Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Adiunkt/Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Imienia Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2019-03-14

Ważne do: 2019-04-01

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce poszukuje osoby na stanowisko: Adiunkt/Asystent muzealny

1. Rodzaj umowy: umowa na czas określony (z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony),
Wymiar czasu pracy: pełny etat,

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (możliwość pracy w soboty i niedziele),

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały w szczególności: czynności o charakterze badawczym związane z tematyką, która zajmuje się muzeum, dot. planowania i opracowywania wystaw, koncepcji oferty muzealnej, opracowywania wydawnictw muzealnych, a także opieki nad zbiorami muzeum, opracowywania zbiorów i ewidencjonowania.

2. Wymagania niezbędne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe ukończone tytułem mgr na kierunku: historia, historia sztuki, archeologia, etnografia, filologia polska, muzealnictwo,
 • min. 2 lata stażu pracy w muzeum, archiwum lub innej instytucji związanej z ochroną, inwentaryzacją lub badaniem polskiego dziedzictwa,
 • dorobek naukowy (artykuły, referaty, książki, opracowania),
 • obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet,
 • znajomość regulacji prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie.

3.  Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w ewidencjonowaniu i opracowywaniu obiektów muzealnych, tworzeniu wystaw, katalogów zbiorów, katalogów wystaw,
 • dokładność,
 • obowiązkowość,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem będzie dodatkowym atutem.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku Adiunkt:

 • prowadzenie kwerendy źródeł dotyczących zagadnień naukowych, którymi zajmuje się muzeum,
 • opieka nad zbiorami Muzeum, naukowe opracowywanie zbiorów, ewidencjonowanie zgodnie z przepisami prawa,
 • opieka nad zbiorami archiwalnymi i bibliotecznymi,
 • prace redakcyjne nad wydawnictwami naukowymi i popularno-naukowymi związanymi z działalnością Muzeum, katalogami wystaw, przewodnikami itp.
 • podejmowanie prac naukowo-badawczych z zakresu zagadnień, którymi zajmuje się Muzeum,
 • aktywna współpraca ze specjalistami z instytucji naukowych i muzealnych w Polsce i zagranicą,
 • opracowywanie koncepcji i projektów wystawienniczych Muzeum, konferencji naukowych, projektów edukacji kulturalnej,
 • planowanie, opracowywanie i organizowanie wystaw, spotkań związanych z działalnością Muzeum, wykładów naukowych, prezentacji, z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego dostępnego w Muzeum,
 • włączenie się w organizację wydarzeń patriotycznych i kulturalnych organizowanych przez Muzeum,
 • włączenie się w działalność edukacyjną Muzeum (lekcje muzealne, warsztaty),
 • sporządzanie sprawozdań z prowadzonych zadań i statystyk dot. działalności Muzeum,
 • oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej i wystawach czasowych wraz z objaśnianiem zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania zwiedzających i stopnia przygotowania poszczególnych grup (w razie potrzeby),
 • popularyzowanie działalności Muzeum za pomocą artykułów prasowych, w Internecie oraz innych mediach.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, pracą przy zbiorach zgromadzonych przez muzeum: m.in. rzemiosła artystycznego, malarstwa, grafiki, numizmatyki, archeologii,  przemieszczaniem się wewnątrz budynku CEM oraz do pałacu Pułaskich, w terenie zespołu pałacowo-parkowego, wyjazdami służbowymi w celu prowadzania kwerend, wypożyczenia zbiorów, udziałem w konferencjach i szkoleniach.

Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami na podstawie przesłanych aplikacji.

5.  Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
 5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

☽ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’☽ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko Adiunkt/Asystent muzealny” w terminie do dnia 01 kwietnia 2019 godz. 16.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka. 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.


Treść ogłoszenia na stronie BIP

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

 • Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
 • e-mail:odo.muzuem@kancelaria-elaw.pl

 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główna Księgowa/Główny Księgowy

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-03-11

Ważne do: 2019-03-22

Nazwa stanowiska: Główna/y Księgowa/y

Dział: Finansowo-Księgowy

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: GK/FK/MŚ

Ogłoszenie: Główna Księgowa/Główny Księgowy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główna Księgowa/Główny Księgowy

Wymagania

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

Pożądane:

 • co najmniej 5 lat praktyki w księgowości;
 • co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych;
 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych i umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania;
 • znajomość ustawy o muzeach oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel);
 • bardzo dobre umiejętności analityczne;
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność zarządzania zmianą;
 • prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • zarządzanie zespołem księgowo-finansowym;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej Muzeum;
 • prowadzenie rachunkowości zarządczej Muzeum;
 • opracowywanie projektów planów finansowych Muzeum oraz nadzór nad ich realizacją;
 • realizowanie dyspozycji środkami pieniężnymi Muzeum;
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • gospodarowanie środkami finansowymi i materiałowymi Muzeum w sposób racjonalny i efektywny;
 • nadzorowanie prawidłowego obliczania podatków i składek oraz terminowej realizacji zobowiązań;
 • opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum dotyczących prowadzenia rachunkowości Muzeum;
 • współpraca z dyrekcją muzeum w zakresie tworzenia polityki finansowej instytucji.

Oferujemy

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 22 marca 2019 r.

Oferty prosimy składać osobiście lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: GK/FK/MŚ lub pocztą na adres:

Muzeum Śląskie
Dział Kadr
ul. T. Dobrowolskiego 1
40-205 Katowice

Muzeum skontaktuje się do 27.03.2019 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Muzealny - Kurator kolekcji

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2019-03-08

Ważne do: 2019-04-08

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko:
ASYSTENT MUZEALNY – KURATOR KOLEKCJI

Ogłoszenie: Asystent Muzealny - Kurator kolekcji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent Muzealny - Kurator kolekcji

Zakres obowiązków:
1. Opieka merytoryczna nad międzynarodową kolekcją MWW:
• nadzór nad magazynem dzieł sztuki,
• tworzenie kart katalogowych dzieł (dokumentacja naukowa),
• opracowywanie publikacji związanych z kolekcją muzeum (karty informacyjne, katalogi zbiorów, etc.),
• typowanie dzieł do zakupu i prowadzenie negocjacji cenowych,
• przygotowywanie tekstów naukowych, popularno-naukowych i not informacyjnych publikowanych na stronie internetowej muzeum oraz portalach zewnętrznych.
2. Wykonywanie zadań organizacyjno-administracyjnych związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem dotacji celowych i wniosków ministerialnych w zakresie organizacji wystaw, zakupów dzieł sztuki i projektów naukowo-badawczych (w tym publikacji).
3. Stałe monitorowanie ruchu wystawienniczego i galeryjnego w Polsce i za granicą.
4. Prowadzenie programów naukowo-badawczych w zakresie sztuki współczesnej, organizacja konferencji, sympozjów i debat.
5. Organizowanie wystaw krajowych i współpraca kuratorska z partnerami zagranicznymi.
6. Oprowadzania kuratorskie po wystawach organizowanych w MWW.
7. Prowadzenie projektów w zakresie promocji i popularyzacji sztuki współczesnej.
8. Realizacja innych zadań zleconych i koordynowanie programów z funduszy krajowych i unijnych oraz ze środków fundacji wspierających działalność naukową, kulturalną i edukacyjną.
9. Współpraca z instytucjami kultury, artystami, partnerami zewnętrznymi (również międzynarodowymi), organizacjami społecznymi i sponsorami.
Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia sztuki)
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Dobra orientacja w ruchu wystawienniczym i galeryjnym w Polsce i za granicą.
4. Doświadczenie kuratorskie.
5. Prowadzenie krajowych i międzynarodowych projektów wystawienniczych.
6. Doświadczenie w organizacji konferencji, wydarzeń muzealnych lub spotkań popularyzujących sztukę współczesną.
7. Doświadczenie w archiwizacji zbiorów sztuki współczesnej.
8. Biegła obsługa komputera (pakiety Office).
9. Wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne.
10. Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
Wymagania pożądane:
1. Kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania, prawa autorskiego lub marketingu.
2. Znajomość zasad prawa autorskiego, Ustawy o muzeach.
3. Doświadczenie w zakresie fundraisingu.
4. Doświadczenie w promocji projektów wystawienniczych lub wydawniczych.
5. Znajomość programu MONA.
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
3. Ramowy projekt proponowanej problemowej wystawy krajowej lub zagranicznej, ewentualnie inny projekt kuratorski (przygotowany przez kandydata w formie pisemnej, max 5 stron maszynopisu).
4. Lista najważniejszych publikacji autorskich.
Aplikacje należy składać do dnia 08.04.2019 roku:
- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a) lub
- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl lub
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
Pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny Konserwator

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-03-07

Ważne do: 2019-03-22

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny Konserwator.

Opis stanowiska:

• opracowanie i realizacja strategii oraz kształtowanie polityki w zakresie opieki konserwatorskiej nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami i sposobem ekspozycji oraz transportem obiektów zabytkowych ze zbiorów MNK;
• doskonalenie procesów zarządczych i operacyjnych w obszarze działalności konserwatorskiej oraz przechowywania zbiorów MNK;
• nadzór nad tworzeniem i realizacją budżetów oraz planów dla obszaru swojej odpowiedzialności;
• kształtowanie polityki i nadzór nad realizacją prac naukowo–badawczych wspierających opracowywanie, konserwację i ochronę zbiorów MNK;
• wspomaganie procesów rozwoju i edukacji podległych pracowników;
• wspomaganie procesu zarządzania w podległych zespołach.

Wymagania:

• ukończone studia magisterskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki;
• przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub potwierdzone kierownictwo zespołów zajmujących się konserwacją dzieł sztuki lub kierownictwo konserwatorskich zespołów projektowych (np. finansowanych w ramach grantów);
• znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
• znajomość obowiązującej doktryny konserwatorskiej oraz najnowszych polskich i ogólnoświatowych trendów w dziedzinie ochrony i konserwacji zabytków;
• nieposzlakowana opinia;
• dorobek naukowy z zakresu konserwacji lub ochrony dóbr kultury;
• doświadczenie we wdrażaniu zmian i optymalizacji procesów;
• wysoko rozwinięte zdolności przywódcze i skuteczność w działaniu;
• szerokie horyzonty i otwartość na nowe wyzwania;
• komunikatywność, umiejętności negocjacyjne;
• ponadprzeciętne zdolności interpersonalne i wysoka kultura osobista;
• umiejętność budowania zespołów i kształtowania właściwych postaw;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• atutem będzie komunikatywna znajomość drugiego języka obcego;
• biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• szerokie możliwości rozwoju zawodowego;
• możliwość udziału w ciekawych projektach o dużej skali;
• życzliwe otoczenie współpracowników;
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Główny Konserwator". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Konserwacji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-03-06

Ważne do: 2019-03-22

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Działu Konserwacji.

 

Osoba na stanowisku Kierownika Działu Konserwacji na co dzień będzie współpracowała z Głównym Konserwatorem i kierownikami 11 pracowni konserwatorskich oraz będzie odpowiedzialna za:

 • zarządzanie pracowniami konserwatorskimi we współpracy z ich kierownikami oraz nadzór nad ich funkcjonowaniem;
 • nadzór nad wykonywaniem i dokumentowaniem prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • współtworzenie przemyślanej, długofalowej strategii związanej z konserwacją i ochroną obiektów muzealnych;
 • organizacja opieki konserwatorskiej nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami ekspozycji oraz transportem muzealiów i zabytków MNK;
 • wspieranie i monitorowanie konserwatorskiej działalności naukowo-badawczej w pracowniach konserwatorskich MNK;
 • aktywny udział w tworzeniu lub modyfikowaniu istniejących regulacji dotyczących działalności konserwatorskiej MNK;
 • zapewnienie ciągłości dostaw materiałów niezbędnych do prowadzenia prac konserwatorskich (rozpoznanie rynku porównywanie konkurencyjnych ofert, przetargi);
 • wspomaganie procesów rozwoju i edukacji podległych pracowników.

 

Wymagania:

 

 • ukończone studia magisterskie z zakresu konserwacji dzieł sztuki;
 • przynajmniej 3-letni staż pracy na stanowisku Kierownika Działu/Pracowni Konserwacji lub przynajmniej 3-letni udział w zespołach/projektach konserwatorskich w roli kierowniczej lub 5-letni staż pracy na stanowisku konserwatora;
 • zdolności przywódcze i umiejętność wdrażania zmian zgodnych z priorytetami MNK;
 • umiejętność budowania zespołów i kształtowania właściwych postaw;
 • umiejętność planowania, terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • ponadprzeciętne zdolności interpersonalne i kultura osobista;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, bądź innego języka zachodniego;
 • biegła znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

 

Oferujemy:

 

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury;
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego;
 • życzliwe otoczenie współpracowników;
 • prywatną opiekę medyczną.

 

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 22.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Konserwacji". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-03-04

Ważne do: 2019-03-25

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Kierownik Działu Finansów i Księgowości.

Ogłoszenie: Kierownik Działu Finansów i Księgowości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Opis stanowiska:

• bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o politykę rachunkowości Muzeum z uwzględnieniem przepisów odpowiednich ustaw i innych aktów prawnych,
• terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• opracowanie szczegółowych harmonogramów wpływów i wydatków, składanie zapotrzebowania na środki budżetowe, planowanie i monitorowanie ich realizacji,
• terminowe, prawidłowe, i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów dla organów podatkowych,
• organizowanie i doskonalenie systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
• nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
• dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
  - wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
  - następnej kontroli operacji gospodarczych Muzeum stanowiących przedmiot księgowań,
• kierowanie pracą zespołu księgowego,
• sporządzanie sprawozdań GUS przypisanych do realizacji w Dziale Finansowo-Księgowym,
• weryfikacja dokumentacji i transakcji finansowych Muzeum,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Urzędami Skarbowymi, ZUS),
• dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i relacje w firmie.


Wymagania:

• przynajmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Samodzielnego Księgowego,
• znajomość ustawy o finansach publicznych,
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Finanse, Kontroling, Rachunkowość lub pokrewne,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
• bardzo dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawie podatkowym,
• pomysłowość oraz umiejętność analitycznego myślenia,
• znajomość rozliczeń projektów i dotacji oraz znajomość sprawozdań budżetowych będzie dodatkowym atutem.

 

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 25.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Finansów i Księgowości". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej

Poszukuje: Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Na terenie: Olsztyn

Data ogłoszenia: 2019-02-28

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko: Asystenta w Dziale Sztuki Współczesnej

Ogłoszenie: Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Dziale Sztuki Współczesnej

Termin składania aplikacji: do 30 kwietnia 2019 r.
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: od 01.06.2019 r.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji: sekretariat@muzeum.olsztyn.pl

Główne zadania:
• nadzór merytoryczny i opieka nad powierzonymi zbiorami,
• praca nad rozbudową i poszerzeniem kolekcji
• przygotowywanie dokumentacji związanej z gromadzeniem zbiorów,
• katalogowanie i opracowywanie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych,
• udział w okresowych inwentaryzacjach zbiorów,
• realizacja kwerend,
• inicjowanie i realizacja wystaw stałych i czasowych,
• udział w opracowywaniu i realizacji programów edukacyjnych towarzyszących wystawom

Wymagania:
• wykształcenie wyższe: historia sztuki,
• oczekiwane spektrum zainteresowań naukowych: sztuka II poł. XIX, XX wieku, sztuka najnowsza, polska scena artystyczna,
• obsługa komputera (MS Office: Word, Excel, PowerPoint),
• znajomość programu do ewidencjonowania zabytków MONA (dodatkowo)
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów,
• orientacja w możliwości pozyskiwania środków na rozbudowę kolekcji,
• dobra znajomość języka angielskiego,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, systematyczność.

Oferujemy:
• pracę w instytucji o stabilnej sytuacji rynkowej,
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,
• stabilne warunki pracy i płacy.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.

Jednocześnie informujemy wszystkich kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds infrastruktury i bezpieczeństwa

Poszukuje: Muzeum Regionalne w Siedlcach

Na terenie: Siedlce, powiat siedlecki

Data ogłoszenia: 2019-02-28

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Regionalne w Siedlcach poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. infrastruktury i bezpieczeństwa w wymiarze ½  lub ¾ etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Regionalne w Siedlcach i  sporadyczne wyjazdy do oddziałów w Kotuniu i Dąbrowie.

 

Ogłoszenie: specjalista ds infrastruktury i bezpieczeństwa Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds infrastruktury i bezpieczeństwa

Wymagania:

1)      posiadanie wykształcenia min. technika budowlanego (mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych);

2)      umiejętność sporządzania kosztorysów robót budowlanych;

3)      przynajmniej dwuletnie doświadczenie w pracy o podobnym zakresie;

4)      znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;

5)      znajomość zagadnień z zakresu funkcjonowania muzeów, organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz spraw obronnych;

6)      umiejętność pozyskiwania środków i przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych;

7)      znajomość obsługi systemu Windows MS, Internetu;

8)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

9)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do zakresu obowiązków specjalisty ds. infrastruktury i bezpieczeństwa będzie należało:

1.      Prowadzenie książek obiektów budowlanych Muzeum Regionalnego w Siedlcach i jego oddziałów

2.      Organizowanie okresowych przeglądów, w szczególności:

1)      technicznych budynków,

2)      instalacji elektrycznej i odgromowej,

3)      przewodów kominowych,

4)      systemów sygnalizacji alarmowej i monitoringu,

5)      podręcznego sprzętu gaśniczego,

3.      Przeprowadzanie okresowej analizy stanu zabezpieczenia zbiorów i inwentaryzacji kluczy.

4.      Monitorowanie stanu bezpieczeństwa zbiorów w zakresie wymaganym przez przepisy prawne.

5.      Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych, zakupów i usług.

6.      Udział w sporządzaniu opisów zamówień (SIWZ).

7.      Udział w sporządzaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych do umów na dotacje inwestycyjne.

8.      Udział w opracowaniu i dokonywanie aktualizacji dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa zbiorów i budynków, w szczególności:

1)      planów ochrony muzeum,

2)      planów ochrony na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,

3)      planów ewakuacji zbiorów,

4)      instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

9.      Przygotowywanie dokumentacji i przekazywanie jej do archiwum zakładowego.

 

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:

- bardzo dobra organizacja pracy,

- rzetelność, dokładność,

- przejawianie inicjatywy,

- zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,

- konsekwencja i systematyczność w działaniu;

- wysoka kultura osobista.

 

Oferujemy:

- satysfakcjonującą pracę w wojewódzkiej samorządowej instytucji kultury,

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego (docelowo umowa na czas nieokreślony),

- możliwość kształcenia.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV wraz z danymi kontaktowymi, dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej oraz klauzulą:

„Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody na przetwarzanie przez Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Józefa Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce innych danych niż określone w art. 221  Kodeksu pracy, w tym wizerunku, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

Jeśli wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji, prosimy o zamieszczenie drugiej zgody o następującej treści:

„Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Józefa Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce innych danych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy, w tym wizerunku, adresu e-mail, numeru telefonu oraz innych zawartych w mojej aplikacji na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.”

 

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 marca 2019 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Muzeum lub pocztą na adres: Muzeum Regionalne w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

 

Kontakt w sprawie oferty:

Alicja Leszczyńska

a.leszczynska@muzeumsiedlce.art.pl

25 6324224

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, zwanego dalej „RODO” informuje się, że:

1.       Administrator danych:

Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Józefa Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce, NIP: 821-113-52-15, REGON: 711676402 (zwane dalej Muzeum).

2.       Inspektor Ochrony Danych:

W Muzeum powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: 08-110 Siedlce, ul. Józefa Piłsudskiego 1, adres e-mail: iod@muzeumsiedlce.art.pl

3.       Kategorie danych osobowych:

Muzeum przetwarza dane osobowe pozyskane od osób, których dane dotyczą zgodne z art. 221 Kodeksu Pracy: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Muzeum przetwarza na podstawie zgody kandydata inne dane osobowe niż wymienione w art. 221 Kodeksu Pracy.

4.       Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Muzeum w celach realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wolne stanowisko, staż, praktyki, wolontariat:

1)      w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko pracy/staż/praktykę/wolontariat na jakie złożył Pan/Pani dokumenty na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, c RODO

2)      w celu przetwarzania danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO

3)      w celu przetwarzania danych kontaktowych do przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO,

4)      realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO.

5.       Udostępnianie danych osobowych:

Dane osobowe zebrane przez Muzeum w celach realizacji działań związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.

6.       Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Dane osobowe zebrane przez Muzeum nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba, że państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, a niezbędność przekazania danych oparta zostanie na stosownych podstawach prawnych.

7.       Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

1)      do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy/staż/praktykę/wolontariat  na jakie Pan/Pani aplikował/a lub/i do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 6 miesięcy w celu przeprowadzenia procesu przyszłych rekrutacji,

2)      w systemie monitoringu wizyjnego do 30 dni. W przypadku prowadzenia postępowań wyjaśniających lub dochodzeń związanych z bezpieczeństwem na czas niezbędny do wykonania w/w czynności,

3)      realizacja dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, do momentu wygaśnięcia prawa do roszczeń, a po jego upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego przez Muzeum wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych lub kancelaryjno-archiwalnych,

8.       Przysługujące prawa:

W związku z przetwarzaniem przez Muzeum danych osobowych przysługuje Państwu:

1)      prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym profilowania,

2)      prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Muzeum będzie przetwarzało Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

3)      prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza zapisy RODO.

9.       Wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz stanowi warunek realizacji celów określonych w pkt. 4. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji celów określonych w pkt. 4.

10.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Muzeum nie profiluje danych osobowych, które zostały mu przekazane.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-02-26

Ważne do: 2019-03-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

Ogłoszenie: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent w Bibliotece Książąt Czartoryskich

Opis stanowiska:
• opracowanie naukowe kolekcji rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich według obowiązujących standardów,
• gromadzenie i opracowanie materiałów do katalogów zbiorów, katalogów wystaw czasowych oraz do przewodników po wystawach stałych i czasowych,
• udział w projektach badawczych,
• przygotowanie materiałów do folderów, ulotek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z działalnością Biblioteki,
• informacja naukowa w zakresie działalności merytorycznej,
• realizacja kwerend,
• udział w skontrach wewnątrz działowych oraz skontrach przeprowadzanych w innych działach Muzeum Narodowego w Krakowie,
• popularyzacja zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich poprzez prelekcje, pokazy, publikacje, wystawy,
• pełnienie dyżurów w Czytelni,
• składanie okresowych sprawozdań z pracy swoim Przełożonym,
• wykonywanie innych zadań zleconych przez Przełożonych, związanych z charakterem wykonywanej pracy.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, tytuł magistra historii, specjalność archiwalna,
• posiadanie rekomendacji będzie dodatkowym atutem,
• wykazana aktywność w studenckim ruchu naukowym,
• znajomość historii zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich,
• znajomość standardów katalogowania i opracowania zbiorów rękopiśmiennych,
• mile widziana znajomość systemów katalogowania i inwentaryzowania funkcjonujących w instytucjach muzealnych/naukowych (SOWA, ZOSIA),
• znajomość obsługi komputera (MS Office: MS Word, MS Exel, MS Power Point,
• odbyte staże i wolontariaty w instytucjach muzealnych, archiwach i bibliotekach,
• znajomość j. angielskiego w stopniu komunikatywnym, wskazany drugi język (j. francuski, j. niemiecki),
• kompetencje interpersonalne: umiejętność pracy w zespole, otwartość, inicjatywa w działaniu, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, cierpliwość.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju naukowego,
• udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule „Asystenta w Bibliotece Książąt Czartoryskich”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-02-26

Ważne do: 2019-03-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Przechowywania Zbiorów.
Ogłoszenie: Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów

Opis stanowiska:

• odpowiedzialność i opieka za powierzoną częścią zbiorów,
• przygotowanie planów pracy Magazynów oraz nadzór nad ich realizacją,
• planowanie, organizowanie, motywowanie oraz rozliczanie z wykonywanej pracy podległych pracowników,
• przygotowywanie sprawozdań z pracy Magazynów,
• wykonywanie wszelkiej koniecznej dokumentacji dotyczącej prawidłowego funkcjonowania Magazynów,
• zgłaszanie obiektów do konserwacji dla poszczególnych Pracowni,
• opiniowanie możliwości magazynowania nowych nabytków,
• nadzór nad obiektami w zakresie: przechowywania i transportowania w oparciu o odpowiednią dokumentację,
• prawidłowe wykonywanie dokumentacji pomocniczej związanej z ruchem muzealiów,
• organizacja i udział w kwerendach w oparciu o właściwą dokumentację,
• udostępnianie obiektów do fotografowania oraz nadzór nad digitalizacją obiektów w oparciu o właściwą dokumentację,
• realizacja wypożyczeń w oparciu o odpowiednią dokumentację,
• organizacja i nadzór nad realizacją transportów obiektów w obrębie Muzeum w oparciu o właściwą dokumentację,
• organizacja i nadzór nad pracami porządkowymi w Magazynach i stałych Galeriach
• udział w skontrach zbiorów stanowiących zasób podległych Magazynów,
• współpraca z wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum,
• praca w muzealnym programie bazodanowym do zarządzania zbiorami.

Wymagania:

• wykształcenie humanistyczne na poziomie minimum magistra nauk humanistycznych, mile widziane kierunki: historia sztuki, historia, kulturoznawstwo,
• min. 3 lata doświadczenia w instytucji kultury/instytucji o charakterze naukowym w inwentaryzowaniu zbiorów,
• udokumentowane min. 2 lata doświadczenia na stanowisku Kierownika Działu Inwentaryzacji Zbiorów lub Działu Udostępniania/Przechowywania Zbiorów,
• znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością muzeów w tym m.in znajomość aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w muzeach polskich,
• doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji ewidencyjnej zbiorów oraz dokumentacji dotyczącej zakupów, darów, depozytów, użyczeń,
• doświadczenie w pracy z elektronicznymi inwentarzami zbiorów,
• otwartość na nowe wyzwania,
• ponadprzeciętne kompetencje interpersonalne, w szczególności umiejętność budowania pożądanych postaw,
• umiejętność pracy w grupie, odpowiedzialność, samodzielność w działaniu,
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Przechowywania Zbiorów". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Konserwacji

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-02-26

Ważne do: 2019-03-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Konserwacji

Opis stanowiska:

• wypracowanie polityki i nadzór nad realizacją działalności konserwatorskiej MNK,
• organizację opieki konserwatorskiej nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami ekspozycji oraz transportem muzealiów i zabytków MNK,
• zarządzanie magazynami zbiorów i nadzór nad ich funkcjonowaniem,
• nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu konserwacji zapobiegawczej, mających na celu utrzymanie muzealiów i zabytków w stanie niepogorszonym oraz zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, ekspozycji i transportu,
• nadzorowanie i weryfikację szczegółowych harmonogramów i planów działalności pracowni konserwatorskich,
• współudział w tworzeniu lub modyfikowaniu istniejących regulacji dotyczących planów wystawienniczych MNK w kontekście planów działalności konserwatorskiej MNK,
• monitoring i analizę warunków przechowywania, ekspozycji i transportu,
• zarządzanie pracowniami konserwatorskimi i nadzór nad ich funkcjonowaniem,
• tworzenie, nadzorowanie i realizację budżetów oraz planów dla obszaru swojej odpowiedzialności,
• wspomaganie procesów rozwoju i edukacji podległych pracowników,
• wspomaganie procesu zarządzania podległych mu współpracowników.

Wymagania:

• ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów,
• przynajmniej 5-letni staż pracy na stanowisku Kierownika Działu Konserwacji lub Starszego Konserwatora,
• otwartość na nowe wyzwania,
• ponadprzeciętne zdolności interpersonalne i kultura osobista,
• umiejętność budowania zespołów i kształtowania właściwych postaw
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Konserwacji". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Referent - Kasjer

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2019-02-26

Ważne do: 2017-03-20

Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 11 kwietnia do 31 października 2019 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony).

Wymagania:
• obsługa kasy fiskalnej, terminala płatności bezgotówkowej
• znajomości obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
• komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
• orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
• umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
• umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
• dyspozycyjność (praca zmianowa).
• dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
• wysoka kultura osobista
• oświadczenie o niekaralności i o korzystaniu z pełni praw publicznych
• wykształcenie minimum średnie

Wynagrodzenie zasadnicze 1650 zł. brutto

Bliższych informacji udziela Izabela Sztangier-Kozak - Kierownik Działu Finansowego w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00, nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 105

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2019-02-26

Ważne do: 2017-03-20

Praca od 11 kwietnia do 31 października 2019 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony).

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie równoważnym na przemiennie z drugą osobą. Praca od poniedziałku do niedzieli, w systemie równoważnym na przemiennie z drugą osobą w godzinach:
Poniedziałek godz. 10.00 - 15.00
Wtorek-piątek godz. 10.00 - 17.00
Sobota-niedziela godz. 10.00 - 18.00
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.
Wymagania:
• Wykształcenie minimum średnie lub wyższe kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp.
• Predyspozycje osobowościowe: umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego wysławiania się, wysoka kultura osobista.
• Dyspozycyjność (praca zmianowa).
• Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą.
• Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
• Realizacja pokazów i prezentacji.
• Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.

Wynagrodzenie zasadnicze 1650 zł. brutto

Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny
• CV
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
• oświadczenie o niekaralności
Bliższych informacji udziela Ewa Olbryt – kierownik Dz. Udostępniania i Edukacji w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00,nr telefonu 774743021; 774572349 wew. 115

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY

Data ogłoszenia: 2019-02-25

Ważne do: 2019-03-18

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT
Miejsce pracy: PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY

Ogłoszenie: Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko: ASYSTENT

Miejsce pracy: PARK ETNOGRAFICZNY W TOKARNI, TOKARNIA 303, 26-060 CHĘCINY

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
1. Wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe – etnografia, etnologia (preferowane), antropologia kulturowa, historia sztuki, historia.
2. Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
3. praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office).
4. Samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu.
5. Umiejętność pracy zarówno samodzielnej, jak i w zespole.
6. Łatwość nawiązywania kontaktów, dobre relacje z dziećmi i młodzieżą.
7. rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków.
Wymagania dodatkowe :
1. Doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w muzeum lub w innych instytucjach kultury czy oświaty.
2. Wysoka kultura osobista.
3. Mile widziane szkolenie bądź studia podyplomowe w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii.
Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Opracowywanie i prowadzenie warsztatów, wykładów i lekcji muzealnych z zakresu tematyki związanej z działalnością Muzeum Wsi Kieleckiej oraz świadczenie usługi przewodnickiej.
2. Przygotowywanie i realizacja imprez muzealnych.
3. Czynny udział w działaniach wydawniczych i popularyzatorskich prowadzonych przez Muzeum.
4. Propagowanie wiedzy na temat kultury ludowej Polski i Kielecczyzny w środkach masowego przekazu.

Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.
2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem wraz z przebiegiem zatrudnienia.
3) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.
4) Oświadczenie o niekaralności.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert – 18 marca 2019 r.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2019-02-21

Ważne do: 2019-03-12

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko referenta.
Wymiar zatrudnienia- etat
Termin składania dokumentów do 12 marca 2019 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji od 1 kwietnia 2019 r.

Zakres obowiązków:
• bieżące wsparcie działu księgowości ;
• segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju ;
• wstępna weryfikacja dokumentów księgowych;
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
• wprowadzanie dokumentów do programu na podstawie dekretu księgowego;
• sporządzanie sprawozdań do GUS-u;
• sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych w programie MS Excel;
• archiwizowanie dowodów księgowych;
• prowadzenie rejestru umów;
• prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie;
• wystawianie faktur;
• doraźne zastępstwo kasjera;
• pomoc w pracach biurowych, obsługa sekretariatu (odbieranie telefonów, przyjmowanie i obsługa gości, obsługa poczty, ksero, fax itp.) .
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie;
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel;
• wysoki poziom umiejętności analitycznych;
• rzetelność, dokładność i cierpliwość;
• systematyczność i skrupulatność;
• zaangażowanie w wykonywane obowiązki ;
• komunikatywność;
• dyspozycyjność ;
• odporność na stres;
• umiejętność efektywnej współpracy w zespole, przyjazne nastawienie do turystów i współpracowników
• dobra organizacja czasu pracy.
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów;
• znajomość obowiązujących przepisów prawa finansowego i podatkowego;
• doświadczenie (praca, praktyki lub staże) w dziale księgowości (mile widziany sektor publiczny);
• zainteresowanie rachunkowością, plany związane z pracą w księgowości;
• podstawowa znajomość j. angielskiego (odbieranie telefonów, obsługa gości angielskojęzycznych)

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Dwa etapy naboru:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referenta, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 12 marca 2019 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2, 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 12 marca 2019r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko ”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-02-14

Ważne do: 2019-03-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych.

Ogłoszenie: Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych

Opis stanowiska:
• wsparcie koordynatora w bieżących działaniach związanych z procesem realizacji projektów wystawienniczych i wydarzeń kulturalnych,
• realizacja przydzielonych zadań wynikających z harmonogramu projektu,
• udział w procesie powstania aranżacji wystawy, spotkaniach projektowych, prowadzenie korespondencji i dbałość o prawidłowy obieg dokumentacji projektowej.

Wymagania:
• studenci ostatnich lat studiów,
• bardzo dobre umiejętności organizacyjne,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office ze szczególnym naciskiem na znajomość programu Excel,
• skuteczność działania,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
• wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność i umiejętność pracy w zespole),
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (drugi język będzie dodatkowym atutem),
• kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prace w kreatywnym i życzliwym zespole.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Asystent Koordynatora Projektów Wystawienniczych". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2019-02-13

Ważne do: 2019-02-19

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby  na stanowisko: SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I ROZLICZEŃ Miejsce pracy:   Muzeum Wsi Kieleckiej  - ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce
Ogłoszenie: specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i rozliczeń

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osoby na stanowisko:
SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ROZLICZEŃ

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

wykształcenie wyższe;
- minimum 3-letni staż pracy w realizacji i/lub rozliczeniu projektów współfinansowanych z programów UE;
- znajomość zagadnień finansowo – księgowych przydatnych pod kątem rozliczania i możliwości wykorzystywania środków w projektach współfinansowanych z programów UE;
- znajomość wytycznych obowiązujących przy realizacji projektów współfinansowanych z EFRR, w tym RPO WŚ na lata 2014 – 2020 oraz POIiŚ na lata 2014 – 2020;
- umiejętność w zakresie poszukiwania i doboru źródeł finansowania, przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, realizacji, monitoringu i sprawozdawczości projektów współfinansowanych z programów UE;
- znajomość obsługi MS Office (Word, Excel, etc.);
- znajomość obsługi centralnego systemu teleinformatycznego SL2014;
- umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
- dokładność, odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.

2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem wraz z przebiegiem zatrudnienia

3) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje.

4) Oświadczenie o niekaralności.

5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.

Termin składania ofert.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 19 lutego 2019 roku do godz. 1500. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk

Poszukuje: Muzeum w Łęczycy

Na terenie: cała Polska

Data ogłoszenia: 2019-02-08

Ważne do: 2019-02-26

Muzeum w Łęczycy poszukuje osoby do pracy na stanowisku: HISTORYK

 

 

WYMAGANIA:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie - kierunek Historia

2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole

3. Obsługa komputera (pakietu Office)

 

DODATKOWE ATUTY:

1. Doświadczenie zawodowe - staż pracy w muzeach lub instytucjach kultury

2. Umiejętność zorganizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych

3. Prawo jazdy kat. B

4. Znajomość j. angielskiego

 

OBOWIĄZKI:

1. Gromadzenie i opracowywanie naukowe zbiorów historycznych

2. Organizacja wystaw muzealnych

3. Nadzór merytoryczny nad ekspozycjami.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. Oświdzcenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: hpawlowska@muzeumleczyca.pl

 

Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt Konserwatora w Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-02-06

Ważne do: 2019-03-06

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Adiunkt Konserwatora w Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów.

Ogłoszenie: Adiunkt Konserwatora w Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt Konserwatora w Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów

Opis stanowiska:
• konserwacja i restauracja tkanin i ubiorów,
• konserwacja prewencyjna,
• wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
• prowadzenie i nadzorowanie badań technicznych i technologicznych konserwowanych obiektów,
• kontrola stanów zachowania i sporządzanie opinii konserwatorskich,
• przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
• nadzór konserwatorski nad bezpiecznym manewrowaniem zabytkowymi obiektami tekstylnymi , w szczególności nad ich przechowywaniem, urządzaniem ekspozycji, transportem, fotografowaniem i filmowaniem.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe ( dodatkowym atutem studia podyplomowe – Nowoczesne Techniki Analityczne dla Konserwatorów Obiektów Zabytkowych),
• doświadczenie w pracach konserwatorskich obiektów tekstylnych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
• predyspozycje manualne do konserwacji tkanin,
• staranność i zaangażowanie.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju naukowego,
• udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 06.03.2019 r. z dopiskiem w tytule "Adiunkt Konserwatora w Pracowni Konserwacji Tkanin i Ubiorów". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun magazynu dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Współczesne Wrocław

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2019-02-06

Ważne do: 2019-02-25

Muzeum Współczesne Wrocław poszukuje osoby na stanowisko:
Opiekun magazynu dzieł sztuki

Ogłoszenie: Opiekun magazynu dzieł sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Opiekun magazynu dzieł sztuki

Zakres obowiązków:
1. Nadzór nad magazynem dzieł sztuki Muzeum, w tym: nad stanem ilościowym oraz stanem zachowania dzieł sztuki w Magazynie Kolekcji MWW (w tym prowadzenie książki ruchu obiektów w magazynie).
2. Zakładanie kart ewidencyjnych dla dzieł sztuki w kolekcji MWW.
3. Tworzenie kart naukowych dla dzieł sztuki z kolekcji MWW.
4. Nanoszenie numerów inwentarzowych muzealiów pozyskanych do kolekcji
5. Obsługa ruchu obiektów (przygotowywanie prac do transportów, zabezpieczenie prac w magazynie, fotografowanie prac, opis i inne)
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowana historia sztuki, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, muzealnictwo).
2. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
3. Znajomość problematyki z zakresu sztuki współczesnej.
4. Znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa.
5. Doświadczenie pracy w instytucjach kultury (muzea, galerie). Pożądana znajomość programu MONA.
6. Doświadczenie w archiwizacji zbiorów sztuki współczesnej.
7. Biegła obsługa komputera (pakiet Office).
8. Wysoka kultura osobista.
9. Komunikatywność.
10. Samodzielność, odpowiedzialność i dobra organizacja pracy.
Oferujemy:
1. Stabilne warunki zatrudnienia.
2. Pracę w pełnym wymiarze godzin.
3. Umowę o pracę.
Wymagane dokumenty:
1. CV.
2. List motywacyjny.
Aplikację należy składać do dnia 25.02.2019 r.:
- osobiście (biuro Muzeum Współczesnego Wrocław, pl. Strzegomski 2a),
- pocztą elektroniczną na adres: praca@muzeumwspolczesne.pl,
- pocztą na adres:
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”
Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Współczesne Wrocław z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Strzegomskim 2a, adres e-mail: mww@muzeumwspolczesne.pl
Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków archeologicznych

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Na terenie: Stargard

Data ogłoszenia: 2019-02-05

Ważne do: 2019-03-31

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ogłasza nabór na stanowisko: Konserwator zabytków archeologicznych

Ogłoszenie: Konserwator zabytków archeologicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator zabytków archeologicznych

Od kandydatów oczekujemy:

-wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub wykształcenie wyższe na kierunku archeologia o specjalności: konserwacja zabytków archeologicznych
-znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office
-dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy
-umiejętności pracy w zespole
-mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
-umiejętność planowania i zdolności organizacyjne
-stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki

Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:

-współprowadzenie działalności Pracowni Konserwacji
-konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych
-sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
-nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia
-przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania Pracowni

Oferujemy:

-umowę o pracę
-pracę w niezwykłych obiektach

Uwagi dodatkowe:

Nabór ma charakter dwustopniowy:
pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną
drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna

Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.
Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35     
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2019 r. (liczy się data wpływu do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie) CV, listu motywacyjnego, klauzuli informacyjnej dołączonej do ww. ogłoszenia (w załączniku) oraz dokumentów potwierdzających wykształcenie opatrzonych klauzulą: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/WE (Dz. U. Unii Europejskiej Nr L119/1 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze wymienione powyżej” na adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek Staromiejski 2-4 73-110 Stargard lub email: a.motyl@muzeum-stargard.pl z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko –Konserwator zabytków archeologicznych”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi klienta

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2019-02-04

Ważne do: 2019-02-04

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
Instytucja Kultury Miasta Poznania

poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi klienta
Miejsce pracy: Brama Poznania ICHOT
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi klienta Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi klienta

Zakres podstawowych czynności:
• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum oraz Bramy Poznania ICHOT, a także o możliwościach zwiedzania miasta,
• sprzedaż biletów wstępu oraz przyjmowanie opłat za udział w wydarzeniach kulturalnych i programowych organizowanych przez Centrum (w formie pośredniej i bezpośredniej), w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych,
• prowadzenie rezerwacji wizyt,
• organizacja zwiedzania, obsługa i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania ICHOT,
• informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji stałej w Bramie Poznania ICHOT oraz na ekspozycjach czasowych,
• aktywizowanie zwiedzających na ekspozycji w Bramie Poznania ICHOT, demonstrowanie sposobów korzystania z nośników na ekspozycji, troska o bezpieczeństwo nośników ekspozycyjnych,
• obsługa wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania ICHOT, jak i w plenerze,
• obsługa szatni oraz dystrybucji audioprzewodników,
• zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi.

Wymagania obowiązkowe:
• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe,
• min. roczne doświadczenie w zakresie obsługi klienta,
• bardzo dobra znajomość przynajmniej jednego z następujących języków: francuski, niemiecki, angielski i/lub rosyjski.
• dyspozycyjność (praca zmianowa, także w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach),
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się,
• wysoka kultura osobista oraz pozytywne nastawienie do świata,
• gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji,
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania.

Wymagania dodatkowe:
• dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali,
• doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera, mile widziany kurs kasjerski.

Wymagane dokumenty:

• CV,
• list motywacyjny,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i kwalifikacje.

Składanie ofert
Oferty, zawierające wymienione dokumenty, prosimy składać pod adresem:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 24 lutego 2019 r.

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod[at]trakt.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzemiosła artystycznego (w tym obiektów ze skóry)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-01-30

Ważne do: 2019-02-28

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Konserwator dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzemiosła artystycznego (w tym obiektów ze skóry).

Ogłoszenie: Konserwator dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzemiosła artystycznego (w tym obiektów ze skóry) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator dzieł sztuki w zakresie konserwacji rzemiosła artystycznego (w tym obiektów ze skóry)

Opis stanowiska:
• konserwacja i restauracja muzealiów rzemiosła artystycznego ( m.in. szkło, ceramika, materiały organiczne, obiekty łączone z kilku materiałów ) i militariów, w tym obiektów ze skóry,
• konserwacja prewencyjna,
• wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
• prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
• kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
• przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
• nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem i transportem, fotografowaniem i filmowaniem, opieka konserwatorska nad wystawami,
• przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
• doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach rzemiosła artystycznego i militariach, w tym wykonanych ze skóry,
• staranność i zaangażowanie,
• dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie oraz dobra znajomość języka obcego.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju naukowego,
• udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 28.02.2019 r. z dopiskiem w tytule „Konserwator dzieł sztuki”. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Rzemieślnik-hydraulik

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-01-25

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku rzemieślnik - hydraulik w Dziale Utrzymania i Serwisowania Technicznego Obiektów.

 

Od kandydatów oczekujemy:

1. Wykształcenia średniego: technicznego ogólnobudowlanego lub w kierunku hydraulik ogólny (ewentualnie  

    elektryk lub automatyk)

2. Prawa jazdy kat. B.

3. Dobrego stanu zdrowia – badania wysokościowe  bez ograniczeń i głębokościowe (wykopy, studnie).

4. Znajomości obsługi komputera (pakiet office)

5. Umiejętności pracy w zespole.

6. Samodzielności w podejmowaniu decyzji.

7. Odpowiedzialności.

8. Dyspozycyjności – może być konieczna praca w soboty i niedziele.

 Mile widziane:

1. Dodatkowe uprawnienia: kierowania wózkami jezdniowymi spalinowymi i elektrycznymi, obsługi podestów 

    ruchomych, operatora koparko-ładowarki, spawacza.

2. Uprawnienia elektryczne E do 1 kV

 

 Zakres obowiązków:

1. Codzienna obsługa i konserwacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania na terenie MŁK.

2. Obsługa układów automatyki węzłów c.o. komór wentylacyjnych i podobnych urządzeń.

3. Współpraca z elektrykami-konserwatorami w zakresie eksploatacji instalacji elektrycznych.

4. Pomoc przy organizacji wystaw, transport i ustawianie dzieł sztuki.

5. Pomoc przy odśnieżaniu dachów zimą.

6. Czynności związane z pracą na wysokości (badania wysokościowe).

7. Praca w zespole zadaniowym ds. transportu.

8. Uczestniczenie w dyżurach w soboty i niedziele, zgodnie z grafikiem.

 

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla  przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: rzemieślnik-hydraulik; do dnia 15 lutego 2019r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Administratorem przetwarzanych danych osobowych Kandydata jest: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa – reprezentowane przez  Dyrektora Muzeum;
Kandydaci mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pod adresem adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl;
Podanie danych osobowych przez Kandydata w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne;
Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia
4 maja 2016 r.);
Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana
w dowolnym czasie;
Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres
9 miesięcy;
Nie przekazujemy danych osobowych  kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy;
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Kandydatowi prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Kandydatowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem;
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum przysługuje Kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Muzeum Michała Kajki w Ogródku – oddziału Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Poszukuje: Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Na terenie: Cała Polska

Data ogłoszenia: 2019-01-23

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu na Mazurach ogłasza nabór do pracy na stanowisku kierownika oddziału – Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Ogłoszenie: Kierownik Muzeum Michała Kajki w Ogródku – oddziału Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Muzeum Michała Kajki w Ogródku – oddziału Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Wymagania
- wykształcenie wyższe magisterskie, humanistyczne (preferowana polonistyka lub inne filologie, historia, etnologia/etnografia, muzeologia, kulturoznawstwo lub pokrewne);
- doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku;
- prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego samochodu;
- dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
- kreatywność, inicjatywa, zaangażowanie;
- odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków;
- umiejętność formułowania myśli na piśmie, w tym pisania tekstów publicystycznych i popularno-naukowych;
- umiejętność samodzielnego organizowania pracy swojej i zespołu;
- otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów i zachęcania innych do współuczestnictwa w kulturze i działaniach muzeum;
- znajomość zasad promocji w sieci internetowej i funkcjonowania mediów społecznościowych.

Dobrze widziane
- studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;
- znajomość obsługi prostych programów graficznych;
- doświadczenie w aplikowaniu o dotacje zewnętrzne (np. z programów unijnych lub ministerialnych);
- znajomość procesu wydawniczego;
- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego;
- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;
- wiedza z zakresu historii Mazur i piśmiennictwa na tym terenie.

Podstawowe obowiązki
- opracowanie długofalowej strategii działalności muzeum i jej stopniowa realizacja;
- inicjowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych w muzeum (spotkania, sesje, koncerty itp.);
- kierowanie pracą oddziału, nadzór nad podległym pracownikiem;
- opieka nad zbiorami i ich powiększanie;
- sporządzanie planów i sprawozdań merytorycznych i finansowych pracy oddziału;
- promocja muzeum;
- opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, nadzór nad ich wydawaniem;
- budowanie i utrzymywanie kontaktów z innymi instytucjami;
- pozyskiwanie środków zewnętrznych i ich rozliczanie.

Oferujemy
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pracę w bardzo ładnym otoczeniu: w pełni wyremontowany i wyposażony obiekt w położonej na uboczu mazurskiej wsi nad jeziorem,
- możliwość zamieszkania,
- wynagrodzenie w wysokości do 3500 zł brutto w zależności od posiadanych kwalifikacji,
- możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zatrudnienia o kilka miesięcy w celu uregulowania dotychczasowych zobowiązań zawodowych.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres muzeumpranie@tlen.pl w terminie do 15 lutego 2019 r.
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 20.02.2019 r.
Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”
KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, ze administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum K. I. Gałczyńskiego, Pranie 1, 12-220 Ruciane-Nida zarejestrowane w Rejestrze Instytucji Kultury Powiatu Pisz pod numerem 1/2000. W Muzeum jest wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie pod numerem +48 87 425 62 48 lub mailowo: muzeumpranie@neostrada.pl.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO wyłącznie w celu wykonania umowy.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od wykonania umowy.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, sprostowania i usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także prawo sprzeciwu , zażądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Działu Promocji i Rozwoju

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: woj. pomorskie

Data ogłoszenia: 2019-01-22

Ważne do: 2019-03-31

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje pracownika do Działu Promocji i Rozwoju.

 

Ogłoszenie: Pracownik Działu Promocji i Rozwoju Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Działu Promocji i Rozwoju

Oferujemy umowę o pracę poprzedzoną 3-miesięcznym okresem próbnym w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe,

- co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku w instytucjach kultury prowadzących działalność promocyjną,

- biegła znajomość obsługi komputera i portali społecznościowych,

biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

- prowadzenie całokształtu spraw promocyjnych w mediach społecznościowych,

- ścisła współpraca ze wszystkimi działami i oddziałam,i Muzeum,

- udział w organizacji wystaw, eventów, targów oraz działalności edukacyjnej.

Wymagane dokumenty:

-list motywacyjny,

-CV,

- dyplom ukończenia uczelni do wglądu,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Muzealny

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku ul. Starościńska 1 82-200 Malbork

Na terenie: cały kraj

Data ogłoszenia: 2019-01-22

Ważne do: 2019-03-31

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta Muzealnego w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje pracownika na stanowisko Asystenta Muzealnego w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Zapewniamy zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym.

Wymagania niezbędne:

ukończone studia artystyczne II lub III stopnia o specjalności: grafika książkowa i użytkowa.

Wymagania dodatkowe:

ukończone muzealnicze studia kuratorskie w zakresie sztuki współczesnej.

Zakres zadań na stanowisku:

cykliczna organizacja konkursu i wystawy pokonkursowej Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego i towarzyszących zjazdów Kolekcjonerów Ekslibrisu,

merytoryczne opracowanie powierzonego zespołu zabytków, opracowanie elektronicznej bazy danych w systemie MONA,

nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania muzealiów,

czynne uczestnictwo w życiu naukowym i wystawiennniczym Muzeum.

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu rekrutacji, dyplomy ukończenia uczelni ( do wglądu) należy przesłać na adres k.stankiewicz@zamek.malbork.pl 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Dział edukacji i promocji, działu dokumentacji z biblioteką

Poszukuje: Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2019-01-21

Ważne do: 2019-02-07

Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko asystenta w Dziale edukacji i promocji, dziale dokumentacji z biblioteką.

Ogłoszenie: Asystent Dział edukacji i promocji, działu dokumentacji z biblioteką Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent Dział edukacji i promocji, działu dokumentacji z biblioteką

Dyrektor Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA DZIAŁU EDUKACJI I PROMOCJI, DOKUMENTACJI Z BIBLIOTEKĄ

Obowiązki:
współpraca przy organizacji działalności edukacyjnej, koncertów i wystaw w Muzeum
oprowadzanie zwiedzających po wystawach stałych i czasowych
prowadzenie biblioteki Muzeum, rejestracja i inwentaryzacja zbiorów
opieka nad magazynem publikacji i pamiątek
prowadzenie działalności dokumentacyjnej i sprawozdawczej instytucji
współpraca z innymi muzeami i instytucjami

Oferujemy:
zatrudnienie na pełen etat
udział w ciekawych przedsięwzięciach instytucji ze 135-letnią tradycją
pracę w wielodziałowej instytucji kultury

Wymagania:
ukończone studia wyższe – kierunek: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, ochrona dziedzictwa kulturowego, muzealnictwo
biegła znajomość języka angielskiego
obsługa pakietu Office
komunikatywność
predyspozycje edukacyjne
dokładność, sumienność, samodzielność w wykonywaniu zadań
dyspozycyjność
umiejętność pracy w zespole
otwartość na zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności

Życiorys wraz z listem motywacyjnym i kserokopią dyplomu poświadczającego wykształcenie można złożyć osobiście, przesłać pocztą elektroniczną (w formie pliku PDF, podpisanego i zeskanowanego) na adres kadry@muzeum.grudziadz.pl lub listownie – adres Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, ul. Wodna 3/5, 86-300 Grudziądz do dnia 7 lutego 2019 roku.

Do wymaganych dokumentów należy dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Muzeum zastrzega sobie prawo do odpowiedzi na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO

Poszukuje: PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-01-21

Ważne do: 2019-02-14

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU

zatrudni

KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO

 

Ogłoszenie: KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO

Opis stanowiska:

Podstawowe obowiązki:
• nadzór nad działalnością wystawienniczą Państwowego Muzeum na Majdanku,
• opracowywanie scenariuszy wystaw (opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstów, wybór materiałów),
• planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym zawieranie umów, współpraca z projektantami i wykonawcami,
• opieka nad ekspozycjami stałymi Muzeum, dbałość o ich należyty stan i modernizację,
• koordynacja i nadzór nad pracami wydawniczymi,
• opracowanie koncepcji i koordynacja współpracy z innymi działami Muzeum w zakresie działań towarzyszących wystawom (lekcje muzealne, warsztaty, spotkania itp.),
• sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Działu.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe,
• praktyczna wiedza z zakresu projektowania wystaw, aranżacji wnętrz, komunikacji wizualnej, wystawiennictwa,
• znajomość najnowszych trendów w tym obszarze,
• co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (kurator, koordynator wystaw),
• umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym.

Mile widziane:
• dobra znajomość języka angielskiego,
• zainteresowanie historią II wojny światowej,
• studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub kierunków pokrewnych,
• dorobek w zakresie realizacji i organizacji wystaw muzealnych,
• znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowywania publikacji towarzyszących wystawie.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• pakiet świadczeń socjalnych,
• dodatkowy urlop 14 dni.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 14 lutego 2019 r.

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 20.02.2019 r.

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami).
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2019-01-18

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Kierownik Działu Promocji i Marketingu


Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
 • Wymiar – 1/1 etatu
 • Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
 • Miejsce wykonywania pracy – ul. Ogrodowa 15; Łódź
Ogłoszenie: Kierownik Działu Promocji i Marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działaniami z zakresu marketingu i promocji,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe)
 • i urządzeń biurowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • rzetelność i punktualność,
 • przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

Do zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Działu Promocji i Marketingu będzie należało m.in.:

 1. nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków w zakresie właściwości Działu Promocji i Marketingu;
 2. udział w pracach podległego działu:
 • planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,
 • promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;
 • administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
 • prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
 • prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
 • tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,
 • aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
 • współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
 • pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,
 • przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja,
 • pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,
 • nadzór nad wywiązywaniem się z zobowiązań wynikających z podpisanych umów
 • przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.
 1. ścisła współpraca i komunikacja z innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi w celu realizacji planów działalności Muzeum;
 2. monitorowanie spraw wpływających do Działu oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 3. sporządzanie planów i sprawozdań, w tym planów i sprawozdań w ramach budżetu Muzeum, w zakresie prowadzonej działalności;
 4. sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości Działu Promocji i Marketingu;
 5. przygotowywanie projektów umów lub uzgodnienia zapisów umów w zakresie zadań Działu Promocji i Marketingu;
 6. merytoryczna weryfikacja i opis faktur, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum;
 7. opieka merytoryczna nad praktykantami, stażystami, stypendystami oraz wolontariuszami;
 8. sporządzanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej, w tym realizacja polityki zarządzania ryzykiem;
 9. ustalanie indywidualnych zakresów czynności podległych pracowników;
 10. prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, w tym sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników;
 11. monitorowanie potrzeb i możliwości rozwoju zawodowego własnego i podległych pracowników;
 12. nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy i zasad etyki zawodowej;
 13. nadzór nad wyposażeniem stanowisk w niezbędne urządzenia i narzędzia pracy.

 

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Kierownik Działu Promocji i Marketingu przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31.01.2019 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065, Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2019-01-18

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko specjalista ds. promocji i marketingu

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i marketingu

Warunki pracy:

 • Rodzaj umowy – umowa o pracę na zastępstwo
 • Wymiar – 1/1 etatu lub ½ etatu
 • Godziny pracy – zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)
 • Miejsce wykonywania pracy – Łódź
 • Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Promocji i Marketingu

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • trzyletnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,
 • umiejętność myślenia analitycznego,
 • rzetelność i punktualność,
 • przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu marketingu, promocji, PR,
 • rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury.

Do zadań wykonywanych stanowisku specjalisty ds. promocji i marketingu będzie należało m.in.:

 1. planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych;
 2. promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 3. opracowywanie materiałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych;
 4. administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów;
 5. prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum;
 6. prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.;
 7. tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych;
 8. aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej;
 9. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami;
 10. pozyskiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne;
 11. przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja;
 12. pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich;
 13. nadzór nad wywiązywaniem się ze zobowiązań wynikających z podpisanych umów;
 14. przygotowywanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. promocji przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)."

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 31.01.2019 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2019-01-18

Ważne do: 2019-02-28

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Konserwator dzieł sztuki

Wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy
Miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Zbiorów
Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
 2. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
 3. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
 4. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
 6. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 7. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 8. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

 1. dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
 2. wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby i papieru;
 3. znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
 4. doświadczenie w pracy w muzealnictwie;
 5. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form
  i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
  w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10).

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
1. nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2. nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;
3. nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4. nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
5. konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a) przygotowywanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
b) opracowywanie programów konserwatorskich;
c) sporządzanie planów i harmonogramów prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;
d) prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
e) opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
f) opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
g) opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
h) określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach
ich przechowywania i udostępniania;
i) nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
j) sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty
ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;
6. współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;
7. dbałość o znajdującą się w Muzeum pracownię konserwatorską, w tym m.in.:
− organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków i materiałów;
− współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;
− realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;
8. znakowanie muzealiów zgodnie z obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi;
9. przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich
i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja projektów, które uzyskały dofinansowanie;
10. udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;
11. współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;
12. współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
13. pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;
14. przygotowywanie i wykonywanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
15. realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora Muzeum lub osobę przez niego upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu Muzeum i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys –opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora dzieł sztuki przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Prawnego

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-01-18

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko: Kierownik Działu Prawnego.

Opis stanowiska:
• współtworzenie narzędzi ograniczania ryzyka prawnego,
• opiniowanie i sporządzanie umów w ramach bieżącej działalności Muzeum,
• opiniowanie i sporządzanie projektów dokumentów, oświadczeń, porozumień,
• opracowywanie regulacji wewnętrznych,
• świadczenie pomocy prawnej i doradztwa komórkom organizacyjnym Muzeum w formie konsultacji ustnych i pisemnych opinii prawnych w szczególności w zakresie przepisów prawa w tym prawa cywilnego, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia RODO i in.,
• wykonywanie innych czynności w ramach obsługi prawnej, w szczególności w sprawach dotyczących dostępu do informacji publicznej.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe prawnicze, uprawnienia radcy prawnego z wpisem na listę radców prawnych,
• przynajmniej 2–letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Działu Prawnego lub Radcy Prawnego,
• znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kodeksu cywilnego, prawa pracy, ustawy o finansach publicznych, ustawy o muzeach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenia RODO,
• biegła znajomość języka angielskiego,
• biegła obsługa komputera i pakietu MS Office,
• otwartość na nowe wyzwania,
• wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.02.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Prawnego". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-01-18

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko Kierownika Działu Finansów i Księgowości.

Ogłoszenie: Kierownik Działu Finansów i Księgowości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Finansów i Księgowości

Opis stanowiska:

• bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w oparciu o politykę rachunkowości Muzeum z uwzględnieniem przepisów odpowiednich ustaw i innych aktów prawnych,
• terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości,
• opracowanie szczegółowych harmonogramów wpływów i wydatków, składanie zapotrzebowania na środki budżetowe, planowanie i monitorowanie ich realizacji,
• terminowe, prawidłowe, i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych i innych dokumentów dla organów podatkowych,
• organizowanie i doskonalenie systemu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych,
• nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

 1. wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,
 2. następnej kontroli operacji gospodarczych Muzeum stanowiących przedmiot księgowań,

• kierowanie pracą zespołu księgowego,
• sporządzanie sprawozdań GUS przypisanych do realizacji w Dziale Finansowo-Księgowym,
• weryfikacja dokumentacji i transakcji finansowych Muzeum,
• współpraca z instytucjami zewnętrznymi (m.in. Urzędami Skarbowymi, ZUS),
• dbałość o sprawny przepływ informacji, dobrą komunikację i relacje w firmie.


Wymagania:

przynajmniej 5 lat doświadczenia na stanowisku Samodzielnego Księgowego,
znajomość ustawy o finansach publicznych,
• wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: Finanse, Kontroling, Rachunkowość lub pokrewne,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności Excel,
• bardzo dobra znajomość przepisów o rachunkowości i prawie podatkowym,
• pomysłowość oraz umiejętność analitycznego myślenia,
• znajomość rozliczeń projektów i dotacji oraz znajomość sprawozdań budżetowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 15.02.2019 r. z dopiskiem w tytule "Kierownik Działu Finansów i Księgowości". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Szef Wewnętrznej Służby Ochrony

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: cały kraj

Data ogłoszenia: 2019-01-17

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukujke osoby na stanowisko Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony.

Ogłoszenie: Szef Wewnętrznej Służby Ochrony Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Szef Wewnętrznej Służby Ochrony

 

 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku poszukuje osoby na stanowisko Szefa Wewnętrznej Służby Ochrony.

Ogólny zakres obowiązków:

- opracowywanie planu ochrony i innej dikumentacji ochronnej,

- organizowanie ochrony Muzeum,

- planowanie zadań dla podległych pracowników ochrony,

- kierowanie zespołem pracowników ochrony,

- sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań pracowników ochrony,

- prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony,

- dokonywanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa,

- sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni i amunicji oraz ich ewidencjonowaniem,

- prowadzenie dokumentacji ochronnej.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe II stopnia (np. pedagigika - specjalność wychowanie obronne, zarządzanie, logistyka, dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzające specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia),

- kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,

- kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego,

- skończone 35 lat,

- posiadanie aktualnych badań psychofizycznych do wykonywania zawodu pracownika ochrony,

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz wpis na listę kwalifikowanych pracowników   zabezpieczenia technicznego,

-posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,

- umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań,

- wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne,

- doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy,

umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty:

- CV wraz z listem motywacyjnym,

- kopie dokumentów, potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

- kopie świedectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy,

- mile widziane referencje.

Warunki zatrudnienia:

- forma zatrudnienia - umowa o pracę,

- wymiar etatu - pełny,

- system czasu pracy: praca w systemie podstawowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. drogą elektroniczną na adres: k.stankiewicz@zamek.malbork.pl. Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Śląskie zatrudni
Specjalistkę/Specjalistę ds. technicznych i zieleni

Nazwa stanowiska: Specjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni

Dział: Techniczny

Miejsce pracy: Katowice

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Znak referencyjny: STZ/DT/MŚ

Ogłoszenie: Specjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalistka/Specjalista ds. technicznych i zieleni

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe lub średnie o specjalności: ogrodnictwo, technik ogrodnik, architektura krajobrazu, technik architektury krajobrazu;
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. zieleni;
• Minimum 2-letnie doświadczenie w pielęgnacji ogrodów lub przestrzeni publicznej;
• Umiejętność oceny stanu zieleni oraz tworzenia koncepcji nasadzeń zieleni;
• Znajomość zasad pielęgnacji i utrzymania zieleni, utrzymania czystości wewnątrz obiektów oraz terenów zewnętrznych;
• Umiejętność rozróżniania gatunków drzew, krzewów, bylin oraz oceny ich stanu zdrowotnego;
• Umiejętność oceny konieczności wykonania cięć sanitarnych oraz technicznych w celu wyeliminowania ryzyka zagrożenia typu złamania, wyłomy czy wykroty;
• Znajomość ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, procedur wnioskowania i wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, procedur związanych z nakładaniem administracyjnych kar pieniężnych;
• Podstawowa wiedza z zakresu pielęgnacji roślin domowych;
• Umiejętność organizacji zadań w zakresie usług sprzątania wewnątrz i na zewnątrz budynków;
• Umiejętność przygotowywania opisów przedmiotu zamówienia w zakresie usług pielęgnacji terenów zielonych oraz usług utrzymania czystości, w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych;
• Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;
• Dobra organizacja pracy własnej;
• Umiejętność koordynacji pracy zespołu;
• Umiejętność oceny jakości materiału szkółkarskiego wykorzystywanego do nasadzeń;
• Spostrzegawczość, refleks;
• Zdolność koncentracji, podzielność uwagi;
• Sprawność fizyczna;
• Dokładność, rzetelność oraz dbałość o czystość i porządek w miejscu pracy;
• Dodatkowym atutem będą uzdolnienia techniczne, które ułatwią obsługę drobnych maszyn i urządzeń ogrodniczych;
• Prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy:

• Opracowywanie koncepcji i projektowanie zagospodarowania terenów zielonych w przestrzeni Muzeum Śląskiego;
• Zamawianie, nadzorowanie i odbiory prac związanych z utrzymaniem zieleni na terenie należącym do Muzeum Śląskiego oraz utrzymaniem czystości wewnątrz i na zewnątrz obiektów;
• Realizacja projektów zieleni;
• Gospodarka zielenią;
• Planowanie prac z zakresu zieleni oraz utrzymania czystości;
• Przygotowywanie korespondencji i opracowywanie dokumentów niezbędnych do składania zamówień w przedmiotowej sprawie;
• Koordynowanie prac firm zewnętrznych, rozliczanie ich z wykonanej pracy.

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia na umowę o pracę;
• możliwość kształcenia;
• możliwość udziału w ciekawych projektach;
• pracę w nowoczesnej instytucji kultury.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • CV
 • List motywacyjny

w terminie do 31 stycznia 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: STZ/DT/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 5.02.2019 r. z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds kadr i płac

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na terenie: Dęblin

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Ważne do: 2019-01-29

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w Dziale Finansowo-Kadrowym.

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
obywatelstwo polskie;
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
wykształcenie wyższe, preferowane: ekonomia, finanse i rachunkowość, prawo, administracja;
minimum dwuletni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą wynagrodzeń i w dziale kadr;
biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
znajomość przepisów  prawa pracy;
znajomość aktów prawnych obowiązujących w publicznej instytucji kultury;
znajomość programu Płatnik, mile widziana znajomość programu Symfonia Kadry – Płace;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.

2. WYMAGANIA DODATKOWE:
wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
wysoka kultura osobista;
dyspozycyjność i gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
umiejętność poprawnego formułowania pism, zarządzeń;
samodzielność i dyscyplina w przestrzeganiu procedur administracyjnych;
posiadanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
posiadanie wiedzy o systemach wynagrodzeń i doświadczenia w projektowaniu rozwiązań z zakresu motywacji finansowej;
posiadanie ogólnej wiedzy dotyczącej profilu działalności i finansowania publicznych instytucji kultury;
posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych.
3.WARUNKI PRACY:

miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Lotników, Polskich 1 ;  08-530 Dęblin
zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie
rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.

4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
prowadzenie całokształtu spraw personalnych, w tym: prowadzenie ewidencji czasu pracy, obowiązkowych badań lekarskich, obowiązkowych szkoleń BHP i P-POŻ pracownika oraz kontrola ich aktualności, umowy o pracę, świadectwa pracy, dokumentacja związana z rozwiązaniem stosunku pracy,
kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników Muzeum
sporządzanie listy płac dla pracowników Muzeum – rozliczanie wynagrodzeń oraz wszelkich świadczeń dotyczących pracowników, prowadzenie kart wynagrodzeń;
prowadzenie rejestru i wystawianie umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi oraz wykonywanie wszystkich czynności związanych z ich rozliczeniem wobec ZUS i Urzędu Skarbowego;
ustalanie uprawnień urlopowych pracowników i prowadzenie dokumentacji z tym związanej
przygotowywanie deklaracji dla ZUS, US, PFRON, sporządzanie sprawozdań dla GUS;
obsługa programu Płatnik – zgłoszenia/wyrejestrowywania z ZUS pracowników, sporządzanie comiesięcznych deklaracji o wysokości składek społecznych i zdrowotnych.
archiwizowanie dokumentacji kadrowej i płacowej
obliczanie zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa
organizacja szkoleń dla pracowników
redagowanie pism związanych z zadaniami działu
współpraca z dyrekcją Muzeum w zakresie projektowania i utrzymania systemów motywacji finansowej, ewidencji czasu pracy, planowania zatrudniania i etatyzacji
współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu wewnętrznych aktów prawnych;
organizacja i nadzór nad prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników;
sporządzanie raportów, analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora.

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny;
życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)
 

6. DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac”
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego –  nie będą rozpatrywane;
Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.
Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, w dniu 29 stycznia  2019 r. o godz. 9.00.

Z Regulaminem naboru na wolne stanowiska można się zapoznać w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia: 01 lutego 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej  w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum –  Magdalena Jońska,  tel. 261-519-450

 

do pobrania– treść ogłoszenia i załączniki (PDF)ogłoszenie-nabór2019

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum ,, Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Ważne do: 2019-02-28

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: konserwator zabytków, w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę, liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. udokumentowane uprawnienia.
dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
5. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak:
metal, papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego,
6. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:
podstawowe zadania:
1. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały organiczne w tym drewno,
obiekty łączone z kilku materiałów),
2. konserwacja i restauracja muzealiów, budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
3. konserwacja prewencyjna,
4. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
5. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
6. kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
7. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
8. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności
nad ich przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
9. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:

1. Przyjazna atmosfera w pracy,
2. możliwość awansu i rozwoju,
3. umowa o pracę,
4. praca wolna od rutyny,
5. stabilna pozycja firmy na rynku ( sfera budżetowa).
IV. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy
(świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony na stronie BIP Muzeum, zakładka ogłoszenia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”,
41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: konserwator zabytków” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2019 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt muzealny

Poszukuje: Muzeum Regionalne w Zwoleniu

Na terenie: Zwoleń

Data ogłoszenia: 2019-01-11

Ważne do: 2019-02-08

Muzeum Regionalne w Zwoleniu poszukuje osoby na stanowisko asystent lub adiunkt muzealny

Miejsce pracy: Zwoleń

Wymagane kwalifikacje umiejętności:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie preferowany kierunek: historia sztuki, archeologia lub pokrewne (historia, kulturoznawstwo, dziedzictwo kulturowe, etnologia);

2. Umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno-naukowych;

3. Umiejętność organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych;

4. Znajomość języka obcego nowożytnego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się w mowie i piśmie;

5. Obsługa komputera (pakiet MS Office).

 

Dodatkowe kwalifikacje:

1. Doświadczenie zawodowe w muzeach lub podmiotach prowadzących działalność muzealną;

2. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy i przygotowywaniu wystaw;

3. Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, popularno-naukowych;

4. Mile widziana obsługa programów graficznych;

4. Wykształcenie muzealne (ukończone studia podyplomowe).

 

Obowiązki:

1. Przygotowywanie wystaw czasowych i stałych; opracowywanie scenariuszy i katalogów;

2. Prowadzenie badań naukowych i opracowywanie ich wyników; udział w konferencjach naukowych;

3. Uczestniczenie w działaniach edukacyjnych, promocyjnych Muzeum Regionalnego w Zwoleniu;

4. Gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych.

 

Oferujemy:

1. Praca w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu na zastępstwo od marca 2019 r. do października 2020 r. z możliwością przedłużenia zatrudnienia;

2. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach, konferencjach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

3. Wynagrodzenie 2600 do 3000 brutto w zależności od doświadczenia i kwalifikacji.Muzeum nie zapewnia mieszkania.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

·         cv

·         list motywacyjny

w terminie do 8 lutego 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@zwolen.pl z tytułem wiadomości rekrutacja na wolne stanowisko pracy

pocztą na adres: Muzeum Regionalne w Zwoleniu, ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń, z dopiskiem rekrutacja

lub dostarczać do siedziby Muzeum, ul. Kard. Wyszyńskiego 30, 26-700 Zwoleń

Na podstawie otrzymanych dokumentówMuzeum skontaktuje się z wybranymi osobami do 15.02.2019 r.

Ostateczne rozstrzygnięcie nastąpi po rozmowie kwalifikacyjnej.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Regionalne wZwoleniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie 
do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Regionalne w Zwoleniu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku 
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Regionalne w Zwoleniu, Al. Jana Pawła II 2, 26-700 Zwoleń. Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. ksiegowości

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-23

Muzeum Górnośląskie przyjmie specjalistę ds. księgowości do pracy w Dziale Księgowości Górnośląskiego w Bytomiu.

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, podatki, ekonomia)
• znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, VAT
• doświadczenie w pracy w księgowości, mile widziane w instytucjach kultury
• umiejętność posługiwania się oprogramowaniem pakietu MS Office
• umiejętność obsługi programu FK (np. Probit)
• umiejętność rozliczania podatku VAT
• dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę
• wysoka kultura osobista
• umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
• umiejętność pracy pod presją czasu

Opis stanowiska:
• dekretowanie i księgowanie dokumentów, prowadzenie ewidencji księgowej, uzgadnianie ich z kontami księgi głównej,
• obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych,
• sporządzanie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży, uzgadnianie kont VAT, (w tym przygotowanie i kontrola miesięcznych deklaracji VAT)
• wystawianie faktur sprzedażowych i rozliczanie paragonów fiskalnych
• przygotowywanie raportów i analiz na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne Muzeum
• obsługa elektronicznego systemu bankowego, przygotowywanie przelewów bankowych i ich księgowanie
• prowadzenie kasy gotówkowej
• kontrola należności, wystawianie not odsetkowych
• przygotowywanie miesięcznych sprawozdań finansowych
• potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w największym muzeum na Górnym Śląsku
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony)
• zatrudnienie na umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury województwa śląskiego
• atrakcyjne warunki finansowe

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 23 stycznia 2019 r. włącznie do godz. 15.30 (z dopiskiem „Kadry –księgowość”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom. Liczy się data doręczenia.
Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Parku Etnograficznego w Niechorzu

Poszukuje: Prezes Stowarzyszenia Henryk Gmyrek

Na terenie: gmina Rewal, woj. Zachodniopomorskie

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-02-28

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu nad morzem

ogłasza nabór na stanowisko Dyrektora Parku Etnograficznego

 

Ogłoszenie: Dyrektor Parku Etnograficznego w Niechorzu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Parku Etnograficznego w Niechorzu

Wymagane kwalifikacje:

1.     wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane specjalistyczne o kierunku etnografii, historii sztuki, kulturoznawstwa, turystyki)

2.     minimum trzyletnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury lub tur lub innych podmiotach realizujących zadania związane z działalnością kulturalną lub

3.     stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

4.     korzystanie z pełni praw publicznych;

5.     brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6.     brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1311).

Preferuje się kandydatów posiadających:

1.     znajomość problematyki oraz doświadczenie w pracy dotyczącej muzealnictwa skansenowskiego oraz ochrony dziedzictwa kulturalnego.

2.     doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

3.     znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, muzeów oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

4.     znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień z zakresu finansów publicznych

5.     znajomość specyfiki sektora finansów publicznych oraz w zakresie pozyskiwania środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej;

6.     znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie (preferowany niemiecki).

 

Wymagane dokumenty:

curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”
Zgłoszenia należy składać pisemnie na adres stowarzyszenia:

kontakt@tradycjerybackie.pl

lub

Al. Bursztynowa 28

7-350 Niechorze

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. płac

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: administracja, muzeum

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. płac.
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1.
Wymiar etatu: cały etat.
Rodzaj umowy: umowa o pracę.

1. Wymagania:
a. minimum 5-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku w obszarze płac w firmie zatrudniającej co najmniej 200 osób,
b. preferowane wykształcenie wyższe,
c. praktyczna znajomość oraz umiejętności posługiwania się przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowych, PFRON,
d. umiejętności efektywnej współpracy z urzędami i instytucjami typu: ZUS, US,
e. znajomość systemu Płatnik,
f. znajomość obsługi portalu sprawozdawczego GUS w zakresie wynagrodzeń,
g. samodzielność, rzetelność oraz dobra organizacja prac,
h. dobra znajomość pakietu MS Office,
i. mile widziana znajomość programu e-nova.

2. Zakres obowiązków m.in.:
a. Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń oraz sporządzanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców zgodnie z zawartymi umowami,
b. sporządzanie rocznych deklaracji PIT-4 R i PIT-8AR do Urzędu Skarbowego,
c. sporządzanie informacji rocznych zarobków pracowników i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy dla Urzędów (PIT-11, PIT-40, RMUA),
d. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
e. sporządzanie sprawozdań do GUS dotyczących wypłaconych wynagrodzeń.

3. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego oraz dla przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: Specjalista ds. płac; do dnia 31 stycznia 2019 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Kandydata jest: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa – reprezentowane przez Dyrektora Muzeum;
 2. Kandydaci mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pod adresem adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl;
 3. Podanie danych osobowych przez Kandydata w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne;
 4. Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.);
 5. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 6. Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 7. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy;
 8. Nie przekazujemy danych osobowych kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Kandydatowi prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Kandydatowi praw do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum przysługuje Kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt muzealny ds. pozyskiwania i udostępniania wizerunków cyfrowych

Poszukuje: Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Na terenie: Asystent/Adiunkt muzealny

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-22

Ogłoszenie: asystent/adiunkt muzealny ds. pozyskiwania i udostępniania wizerunków cyfrowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent/adiunkt muzealny ds. pozyskiwania i udostępniania wizerunków cyfrowych

OPIS STANOWISKA:

• pozyskiwanie licencji i praw autorskich do obiektów z kolekcji Muzeum oraz zbiorów obcych,
• obsługa kwerend dotyczących udostępniania cyfrowych wizerunków obiektów,
• prowadzenie spraw związanych z udzielaniem licencji na wykorzystanie cyfrowych wizerunków obiektów podmiotom zewnętrznym,
• udział w opracowaniu naukowym i katalogowaniu zbiorów,
• udział w przygotowywaniu wystaw oraz publikacji muzealnych w zakresie pozyskiwania wizerunków cyfrowych, praw autorskich i licencji,
• wprowadzanie danych do elektronicznego systemu zarządzania kolekcją,
• prowadzenie dokumentacji,
• realizacja zadań związanych promocją i upowszechnianiem dziedzictwa Chopinowskiego.

WYMAGANIA:

• wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia sztuki, muzykologia)
• min. 2 letnie doświadczenie pracy w instytucji kultury (doświadczenie pracy w instytucji muzealnej będzie dodatkowym atutem)
• umiejętności i doświadczenie w zakresie pozyskiwania praw autorskich i licencji (ukończone kursy, szkolenia, studia będą dodatkowym atutem)
• znajomość przepisów w zakresie praw autorskich oraz o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego,
• komunikatywność, dokładność, sumienność oraz umiejętność pracy w zespole
• znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym płynną komunikację
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

MILE WIDZIANE:

• doświadczenie w katalogowaniu zbiorów muzealnych lub bibliotecznych
• doświadczenie pracy w redakcji, agencji fotograficznej lub repozytorium cyfrowym (w zakresie pozyskiwania praw autorskich)
• ukończone kursy, szkolenia, studia w zakresie prawniczym

WYMAGANE DOKUMENTY:

• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających staż pracy
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
• oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”

Dokumenty proszę przesyłać na adres: mlekszycka@nifc.pl

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. Etap pierwszy polegać będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji. Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem muzeum pod numerem 22 44 16 274.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

Poszukuje: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-25

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) zatrudni specjalistę ds promocji i kontaktów z mediami
Ogłoszenie: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH (w organizacji)
STANOWISKO: SPECJALISTA DS. PROMOCJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI
Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
(w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Stanowisko: Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (w Dziale Promocji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 24.01.2019 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji luty 2019 r. (termin może ulec zmianie). Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe: (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, marketing, zarządzanie, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, etnologia i antropologia kulturowa, medioznastwo, reklama i promocja, reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych, branding, grafika
i animacja komputerowa, - lub inne kierunki humanistyczne, pokrewne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w agencjach reklamowych, portalach internetowych, działach promocji w administracji publicznej lub instytucjach kultury);
3. biegła znajomość obsługi MS Office (w tym Power Point) oraz programów graficznych (np. Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp);
4. zmysł estetyczny, wyobraźnia plastyczno-przestrzenna, zdolności manualne;
5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (znajomość innego języka obcego, będzie dodatkowym atutem)
6. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole;
7. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
8. kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;

Opis zadań:
1. inicjowanie i opieka merytoryczna nad wydarzeniami promocyjnymi w Muzeum –Dom Rodziny Pileckich (spotkania promocyjne, konferencje, rocznice, jubileusze, wystawy, wydarzenia kulturalne i inne).
2. Koordynacja i współpraca z partnerami wydawniczymi (uzyskiwanie
i udzielanie patronatów dot. wydarzeń, wydawnictw, projektów filmowych itp.).
3. praca przy organizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum- (koncerty, konferencje, promocje książek, filmów, konkursów itp.)
4. kształtowanie wizerunku Muzeum na zewnątrz oraz dbałość o jego wewnętrzny wizerunek,
5. współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych, przygotowywanie materiałów graficznych do druku
6. budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi (w tym organizacja spotkań z przedstawicielami mediów oraz konferencji prasowych),
7. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
8. planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
9. opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i medialnych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach

Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

historyk

Poszukuje: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) w Ostrowi Mazowieckiej

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-25

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) zatrudni Historyka

OFERTA PRACY MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH (w organizacji)
STANOWISKO: HISTORYK /HISTORYCZKA
Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)
Stanowisko: Historyk (w Dziale Edukacji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 24.01.2019 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: luty 2019 r. (termin może ulec zmianie).
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl.

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzeologia/muzealnictwo, dziedzictwo kulturowe, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, regionalistyka kulturowa, filologia polska, politologia - lub pokrewne studia humanistyczne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w placówkach oświatowych, instytutach historycznych lub instytucjach kultury);
3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);
4. dyspozycyjność;
5. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy
z dziećmi i młodzieżą;
6. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
7. kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum;

Opis zadań:
1. przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe muzeum (m.in. wystaw, programów naukowych, programów edukacyjno-kulturalnych, wydawnictw) w tym zlecanie w/w czynności na zewnątrz
2. przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego muzeum
3. nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu muzeum
4. prowadzenie bazy informacji o wydarzeniach naukowych związanych z działalnością muzeum
5. reprezentowanie muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych
6. udział w przygotowaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
7. wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne
8. prowadzenie zajęć dydaktycznych (muzealnych) dla grup szkolnych i uczestników indywidualnych.

Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i historycznych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach.

Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent adiunkt historyk

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Na terenie: Polska, Świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2019-01-10

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: adiunkt /asystent

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje osób na stanowisko: adiunkt /asystent

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich
w Michniowie
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
1) Wykształcenie wyższe minimum magisterskie humanistyczne
(preferowany kierunek - historia)
2) Doświadczenie zawodowe :
preferowany co najmniej 3 - letni staż pracy w muzeach lub jednostkach naukowo - badawczych związanych z profilem działalności oddziału
3) Znajomość pracy ze źródłem historycznym, w tym źródłem ikonograficznym.
4) Znajomość zasad archiwistyki.
5) Umiejętność opracowywania materiałów źródłowych.
6) Umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno – naukowych.
7) Umiejętność zorganizowania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
8) Znajomość języka obcego ( preferowany język niemiecki)
9) Obsługa komputera (MS OFFICE, MS WINDOWS)
10) Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
Dodatkowe atuty:
1) Zainteresowania i osiągnięcia naukowo – badawcze związane z okresem II wojny
światowej.
Wymagane dokumenty:
1) List motywacyjny.
2) Kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem.
3) Życiorys zawodowy.
4) Kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia
i kwalifikacje.
5) Oświadczenie o niekaralności.
6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla
potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie
i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Termin składania ofert.
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie
do 31 stycznia 2019 roku do godz. 1500. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 lub strona internetowa www.mwk.com.pl
( zakładka : Praca)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: Wielkopolska

Data ogłoszenia: 2019-01-09

Ważne do: 2019-01-17

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Edukator muzealny

1. Wymagania formalne wobec kandydata/kandydatki:
• wykształcenie wyższe licencjackie (preferowane studia kierunkowe historia, archeologia lub pokrewne);
• doświadczenie w zakresie pracy edukacyjnej w szkole na stanowisku nauczyciela lub w instytucjach kultury na stanowisku edukatora, instruktora itp.
• umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• umiejętność pisania tekstów o charakterze popularno-naukowym
• obycie z występami publicznymi oraz kamerą
• znajomość języka obcego (preferowany język angielski)
• umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
• kreatywność
• dyspozycyjność
• komunikatywność

2. Wymagania dodatkowe wobec kandydata/kandydatki:
• znajomość funkcjonowania środowiska mediów społecznościowych
• znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
• doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej
• wiedza z zakresu historii wczesnego średniowiecza (w tym kultura materialna)
• doświadczenie w zakresie wykorzystywania replik artefaktów archeologicznych w procesie popularyzacji
• uczestnictwo w imprezach archeologicznych/historycznych o walorze popularyzacyjno-edukacyjnym.

3. Zakres obowiązków na stanowisku pracy:
• realizacja przyjętych strategii: rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
• prowadzenie zajęć muzealnych (lekcje, warsztaty)
• współpraca z innymi komórkami MPPP w Gnieźnie
• oprowadzanie po salach wystawowych
• przygotowywanie scenariuszy zajęć muzealnych oraz działań programowych
• przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
• współpraca z innymi muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
• opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych i popularyzacyjnych (np. edukacyjnych przewodników po wystawach)
• prowadzenie badań ankietowych dotyczących oferty edukacyjnej MPPP w Gnieźnie
• przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z działalności edukacyjnej
• pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych
• nadzór merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia muzeum
4. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełen etat
• praca na miejscu oraz terenie
• zatrudnienie: 1 lutego 2019 r.

5. Oferujemy:
• ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
• stabilne zatrudnienie
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do pobrania: http://www.muzeumgniezno.pl/pl/oferty-pracy)
• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 17 stycznia 2019 r., do godz. 15.00 pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno w zaklejonych kopertach z adnotacją:
„Oferta kandydata/kandydatki na stanowisko: Edukator muzealny”

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 426-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl

Kandydaci/kandydatki, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci/kandydatki zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. administracji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa k/Rzeszowa

Data ogłoszenia: 2019-01-08

Ważne do: 2019-01-31

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. Administracji Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Wymagania:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra w jednej z dziedzin związanych z: zarządzanie kulturą, prawo, administracja, marketing, ekonomia, budownictwo,
5) przynajmniej 2 lata doświadczenia na stanowisku w administracji publicznej, instytucji finansów publicznych lub instytucji kultury,
6) orientacja w pracy administracyjnej, znajomość procedur administracyjnych,
7) doświadczenie w pisaniu procedur i zarządzeń wewnętrznych,
8) znajomość przepisów prawa regulujących organizowanie i prowadzenie instytucji kultury oraz ustawy o muzeach,
9) znajomość zagadnień z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ,
10) umiejętność pozyskiwania środków i przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych,
11) znajomość niezbędnych procesów i procedur formalnych w stopniu umożliwiającym sprawne przygotowanie inwestycji do realizacji, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i zgłoszeń,
12) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE,
13) umiejętność czytania dokumentacji technicznej w podstawowym zakresie,
14) umiejętność przygotowania umów na usługi, dostawy, roboty budowlane,
15) znajomość obsługi systemu Windows MS, Internetu; mile widziana znajomość obsługi elektronicznych systemów rejestrowania i obsługi wniosków jak OSF,
16) mile widziana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Do obowiązków Specjalisty ds. Administracji będzie należało:

1) współpraca z Dyrektorem, Kierownikiem Działu Kadr i Administracji oraz Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania,
2) nadzorowanie realizacji procedur zamówień publicznych realizowanych przez muzeum,
3) pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację przyjętych zadań, oraz nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem tych środków,
4) opracowanie i realizacja strategii wewnętrznego obiegu informacji i zarządzeń,
5) opracowywanie i sporządzanie wniosków niezbędnych do uzyskiwania funduszy zewnętrznych na inwestycje,
6) prowadzenie spraw związanych z opracowaniem przez biura projektowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
7) monitoring wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji,
8) przygotowywanie dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań administracyjnych,
9) prowadzenie spraw z obszaru zamówień publicznych, sporządzanie dokumentacji przetargowej (SWIZ, opis przedmiotu zamówienia),
10) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, które nie podlegają procedurze stosowania ustawy PZP,
11) prowadzenie spraw wynikających z prawa budowlanego tj.: przeglądy i oceny stanu techniczno-eksploatacyjnego instalacji i obiektu muzeum,
12) kontrola, zlecanie i nadzór nad harmonogramami okresowych i gwarancyjnych przeglądów technicznych,
13) nadzór nad realizacją przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w muzeum,
14) prowadzenie umów i rozliczeń z wykonawcami konserwacji urządzeń i instalacji w obiekcie muzeum,
15) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów remontów, inwestycji i modernizacji obiektu muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami i pozyskanymi środkami finansowymi,
16) przygotowanie dokumentacji modernizacji budynków zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zamawianie wykonawstwa robót,
17) przygotowanie przetargów na wykonanie zadań inwestycyjnych, robót remontowo- budowlanych i prac projektowych,
18) prowadzenie kompleksowej dokumentacji związanej z remontami, inwestycjami oraz dokumentacji z zamówień publicznych,
19) uzyskiwanie decyzji i zezwoleń warunkujących prace remontowo-inwestycyjne, wymaganych przez prawo budowlane,
20) udział w komisjach budowlanych, remontowych i innych wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów,
21) udział w procesie przygotowania inwestycji do odbioru i przekazania jej w użytkowanie w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów częściowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
22) sporządzanie okresowych informacji, sprawozdań, raportów dotyczących realizowanych zadań,
23) prowadzenie bieżącej ewidencji kosztów działań remontowych i inwestycyjnych;
24) archiwizacja i oznaczanie dokumentacji, projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami,
25) archiwizacja dokumentacji projektowej i powykonawczej,

Kandydat powinien posiadać umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność pracy w zmieniających się warunkach, także pod presją czasu,
- przejawianie inicjatywy,
- skrupulatność,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
- zaangażowanie i dyspozycyjność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.

Oferujemy :
- satysfakcjonującą pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym i zgranym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Administracji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 31.01.2019 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl,

Kontakt w sprawie oferty:
Barbara Kwaśniak
17 783 76 22

Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami.
Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

etnograf

Poszukuje: MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU

Na terenie: MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU

Data ogłoszenia: 2019-01-08

Ważne do: -0001-11-30

DYREKTOR MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO W OLSZTYNKU –PARK ETNOGRAFICZNY W OLSZTYNKU poszukuje  etnografa do Działu Kultury Ludowej  

1.      Niezbędne wymagania:

·         wykształcenie wyższe kierunkowe,

·         umiejętność obsługi komputera,

·         dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole.

2.         Zakres obowiązków obejmować będzie w szczególności:

·         Prowadzenie badań związanych z zakresem działania Muzeum.

·         Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych.

·         Organizacja wystaw muzealnych.

·         Nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi.

·         Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym oraz innych wydarzeń związanych z profilem działania Muzeum.

3.         Warunki pracy:

·         Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin.

·         Miejsce pracy – Muzeum Budownictwa Ludowego– Park Etnograficzny w Olsztynku.

4. Wymagane dokumenty:

·         CV,

·         list motywacyjny,

·         oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny  w Olsztynku, ul. Leśna 23, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Muzeum, 11-015 Olsztynek, ul. Leśna 23,  przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: sekretariat@muzeumolsztynek.com.pl  lub Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

ogrodnik

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-01-08

Ważne do: 2019-02-28

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje Współpracownika do Działu Ogrodowego na stanowisko: Ogrodnik

 

OPIS STANOWISKA – podstawowe obowiązki:
• bieżąca pielęgnacja roślin sezonowych, krzewów, drzew (podlewanie, przycinanie, sadzenie, przesadzanie, ścinanie),
• bieżąca pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie, nawożenie),
• bieżąca pielęgnacja rabat, klombów i kwietników (przygotowywanie roślin do sadzenia, sadzenie, czyszczenie roślin, podlewanie, nawożenie, opryski środkami ochrony roślin),
• bieżąca pielęgnacja nawierzchni dróg parkowych (zamiatanie, grabienie, porządkowanie przy użyciu sprzętu elektrycznego).

WYMAGANIA:
• umiejętność obsługi narzędzi i sprzętów ogrodniczych,
• brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy fizycznej,
• udokumentowane wykształcenie ogrodnicze będzie dodatkowym atutem.

OCZEKIWANIA:
• wysoka kultura osobista,
• bardzo dobra organizacja pracy,
• komunikatywność,
• rzetelność,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętność przekazywania wiedzy,
• umiejętność pracy pod presją czasu,
• elastyczność.

OFERUJEMY:
• umowę cywilno-prawną (z możliwością przedłużenia na cały rok 2020 i lata kolejne),
• godzinową stawkę wynagrodzenia 18,00 zł brutto
• pracę w doświadczonym zespole,
• możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez pracę na terenie zabytkowego założenia ogrodowego,

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających:
• CV (załącznik w postaci referencji z poprzedniego miejsca pracy będzie dodatkowym atutem),

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 22.02.2019 r., drogą elektroniczną na adres mailowy: ogrody@muzeum-wilanow.pl w tytule maila podając: Ogrodnik– praca

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń kandydatami/ kandydatkami skontaktujemy się do dnia 28.02.2019 r.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych zbieranych w procesie rekrutacyjnym jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Z Muzeum można się skontaktować poprzez adres e-mail: odo@muzeum-wilanow.pllub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.plwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona w przesłanym do Muzeum zgłoszeniu rekrutacyjnym we wskazanym powyżej celu.
Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum przez okres miesiąca od momentu zakończenia procesu rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko.
Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, przysługuje prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody, przysługuje także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. do otrzymania od Muzeum danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie elektronicznym. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania wymaganych w ogłoszeniu danych osobowych oraz braku załączenia oświadczenia zgody na przetwarzanie danych, przesłana aplikacja nie zostanie uwzględniona w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Muzeum.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds.ruchu turystycznego

Poszukuje: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Na terenie: Zabrze

Data ogłoszenia: 2019-01-03

Ważne do: 2019-02-02

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze
zatrudni pracownika na stanowisku specjalisty ds. ruchu turystycznego. 

Ogłoszenie: specjalista ds.ruchu turystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds.ruchu turystycznego

Specjalista ds. ruchu turystycznego

MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU
Poszukuje osoby na stanowisko:
Specjalista ds. ruchu turystycznego

Ogólny zakres obowiązków:
• Zlecanie pracy przewodnikom oraz obsłudze koniecznej do prawidłowego funkcjonowania ruchu turystycznego.
• Obsługa systemu organizacji ruchu turystycznego (system komputerowy)
• Przygotowywanie dokumentów związanych z pracą przewodników oraz prowadzenia ich teczek osobowych;
• Rozliczanie miesięczne pracy każdego przewodnika oraz pozostałej obsługi ruchu turystycznego
• Stały kontakt z przewodnikami (telefoniczny, mailowy, systemowy)
• Przygotowywanie dokumentacji szkoleń, naborów oraz weryfikacji przewodników
• monitoring frekwencji na poszczególnych trasach turystycznych,
• dbałość o kompletność materiałów niezbędnych do prowadzenia szkoleń, naboru itp.
• prowadzenie postępowań związanych z dokonywaniem zakupów w ramach zamówień publicznych,
• rozwiązywanie problemów logistycznych
• ścisły kontakt i współpraca w zakresie pracy przewodników z pozostałymi działami i zespołami Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe (mile widziane: organizacja i zarządzanie, psychologia lub historia, historia sztuki),
• umiejętność pracy pod presją czasu i jednoczesnego koordynowania kilku zadań (dobra organizacja pracy),
• wysoka kultura osobista oraz rozwinięte zdolności interpersonalne,
• doskonała umiejętność planowania i organizacji pracy,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysokie zdolności interpersonalne,
• komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty:
• CV wraz z listem motywacyjnym,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,
• kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu potwierdzających staż pracy.

Warunki zatrudnienia:
Forma zatrudnienia: umowa o pracę,
Wymiar etatu: pełny,
System czasu pracy: praca w systemie podstawowym,
Miejsce pracy: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu: ul. Jodłowa 59.

Oferujemy:
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• możliwość rozwoju w ramach szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
• świadczenia w ramach ZFŚS.
Aplikacje należy składać w terminie do: 02.02.2019 r.
w formie elektronicznej na adres: nabory@muzeumgornictwa.pl

Dodatkowe informacje:
• prosimy powoływać się w składanej dokumentacji na podany numer naboru,
• Muzeum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych jedynie z wybranymi kandydatami,
• informacje o wynikach naboru zostaną przekazane drogą elektroniczną.
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej aplikacji, w zakresie wykraczającym poza katalog ujęty w treści art. 221 Kodeksu pracy, przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, w celach prowadzenia przez ten podmiot postępowania rekrutacyjnego, którego aplikacja dotyczy.”
Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą zgodnie z następującymi warunkami:
a. administratorem danych osobowych jest Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze;
b. kontakt do inspektora ochrony danych - iod@muzeumgornictwa.pl
c. podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata podanych w aplikacji przesłanej
w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę jest art. 221 Kodeksu pracy, a w zakresie danych tam niewymienionych oraz w odniesieniu do danych podanych w aplikacji przesłanej nie w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę, udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
d. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą udostępniane podmiotom trzecim z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
e. kandydat jest uprawniony do uzyskania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych w zakresie określonym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
f. kandydat jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji zaistnienia podejrzenia, iż przetwarzanie danych realizowane jest z naruszeniem przepisów prawa;
g. podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak może być wymagane do procedowania przesłanej przez kandydata aplikacji lub włączenia aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
h. kandydat jest uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie;
i. nieudzielenie zgody lub jej cofnięcie skutkować może koniecznością usunięcia aplikacji z bazy kandydatów i uniemożliwić procedowanie przesłanej przez kandydata aplikacji;
j. dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz przez
3 miesiące licząc począwszy od dnia rozpoczęcia stosunku pracy przez osobę wybraną
w ramach naboru, a w przypadku wyrażenia zgody na włączenie aplikacji do bazy kandydatów tworzonej na potrzeby przyszłych rekrutacji do końca roku kalendarzowego, w którym je złożono, bądź też do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator w Dziale Edukacji i Promocji

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2019-01-03

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni edukatora w Dziale Edukacji i Promocji

Poszukujemy współpracowników: historyków, etnografów, antropologów, polonistów, kulturoznawców, historyków sztuki, pedagogów – do współtworzenia i realizowania programu edukacyjnego Muzeum.

Ogłoszenie: edukator w Dziale Edukacji i Promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: edukator w Dziale Edukacji i Promocji

Muzeum w Gliwicach
ul. Dolnych Wałów 8a 44-100 Gliwice

zatrudni edukatora w Dziale Edukacji i Promocji

Poszukujemy współpracowników: historyków, etnografów, antropologów, polonistów, kulturoznawców, historyków sztuki, pedagogów – do współtworzenia i realizowania programu edukacyjnego Muzeum.

Oczekujemy:
• kierunkowego wykształcenia – ukończone humanistyczne studia wyższe,
• predyspozycji i doświadczenia w pracy z różnymi grupami wiekowymi,
• umiejętności tworzenia programów edukacyjnych i scenariuszy zajęć,
• umiejętności administracyjno-organizacyjnych,
• zainteresowań związanych z historią Polski i jej dziedzictwem kulturowym.

Niezbędne:
zapał do pracy i chęć dzielenia się wiedzą,
• praktyczna umiejętność obsługi komputera,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne:
• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
uczciwość, odpowiedzialność i terminowość, dobra organizacja pracy,
kreatywność, samodzielność i entuzjazm w zaangażowaniu w pracę,
• umiejętność pracy w zespole,
• wysoka kultura osobista.

Dobrze widziane:
• uprawnienia pedagogiczne,
• znajomość specyfiki pracy w muzeum,
• dobra znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
• umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego
• prawo jazdy kat. B,
• referencje.

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:
• przygotowywanie, realizowanie oraz ewaluacja programów edukacyjnych i popularyzatorskich
adresowanych do różnych grup wiekowych,
• przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców,
• inicjowanie wydarzeń związanych z działalnością działu oraz ich realizacja,
• przygotowywanie materiałów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych, publikacji oraz tekstów informacyjnych związanych z realizowanymi projektami,
• współpraca z innymi działami muzeum oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji i realizacji przedsięwzięć edukacyjnych, m.in. przygotowanie ofert, umów i dokumentów, realizacja bieżących zakupów, konsultacje merytoryczne z kuratorami wystaw
• współprowadzenie kalendarza wydarzeń, umawianie grup na zajęcia edukacyjne i oprowadzanie,
• organizacja pracy w przestrzeni edukacyjnej, nadzór nad jej poprawnym działaniem i bieżącymi potrzebami,
• oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,
• przygotowywanie wniosków o granty,
• inicjowanie i prowadzenie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
• uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,
• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

Oferujemy:
• stabilne warunki zatrudnienia,
• wysoki standard warunków pracy,
• system wynagradzania odpowiadający na potrzeby rynku,
• atrakcyjny system motywowania zawodowego,
• możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
• możliwość realizacji autorskich projektów,
• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• wymiar czasu pracy: pełny etat,
• praca od poniedziałku do piątku,
• godziny pracy wg harmonogramu – również niedziele,
• miejsce pracy: Oddziały Muzeum w Gliwicach.

Informacja nt. wymaganych dokumentów:
• życiorys (CV) i list motywacyjny,
• odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,
• referencje od poprzednich pracodawców.

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 z adnotacją: „Oferta na stanowisko edukatora”.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł:
1%

Dodatkowe informacje:

a. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
b. Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Zastępca dyrektora Muzeum,
Beata Badura-Wituła

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. organizacji i realizacji projektów

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2019-01-03

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni specjalistę ds. organizacji i realizacji projektów

Ogłoszenie: Specjalista ds. organizacji i realizacji projektów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. organizacji i realizacji projektów

Muzeum w Gliwicach

ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni specjalistę ds. organizacji i realizacji projektów

 

Wymagania niezbędne:

• wykształcenie wyższe magisterskie,

• ukończone studia wyższe bądź podyplomowe w zakresie: zarządzania, marketingu, administracji, animacji kultury, organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej lub inne pokrewne,

• udokumentowane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

• predyspozycje administracyjno-organizacyjne,

• bardzo dobra praktyczna znajomość zasad przygotowania, budżetowania, organizowania i rozliczania projektów,

• dobra praktyczna znajomość planowania, organizowania i nadzorowania pracy zespołu technicznego,

• znajomość obsługi sprzętu technicznego: scenicznego, nagłośnieniowego, oświetleniowego, multimedialnego,

• znajomość w stopniu komunikatywnym języka angielskiego lub/i niemieckiego,

• prawo jazdy kat. B,

• dobra praktyczna znajomość pakietu biurowego MS Office, a w szczególności Microsoft Excel,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

• uczciwość, odpowiedzialność i terminowość,

• decyzyjność oraz umiejętność szybkiego reagowania na zmiany,

• kreatywność,

• samodzielność w rozwiązywaniu problemów,

• entuzjazm,

• umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,

• umiejętność pracy w zespole,

• wysoka kultura osobista.

 

Dobrze widziane:

• doświadczenie w pracy w instytucjach kultury,

• podstawowa znajomość zasad konserwatorskich oraz bezpieczeństwa zbiorów muzealnych,

• szkolenia z zakresu zarządzania, księgowości, zamówień publicznych, praw autorskich, bezpieczeństwa zbiorów, NIMOZ itp.

• referencje.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

• przygotowywanie, realizacja i koordynacja produkcji projektów i przedsięwzięć wystawienniczych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych,

• realizacja i koordynacja wszelkich czynności przygotowawczych realizacje projektów,

• opracowywanie harmonogramów działań,

• opracowywanie planów pracy zespołów zadaniowych oraz nadzorowanie ich pracy,

• organizowanie sprzętu niezbędnego do realizacji wydarzeń oraz nadzorowanie przygotowania sprzętu,

• współpraca w zakresie realizowanych projektów z działami Muzeum i podmiotami zewnętrznymi,

• inicjowanie, nadzorowanie i kierowanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi, sponsorami i współrealizatorami wydarzeń,

• inicjowanie nowych wydarzeń i projektów,

• uczestniczenie w realizacji działań zgodnych ze strategią Muzeum,

• prace administracyjno-organizacyjne,

• przygotowywanie planów i sprawozdań,

• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

 

Oferujemy:

• stabilne warunki zatrudnienia,

• wysoki standard warunków pracy,

• system wynagradzania odpowiadający na potrzeby rynku,

• atrakcyjny system motywowania zawodowego,

• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

• możliwość realizacji autorskich projektów,

• zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

• wymiar czasu pracy: pełny etat,

• praca od poniedziałku do piątku,

• godziny pracy wg harmonogramu – również niedziele,

• miejsce pracy: Oddziały Muzeum w Gliwicach.

 

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 

• życiorys (CV) i list motywacyjny,

• odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,

• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,

• referencje od poprzednich pracodawców.

 

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 z adnotacją: „Oferta na stanowisko specjalisty ds. realizacji projektów”.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%

 

Dodatkowe informacje:

 

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Zastępca dyrektora Muzeum,

Beata Badura-Wituła

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

muzealnik w Dziale Etnografii

Poszukuje: Muzeum Górnoślaskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2019-01-02

Ważne do: 2019-02-11

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje etnografa do Działu Entografiii w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia/etnografia;
• wiedza z etnologii Śląska, przede wszystkim z historii, tradycji i folkloru Górnego Śląska;
• udokumentowane (artykuły, publikacje lub/i działalność społeczna) zainteresowania tematyką śląskoznawczą;
• dobra znajomość etnografii Polski;
• zainteresowanie szeroko pojętą kulturą;
• komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki);
• minimum bierna znajomość mowy śląskiej;
• doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury;
• doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych;
• doświadczenie opracowywania zbiorów;
• swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;
• dorobek naukowy (publikacje) lub/i popularyzatorski z zakresu etnografii;
• znajomość drugiego języka obcego (język angielski, czeski);
• umiejętności manualne,
• biegła znajomość mowy śląskiej.

Opis stanowiska:
• opracowywanie zbiorów etnograficznych i dokonywanie zapisów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego;
• prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu;
• prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań);
• przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim;
• prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Etnografii);
• współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w najbogatszym w zbiory dziale etnograficznym na Górnym Śląsku;
• pracę w prestiżowej instytucji muzealnej województwa śląskiego;
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony);
• zatrudnienie na umowę o pracę;
• stabilne warunki finansowe,
• rozwój zawodowy.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 11 lutego 2019 r. (z dopiskiem „Kadry – etnografia”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom. Liczy się data doręczenia.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

Na terenie: Warszawa, Polska

Data ogłoszenia: 2019-01-01

Ważne do: 2019-01-04

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Ogłoszenie: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

– wykształcenie wyższe o specjalności technicznej, administracyjnej lub zarządczej,

– minimum 5-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym

– prawo jazdy kat B

Ramowy zakres obowiązków:

Zapewnienie obsługi działalności statutowej Muzeum.
Administrowanie obiektami użyteczności publicznej w szczególności:
– remonty, inwestycje, wyposażenie wnętrz,

– nadzór nad serwisem urządzeń i wyposażenia technicznego, stanu obiektów, obligatoryjne przeglądy techniczne,

– zabezpieczenie dostaw mediów i rozliczanie ich kosztów,

– nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym, ochrony mienia, warunkami BHP zgodnie z przepisami prawa,

– zapewnienie czystości i estetyki pomieszczeń oraz terenu obiektów i urządzeń.

Gospodarka materiałowa
– zaopatrzenie w materiały biurowe i inne niezbędne w działalności Muzeum

– ewidencja, inwentaryzacja i rozliczanie środków trwałych.

Nadzór nad funkcjonowaniem środków transportu oraz jego rozliczanie.
Realizacja dostaw i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
Kierowanie pracami Działu Adm.-Gosp.
Zgłoszenia prosimy składać pocztą, meilem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 4.01.2019 r.

Zgłoszenie powinno zawierać zastępujące dokumenty:

– podpisane odręcznie cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– certyfikaty, opinie, rekomendacje,

– kopie świadectw pracy.

Informujemy kandydatów, że bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli:

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kustosz w Dziale Etnografii

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2018-12-31

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisku kustosza w Dziale Etnografii

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisku kustosza w Dziale Etnografii

 

Wymagania niezbędne:

• ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej,

• publikacje z zakresu etnografii, etnologii lub antropologii kulturowej,

• doświadczenie zawodowe: praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,

• doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw stałych i/lub czasowych,

• dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,

• praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów służących do opracowania zbiorów,

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Wymagania pożądane:

zainteresowania badawcze: antropologia i socjologia miasta,

• szkolenia NIMOZ / studia podyplomowe muzealnicze,

• prawo jazdy kat. B.

 

w tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

• uczciwość, odpowiedzialność i terminowość,

• kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,

• umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,

• umiejętność pracy w zespole,

• wysoka kultura osobista.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

• gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,

• nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,

• przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,

• przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

• przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,

• realizacja wystaw,

• opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw;  pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,

• przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,

• przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej działu,

• oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,

• przygotowanie wniosków o granty,

• inicjowanie i kierowanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,

• reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.

• uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,

• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

 

Oferujemy:

• stabilne i dobre warunki zatrudnienia,

• wysoki standard warunków pracy,

• atrakcyjny system motywowania zawodowego,

• możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

• możliwość realizacji autorskich projektów,

• samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,

• zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

• wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,

• miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 

• życiorys (CV) i list motywacyjny,

• odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,

• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,

• referencje od poprzednich pracodawców.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 z adnotacją: „Oferta na stanowisko pracy w Dziale Etnografii”.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%

Dodatkowe informacje:

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Zastępca dyrektora Muzeum,

Beata Badura-Wituła

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Poszukuje: Muzeum w Gliwicach

Na terenie: Gliwice

Data ogłoszenia: 2018-12-31

Ważne do: 2019-02-15

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice
zatrudni pracownika na stanowisku kustosza w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Ogłoszenie: kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kustosz w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice

zatrudni pracownika na stanowisku kustosza w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego

 

Wymagania niezbędne:

• ukończone studia magisterskie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki,

• doświadczenie zawodowe: praca w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą,

• doświadczenie w zakresie przygotowywania i realizacji wystaw stałych i/lub czasowych,

• publikacje z zakresu historii sztuki; udział w konferencjach/sympozjach naukowych etc,

• dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego,

• praktyczna umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów służących do opracowania zbiorów, 

• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

W tym predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: 

• wysoka etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,

• uczciwość, odpowiedzialność i terminowość,

• kreatywność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,

• umiejętności organizacyjne, w tym właściwe planowanie czasu pracy,

• umiejętność pracy w zespole,

• wysoka kultura osobista.

 

Wymagania pożądane:

• szkolenia z zakresu praw autorskich i konserwacji zabytków, szkolenia NIMOZ,

• prawo jazdy kat. B.

 

Zakres zadań, które będą wykonywane na stanowisku:

• gromadzenie i opracowywanie zbiorów muzealnych,

• nadzór nad stanem i bezpieczeństwem zbiorów muzealnych,

• przygotowywanie wycen i rekomendacji w zakresie zakupów,

• przeprowadzanie kwerend i prowadzenie prac naukowo-badawczych,

• przygotowywanie propozycji i scenariuszy wystaw,

• realizacja wystaw,

• opracowywanie publikacji książkowych i ulotnych, katalogów wystaw;  pisanie tekstów naukowych, popularnonaukowych i informacyjnych,

• przygotowanie propozycji przedsięwzięć muzealnych związanych z działalnością działu oraz ich organizacja,

• przygotowywanie i prowadzenie działalności edukacyjnej działu,

• oprowadzanie po wystawach stałych i czasowych,

• przygotowanie wniosków o granty,

• inicjowanie i kierowanie współpracą z podmiotami zewnętrznymi w Polsce i zagranicą,

• reprezentowanie muzeum podczas wystąpień na konferencjach naukowych, sympozjach etc.,

• uczestniczenie w realizowaniu działań zgodnych ze strategią muzeum,

• prowadzenie prac dokumentacyjnych i archiwizacyjnych.

 

Oferujemy:

• stabilne i dobre warunki zatrudnienia,

• wysoki standard warunków pracy,

• atrakcyjny system motywowania zawodowego,

• możliwość interdyscyplinarnego rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,

• możliwość realizacji autorskich projektów,

• samodzielne stanowisko z bliską perspektywą awansu na funkcje kierownicze,

• zatrudnienie w dynamicznie działającej instytucji kultury z ponad 100-letnią tradycją.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

• wymiar czasu pracy: pełny etat, umowa o pracę,

• miejsce pracy: siedziba Muzeum w Gliwicach.

 

Informacja nt. wymaganych dokumentów: 

• życiorys (CV) i list motywacyjny,

• odpisy lub kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

• kserokopie świadectw pracy, wskazanie potrzebnych danych kontaktowych pracodawców,

• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

• oświadczenie o niekaralności (w momencie wyboru informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności bądź zrealizowane działania,

• referencje od poprzednich pracodawców.

 

Informacje dotyczące terminu, miejsca, formy składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych Wałów 8a lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeum.gliwice.pl (adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spazmującymi, w przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć) w nieprzekraczalnym terminie do 15.02.2019 z adnotacją: „Oferta na stanowisko pracy w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego”.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Dolnych Wałów 8a, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 1%

Dodatkowe informacje:

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 

Zastępca dyrektora,

Beata Badura-Wituła

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. Programów Publicznych

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-12-28

Ważne do: 2019-01-11

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.” Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014   Muzeum Historii Żydów Polskich jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.
Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. Programów Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. Programów Publicznych

Specjalista/ka ds. Programów Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa

Nr referencyjny: DPP/KPP

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

 • przygotowywanie propozycji wydarzeń programowych i ich realizacja;
 • opiniowanie propozycji wydarzeń kulturalnych nadsyłanych do Muzeum;
 • współpraca z organizatorami zewnętrznych wydarzeń programowych w tym m.in. festiwali filmowych odbywających się w Muzeum POLIN;
 • przygotowywanie programu i koordynacja letniego kina plenerowego;
 • koordynacja pracy zespołu realizującego wydarzenia programowe;
 • współpraca z podmiotami zewnętrznymi (artystami, podwykonawcami, partnerami);
 • współpraca z podwykonawcami (negocjowanie warunków umów i nadzór nad ich realizacją), w tym przygotowywanie umów, opisywanie faktur i umów;
 • przygotowywanie ofert porównawczych;
 • przygotowywanie treści do materiałów promocyjnych, współpraca z Działem Komunikacji przy promowaniu wydarzeń;
 • raportowanie postępów prac oraz rozliczanie zakończonych projektów;
 • achiwizacja dokumentów związanych z realizowanymi zadaniami.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki humanistyczne lub artystyczne;
 • minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji programów kulturalnych;
 • zainteresowanie kulturą i historią Żydów polskich;
 • zainteresowanie filmem i sztukami performatywnymi;
 • doświadczenie w pracy z harmonogramami i budżetami;
 • doświadczenie w organizacji pracy zespołu;
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • kreatywność;
 • zaangażowanie;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • samodzielność i sumienność.

Mile widziane:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • znajomość procedur dotyczących zamówień publicznych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków grantowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do dnia 11.01.2019.

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DPP/KPP

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista do spraw sprzedaży

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka

Data ogłoszenia: 2018-12-20

Ważne do: 2019-01-04

1. Nazwa stanowiska pracy: Specjalista do spraw sprzedaży

Rodzaj umowy: umowa o prace
Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Praca także w soboty i niedziele!
Możliwa również praca w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Ogłoszenie: Specjalista do spraw sprzedaży Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista do spraw sprzedaży

2. Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie min. średnie, ukończone maturą
2. bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych, Office – Word, Exel
3. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
4. znajomość obsługi mediów społecznościowych
5. sumienność, dokładność i dyskrecja
6. doświadczenie w aktywnym pozyskiwaniu klientów
7. umiejętność budowania długofalowych relacji z klientami i sponsorami
8. nastawienie na realizację celów sprzedażowych
9. wysoka determinacja w działaniu i zaangażowanie
10. łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista.

3. Wymagania dodatkowe:

1. wykształcenie wyższe będzie dodatkowym atutem (szczególnie preferowane kierunki humanistyczne, zarządzanie w kulturze, marketing, kulturoznawstwo, polonistyka lub pokrewne)

2. umiejętność sprawnego redagowania i edycji tekstów (tzw. „lekkie pióro”)

3. dobra znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem (poziom B2)

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku specjalista do spraw sprzedaży:

1. sprzedaż i rezerwacja biletów do muzeum dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych, sprzedaż wydawnictw muzealnych i pamiątek oraz innych,

2. przygotowywanie biletów i materiałów do sprzedaży,

3. organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłowe i racjonalne funkcjonowanie Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce (rozliczanie dobowe sprzedaży biletów i wydawnictw),

4. dbałość o skuteczne zabezpieczenie mienia związanego ze stanowiskiem pracy w szczególności wartości pieniężnych i rzeczowych,

5. tworzenie i sprzedaż oferty muzeum, pozyskiwanie nowych klientów poprzez wysyłanie ofert, folderów, ulotek itd.

6. stała współpraca ze szkołami, grupami seniorskimi, Uniwersytetami Trzeciego Wieku, biurami turystyki, punktami informacji turystycznej,

7. realizacja celów sprzedażowych,

8. budowanie trwałych relacji z klientami,

9. promowanie świadczonych przez Muzeum usług,

10. budowanie wizerunku Muzeum oraz dbanie o spójność komunikacji zewnętrznej,

11. redakcja tekstów promocyjnych i informacyjnych,

12. współpraca przy redagowaniu treści na stronę internetową Muzeum oraz publikowanie postów na portalach społecznościowych Muzeum,

13. kontakt z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących oferty Muzeum oraz promocji wydarzeń i projektów muzealnych,

14. współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,

15. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze partnerami i sponsorami Muzeum,

16. współpraca z obsługą graficzną i produkcją materiałów promocyjnych,

17. przygotowywanie treści i promocja sklepiku internetowego Muzeum,

18. współpraca z MROT, lokalnymi organizacjami turystycznymi i partnerami turystycznymi w celu promocji oferty muzeum.

5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2. Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

3. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

5. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko „Specjalista do spraw sprzedaży” w terminie do dnia 04 stycznia 2019 godz. 10.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

 

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane ogłoszenia. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
e-mail:odo.muzuem@kancelaria-elaw.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-12-18

Ważne do: 2019-01-15

Muzeum Śląskie w Katowicach zatrudni asystenta ekspozycji Nazwa stanowiska: Asystent ekspozycji Dział: Obsługi Publiczności i Organizacji Imprez Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: AE/DOPiOI/MŚ

Wymagania

Wymagane:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość języków obcych, przede wszystkim angielskiego i/lub niemieckiego;
 • posługiwanie się poprawną polszczyzną;
 • zainteresowanie różnymi dziedzinami sztuki, wydarzeniami kulturalnymi;
 • znajomość standardów obsługi klienta;
 • komunikatywność, uprzejmość, cierpliwość, znajomość savoir vivre;
 • dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność.

Pożądane:

 • znajomość gwary śląskiej lub języka migowego;
 • doświadczenie przewodnickie.

Obowiązki na stanowisku pracy

 • sprawna, miła, profesjonalna obsługa gości Muzeum;
 • dbanie o wizerunek Muzeum.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia;
 • pracę w różnorodnym zespole;
 • możliwość kształcenia;
 • pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: AE/DOPiOI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 19.01.2019 z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na terenie: Koszalin

Data ogłoszenia: 2018-12-15

Ważne do: 2019-01-20

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko kierownicze w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie . STANOWISKO PRACY: Kierownik Oddziału – Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Miejsce pracy: Koszalin Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.
Ogłoszenie: kierownik oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownik oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, preferowane kierunki: historia, muzealnictwo;
• co najmniej 2-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury;
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
• znajomość wybranych zagadnień z prawa pracy
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
• umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym;
• samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
• posiadanie niezbędnej wiedzy z zakresu historii wojskowości i regionu;
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
• mile widziane prawo jazdy kategorii B.3. WARUNKI PRACY:
• miejsce wykonywania pracy: Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, ul. Wojska Polskiego 70, 75-903 Koszalin
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
• czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
• obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.
• rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
• kierowanie bezpośrednio całokształtem działalności Oddziału oraz sprawowanie nadzoru nad zbiorami i majątkiem Oddziału;
• sprawowanie nadzoru nad stanowiskami pracy w zakresie dyscypliny pracy;
• sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Oddziału w zakresie ewidencji czasu pracy pracowników oddziału, harmonogramu dyżurów na ekspozycjach, także związanej z udostępnianiem wystaw i terenów Oddziału;
• sprawowanie opieki merytorycznej nad powierzonymi muzealiami, dbałość o właściwy stan zachowania zbiorów, nadzór nad bezpieczeństwem obiektów i kolekcji;
• nadzór nad działalnością wystawienniczą Oddziału, planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym współpraca z projektantami i wykonawcami;
• współpraca z jednostkami Wojska Polskiego, instytucjami kultury, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o profilu zbieżnym z zadaniami Oddziału;
• odpowiedzialność za powierzone mienie Muzeum i jego właściwe wykorzystanie;
• udział w działaniach promocyjnych Oddziału;
• planowanie i organizowanie wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych;
• organizacja pracy pracowników Oddziału, w tym wnioskowanie w sprawie premii, awansów, nagród, wyróżnień, kar, zmian kadrowych i organizacyjnych
• nadzór nad organizacją harmonogramu dyżurów na wystawach, usług przewodnickich oraz zajęć edukacyjnych;
• organizacja pracy muzealnego punktu sprzedaży biletów, wydawnictw i pamiątek;
• prowadzenie magazynu materiałów biurowych oraz środków higieniczno – sanitarnych;
• nadzór nad utrzymaniem czystości na wystawach, w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych oraz na terenach zarządzanych przez oddział Muzeum;
• administrowanie wszystkimi budynkami i terenami użytkowanymi przez oddział Muzeum, nadzorowanie stanu technicznego budynków i urządzeń; nadzór nad stanem bhp, p.poż i sanitarnym;
• organizacja i nadzór nad realizacją prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych w Muzeum;
• reprezentowanie Muzeum podczas spotkań, konferencji naukowych, pikników historycznych, uroczystości i wydarzeń okolicznościowych, etc.
• pełnienie dyżurów na wystawach;
• terminowe i systematyczne przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum, wynikająca z zakresu obowiązków służbowych;

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. list motywacyjny;
2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6. podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
8. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 na adres: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin,
w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko kierownicze: Kierownik Oddziału Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie

2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego – dokumenty które wpłyną po terminie wskazanym w ofercie nie będą rozpatrywane;
3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 kwietnia 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Edyta Filipek tel. 261-519-467

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konkurs na dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Poszukuje: Prezydent m.st. Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-12-13

Ważne do: 2019-01-03

Szukamy kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, które ma łączyć działania muzealne z działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi przy szerokiej współpracy z wieloma podmiotami, polskimi i zagranicznymi. Miasto Stołeczne Warszawa od 1 sierpnia 2018 roku współprowadzi placówkę razem z Polskim Towarzystwem Chemicznym. Oferty można składać do 3 stycznia 2019 roku. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 lutego 2019 roku. Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum powinna opierać się na założeniach zawartych w załączniku do Zarządzenia nr 1785/2018 z 19-11-2018.
Ogłoszenie: konkurs na dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: konkurs na dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie - poszukuje Prezydent m.st. Warszawy

I. Warunkiem przystąpienia do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie jest spełnienie następujących wymagań:

1. Wymagania formalne:

1) wykształcenie wyższe;
2) minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych, w tym edukacyjnych lub pracy w obszarze kultury;
3) minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektami;
4) spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
5) niekaralność;
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

2. Wymagania merytoryczne:

1) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury i finansów publicznych;
2) znajomość specyfiki pracy w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych działających w obszarze kultury;
3) znajomość metod zarządzania oraz umiejętność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, planowania;
4) znajomość zagadnień związanych z komunikacją i promocją projektów kulturalnych;
5) znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

3. Preferowane kryteria wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:

1) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
2) doświadczenie z zakresu działalności muzealnej;
3) doświadczenie przy realizacji interdyscyplinarnych wydarzeń i projektów kulturalnych;
4) doświadczenie przy realizacji projektów edukacyjnych;
5) przedstawienie opinii lub rekomendacji od osób związanych ze środowiskiem kultury;
6) preferowane wyższe studia magisterskie o kierunku humanistycznym, bądź z zakresu zarządzania;
7) udokumentowane doświadczenie, ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;
8) doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł publicznych
i prywatnych, w tym krajowych i zagranicznych.

II. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie;
2) pisemne opracowanie autorskiej koncepcji programowej i organizacyjnej Muzeum o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4, ze zwróceniem szczególnej uwagi na bieżące warunki finansowe placówki i potencjał rozwojowy (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie DOC, RTF lub PDF);
3) własnoręcznie podpisane CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej oraz adresem
do korespondencji elektronicznej;
4) udokumentowane doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych, pracy
w obszarze kultury i zarządzaniu zespołem lub projektami (kserokopie: świadectw pracy, zaświadczeń, innych umów, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej);
5) kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia
o stopniach naukowych, studiach podyplomowych lub dodatkowych kwalifikacjach;
6) w przypadku spełniania kryteriów preferowanych dokumenty potwierdzające ich spełnienie oraz załączenie opinii i rekomendacji;
7) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty);
8) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był skazany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karne skarbowe;
9) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1458) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;
10) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby postępowania konkursowego;
11) oświadczenie (własnoręcznie podpisany dokument), że po zakończeniu procesu wyłoniony kandydat na stanowisko dyrektora wyraża zgodę na upublicznienie koncepcji programowej i koncepcji organizacyjnej Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

III. M. st. Warszawa, oczekuje, że Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie będzie łączyło działania muzealne z działaniami kulturalnymi i edukacyjnymi przy szerokiej współpracy z wieloma polskimi i zagranicznymi podmiotami. W zamyśle Organizatora ma być to przestrzeń otwarta na odbiorców z wszelkich grup wiekowych i społecznych, z Polski i ze świata, upowszechniającą w przyjazny i nowoczesny sposób wiedzę o życiu, działalności naukowej i dokonaniach Noblistki umieszczając je we współczesnych kontekstach kulturowych i społecznych.

Autorska koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum powinna opierać się na powyższych założeniach. Powinna również wpisywać się w strategiczne dokumenty Miasta Stołecznego Warszawy (ze szczególnym zwróceniem uwagi na program Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020. Założenia oraz Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 2015-2020, Społeczną Strategię Warszawy – strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009-2020, a także Strategię rozwoju Warszawy do 2030 roku), a także być zgodna ze statutem instytucji.

Koncepcja programowa musi zawierać:

 • szczegółowy opis programu działalności Muzeum;
 • plan organizacyjno-finansowy dla instytucji (w tym projekt struktury organizacyjnej, polityki finansowej, modelu zarządzania, etc.);
 • zarys strategii rozwoju instytucji;
 • koncepcję komunikacji Muzeum;
 • plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;
 • plan gospodarowania zbiorami Muzeum oraz utworzenia wystawy głównej i wystaw czasowych;
 • plan współpracy instytucji z innymi podmiotami (zarówno organizacjami pozarządowymi, sektorem prywatnym, jak i m.st. Warszawa).

W przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, jego koncepcja, zgodnie z zapisami ustawy, będzie podstawą do stworzenia załącznika do umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury.

IV. Podpisane oferty wraz z załącznikami oraz spisem wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata należy złożyć osobiście w sekretariacie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, Pl. Bankowy 2, pokój 2322 lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem oraz adresem zwrotnym kandydata na adres:
Biuro Kultury
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
pl. Bankowy 2
00-095 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie – NIE OTWIERAĆ”.

V. Oferty muszą wpłynąć na podany adres do dnia 3 stycznia 2019 r. do godz. 16:00. Dokumenty doręczone po ww terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

VI. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków – do 31 stycznia 2019 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 15 lutego 2019 r.

VII. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie udzielają przedstawiciele Biura Kultury Urzedu m. st. Warszawy, tel. (22) 44-30-335 lub (22) 44-30-355; e-mail: ksliwinska@um.warszawa.pl lub mkamola@um.warszawa.pl.

VIII. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent m.st. Warszawy powoła komisję konkursową oraz ustali tryb jej pracy. Tryb pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie będzie do wglądu
w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Zgłoszenia uczestników zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie.

Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

IX. Oferty, które wpłynęły w terminie nie są zwracane.
O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani pisemnie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

adiunkt ds edukacji

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

Na terenie: Dęblin

Data ogłoszenia: 2018-12-13

Ważne do: 2019-01-14

Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA STANOWISKO ADIUNKTA DS. EDUKACJI
W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE

Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisko
w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ; 08-530 Dęblin.

STANOWISKO PRACY:
Adiunkt ds. edukacji
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika, historia lub animacja kultury
• co najmniej 2-letni staż pracy związanej z działalnością edukacyjną w instytucjach kultury, oświaty lub organizacjach pozarządowych na stanowisku edukatora, instruktora, nauczyciela, itp.
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• wiedza z zakresu historii lotnictwa i wojskowości oraz Dęblina i regionu;
• doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej;
• kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
• samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
• znajomość języka obcego
3. WARUNKI PRACY:
• miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
• zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu;
• czas pracy wynosi 4 godziny na dobę, przeciętnie 20 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
• obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze oraz na terenie ekspozycji.
• rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
• opracowywanie i realizacja działań edukacyjnych i popularyzatorskich
• prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów i wykładów z grupami w różnym wieku
• przygotowywanie scenariuszy lekcji muzealnych oraz działań programowych
• przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
• współpraca z innymi muzeami w kraju i zagranicą w kontekście oferty i wymiany programów edukacyjnych
• współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami popularyzującymi naukę
• opracowywanie wydawnictw i innych materiałów edukacyjnych
• Pomoc przy organizowaniu wystaw i wydarzeń organizowanych przez Muzeum
• nadzór merytoryczny nad ekspozycjami w godzinach otwarcia muzeum
• oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawach
• Dbałość o wizerunek instytucji
5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny;
2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6. podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV
i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
8. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1.)

DOKUMENTY APLIKACYJNE:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. do godz. 15.30 pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko: Adiunkt ds. edukacji”

2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego - nie będą rozpatrywane;
3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 9.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 marca 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Edyta Filipek tel. 261-519-467

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik Działu Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-12-13

Ważne do: 2019-01-15

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kierownika do Działu Sztuki   Nazwa stanowiska: Kierownik Działu, kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: KD/DS/MŚ

Wymagania

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość prawa autorskiego;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
 • umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
 • otwartość na zmiany;
 • umiejętność zarządzania zmianą;
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

 • tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych;
 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;

Obowiązki na stanowisku pracy

 • kuratorska opieka nad wystawami stałymi Działu Sztuki;
 • przygotowywanie wystaw stałych;
 • przygotowywanie wystaw czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
 • kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: KD/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 21.01.2019 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kustosz w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-12-13

Ważne do: 2019-01-15

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kustosza do Działu Sztuki   Nazwa stanowiska: Kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: K/DS/MŚ

Wymagania

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
 • co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
 • autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
 • umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
 • umiejętność organizacji pracy własnej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów;
 • umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
 • prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

 • tytuł doktora nauk humanistycznych;
 • znajomość innych języków obcych;
 • udział w projektach międzynarodowych;
 • doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
 • doświadczenie w pisaniu grantów;

Obowiązki na stanowisku pracy

 • kuratorska opieka nad Galerią malarstwa polskiego 1800-1945;
 • przygotowywanie wystaw stałych;
 • przygotowywanie wystaw czasowych;
 • gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
 • uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
 • prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
 • właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
 • prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
 • inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
 • inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
 • uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
 • kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy

 • stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
 • wysoki standard warunków pracy;
 • szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
 • pracę w największej instytucji kultury Województwa Śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

 • cv
 • list motywacyjny

w terminie do 15 stycznia 2019 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 21.01.2019 z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie
do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik działu wystawienniczego

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2018-12-07

Ważne do: 2019-01-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni KIEROWNIKA DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO
Ogłoszenie: kierownik działu wystawienniczego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownik działu wystawienniczego

Podstawowe obowiązki:

 • nadzór nad działalnością wystawienniczą Państwowego Muzeum na Majdanku,
 • opracowywanie scenariuszy wystaw (opracowanie koncepcji, przygotowanie tekstów, wybór materiałów),
 • planowanie budżetów wystaw oraz nadzór nad ich realizacją, w tym zawieranie umów, współpraca z projektantami i wykonawcami,
 • opieka nad ekspozycjami stałymi Muzeum, dbałość o ich należyty stan i modernizację,
 • koordynacja i nadzór nad pracami wydawniczymi,
 • opracowanie koncepcji i koordynacja współpracy z innymi działami Muzeum w zakresie działań towarzyszących wystawom (lekcje muzealne, warsztaty, spotkania itp.),
 • sporządzanie planów oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, a także prowadzenie dokumentacji Działu.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • praktyczna wiedza z zakresu projektowania wystaw, aranżacji wnętrz, komunikacji wizualnej, wystawiennictwa,
 • znajomość najnowszych trendów w tym obszarze,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (kurator, koordynator wystaw),
 • umiejętność zarządzania zespołem zadaniowym.

 

 

Mile widziane:

 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • zainteresowanie historią II wojny światowej,
 • studia podyplomowe z zakresu wystawiennictwa, muzealnictwa lub kierunków pokrewnych,
 • dorobek w zakresie realizacji i organizacji wystaw muzealnych,
 • znajomość procesu wydawniczego i doświadczenie w nadzorowaniu procesu opracowywania publikacji towarzyszących wystawie.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pakiet świadczeń socjalnych,
 • dodatkowy urlop 14 dni.

 

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu, w terminie do 7 stycznia 2019 r.

 

Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU WYSTAWIENNICZEGO.

 

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11.01.2019 r.

 

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia  1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)

1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;

2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;

3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;

4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami).

5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system