związanych z digitalizacją ,
• doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie:
o przygotowywania strategii rozwoju kolekcji zgodnych z profilem placówki
o organizacji procesu pozyskiwania zbiorów w Polsce i zagranicą
o planowania i ewaluacji zadań, budżetu Działu, rozliczania kosztów
o ewidencjonowania i udostępniania zbiorów
o przygotowywania kwerend
o przygotowywania publikacji dotyczących zbiorów
o współpracy z instytucjami kultury, kolekcjonerami i domami aukcyjnymi w zakresie tworzenia kolekcji Muzeum
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość,
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Mile widziane:
• znajomość języka jidysz lub hebrajskiego,
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na zakup muzealiów,
• publikacje na tematy związane z profilem Muzeum

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• nadzór nad inwentaryzacją, ewidencjonowaniem, digitalizacją i ruchem muzealiów,
• nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów i procesem digitalizacji,

• nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach dzieł sztuki i pracowniach oraz prowadzenie kontroli zbiorów,
• nadzór nad procedurą zakupów i przyjmowania darowizn muzealiów oraz przyjmowanie i zwrot depozytów,
• nadzór i koordynacja realizacji kwerend,
• nadzór nad pozyskiwaniem środków na realizację przedsięwzięć Działu,
• przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i budżetów dotyczących Działu,
• współtworzenie polityki tworzenia kolekcji MGW,
• współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych i wystawienniczych MGW,
• współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie zbiorów,
• sprawowanie opieki merytorycznej nad wydawnictwami związanymi ze zbiorami,
• nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Działu i sprawozdawczością,
• nadzór nad pracą Działu,
• przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji,
• pracę w rozwijającej się instytucji,
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz publikacji i zrealizowanych projektów dotyczących zarządzania zbiorami. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 26 czerwca 2019 r. na adres: mtarnowska@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DZ_KIEROWNIK

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIK DZIAŁU WYSTAW

Poszukuje: MUZEUM GETTA WARSZAWSKIEGO

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-06-04

Ważne do: 2019-06-26

Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
• min. 3 lata doświadczenia w pracy na kierowniczym stanowisku o podobnym charakterze,
• znajomość tematyki związanej z profilem Muzeum,
• znajomość zagadnień i doświadczenie (min. 3 lata) w zakresie:
o przygotowywania i organizacji wystaw czasowych i stałych, planowania i ewaluacji zadań, budżetu wystawy, rozliczania kosztów
o organizacji programów oświatowych, popularyzatorskich towarzyszących wystawom
o przygotowywania publikacji towarzyszących wystawom w tym folderów, katalogów, druków reklamowych
o doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, biurami projektowymi, agencjami artystycznymi, plastykami w zakresie produkcji wystaw czasowych
• znajomość przepisów z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków,
• umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy zespołu,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

Mile widziane:
• znajomość języka jidysz lub hebrajskiego,
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów wystawienniczych,
• publikacje na tematy związane z profilem Muzeum oraz dotyczące muzealnictwa i wystawiennictwa.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie i nadzór nad całokształtem spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją (w tym techniczną) wystaw i wydarzeń,
• przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i budżetów wystawienniczych,
• współpraca przy tworzeniu planów wydawniczych, edukacyjnych, promocyjnych i gromadzenia zbiorów MGW,
• współtworzenie polityki wystawienniczej instytucji także w aspekcie międzynarodowym,
• współpraca z instytucjami w kraju i zagranicą w zakresie wystawiennictwa,
• sprawowanie opieki merytorycznej nad wydawnictwami związanymi z wystawami,
• nadzór nad pozyskiwaniem środków na realizację wystaw i przedsięwzięć Działu,
• nadzór nad prowadzeniem dokumentacji Działu i sprawozdawczością,
• nadzór nad pracą Działu oraz zespołów realizujących wystawy.

Oferujemy:
• umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji,
• pracę w rozwijającej się instytucji,
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz publikacji i zrealizowanych projektów wystawienniczych lub naukowych. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 26 czerwca 2019 r. na adres: mtarnowska@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DW_KIEROWNIK

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2019-06-04

Ważne do: -0001-11-30

NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA MUZEUM WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU - ODDZIAŁU MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Ogłoszenie: Kierownik Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu - oddział Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

NABÓR NA STANOWISKO
KIEROWNIKA MUZEUM WOJSK INŻYNIERYJNYCH I CHEMICZNYCH WE WROCŁAWIU - ODDZIAŁU MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Stanowisko: Kierownik Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu.
Miejsce pracy: Wrocław.
Wymiar czasu pracy: okres próby - 0,75 etat (z możliwością zwiększenia do pełnego etatu).
Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie równoważnym.

Opis stanowiska:
• kierowanie placówką oddziału Muzeum Wojsk Lądowych we Wrocławiu, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
• realizowanie przedsięwzięć związanych z organizacją zadań administracyjnych oraz merytorycznych oddziału Muzeum,
• prowadzenie nadzoru nad zbiorami, ich ewidencjonowanie i majątkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• koordynowanie prac przy opracowywaniu i upowszechnianiu dóbr kultury,
• gromadzenie eksponatów zgodnie z celami statutowymi Muzeum,
• nadzorowanie działalnością promocyjną oddziału Muzeum,
• prowadzenie dla przełożonego planów przedsięwzięć, statystyk oraz sprawozdań działalności Muzeum,
• nadzorowanie zasad bezpieczeństwa BHP i p.poż. w placówce muzealnej,
• opracowywanie scenariuszy wystaw stałych i czasowych z materiałów własnych oraz we współpracy z innymi placówkami i organizacjami.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, specjalistyczne,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• umiejętność zarzadzania zespołem,
• biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office,
• wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
• dyspozycyjność (praca w weekendy podczas wydarzeń wojskowych i kulturalnych).
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.
Mile widziane:
• znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i finansów,
• znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego,
• doświadczenie pracy w instytucjach kultury bądź spokrewnionych,
Oferujemy:
• zatrudnienie w państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
• życzliwe otoczenie współpracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV z określeniem kwalifikacji zawodowych, podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej,
• ewentualne wykaz publikacji, projektów naukowych czy konferencji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@muzeumwl.pl w terminie do 30.06.19 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Oddziału MWL". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (kontakt: ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, tel. 261-412-878, email: sekretariat@muzeumwl.pl).

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 602-151-170 (adres email: doradztwoprawne.ryter@op.pl).

Podanie danych osobowych w CV w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz informacji o kwalifikacjach zawodowych jest dobrowolne, lecz zarazem konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Prosimy o niepodawanie – na etapie procesu rekrutacyjnego – danych takich jak PESEL, nr dowodu/nr paszportu, stan rodzinny, inne dane niewymagane ofertą pracy z uwagi na zasadę minimalizacji danych osobowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, podobnie jak podanie danych nadmiarowych i niewymaganych aplikacją. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą w Bydgoszczy, 85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, 85-641 ul. Czerkaska 2, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/Adiunkt w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

Poszukuje: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

Na terenie: miejsce pracy: Dobrzyca, woj. wielkopolskie

Data ogłoszenia: 2019-06-03

Ważne do: 2019-06-30

Pracownik do Działu Merytorycznego Muzeum, zainteresowny historią rodzin i majatków ziemiańskich, chętny do wielodziedzinowej aktywności w młodym zespole. Po okresie próbnym - etat.

Ogłoszenie: Asystent/Adiunkt w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/Adiunkt w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy

Do obowiązków pracownika będzie należało między innymi:
• gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie książek i czasopism do zbioru biblioteki naukowej działu,
• gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie zbiorów z zakresu współczesnego rzemiosła artystycznego,
• udział w tworzeniu programów edukacyjnych muzeum wraz z prowadzeniem lekcji muzealnych
• udział w tworzeniu ogólnopolskiego portalu wiedzy o ziemiaństwie w powiązaniu ze stroną internetową Muzeum (projekt: Ziemiańskie Historie),
• sporządzanie opisów katalogowych książek i obiektów rzemiosła oraz wprowadzanie do bazy programu ewidencyjnego,
• udział w pracach związanych z działalnością badawczą, wystawienniczą, publicystyczną i popularyzatorską w zakresie wyznaczonym przez kierownika działu,
• oprowadzanie turystów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Ochrona Dóbr Kultury, Filologia polska, Bibliotekoznawstwo, Archiwistyka
• Preferowane będą osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne
• dobra znajomość języka obcego /preferowany język angielski i/lub niemiecki/,
• dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office
• dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialności za powierzone zadania.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV zawierające klauzulę o treści:
„Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Oferty niezawierające klauzuli NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

Termin składania dokumentów z podanym numerem ogłoszenia do 30 czerwca 2019 r.
Miejsce składania dokumentów – Sekretariat Muzeum
lub sekretariat@dobrzyca-muzeum.pl; DW: w.kaczmarek@dobrzyca-muzeum.pl; s.borowiak@dobrzyca-muzeum.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik Muzealny

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa

Data ogłoszenia: 2019-06-03

Ważne do: 2019-06-14

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Przewodnik Muzealny

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia), ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
3) posługiwanie się poprawną polszczyzną,
4) znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
5) znajomość standardów obsługi klienta,
6) komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
7) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

1) oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
2) kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
3) dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
4) obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
5) współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
6) obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
7) ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
8) dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
9) współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji
i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,
10) współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
11) przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
12) dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
- przejawianie inicjatywy,
- skrupulatność,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

 

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 14.06.2019 r. do godz. 12:00 na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,
Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik administracyjny

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2019-05-31

Ważne do: 2019-06-12

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko:
Kierownika Administracyjnego

Zakres obowiązków:
1. Prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością administracyjną oraz organizacyjno-prawną Muzeum,
2. Koordynacja pracy podległych pracowników,
3. Przygotowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi,
4. Prowadzenie spraw pracowniczych i kadrowych
5. Koordynacja ubezpieczeń wystaw i transportów,
6. Organizacja zaopatrzenia w materiały biurowe i środki czystości
7. Prowadzenie dokumentacji technicznej związanej z budynkami,
8. Organizacja okresowych przeglądów stanu technicznego budynków i ich wyposażenia
9. Nadzór zadań remontowych i inwestycyjnych w budynkach Muzeum,
10. Czuwanie nad przestrzeganiem i realizacją przepisów w zakresie bhp i ppoż.,
11. Nadzorowanie prac związanych z prowadzeniem kancelarii Muzeum,
12. Prowadzenie i przechowywaniem umów, aktów i dokumentów prawnych Muzeum,
13. Nadzór i organizacja ochrony budynku,
14. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami,
15. Prowadzenie archiwum dokumentów.
16. Nadzór nad procedurami kontroli zarządczej.

Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane: administracja/zarządzanie lub pokrewne),
- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
- znajomość zagadnień technicznych,
- komunikatywna znajomość języka angielskiego,
- wysoka kultura osobista oraz umiejętności interpersonalne.
- umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole,
- biegła obsługa komputera i pakietu Office.

Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.

Aplikacje należy składać do dnia 12 czerwca 2019 roku:
- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a)
- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
z dopiskiem „Rekrutacja MWW”

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzegomskim 2a, adres e-mail: mww@muzeumwspolczesne.pl
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzealnik / przewodnik

Poszukuje: Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Na terenie: Stare Miasto - Twierdza Kostrzyn

Data ogłoszenia: 2019-05-31

Ważne do: 2019-12-31

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje muzealnika ze znajomością języka niemieckiego (na poziomie umożliwiającym oprowadzanie grup turystycznych w języku niemieckim). Interesująca i urozmaicona praca na terenie "Kostrzyńskich Pompei" - zrujnowanego w 1945 r. i nieodbudowanego Starego Miasta, wraz z twierdzą.

Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym, biegła znajomość języka niemieckiego. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, dyspozycyjność, uprawnienia pedagogiczne
Charakterystyka pracy:
• gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
• czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
• udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
• udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
• wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
• opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
• opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
• udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
• pełnienie funkcji przewodnika muzealnego
• inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Edukacji i Wystaw

Poszukuje: Muzeum Wojska w Białymstoku

Na terenie: Białystok

Data ogłoszenia: 2019-05-30

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Wojska w Białymstoku zatrudni na podstawie umowy o pracę na cały etat Kierownika Działu Edukacji i Wystaw

Ogłoszenie: Kierownik Działu Edukacji i Wystaw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Edukacji i Wystaw

Główne obowiązki Kierownika Działu Edukacji i Wystaw:

1. Organizacja pracy Działu Edukacji i Wystaw pod względem merytorycznym i administracyjnym,

2. Opracowanie i nadzór nad realizacją merytorycznego planu pracy działu,

3. Opracowywanie i nadzór nad realizacją planu budżetów działań działu,

4. Sprawowanie nadzoru nad ciągłością obsługi wystaw i prowadzonych działań edukacyjnych,

5. Sprawowanie nadzoru nad zakupami materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań działu,

6. Koordynacja prac związanych z rozwojem oferty wystawowej i edukacyjnej,

7. Koordynacja prac związanych z funkcjonowaniem systemu rezerwacji, sprzedaży i obsługi klienta.

8. Planowanie oraz nadzór nad realizacją polityki wizerunkowej muzeum, w tym:

- działalność informacyjna(socjal media, strona internetowa, kontakt z mediami i inne);

- działaność wydawnicza w zakresie informatorów, folderów, materiałów popularno-naukowych, edukacyjnych;

9. Organizacja i nadzór nad realizacją imprez muzealnych 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Poznań, Polska

Data ogłoszenia: 2019-05-29

Ważne do: 2019-06-10

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami.

Ogłoszenie: Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami

Opis stanowiska
Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada własna pracownię fotografii i digitalizacji muzealiów. Do
zadań Specjalisty ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami należeć będzie realizacja
planu w zakresie dokumentacji fotograficznej zbiorów MNP zgodnie z polityką opracowania i
dokumentowania kolekcji, przez zlecenia wnętrze i zewnętrzne. Ponadto pracownik na tym
stanowisku zajmować się będzie porządkowaniem oraz oceną jakościową istniejącego
i nowotworzonego zasobu zdjęć i skanów.

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie:

 • weryfikacja jakości odwzorowań i prawidłowości opisu pozyskiwanych wizerunków cyfrowych;
 • wykonywanie cyfrowych odwzorowań obiektów muzealnych;
 • wykonywanie zdjęć na potrzeby dokumentacyjne oraz w trakcie wydarzeń;
 • archiwizacja odwzorowań, prowadzenie ewidencji odwzorowań i porządkowanie zasobów fotograficznych MNP;
 • koordynacja realizacji zleceń odwzorowań wizerunków obiektów;
 • nadzór nad sposobem archiwizowania dokumentacji fotograficznej oraz wykonywania skanów w oddziałach i działach MNP;
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym na zasadach określonych w odpowiednich zarządzeniach;

Wymagania:

 • pożądane predyspozycje: zacięcie archiwistyczne, doskonała organizacja
 • pracy, systematyczność, terminowość, skrupulatność, rzetelność,
 • samodzielność, dokładność;
 • wykształcenie minimum średnie lub wyższe z zakresu fotografii lub pokrewne, bądź kursy w zawodach: technik fotografii, fototechnik;
 • znajomość podstawowych zagadnień prawa autorskiego;
 • znajomość oprogramowania do zarządzania fotografiami;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu cyfrowej obróbki i post-produkcji odwzorowań (zdjęć, skanów);
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office);
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w wykonywaniu odwzorowań obiektów;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym;

Mile widziane dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość standardów w zakresie digitalizacji muzealiów opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • znajomość i obsługa programów: Fotostation, Micromusée;
 • doświadczenie muzealnicze;
 • doświadczenie archiwistyczne.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę – pełen etat;
 • możliwość poszerzenia kompetencji w nowej, rozwijającej się dziedzinie zawodowej jaką jest digitalizacja zasobów kultury.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w dwóch etapach:

 • Analiza nadesłanych dokumentów.
 • Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami spośród osób zakwalifikowanych do drugiego etapu CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Kadr
Al. Marcinkowskiego 9 ( wejście od ul. Paderewskiego 9)
61-745 Poznań

Termin składania zgłoszeń: 10.06.2019

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na
rozmowę kwalifikacyjną.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze
mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje
Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds.
odwzorowań w Dziale Inwentarzy MNP, ogłoszenie o pracę nr 2/2019.
Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum
Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego
w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce „Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk/historyczka

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa, Polska

Data ogłoszenia: 2019-05-28

Ważne do: 2019-06-20

Misją Muzeum Getta Warszawskiego jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Muzeum planuje stworzyć wystawę stałą w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów, gromadzić archiwalia, artefakty i świadectwa pamięci oraz czerpać z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie merytoryczne wsparcie działań Muzeum w zakresie znajomości historii i kultury Żydów polskich w okresie II wojny światowej, w szczególności:
• przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe Muzeum;
• prowadzenie kwerend archiwalnych i bibliotecznych związanych z badaniami naukowymi i przygotowaniem wystawy stałej Muzeum;
• inicjowanie i utrzymywania współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi w Polsce i na świecie służącej strategii Muzeum, w tym w ramach projektów międzynarodowych;
• reprezentowanie Muzeum na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz podczas innych wydarzeń naukowych;
• współpraca z działami edukacyjnym i wystawienniczym oraz działem komunikacji Muzeum;
• wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne.

Wymagania:
• ukończone studia wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych;
• udokumentowany dorobek naukowy związany z okresem drugiej wojny światowej;
• doświadczenie w prowadzeniu kwerend archiwalnych i bibliotecznych;
• biegła znajomość języka polskiego;
• dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego;
• praktyczna umiejętność obsługi komputera i znajomość MS Office;
• zdolności komunikacyjne;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie.

Mile widziane:
• znajomość języka jidysz lub hebrajskiego;
• znajomość innych języków obcych;
• publikacje naukowe dotyczące dziejów i kultury Żydów na ziemiach polskich w okresie drugiej wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem Warszawy;
• udział w projektach naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych;
• doświadczenie w pracy dydaktycznej;
• doświadczenie w zdobywaniu i realizowaniu grantów krajowych i zagranicznych.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• możliwość rozwoju zawodowego i podwyższania kwalifikacji;
• pracę w małym, zaangażowanym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki, pracy zawodowej, ewentualnie wykaz publikacji, konferencji, projektów naukowych, edukacyjnych, wystawienniczych. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 20 czerwca 2019 r. na adres: kzielinski@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: DBN_HISTORYK

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi klienta (2 etaty)

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - Brama Poznania

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2019-05-23

Ważne do: 2019-06-10

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT jest miejską instytucją kultury, która w swoich działaniach łączy turystykę, historię, edukację i animację społeczną.

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt zarządza Bramą Poznania - pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i Traktem Królewsko-Cesarskim - miejskim szlakiem turystycznym. Wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i pasje pragniemy w nietuzinkowy sposób przybliżyć historię Poznania, okolic i początków polskiej państwowości zarówno mieszkańcom jak i turystom. Chcemy pokazać, że miasto to żywy organizm i tylko od nas zależy, jak o niego zadbamy i jak wykorzystamy możliwości, które nam daje. Mamy okazję czerpać z dorobku kultury oraz tę kulturę współtworzyć, kształtować umiejętności społeczne, rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w życiu Poznania.

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi klienta (2 etaty) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi klienta (2 etaty)

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum oraz Bramy Poznania, a także o możliwościach zwiedzania miasta,
• sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, prowadzenie rezerwacji wizyt,
• organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania,
• informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji stałej w Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych,
• obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania, jak i w plenerze,
• obsługę szatni oraz dystrybucję audioprzewodników,
• zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi.

Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada:

• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
• doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
• bardzo dobrą znajomość języka francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i/lub angielskiego, pozwalającą na swobodną pracę w tym języku,
• dyspozycyjność (praca zmianowa, w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach),
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,
• wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do świata,
• gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji,
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania,
• umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali.

Dzięki współpracy z nami możesz zyskać:

• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• międzynarodowe i dynamiczne środowisko,
• zgrany zespół,
• spotkania integracyjne.

Wymagane dokumenty:

• CV,
• list motywacyjny.

Oferty prosimy składać pod adresem:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 10 czerwca 2019 r.

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod[at]trakt.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Prowadzenie archiwum zakładowego

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-21

Ważne do: 2019-05-31

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) zaprasza do złożenia oferty na usługę prowadzenia Archiwum Zakładowego. NIMOZ jest instytucją kultury, wpisaną pod numerem 32/92 do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ogłoszenie: Prowadzenie archiwum zakładowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Prowadzenie archiwum zakładowego

 

Osobą właściwą do kontaktu w sprawie niniejszego zaproszenia jest p. Jacek Olbrycht, zastępca dyrektora (jolbrycht@nimoz.pl; tel.: (+48) 22 25 69 649).

Zakres przedmiotu zamówienia:

aktualizacja (w cyklu przeglądów rocznych) obowiązującego JRWA z uwzględnieniem faktycznego zakresu działalności statutowej NIMOZ;
przyjmowanie dokumentacji z komórek organizacyjnych NIMOZ oraz opracowywanie rocznego harmonogramu realizacji tego zadania;
przygotowanie pisemnej instrukcji, zawierającej wytyczne odnośnie właściwego przygotowania dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego, uwzględniającej kryteria prawidłowości uporządkowania i kwalifikowania dokumentacji;
przygotowywanie, we współpracy z właściwym pracownikiem komórki organizacyjnej, dokumentacji do przekazania do Archiwum Zakładowego oraz – w zakresie własnym – porządkowanie dokumentacji niewłaściwie przygotowanej;
bieżące dostosowywanie warunków przechowywania dokumentacji do wymaganych standardów;
bieżące ewidencjonowanie dokumentacji, zgromadzonej w Archiwum Zakładowym, oraz jej zabezpieczenie i przechowywanie;
bieżące nadzorowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych z uwzględnieniem udzielania konsultacji oraz przeprowadzania szkoleń dla pracowników w zakresie prawidłowości postępowania z dokumentacją w komórkach organizacyjnych;
udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w Archiwum Zakładowym do celów służbowych;
brakowanie dokumentacji niearchiwalnej bądź jej rekwalifikacja oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uzyskaniu zgody właściwego Archiwum Państwowego;
przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego Archiwum Państwowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wynikających z nich terminami;
zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego;
sprawdzanie zgodności dokumentacji Archiwum Zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w Archiwum Zakładowym wraz z zestawieniem ilościowym zasobu Archiwum, z podziałem na kategorie archiwalne, uwzględniających:
dokumentację przejętą z komórek organizacyjnych,
dokumentację udostępnioną i wypożyczoną,
dokumentację niearchiwalną przekazaną do zniszczenia,
materiały archiwalne przekazane do właściwego Archiwum Państwowego;
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii;
terminowa realizacja zaleceń pokontrolnych właściwego Archiwum Państwowego;
planowanie oraz realizacja działań mających na celu przygotowanie NIMOZ do procesu wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją;
przeprowadzenie, we współpracy ze wskazanymi pracownikami NIMOZ, procesu wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w oparciu o system EZD PUW.
Wymiar realizacji określonych wyżej zadań: 2 dyżury tygodniowo po 3 godziny, z założeniem zwiększenia wymiaru w wypadku wdrożenia EZD.

Oferta powinna zawierać:

potwierdzenie kwalifikacji zawodowych (kopie świadectw, certyfikatów): ukończone kursy archiwalne (I i II stopnia);
potwierdzenie doświadczenia w prowadzeniu Archiwum Zakładowego oraz koordynacji procesu obiegu dokumentów: co najmniej dwie referencje wraz z opisem zakresu wykonywanych prac (max. 1800 znaków ze spacjami);
potwierdzenie doświadczenia w obsłudze systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją: co najmniej dwie referencje wraz z opisem zakresu wykonywanych prac (max. 1800 znaków ze spacjami);
potwierdzenie doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzeniu wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w oparciu o system EZD PUW: co najmniej jedna referencja wraz z opisem zakresu wykonywanych prac (max. 3600 znaków ze spacjami);
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
proponowane wynagrodzenie.
Oferta powinna być podpisana przez osobę/-y umocowane do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Umocowanie do złożenia oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono wprost z innych dokumentów załączonych do oferty.

 

Termin składania ofert: 31 maja 2019 roku.

W formie korespondencji papierowej, na adres:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Goraszewska 7

02-910 Warszawa

lub za pośrednictwem platformy ePUAP, w każdym wypadku z adnotacją „Archiwum Zakładowe NIMOZ”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik muzealny

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa, powiat Łańcut

Data ogłoszenia: 2019-05-21

Ważne do: 2019-06-04

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Przewodnik Muzealny

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na 3/4 etatu, na czas określony,
planowany termin zatrudnienia: od 17 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia),
ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
3) posługiwanie się poprawną polszczyzną,
4) znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
5) znajomość standardów obsługi klienta,
6) komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
7) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

1) oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
2) kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
3) dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
4) obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
5) współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
6) obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
7) ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
8) dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
9) współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji
i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,
10) współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
11) przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
12) dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
- przejawianie inicjatywy,
- skrupulatność,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 04.06.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,
Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna, obsługa klienta w muzeum

Poszukuje: Target sp.j.

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-20

Ważne do: 2019-05-31

Poszukujemy osoby do pilnowania sal muzealnych w muzeach w Warszawie
Ogłoszenie: Pomoc muzealna, obsługa klienta w muzeum Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pomoc muzealna, obsługa klienta w muzeum

zatrudnimy osoby ze znajomością j. angielskiego do obsługi klienta w Muzeum Historii Żydów w Polsce. W zakresie obowiązków jest sprawdzanie biletów, wydawanie tourguidów, audioprzewodników, obsługa szatni, pilnowanie sal muzealnych. Praca w godz. 9.30-18.30

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2019-05-17

Ważne do: 2019-06-21

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: Starszy konserwator zabytków, w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę, liczba kandydatów do wyłonienia:
1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. udokumentowane uprawnienia,
4. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
5. minimum 6 lat stażu pracy.

dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego,
6. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.
II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:
podstawowe zadania:
1. nadzór nad zespołem pracowników pracowni konserwatorskiej w porozumieniu z kierownikiem Działu Obiektów i Zabytków Ruchomych,
2. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały organiczne w tym drewno, obiekty łączone z kilku materiałów),
3. konserwacja i restauracja muzealiów, budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
4. konserwacja prewencyjna,
5. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
6. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
7. kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
8. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
9. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad ich przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
10. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:
1. Przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju osobistego,
3. umowa o pracę,
4. praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku ( sfera budżetowa).
IV. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
Załączniki:
- kwestionariusz osobowy pracownika ubiegającego się o zatrudnienie,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów,
ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: starszy konserwator zabytków” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Załączniki do pobrania pod linkiem http://www.bip.muzeumgpe-chorzow.pl/

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Grafik

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-05-14

Ważne do: 2019-05-31

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
zatrudni
GRAFIKA W DZIALE WYSTAWIENNICZYM

Opis stanowiska:

Projektowanie graficzne w Dziale Wystawienniczym Państwowego Muzeum na Majdanku:

- projektowanie wystaw i materiałów informacyjnych Muzeum, skład wydawnictw,

- udział w pracach nad korektą i adiustacją wystaw i wydawnictw,

- koordynacja prac związanych z realizacją wystaw (od projektowania do aranżacji) oraz pełnym procesem wydawniczym,

- prowadzenie dokumentacji finansowej i administracyjnej w zakresie realizowanych zadań,

- udział w bieżących zadaniach Działu Wystawienniczego,

- współpraca z innymi działami Muzeum nad działaniami towarzyszącymi wystawom i wydawnictwom (lekcje muzealne, warsztaty, spotkania, promocje itp.).

 

Wymagania:

- doświadczenie w realizacji profesjonalnych projektów graficznych print i digital,

- bardzo dobra znajomość pakietu Adobe (głównie InDesign, Photoshop, Ilustrator),

- praktyczne umiejętności z zakresu projektowania wystaw, komunikacji wizualnej, składu książek, technik drukarskich, podstawowych zasad edytorskich, przygotowania materiałów do druku,

- samodzielność, odpowiedzialność, terminowość,

- komunikatywność oraz umiejętność efektywnej pracy w zespole.

 

Mile widziane:

- zainteresowanie historią II wojny światowej,

- znajomość języka obcego w stopniu średnio zaawansowanym lub wyższym,

- doświadczenie w projektowaniu stron internetowych i ich programowaniu,

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury,

- wykształcenie z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub pokrewnych kierunków.

 

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

- pakiet świadczeń socjalnych,

- dodatkowy urlop 14 dni.

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 31.05.2019 r.

 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 05.06.2019 r.

 

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)

1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko grafika;

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami).

5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-13

Ważne do: 2019-05-31

Celem muzeum jest prezentacja tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie.

Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
2. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
3. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
4. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
5. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
7. Rozliczanie zaliczek pieniężnych,
8. Udzielanie i rozliczanie delegacji i wyjazdów służbowych, 9. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
11. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12. udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej.

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (ekonomia), minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych w tym w instytucji kultury)
2. Bardzo dobra znajomość prawa pracy
3. Znajomość zagadnień księgowych
4. Dobra organizacja pracy własnej
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu
7. Warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę na pełny etat
2. Możliwość podwyższania kwalifikacji
3. Pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 maja 2019 na adres: kzelazowska@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: KADRY_KSIEGOWOSC

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w dziale księgowości i kadr

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-05-13

Ważne do: 2019-05-31

Celem Muzeum Getta Warszawskiego jest prezentacja tragicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas niemieckiej okupacji Polski w czasie II wojny światowej i uczczenie pamięci tych, którzy wówczas żyli i cierpieli w getcie.

Ogłoszenie: Specjalista w dziale księgowości i kadr Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w dziale księgowości i kadr

Zakres obowiązków:

1. Prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in. nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
2. Naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,
3. Dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,
4. Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,
5. Prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,
prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
6. Prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,
7. Rozliczanie zaliczek pieniężnych,
8. Udzielanie i rozliczanie delegacji i wyjazdów służbowych, 9. Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10. Prowadzenie ewidencji majątku trwałego oraz małocennego wyposażenia,
11. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
12. udział w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz obsługi finansowej.

Wymagania:

1. Wykształcenie minimum średnie, mile widziane wyższe (ekonomia), minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych w tym w instytucji kultury)
2. Bardzo dobra znajomość prawa pracy
3. Znajomość zagadnień księgowych
4. Dobra organizacja pracy własnej
5. Umiejętność pracy w zespole
6. Sumienność, skrupulatność oraz duża samodzielność w działaniu
7. Warunek konieczny: znajomość programu Sage Symfonia ERP.

Oferujemy:

1. Umowę o pracę na pełny etat
2. Możliwość podwyższania kwalifikacji
3. Pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik Muzealny

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa

Data ogłoszenia: 2019-05-10

Ważne do: 2019-05-21

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Przewodnik Muzealny

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej
Umowa o pracę na 3/4 etatu, na czas określony,
planowany termin zatrudnienia: od 1 czerwca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).

Wymagania:

1) wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, filologia),
ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa, turystyki, anglistyki oraz pedagogiki,
2) bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
3) posługiwanie się poprawną polszczyzną,
4) znajomość tematyki poruszanej w Muzeum.
5) znajomość standardów obsługi klienta,
6) komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre,
7) dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Do obowiązków Przewodnika muzealnego będzie należało:

1) oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji,
2) kompleksowa informacja turystyczna dotycząca Muzeum i okolicznych destynacji turystycznych,
3) dystrybucja biletów, wydawnictw i materiałów promocyjnych, przy współpracy z Dozorcą,
4) obsługa fiskalna zwiedzających w sytuacjach tego wymagających,
5) współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów i wyposażenia do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego,
6) obsługa imprez i wydarzeń kulturalnych. w tym przede wszystkim pilnowanie porządku podczas imprezy, informowanie zwiedzających o programie imprezy, rozpowszechnianie materiałów promocyjnych,
7) ewidencja ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk w porozumieniu ze Starszym Dozorcą oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
8) dbałość o stan techniczny i estetyczny ekspozycji przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, Pracownikiem technicznym i Dozorcą,
9) współdziałanie ze Specjalista ds. Obsługi sekretariatu, Kierownikiem Działu Dokumentacji
i Upowszechniania oraz Dozorcą w zakresie regulowania ruchu turystycznego w Muzeum,
10) współdziałanie z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania w zakresie inicjatyw związanych z ekspozycją,
11) przestrzeganie przepisów określonych w regulaminie zwiedzania Muzeum oraz w zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Muzeum w sprawie zabezpieczenia i kontroli ekspozycji muzealnej;
12) dbanie o bezpieczeństwo zwiedzających i ekspozycji,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
- przejawianie inicjatywy,
- skrupulatność,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Przewodnika muzealnego przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 21.05.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,

Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2019-05-10

Ważne do: 2019-05-23

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłasza nabór na stanowisko pracy:Opiekun ekspozycji

1. Wymagania :

 wykształcenie minimum średnie
 mile widziane wykształcenie kierunkowe – historia, marynarka wojenna
 obsługa komputera
 mile widziana obsługa kasy fiskalnej
 komunikatywność, kreatywność
 znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 samodzielność, dyspozycyjność
 wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
 obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania wyzwań, pozytywne nastawienie na realizowanie ciekawych projektów

2. Podstawowe obowiązki

 oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających po wystawach muzealnych,
 pełnienie dyżurów merytorycznych na wystawach muzealnych,
 udzielanie osobom zainteresowanym informacji o eksponowanych na wystawach zabytkach,
 współpraca przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych: konferencji, sesji naukowych, spektakli historycznych, podróży studyjnych itp.
 dbanie o czystość ekspozycji muzealnych,
 obsługa kasy fiskalnej – sprzedaż biletów oraz wydawnictw,
 w czasie udostępniania wystawy czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów, estetyką ekspozycji, przestrzeganiem regulaminu przez zwiedzających,
 wykonywanie różnych prac przy urządzaniu lub rozbudowie wystaw zgodnie z charakterem zajmowanego stanowiska.
 wykonywanie drobnych prac naprawczych i malarskich pod nadzorem przełożonego lub konserwatora
 wykonywanie innych prac wynikających z bieżących potrzeb muzeum, zgodnie z charakterem zajmowanego stanowiska, zleconych przez bezpośredniego przełożonego, dyrektora lub zastępującą go osobę.

3. Wymagane dokumenty:

 życiorys (CV)
 list motywacyjny
 mile widziane referencje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, pokój 101 w godzinach od 8.00 do 15.30 lub pocztą elektroniczną na adres : muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl w terminie do 23.05.2019 r. z dopiskiem : “Dotyczy naboru na stanowisko: Opiekun ekspozycji”.

Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Lub
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg. Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer muzealny

Poszukuje: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2019-05-08

Ważne do: 2019-05-21

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko w Oddziale: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie. STANOWISKO PRACY:  Kasjer muzealny – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Miejsce pracy: Koszalin treść ogłoszenia: ogłoszenie07.05.2019  
 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • biegła obsługa kasy fiskalnej i znajomość zasad rozliczeń finansowych;
 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office);
 • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie w obsłudze klienta;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy;
 • samodzielność organizacji pracy, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury.
 1. WARUNKI PRACY:
 • miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70. ; 75-903 Koszalin;
 • rodzaj umowy o pracę: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony w celu zastępstwa;
 • czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy;
 • obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji;
  

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 • obsługa informacyjna klientów;
 • sprzedaż biletów i pamiątek;
 • terminowe i dokładne wypełnianie obowiązującej dokumentacji organizacyjno – obsługowej;
 • dbanie o utrzymanie porządku na stanowisku pracy;
 • kontrola ważności biletów muzeum;
 • rozliczanie zasobów magazynowych;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys (CV) i list motywacyjny;
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
  o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
 • kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
  i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1).

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 5 i 6 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kasjer muzealny.

……………………………………………….

Podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2019 r.

………………………………………………

Podpis kandydata do pracy

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 21 maja 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
  w zaklejonych kopertach z dopiskiem:„Nabór na wolne stanowisko:   Kasjer muzealny Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie”
 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie- decyduje data wpływu
  do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, w przypadku dokumentów składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego – nie będą rozpatrywane;
 2. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
 3. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1  w dniu 22 maja  2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 1 czerwca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Beata Jaraszek tel. 261-519-467

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-05-07

Ważne do: 2019-05-15

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni

asystenta ekspozycji

Nazwa stanowiska: Asystent ekspozycji

Dział: Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: AE/DOPiOI/MŚ/5

Wymagania

Wymagane:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego i/lub niemieckiego;
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
 • znajomość standardów obsługi klienta;
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Pożądane:

 • znajomość gwary śląskiej lub języka migowego;
 • doświadczenie przewodnickie.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
 • dbanie o wizerunek Muzeum.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • zatrudnienie na umowę o pracę;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 15 maja 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AE/DOPiOI/MŚ

Muzeum zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca: MOCAK Bookstore

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-05-07

Ważne do: 2019-05-10

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer w MOCAK Bookstore.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
 • realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
 • dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
 • obsługa dostaw nowych towarów;
 • tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
 • reprezentowanie Muzeum na targach branżowych.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar zatrudnienia – pełny etat;
 • czas pracy – system równoważnego czasu pracy;
 • miejsce pracy – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
 • rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony na zastępstwo;
 • wynagrodzenie zasadnicze od 2800 PLN do 3000 PLN brutto

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów je potwierdzających;
 • podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust 5. (klauzula w wersji edytowalnej dostępna na stronie ogłoszenia >>).

W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów świadectwa pracy potwierdzających staż pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzedawcy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków lub pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Bookstore) do 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne), o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych osobowych wskazanych przez kandydata.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Data ogłoszenia: 2019-04-30

Ważne do: 2019-05-15

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta w dziale dokumentacji muzealnej: Rodzaj umowy:             na czas określony do dnia 31.12.2019 r. Wymiar czasu pracy:     pełny etat
Ogłoszenie: Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent w dziale inwentaryzaci i dokumentacji muzealnej

1. Zakres czynności na stanowisku:

 • obsługa urządzeń do skanowania i digitalizacji zbiorów (w tym skanera 3D, skanera dziełowego,  zautomatyzowane studio do fotografii  i animacji 360o ),
 • skanowanie wyznaczonych obiektów,
 • przetwarzanie pozyskanych plików cyfrowych w programach graficznych oraz ich archiwizowanie,
 • wykonywanie fotografii obiektów podlegających digitalizacji.

 2. Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe lub średnie w zakresie fotografii i multimediów,
 • preferowane doświadczenie związane z fotografowaniem,
 • preferowane doświadczenie przy obsłudze urządzeń do digitalizacji i komputerów (różnego rodzaju skanery, obsługa programów do przetwarzania plików cyfrowych itp.)
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
 • obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność

3.  Dokumenty, które należy złożyć:

 • życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 15.05.2019 r. godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Data ogłoszenia: 2019-04-30

Ważne do: 2019-05-13

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na trzy stanowiska pomocnika muzealnego: Rodzaj umowy:               na czas nieobecności pracowników Wymiar czasu pracy:        pełny etat
Ogłoszenie: Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie o zatrudnieniu na trzy stanowiska pomocnika muzealnego

 

1. Zakres czynności na stanowisku:

 • dozorowanie powierzonych sal wystawowych we wskazanych obiektach – przedział czasowy od 8.00 – 20.00 w ramach obowiązującego czasu pracy, wszystkie obiekty znajdują się na obszarze Starówki,
 • wykonywanie wszystkich czynności porządkowych na salach wystawowych (codziennych i okresowych), w tym mycie okien na wysokości od 1 do 3 m; w ramach wykonywanej pracy kontakt z detergentami i innymi substancjami występującymi w środkach czystości,
 • pomoc w montażu i demontażu wystaw,
 • obsługa imprez organizowanych w Muzeum – możliwa praca, w ramach obowiązującego czasu pracy, po godz. 20.00,
 • obsługa kasy po przyuczeniu,
 • informowanie zwiedzających o ofercie Muzeum.

2.Wymagania:

 • preferowane wykształcenie średnie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
 • znajomość w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w języku obcym, preferowany język niemiecki lub angielski,
 • dyspozycyjność w zakresie określonym w Zakresie Czynności (pkt. 1),
 • obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność

3.Dokumenty, które należy złożyć:

 • życiorys lub CV – z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia,
 • podanie o przyjęcie do pracy,
 • kwestionariusz osobowy – dostępny na stronie internetowej bip.muzeum.torun.pl,
 • kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i wykształcenie,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

 4.Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą, w siedzibie Muzeum Okręgowego w Toruniu (Ratusz Staromiejski), Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń, w sekretariacie do dnia 13.05.2019 r. godz. 12.00. Dokumenty powinny być trwale złączone.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne, zawarte w ogłoszeniu mogą być przeprowadzone rozmowy w uzgodnionym indywidualnie terminie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system