Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

muzealnik

Poszukuje: Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach

Na terenie: Kęty, małopolskie

Data ogłoszenia: 2018-11-20

Ważne do: 2007-12-20

Poszukujemy muzealnikana na pełny etat w ramach umowę o pracę. Praca w naszym zgranym zespole daje możliwość rozwijania swoich możliwości na różnych płaszczyznach - podejmujemy również działania interdyscyplinarne w wielu dziedzinach.

Dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
ogłasza nabór na stanowisko pracy: muzealnik.

Miejsce pracy:
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, Rynek 16, 32-650 Kęty, woj. małopolskie
Wymiar czasu pracy: 1 etat (praca także w wybrane niedziele – 4 godz.)
Zatrudnienie: od 1 stycznia 2019 r.
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku historia.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
6. Wysoka kultura osobista i nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
a. Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.
b. Mile widziana znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym.
c. Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.
d. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
e. Dyspozycyjność.
f. Znajomość ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
1. Nadzór i opieka nad muzealiami.
2. Ewidencjonowanie muzealiów zgodnie z wytycznymi aktów prawnych właściwych w tej kwestii oraz opieka nad ewidencją.
3. Konserwacja zabezpieczająca i doraźna eksponatów.
4. Prowadzenie lekcji i warsztatów muzealnych.
5. Oprowadzanie indywidulane i grupowe po wystawach stałych, czasowych oraz mieście Kęty.
6. Opracowywanie scenariuszy wystaw wraz z ich kompletną dokumentacją i aranżacja wystaw.
7. Opracowywanie scenariuszy lekcji i warsztatów muzealnych.
8. Przygotowywanie oraz pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu spotkań muzealnych.
9. Prowadzenie prac badawczych dotyczących historii Gminy Kęty oraz zbiorów muzeum i opracowywanie naukowe zbiorów,
10. Opracowywanie i udział w przygotowaniu informatorów, folderów i innych materiałów promujących wystawy, zbiory i historię Gminy Kęty.
11. Przygotowanie i wygłaszanie wykładów w ramach działalności naukowej
i edukacyjnej, szkoleniowej i popularyzatorskiej.
12. Inicjowanie i opiniowanie zadań związanych z działalnością merytoryczną muzeum.
13. Współpraca w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania działań muzeum.
14. Współpraca w tworzeniu polityki nabytków i kierunków rozwoju kolekcji muzealnej oraz podejmowanie starań dotyczących pozyskiwania nowych zbiorów w myśl tej polityki.
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska muzealnika (wykształcenie).
4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, niekaralności oraz stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku, podpisane przez kandydata.
5. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
6. Ewentualne kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
7. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach, w celu bieżącej rekrutacji na stanowisko asystenta muzealnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Forma i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Dotyczy naboru na stanowisko muzealnika” w siedzibie Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach , Rynek 16, 32-650 Kęty do dnia 7.12.2018 r. do godziny 15.00.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum. Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zakwalifikowane, po zakończonym naborze będzie można odebrać w sekretariacie Muzeum w ciągu 2 tygodni po zakończeniu naboru.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

bibliotekarz w dziale edukacji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-19

Ważne do: 2018-12-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni BIBLIOTEKARZA W DZIALE EDUKACJI
Ogłoszenie: bibliotekarz w dziale edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: bibliotekarz w dziale edukacji

Opis stanowiska:
- prowadzenie muzealnej biblioteki,
- wyszukiwanie i zakup publikacji zgodnych z profilem instytucji,
- opracowanie księgozbioru i prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych,
- oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistyczne,
- umiejętność organizacji i koordynacji pracy na oferowanym stanowisku,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- studia podyplomowe lub kurs w zakresie bibliotekoznawstwa,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- zainteresowanie historią II wojny światowej,
- doświadczenie w pracy ( w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą.

Oferujemy:
- ciekawą i rozwijającą pracę,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać droga elektroniczną na adres
praca@majdanek.eu w terminie do 7 grudnia 2018 r. Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI. Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11 grudnia 2018 r.

Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami):
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na
stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Poznaiu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-19

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Narodowe w Poznaniu utworzyło nową przestrzeń magazynową dla obiektów o dużej wrażliwości na warunki klimatyczne. Do zadań magazyniera na tym stanowisku będzie należało w pierwszej kolejności zagospodarowanie nowej przestrzeni i relokowanie do niej obiektów z różnych działów Gmachu Głównego MNP przy optymalnym wykorzystaniu przestrzeni nowego magazynu.
Ogłoszenie: kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: kierownik magazynów zbiorów w gmachu głównym MNP – magazynier w Magazynie Obiektów Wrażliwych (MOW)

Równolegle z wprowadzaniem obiektów, magazynier będzie zobligowany do wprowadzenia danych dotyczących lokalizacji obiektów do Muzealnej Bazy Danych a w dalszej kolejności do objęcia systemem MBD całości zbiorów Magazynów Zbiorów w Gmachu GłównymMNP. Jednocześnie magazynier MOW , jako kierownik Magazynu Zbiorów w Gmachu Głównym MNP będzie miał za zadanie koordynować pracę magazynierów, nadzorować ruch wewnętrzny i zewnętrzny obiektów magazynowych MNP, nadzorować prawidłowość prowadzonej dokumentacji, dbać o terminowość w realizacji zadań oraz o harmonijną współpracę z innymi działami muzeum.

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie:

1.ProwadzenieMagazynu Obiektów Wrażliwych,
2.Nadzór nad Magazynem Zbiorów w Gmachu Głównym MNP
3.Zapewnienie bezpieczeństwai optymalnych warunków przechowywania muzealiów , zabezpieczenie muzealiów przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem.
4.Przejęcie odpowiedzialności nad muzealiami przyjętymi do magazynu, prowadzenie pełnej dokumentacji magazynowej, nadzorowanie ruchu obiektów magazynowych
5.Prowadzenie ewidencji również w formie elektronicznej w oparciu o system Muzealnej Bazy Danych
6.Regularny monitoring i raportowanie przełożonym warunków przechowywania zbiorów i stanu muzealiów
7.Przygotowanie obiektów do wypożyczenia w tym pakowanie i oprawa obiektów w oparciu o zalecenia właściwej pracowni konserwatorskiej MNP
8.Udział w inwentaryzacji zbiorów muzealnych
9.Współpraca z pionem Głównego Konserwatora MNP, i innymi działami merytorycznymi, w zakresie opieki nad zbiorami, obsługą kwerend, wykonaniem dokumentacji
(wymiarowanie, znakowanie i fotografowanie zbiorów)

10.Utrzymanie magazynu w należytym stanie sanitarno -porządkowym

Wymagania podstawowe:
-wykształcenie wyższe preferowane kierunki humanistyczne historia sztuki, konserwacja dzieł sztuki, etnografia, kulturoznawstwo, logistyka lub inne związane z podstawową działalnością
muzeum,
-dobra obsługa komputera (pakiet MS Office)
-dobra znajomość języka angielskiego
-umiejętność pracy w zespole,
-pożądane predyspozycje: doświadczenie w organizowaniu i aranżacji przestrzeni, umiejętność planowania i organizacji pracy, doświadczenie logistyczne, systematyczność, terminowość, rzetelność
Wymagania dodatkowe:
-znajomość systemów bazodanowych stosowanych w muzealnictwie,
-znajomość języka francuskiego
-doświadczenie w pracy w muzealnictwie

Oferujemy:
-stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
–pełen etat.

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail:
mnp_kadry@mnp.art.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:
Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Kadr
Al. Marcinkowskiego 9 (wejście od ul. Paderewskiego)
61-745 Poznań
Termin składania zgłoszeń:
30 listopada 2018
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze
mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje
Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji proces
u rekrutacji na stanowisko Asystenta w
dziale Galerii Sztuki Współczesnej MNP, ogłoszenie o pracę nr ..../2018.
Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.
Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w
Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego
w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce „Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych oso

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

młodszy/a bibliotekarz/ka

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-11-16

Ważne do: 2018-12-09

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.” Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014   Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Nr referencyjny: DNA/MB

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:

 

 • inwentaryzowanie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych w alfabecie łacińskim w systemie bibliotecznym;
 • obsługa czytelników biblioteki, w tym: rejestracja nowych czytelników, udostępnianie księgozbioru oraz udzielanie informacji naukowej czytelnikom na temat historii i kultury Żydów polskich w oparciu o własną wiedzę oraz dostępne zasoby instytucji;
 • sporządzanie listy nabytków bibliotecznych z danego miesiąca wraz z ich wyceną;
 • przygotowywanie raz w miesiącu newslettera nt. nowości bibliotecznych;
 • prowadzenie bazy darczyńców oraz wysyłka korespondencji;
 • pomoc przy innych pracach związanych z biblioteką.

 

Wymagania:

 

 • wykształcenie wyższe na poziomie minimum magistra nauk humanistycznych, preferowane kierunki: bibliotekarstwo, historia, judaistyka, hebraistyka, kulturoznawstwo, religioznawstwo;
 • wiedza z zakresu historii i kultury polskich Żydów;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego – poziom min. B2;
 • bardzo dobra znajomość MS Office;
 • pasja i zaangażowanie;
 • sumienność, skrupulatność, terminowość;
 • umiejętność pracy w wyznaczonych terminach;
 • umiejętność organizacji pracy i ustalania priorytetów;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozwinięte umiejętności pracy zespołowej;
 • umiejętności komunikacyjne, łatwość budowania pozytywnych relacji.

 

Mile widziane:

 

 • znajomość języków żydowskich (jidysz, hebrajski);
 • doświadczenie w pracy z systemem bibliotecznym oraz elektronicznym inwentarzem zbiorów bibliotecznych;
 • znajomość regulacji prawnych związanych z działalnością bibliotek, w tym m.in  znajomość aktualnych przepisów dotyczących ewidencjonowania, przechowywania, przenoszenia i konserwacji zbiorów w bibliotekach.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w nowoczesnej instytucji kultury;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

 

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 9.12.2018

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DNA/MB

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

bibliotekarz w dziale edukacji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-11-14

Ważne do: 2018-12-07

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni BIBLIOTEKARZA W DZIALE EDUKACJI

Opis stanowiska:
- prowadzenie muzealnej biblioteki,
- wyszukiwanie i zakup publikacji zgodnych z profilem instytucji,
- opracowanie księgozbioru i prowadzenie ksiąg inwentarzowych
- organizowanie i prowadzenie lekcji muzealnych,
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów edukacyjnych,
- oprowadzanie po stałej ekspozycji i wystawach czasowych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistyczne,
- umiejętność organizacji i koordynacji pracy na oferowanym stanowisku,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista.

Mile widziane:
- studia podyplomowe lub kurs w zakresie bibliotekoznawstwa,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
- zainteresowanie historią II wojny światowej,
- doświadczenie w pracy ( w tym wolontariat, praktyki, staże etc.) w instytucjach kultury zajmujących się upamiętnianiem wydarzeń związanych z II wojną światową w Polsce i za granicą.

Oferujemy:
- ciekawa i rozwijającą pracę,
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać na droga elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 7 grudnia 2018 r.
Prosimy o napisanie w tytule maila REKRUTACJA DO DZIAŁU EDUKACJI
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 11 grudnia 2018 r.
Prosimy dołączyć następującą klauzulę:
Prosimy dołączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami.”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art.24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami):
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

etnograf w Dziale Etnografii

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2018-11-14

Ważne do: 2018-12-10

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje etnografa/kustosza do Działu Etnografii

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Dział Etnografii

Wymiar czasu pracy: cały etat

Wymagania:
• wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek etnologia/etnografia;
• wiedza z etnologii Śląska, przede wszystkim z historii, tradycji i folkloru Górnego Śląska;
• udokumentowane (artykuły, publikacje lub/i działalność społeczna) zainteresowania tematyką śląskoznawczą;
• dobra znajomość etnografii Polski;
• zainteresowanie szeroko pojętą kulturą;
• komunikatywna znajomość języka obcego (preferowany język niemiecki);
• minimum bierna znajomość mowy śląskiej;
• doświadczenie w pracy związanej z muzealnictwem lub instytucjami kultury;
• doświadczenie w realizacji projektów wystawienniczych;
• doświadczenie opracowywania zbiorów;
• swobodne posługiwanie się pakietem Office lub innymi edytorami tekstu i programami porządkującymi bazy danych;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność i samodzielność.

Wymagania dodatkowe:
• ukończone studia podyplomowe z zakresu muzealnictwa;
• dorobek naukowy (publikacje) lub/i popularyzatorski z zakresu etnografii;
• znajomość drugiego języka obcego (język angielski, czeski);
• umiejętności manualne,
• biegła znajomość mowy śląskiej.

Opis stanowiska:
• opracowywanie zbiorów etnograficznych i dokonywanie zapisów w programie służącym do cyfrowego zapisu katalogu naukowego;
• prowadzenie prac badawczych zgodnych z planem naukowo-badawczym realizowanym w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu;
• prowadzenie działalności naukowej (opracowywanie scenariuszy wystaw, aktywny udział w konferencjach, sesjach, projektach naukowych, przygotowywanie tekstów naukowych i popularnonaukowych z prowadzonych badań);
• przygotowywanie i organizowanie wystaw stałych i czasowych oraz popularyzowanie zbiorów, m.in. przez przeprowadzanie kwerend, opracowywanie tekstów do informatorów, katalogów, przewodników i innych publikacji przygotowywanych w Muzeum Górnośląskim;
• prowadzenie działalności dydaktycznej (oprowadzanie po wystawie stałej oraz wystawach czasowych przygotowywanych przez pracowników Działu Etnografii);
• współpraca przy opracowywaniu wniosków i projektów grantowych.

Oferujemy:
• ciekawą i satysfakcjonującą pracę w najbogatszym w zbiory dziale etnograficznym na Górnym Śląsku;
• pracę w prestiżowej instytucji muzealnej województwa śląskiego;
• stabilne warunki zatrudnienia (docelowo umowa na czas nieokreślony);
• zatrudnienie na umowę o pracę;
• stabilne warunki finansowe,
• rozwój zawodowy.

Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 10 grudnia 2018 r. (z dopiskiem „Kadry – etnografia”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Miejsce pracy: Bytom, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom. Liczy się data doręczenia.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

dyrektor muzeum

Poszukuje: Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej

Na terenie: Polski

Data ogłoszenia: 2018-11-13

Ważne do: 2018-12-10

Prezydent Skarżyska ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej. Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 10 grudnia.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:
 
Wymagane kwalifikacje:
1) wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową  Muzeum: historia, muzealnictwo;
2) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury oraz co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
3) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury,
w szczególności muzeów, a także zasad finansowych obowiązujących w tych instytucjach;
4) przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,
 
Inne wymagania:
1) dobry stan zdrowia; pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
2) pełna zdolność do czynności prawnych;
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
4) niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458);
5) Znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury, w tym przede wszystkim:
- ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- ustawy o muzeach,
- ustawy o samorządzie gminnym
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy prawo zamówień publicznych,
- prawa pracy.
 
Wymagane dokumenty:
1) pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu (list motywacyjny),
2) życiorys zawodowy (curriculum vitae) – z opisem przebiegu pracy zawodowej wraz z informacją o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami; dokument powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
3) kwestionariusz osobowy kandydata;
4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy;
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
6) aktualne zaświadczenia lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenia kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458),
10) pisemna koncepcja funkcjonowania Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej (programowa, organizacyjna i finansowa) zawierająca między innymi:
1.sformułowanie misji i celów strategicznych,
2.opis polityki kadrowej,
3. plan gospodarowania środkami finansowymi (w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych),
4. plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych.
11) Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Muzeum  kandydaci mogą uzyskać osobiście w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Słonecznej 90 w godzinach pracy jednostki po uzgodnieniu telefonicznym pod  nr 41 25 20 231.
 
Informacje dodatkowe:
Wymagane dokumenty należy przekazać organizatorowi konkursu do dnia 10 grudnia 2018 r. w jeden z ustalonych sposobów:
 

złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej w godzinach pracy urzędu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej”,

przesłać na adres organizatora konkursu Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysku-Kamiennej.
Oferty, które wpłyną po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane.
Konkurs prowadzony jest w języku polskim.
Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu a planowany termin jego zakończenia ustala się na dzień 10 stycznia 2019 r.
Konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.
O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie i telefonicznie.
Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora Muzeum na podstawie powołania na czas określony nie krótszy niż 3 lata, na warunkach wskazanych przez Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kustosz w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-30

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kustosza do Działu Sztuki Nazwa stanowiska: Kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: K/DS/MŚ

Wymagania:

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
• co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
• umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• umiejętność organizacji pracy własnej;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów;
• umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;
• prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

• tytuł doktora nauk humanistycznych;
• znajomość innych języków obcych;
• udział w projektach międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
• doświadczenie w pisaniu grantów.

Obowiązki na stanowisku pracy:

• kuratorska opieka nad Galerią malarstwa polskiego 1800-1945;
• przygotowywanie wystaw stałych;
• przygotowywanie wystaw czasowych;
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
• uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
• prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 30 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 06.12.2018 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

kierownik Działu Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-30

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Kierownika do Działu Sztuki Nazwa stanowiska: Kierownik Działu, kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: KD/DS/MŚ

Wymagania:

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki;
• dyplom ukończenia studiów podyplomowych związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów lub dorobek zawodowy w zakresie działalności muzealniczej;
• co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• doświadczenie w kierowaniu zespołem;
• bardzo dobra znajomość prawa autorskiego;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych;
• autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych;
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
• umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• umiejętność planowania, wyznaczania priorytetów sobie i podległemu zespołowi pracowników;
• umiejętność budowania relacji z zespołem i podmiotami zewnętrznymi;
• otwartość na zmiany;
• umiejętność zarządzania zmianą;
• prawo jazdy kategorii B.

Pożądane:

• tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych;
• znajomość innych języków obcych;
• udział w projektach międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
• doświadczenie w pisaniu grantów;

Obowiązki na stanowisku pracy:

• kuratorska opieka nad wystawami stałymi Działu Sztuki;
• przygotowywanie wystaw stałych;
• przygotowywanie wystaw czasowych;
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
• realizowanie strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
• nadzór i koordynowanie prac dokumentacyjnych, w szczególności prowadzenie działowych ksiąg inwentarzowych muzealiów, nadzór oraz prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
• planowanie, kierowanie i monitorowanie prac działu oraz odpowiedzialność za całokształt projektów realizowanych przez jego pracowników;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 30 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: KD/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 5.12.2018 z wybranymi

na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

historyk

Poszukuje: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-12-01

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ogłasza nabór na stanowisko: Historyk

Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Stanowisko: Historyk (w Dziale Edukacji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 21.11.2018 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie).
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl.
Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe (historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzeologia/muzealnictwo, dziedzictwo kulturowe, - lub pokrewne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w placówkach oświatowych, instytutach historycznych lub instytucjach kultury);
3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację (znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem);
4. dyspozycyjność;
5. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność pracy
z dziećmi i młodzieżą;
6. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
7. kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie w tworzenie treści programowych Muzeum;
Opis zadań:
1. przygotowywanie ekspertyz naukowych i opinii merytorycznych wspierających działania programowe muzeum (m.in. wystaw, programów naukowych, programów edukacyjno-kulturalnych, wydawnictw) w tym zlecanie w/w czynności na zewnątrz
2. przygotowywanie treści programu naukowego i popularnonaukowego muzeum
3. nawiązywanie kontaktów z instytucjami naukowymi i akademickimi pod kątem rozwijania programu muzeum
4. prowadzenie bazy informacji o wydarzeniach naukowych związanych z działalnością muzeum
5. reprezentowanie muzeum na konferencjach i podczas innych wydarzeń naukowych
6. udział w przygotowaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum,
7. wypowiadanie się w mediach na tematy historyczne
8. prowadzenie zajęć dydaktycznych (muzealnych) dla grup szkolnych i uczestników indywidualnych.
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i historycznych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach
Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

Poszukuje: Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)

Na terenie: Ostrów Mazowiecka

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-12-01

Muzeum Dom Rodziny Pileckich (w organizacji) ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTA DS. PROMOCJI I KONTAKTÓW Z MEDIAMI
Ogłoszenie: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds promocji i kontaktów z mediami

Organizator: Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
(w organizacji)
Nazwa instytucji: Muzeum – Dom Rodziny Pileckich.
Stanowisko: Specjalista ds. promocji i kontaktów z mediami (w Dziale Promocji).
Miejsce wykonywania pracy: Ostrów Mazowiecka.
Termin składania aplikacji: 21.11.2018 r. (termin może ulec zmianie).
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 1 grudnia 2018 r. (termin może ulec zmianie). Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę.
Adres do przesyłania aplikacji na powyższe stanowisko: muzeum@ostrowmaz.pl

Wymagania:
1. wykształcenie wyższe kierunkowe: (dziennikarstwo, komunikacja społeczna, public relations, marketing, zarządzanie, reklama i promocja, reklama cyfrowa z elementami technik multimedialnych i foto-poligraficznych, branding, grafika
i animacja komputerowa, - lub pokrewne);
2. doświadczenie zawodowe (mile widziane doświadczenie w agencjach reklamowych, portalach internetowych, działach promocji w administracji publicznej lub instytucjach kultury);
3. biegła znajomość obsługi MS Office (w tym Power Point) oraz programów graficznych (np. Adobe Photoshop, Corel Draw, Gimp);
4. zmysł estetyczny, wyobraźnia plastyczno-przestrzenna, zdolności manualne;
5. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację
6. rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów) umiejętność pracy w zespole;
7. umiejętność nawiązywania, budowania i utrzymywania relacji z przedstawicielami instytucji naukowych i akademickich;
8. kreatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
Opis zadań:
1. inicjowanie i opieka merytoryczna nad wydarzeniami promocyjnymi w Muzeum –Dom Rodziny Pileckich (spotkania promocyjne, konferencje, rocznice, jubileusze, wystawy, wydarzenia kulturalne i inne).
2. Koordynacja i współpraca z partnerami wydawniczymi (uzyskiwanie
i udzielanie patronatów dot. wydarzeń, wydawnictw, projektów filmowych itp.).
3. praca przy organizacji imprez organizowanych i współorganizowanych przez Muzeum- (koncerty, konferencje, promocje książek, filmów, konkursów itp.)
4. kształtowanie wizerunku Muzeum na zewnątrz oraz dbałość o jego wewnętrzny wizerunek,
5. współpraca z mediami, agencjami reklamowymi, drukarniami, grafikami w zakresie działań promocyjnych, przygotowywanie materiałów graficznych do druku
6. budowanie i utrzymywanie otwartych i efektywnych relacji z mediami lokalnymi i krajowymi (w tym organizacja spotkań z przedstawicielami mediów oraz konferencji prasowych),
7. współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,
8. planowanie i wdrażanie dystrybucji materiałów promocyjnych,
9. opracowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych,
Oferujemy:
1. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w młodym, zaangażowanym, kreatywnym zespole.
2. Pracę w intensywnie rozwijającej się, nowatorskiej, placówce muzealnej - utworzonej staraniem miejscowego samorządu przy współpracy z Ministerstwem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
3. Udział w atrakcyjnych projektach edukacyjnych, kulturalnych i medialnych w tym możliwość realizacji własnych pomysłów.
4. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w szkoleniach, konferencjach
i warsztatach
Wymagane dokumenty:
1. Obligatoryjnie: Życiorys (CV) i List motywacyjny;
2. Fakultatywnie: skany dyplomów potwierdzających wykształcenie, (w tym: kopie dyplomów, certyfikatów, zaświadczeń, potwierdzających ukończenie innych kursów lub szkoleń, referencje).

Procedura rekrutacji:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji.
2 Etap - na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko kandydaci wybrani w ramach I etapu rekrutacji.
Informacje dodatkowe:
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury ofertowej w każdym terminie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.
6. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest: Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: iod@muzeumpileckich.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b) i lit. c) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej
5. W zakresie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek
i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Kontakt:
Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: muzeum@ostrowmaz.pl
Telefon do kontaktu: 792-199-192, w godz. 8.00-16.00 (pn.-pt.).

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

inwentaryzator

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-11-08

Ważne do: 2018-11-20

Muzeum Śląskie poszukuje inwentaryzatora do Działu Inwentaryzacji Nazwa stanowiska: Inwentaryzator Dział: Inwentaryzacji Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: I/DI/MŚ  

Wymagania:

• wykształcenie wyższe kierunkowe;
• co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy w muzeum;
• doskonała znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeów, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów oraz umiejętność ich interpretowania i stosowania;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• bardzo dobra znajomość przepisów związanych z prawem autorskim w tym licencji Creative Commons;
• doświadczenie w koordynowaniu procesów digitalizacji zbiorów;
• znajomość standardów opracowań metadanych;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• bardzo dobra organizacja pracy własnej;
• umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne;
• umiejętność współpracy w dużym zespole;
• otwartość na zmiany;
• prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy:

• sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem i ruchem zbiorów muzealnych;
• przygotowywanie umów i protokołów wypożyczeń muzealiów;
• koordynacja i czynny udział w ruchu muzealiów (użyczenia, wydawanie, odbiór);
• archiwizacja dokumentacji wypożyczeń;
• odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa powierzonej dokumentacji;
• organizowanie i udoskonalanie form dokumentowania zbiorów we współpracy z kierownikami działów merytorycznych, głównym inwentaryzatorem, kierownikiem Pracowni Digitalizacji i Fotografii;
• nadzór nad procedurą przyjmowania depozytów i prowadzenie księgi depozytów;
• współpraca przy inwentaryzacji zbiorów oraz przeprowadzanie okresowych kontroli zbiorów;
• nadzór nad zapisami inwentarza elektronicznego zbiorów, w tym nad dokumentacją wizualną zbiorów w ramach procesu digitalizacji zbiorów;
• współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
• sporządzanie sprawozdań miesięcznych, rocznych dla głównego inwentaryzatora i GUS na podstawie danych źródłowych dotyczących proweniencji zbiorów i ruchu muzealiów;
• realizowanie działań na rzecz odzyskiwania zbiorów utraconych dawnego Muzeum Śląskiego w Katowicach;
• współpraca przy pozyskiwaniu autorskich praw majątkowych do zbiorów muzealnych;
• uczestniczenie w konferencjach, sympozjach oraz pracach grup roboczych;
• nawiązywanie, utrzymywanie kontaktów i współpracy z placówkami naukowymi i muzeami w kraju i zagranicą, Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
• kierowanie samochodem służbowym w ramach podróży służbowych.

Oferujemy:

• Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• Wysoki standard warunków pracy;
• Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• Pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 20 listopada 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: I/DI/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 23.11.2018 r. z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent grafika - fotograf

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-11-07

Ważne do: 2018-11-12

Muzeum Narodowe w Krakowie poszukuje Asystenta Grafika - Fotografa. Poszukujemy osoby kreatywnej, entuzjastycznie nastawionej do pracy i nowych wyzwań, chętnej do podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej i potrafiącej pracować zespołowo.

Opis stanowiska:

·         Obróbka graficzna zdjęć,

·         Zarządzanie bazą zdjęć,

·         Przygotowywanie raportów z wykonywanych zleceń,

·         Wykonywanie zdjęć niektórych obiektów muzealnych,

·         Asystowanie przy głównych sesjach pracowni,

·         Ścisła współpraca z pracownikami działu.

 

Wymagania:

·         Wykształcenie wyższe lub średnie, kierunkowe,

·         Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

·         Bardzo dobra umiejętność obsługi programów: Photoshop, Capture One,

·         Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera na platformie Mac OS,

·         Bardzo dobra znajomość technik oświetleniowych,

·         Wiedza na temat fotografii produktowej,

·         Bardzo dobra organizacja pracy, inicjatywa i zaangażowanie,

·         Umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, sumienność i kreatywność,

·         Umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

·         Komunikatywna znajomość języka  angielskiego.

 

Oferujemy:

·         Zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,

·         Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

·         Możliwość rozwoju zawodowego,

·         Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

·         Życzliwe otoczenie współpracowników,

·         Prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje wraz z portfolio prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie
do 12.11.2018 r. z dopiskiem w tytule „Asystent Grafika - Fotograf”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

referent

Poszukuje: Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-11-02

Ważne do: 2018-11-12

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko referenta. Wymiar zatrudnienia- etat Termin składania dokumentów do 12 listopada 2018 r. Możliwy termin zatrudnienia w instytucji od 1 grudnia 2018 r.

Zakres obowiązków:
• bieżące wsparcie działu księgowości ;
• segregowanie dokumentów pod względem ich rodzaju ;
• wstępna weryfikacja dokumentów księgowych;
• sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym;
• wprowadzanie dokumentów do programu na podstawie dekretu księgowego;
• sporządzanie sprawozdań do GUS-u;
• sporządzanie zestawień finansowych na podstawie zapisów księgowych w programie MS Excel;
• archiwizowanie dowodów księgowych;
• prowadzenie rejestru umów;
• prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania i ich rozliczanie;
• wystawianie faktur;
• doraźne zastępstwo kasjera;
• pomoc w pracach biurowych, obsługa sekretariatu (odbieranie telefonów, przyjmowanie i obsługa gości, obsługa poczty, ksero, fax itp.) .

Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie;
• dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, a w szczególności MS Excel;
• wysoki poziom umiejętności analitycznych;
• rzetelność, dokładność i cierpliwość;
• systematyczność i skrupulatność;
• zaangażowanie w wykonywane obowiązki ;
• komunikatywność;
• dyspozycyjność ;
• odporność na stres;
• umiejętność efektywnej współpracy w zespole, przyjazne nastawienie do turystów i współpracowników
• dobra organizacja czasu pracy.
Wymagania dodatkowe:
• wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i finansów;
• znajomość obowiązujących przepisów prawa finansowego i podatkowego;
• doświadczenie (praca, praktyki lub staże) w dziale księgowości (mile widziany sektor publiczny);
• zainteresowanie rachunkowością, plany związane z pracą w księgowości;
• podstawowa znajomość j. angielskiego (odbieranie telefonów, obsługa gości angielskojęzycznych)

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Dwa etapy naboru:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko referenta, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 12 listopada 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 12 listopada 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko ”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie|

Na terenie: śląsk

Data ogłoszenia: 2018-10-31

Ważne do: 2018-11-30

Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25, ogłasza nabór na stanowisko: konserwator zabytków, w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. udokumentowane uprawnienia,
4. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru,
dodatkowe:
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań,
5. wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki.
II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań
podstawowe zadania:
1. konserwacja i restauracja muzealiów (m.in. metal, szkło, ceramika, materiały
organiczne w tym drewno, obiekty łączone z kilku materiałów),
2. konserwacja i restauracja muzealiów budownictwa drewnianego oraz meblarstwa,
3. konserwacja prewencyjna,
4. wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac,
5. prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych,
6. kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich,
7. przygotowywanie zaleceń konserwatorskich,
8. nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności
nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem,
9. przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych.
mile widziane:
1. znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych i archiwalnych,
2. znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów,
3. szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów jak: metal,
papier, media współczesne,
4. znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów,
5. znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.
III. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest załączony na stronie www.muzeumgpe-chorzow.pl, BIP- zakładka ogłoszenia.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko konserwator" lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.11.2018 r.
Kandydaci spełniające wymogi formalne będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

analityk finansowy

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-10-25

Ważne do: 2018-11-12

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Analityk finansowy.

Opis stanowiska:
• przygotowywanie budżetów projektów, kontrola ich realizacji, analiza odchyleń,
• udział w procesie analizy kosztów,
• monitoring realizacji kosztów, zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i standardami,
• udział w zapewnieniu terminowego procesu zamknięcia miesiąca,
• wsparcie aktywności w zakresie raportowania zarządczego i przygotowywania prognoz,
• przygotowywanie doraźnych raportów, analiz i prezentacji,
• współpraca z obszarami merytorycznymi w zakresie analizy danych i monitoringu budżetów.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (controlling, finanse lub rachunkowość) lub w trakcie studiów,
• doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem,
• wiedza z zakresu rachunkowości i controllingu oraz zasad rozliczania kosztów,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, w szczególności MS Excel,
• umiejętność analizy dużej ilości danych,
• dokładność i precyzyjność,
• komunikatywność,
• umiejętność pracy pod presją czasu; dobra organizacja pracy.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 12.11.2018 r. z dopiskiem w tytule „Analityk finansowy”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

redaktor/ka merytoryczny/a online

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-10-19

Ważne do: 2018-11-04

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.” Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata.
Ogłoszenie: redaktor/ka merytoryczny/a online Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: redaktor/ka merytoryczny/a online

Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Redaktor/ka Merytoryczny/a Online

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DPO/RMO

Opis stanowiska

Podstawowe obowiązki:
• koordynowanie działań portalu Wirtualny Sztetl, w tym m.in. publikowanie nowych tekstów i zdjęć, opisywanie ich metadanymi, dodawanie tłumaczeń i elementów interfejsu portalu;
• przygotowywanie do publikacji opracowań z zakresu historii Żydów polskich, w tym redakcja merytoryczna i techniczna, korekta, opisywanie metadanymi, tworzenie bibliografii;
• weryfikacja merytoryczna i techniczna (za pomocą edytora systemu CMS) już istniejących polsko- i anglojęzycznych treści historycznych;
• samodzielne prowadzenie projektów grantowych, związanych z działaniem portalu Wirtualny Sztetl;
• współpraca z autorami i redaktorami zewnętrznymi oraz firmami świadczącymi usługi tłumaczeniowe, w tym nadzór nad umowami i zamówieniami publicznymi z nimi związanymi;
• tworzenie w terenie dokumentacji opisowej i fotograficznej dziedzictwa żydowskiego na potrzeby portalu Wirtualny Sztetl;
• przygotowywanie i nadzór nad publikacją tekstów okolicznościowych zgodnie z planem wydawniczym portalu Wirtualny Sztetl;
• przygotowywanie wymaganych danych i sprawozdań dot. portalu Wirtualny Sztetl.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe humanistyczne;
• minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, w tym minimum 1 rok jako redaktor;
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, min. B2;
• bardzo dobra znajomość programów MS Office, w szczególności MS Word;
• orientacja w zagadnieniach związanych z historią i geografią ziem wchodzących niegdyś w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów;
• znajomość podstawowych pojęć związanych z kulturą Żydów polskich;
• dobra organizacja pracy;
• samodzielność.
Mile widziane:
• doświadczenie w pracy w systemach CMS;
• podstawowa znajomość zagadnień prawa autorskiego;
• znajomość min. jednego z języków: jidysz, hebrajskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie umożliwiającym korzystanie z literatury;
• doświadczenie turystyczne lub krajoznawcze na obszarze Polski, a także Litwy, Łotwy, Białorusi i Ukrainy;
• umiejętność tworzenia dokumentacji w terenie (pisanie krótkich tekstów, fotografowanie).

Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
• pracę w nowoczesnej instytucji kultury;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 04.11.2018
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DPO/RMO

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

współpracownik działu edukacji – edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-10-18

Ważne do: 2018-11-25

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Współpracownik Działu Edukacji – edukator muzealny. Dział Edukacji Muzeum Narodowego w Krakowie poszukuje osób chętnych do pracy w charakterze edukatora i przewodnika muzealnego w oddziałach MNK (galerie stałe i wystawy czasowe).  
Ogłoszenie: współpracownik działu edukacji – edukator muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: współpracownik działu edukacji – edukator muzealny

Opis stanowiska:

 • prowadzenie lekcji muzealnych,
 • oprowadzanie grup w języku polskim i obcych,
 • aktywne oprowadzanie „Ko-lekcja z klasą”,
 • prowadzenie zajęć edukacyjnych w terenie.

Wymagania:

 • wiedza przynajmniej w jednym z zakresów: historii sztuki, kultury, historii lub archeologii,
 • dyspozycyjność i gotowość do współpracy z MNK przez minimum rok,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • samodzielność, dobra organizacja pracy i terminowość,
 • komunikatywność,
 • elastyczność i umiejętność pracy w stresie,
 • pasja i entuzjazm.

Mile widziane i dodatkowo punktowane:

 • doświadczenie z zakresu edukacji artystycznej/pedagogiki,
 • doświadczenie w pracy edukacyjnej z różnego typu odbiorcą, także osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • znajomość obcego języka na poziomie pozwalającym prowadzić zajęcia/oprowadzać,
 • zdolności manualne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • zatrudnienie na umowę zlecenie na czas określony,
 • możliwość rozwijania kompetencji zawodowych oraz własnych zainteresowań i pasji,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • wstęp na wystawy czasowe.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 25.11.2018 r. z dopiskiem w tytule „Współpracownik Działu Edukacji – edukator muzealny”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

pracownik ds. administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-10-17

Ważne do: 2018-11-09

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracownik ds. administracyjnych. Oferujemy umowę o pracę na okres próbny w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za rozmowy z kontrahentami i sporządzanie dokumentacji dotyczącej wynajmu sal Muzeum Miasta Łodzi. Praca będzie wykonywana również w soboty i niedziele - zgodnie z harmonogramem pracy.  
Ogłoszenie: pracownik ds. administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: pracownik ds. administracyjnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie;
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 • dobra znajomość obsługi komputera (MS Office) i urządzeń biurowych,
 • dobra organizacja pracy własnej i samodzielność w działaniu;
 • skrupulatność i rzetelność w wykonywaniu pracy;
 • wysoka kultura osobista;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • poczucie odpowiedzialności i chęć do pracy;
 • umiejętność odpowiedniego reagowania w trudnych i konfliktowych sprawach międzyludzkich

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci kierunku administracji)
 • doświadczenie w pracy na stanowisku administracyjno-biurowym.

Opis stanowiska pracy:
Do zadań wykonywanych na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie spotkań z klientami, prezentacja obiektu, przygotowywanie ofert wynajmu, finalizowanie współpracy,
 2. Przygotowanie dokumentacji wynajmu pomieszczeń Muzeum zgodnie z obowiązującym Regulaminem Wynajmu Pomieszczeń Muzeum Miasta Łodzi,
 3. Współpraca z wszystkimi Działami Muzeum przy planowaniu i organizacji wydarzeń związanych z działalnością instytucji,
 4. Zapewnienie właściwego oraz terminowego obiegu informacji oraz dokumentów;
 5. Terminowe przygotowanie comiesięcznego kalendarium obejmującego wynajem sal i wydarzenia muzealne;
 6. Planowanie obsługi potrzebnej do zabezpieczenia wydarzenia podczas wynajmu sal w Muzeum Miasta Łodzi, przy współpracy z Kierownikiem Działu Administracyjno-Technicznego;
 7. Organizowanie pracy opiekunów ekspozycji w zakresie opracowywania: bieżącego harmonogramu pracy, planu urlopów, oraz przygotowywania wniosków urlopowych do zatwierdzenia przez Kierownika Działu oraz rozliczanie czasu pracy opiekunów ekspozycji;
 8. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa ekspozycji muzealnych w godzinach ich udostępniania;
 9. Przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik ds. administracyjnych przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 09.11.2018 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie.

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-10-16

Ważne do: 2018-10-31

Procedura naboru: Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy. 1 Etap polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo. 2 Etap rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Wymagania niezbędne:
1.
wykształcenie:

dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.
znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
3.
zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
4.
umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
5.
łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
6.
bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
7.
etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
8.
umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku;
9.
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,  w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi
w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1.
dodatkowa specjalizacja z konserwacji irestauracji dzieł sztuki;
2.
wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby i papieru;
3.
znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
4.
doświadczenie w pracy w muzealnictwie.
5.
Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
a)
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
b)
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form
i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
c)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
d)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10)

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
1.
nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się
muzealia;
2.
nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych
ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów
przekazanych w depozyt do Muzeum;
3.
nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4.
nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
5.
konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a)
przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń;
b)
opracowanie programów konserwatorskich;
c)
sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;
d)
prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
e)
opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
f)
opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
g)
opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
h)
określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania
i udostępniania;
i)
nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
j)
sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty
ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych
obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu
do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;
6.
współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki
w kraju i za granicą;
7.
Dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:

organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych
środków;

współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz
czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;

realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz
materiały do realizacji konserwacji;
8.
znakowanie muzealiów zgodnie z obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi

9.
przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;
10.
udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz
zbiorów bibliotecznych Muzeum;
11.
współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;
12.
współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
13.
pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum
Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez
zleconych;
14.
przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
15.
realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum
lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu
i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

list motywacyjny;

życiorys –cv

powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora
dzieł sztuki przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)”
Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi
ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres
mailowy e.jakuta@muzeumlodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:42 2549013

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny

Poszukuje: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Na terenie: województwo warmińsko-mazurskie

Data ogłoszenia: 2018-10-09

Ważne do: 2018-10-19

Dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie ogłasza nabór na stanowisko ASYSTENTA MUZEALNEGO Miejsce pracy: Interaktywne Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie, Pl. Mickiewicza 43 oraz Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie Wymiar czasu pracy: 1 etat (praca na zmiany, dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, następnie tydzień od wtorku do soboty) Zatrudnienie: od 1 listopada 2018 r.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: historia lub archeologia.
- Obywatelstwo polskie.
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- Wysoka kultura osobista, komunikatywność, łatwosć nawiązywania kontaktów, kreatywność, odpowiedzialność, sumiennośc.

Forma i termin składania ofert:
CV oraz list motywacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: impk@dzialdowo.pl lub dostarczyć do muzeum, ul.Zamkowa 12 - część gotycka (II piętro) do dnia 19.10.2018 r. do godziny 15.00. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 26.10.2018 r.

Działdowo, 01.10.2018 r.
Patryk Kozłowski
Dyrektor Interaktywnego Muzeum Państwa Krzyżackiego w Działdowie

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

pracownik do prac porządkowych

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2018-10-08

Ważne do: 2018-10-15

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje pracownika do prac porządkowych w wymiarze ½ etatu.

Ogłoszenie: pracownik do prac porządkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: pracownik do prac porządkowych

Wymagania:

znajomość środków czystości i umiejętność ich stosowania
dokładność, sumienność, zorganizowanie
zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
wysoka kultura osobista
mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce kultury

Opis stanowiska:

sprzątanie magazynów muzealnych, pomieszczeń socjalnych i toalet oraz biur w budynkach Muzeum
bieżące uzupełnianie materiałów i środków czystości w pomieszczeniach
mycie okien (praca na wysokości do 3 metrów)
inne dodatkowe prace porządkowe

Oferujemy:

stabilne warunki zatrudnienia (zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony; docelowo – umowa na czas nieokreślony)
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert ( CV wraz z danymi kontaktowymi), osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 15.10.2018 roku (z dopiskiem „Kadry”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41–902 Bytom

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami z kręgu zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2018 r., poz. 1000).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

opiekun ekspozycji muzealnych

Poszukuje: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Na terenie: Śląsk

Data ogłoszenia: 2018-10-08

Ważne do: 2018-10-15

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu poszukuje studentów i emerytów na stanowisko opiekunów ekspozycji muzealnych w formie umowy zlecenia.

Wymagania:

otwartość, komunikatywność
zaangażowanie w wykonywaną pracę
umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej
wysoka kultura osobista
mile widziana umiejętność posługiwania się językiem obcym na poziomie komunikatywnym
mile widziane doświadczenie w pracy z klientem, zwiedzającym
ogólna wiedza o Górnym Śląsku
punktualność, dyspozycyjność

Opis stanowiska:

czuwanie nad bezpieczeństwem zbiorów na ekspozycjach
pilnowanie i osobiste monitorowanie przepływu osób na ekspozycjach
obsługa gości zwiedzających ekspozycje
obsługa oraz uczestnictwo w organizowanych wydarzeniach muzealnych (warsztaty, lekcje muzealne, wernisaże, spotkania itp.)
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie ofert (list motywacyjny, CV wraz z danymi kontaktowymi) osobiście (sekretariat) lub pocztą w terminie do 15.10.2018 roku (z dopiskiem „Kadry-wystawy”). Dokumenty przesłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.

Miejsce pracy: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41–902 Bytom.

Muzeum zastrzega sobie prawo do bezpośredniego kontaktowania się z wytypowanymi kandydatami spośród zgłoszonych propozycji.

 

W dokumentach rekrutacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji na dane stanowisko (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. Z 2018 r. Nr 1000).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddz. WMN

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2018-10-05

Ważne do: 2018-10-19

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,  61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: „Asystent/Adiunkt/Kustosz

                                                               w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919” 

                                                              ( decyduje data stempla pocztowego).

                                        

 

Ogłoszenie: asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddz. WMN Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, oddz. WMN

Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku

Naukowe opracowywanie zbiorów ich katalogowanie oraz znakowanie i właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
Organizacja i prowadzenie badań naukowych.
Współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu  z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie  z terenu działania Muzeum.
Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych  wydarzeń z pracy muzeum.
Merytoryczne przygotowanie wystaw organizowanych przez Oddział (opracowywanie koncepcji scenariuszy wystaw, tekstów i innych materiałów do informatorów, katalogów itp.) a także uczestniczenie w realizacji ekspozycji.
Organizowanie i realizowanie różnych form działalności upowszechnieniowej.
Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół: prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe.
Udział w opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności Oddziału.
Pod nieobecność kierownika przyjmowanie i wydawanie lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Oprowadzanie zorganizowanych grup po ekspozycjach. Oddziału.
Współpraca z Rodzinami Powstańców Wielkopolskich, w sprawie oznakowań imiennymi tabliczkami mogił Powstańców Wielkopolskich.
Obsługa kasy fiskalnej i związana z jej wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.
   

Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:

Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne ,historia.
Dobra znajomość tematyki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i II RP oraz okresu germanizacji.
Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office).
Umiejętność obsługi programów graficznych (typu Adobe Photoshop lub corel draw/photopaint), głównie przy obróbce skanowanych – np. zdjęć.
Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
Wysoka kultura osobista.
Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
Umiejętność pracy w zespole.
Dyspozycyjność.
Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.
Punktualność.

 Pożądane:

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.          
Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

 
Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

 
Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

2.  informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej.

3.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołączone do akt personalnych.

5. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

6. Administratorem danych osobowych jest: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości z siedzibą w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr VI, Regon: 000277902, NIP: 778-11-29-909, e-mai e.mielcarek@wmn.poznan.pl

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 , oddz. WMN

Poszukuje: Wielkopolskie muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2018-10-05

Ważne do: 2018-10-19

Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu

Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,  61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: „Asystent/Adiunkt/Kustosz

                                                              Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956”. 

                                                              (decyduje data stempla pocztowego).                                      

                                                    

 

Ogłoszenie: asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 , oddz. WMN Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent/adiunkt/kustosz w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 , oddz. WMN

                                                    

Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku:

 

Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
Organizacja i prowadzenie badań naukowych.
Udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw, dbałość     o ekspozycję stałą; prowadzenie działalności oświatowej.
 Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.
Opracowywanie katalogów, przewodników wystaw  oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum; współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami         i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum.
Nagrywanie (dźwiękowej  lub wizualnej) relacji i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.
 Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych wydarzeń z pracy muzeum.
 Profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym otoczeniu.
 Udzielanie na bieżąco informacji na temat historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
 Udział w organizacji imprez na terenie Muzeum.
 Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe.
 Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.
Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.
 

   Niezbędne:

Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – historia – specjalizacja: historia najnowsza.
Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.
Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.
Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego)
Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
Wysoka kultura osobista.
Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
Umiejętność pracy w zespole.
Dyspozycyjność (praca w weekendy).
Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.
Punktualność. 

Pożądane: 

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Znajomość przepisów archiwalnych.
Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.
Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.
 

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

 
Uwaga: 

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.     

2.  informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej.

3.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który został wyłoniony w procesie rekrutacji, zostają dołaczone do akt personalnych.

5. Dokumenty pozostałych kandydatów są przechowywane przez 2 m-ce, a jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane przez osoby, które je złożyły, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

6. Administratorem danych osobowych jest: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, w Poznaniu, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury pod nr. VI, Regon: 000277902, NIP: 778-11-28-909, e-mai e.mielcarek@wmn.poznan.pl

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny w dziale etnograficznym

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Data ogłoszenia: 2018-10-04

Ważne do: 2018-10-31

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko asystenta muzealnego do  działu etnograficznego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Ogłoszenie: asystent muzealny w dziale etnograficznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny w dziale etnograficznym

1. Wymagania:
• Wykształcenie wyższe, magisterskie z dziedziny etnografii/etnologii,
• Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
• Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
• Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność,
• Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole,

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury
• umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,

2. Charakterystyka prac:
• Prowadzenie badań z zakresu etnografii w szczególności zadań obejmujących obszar badawczy Muzeum,
• Opracowanie naukowe zbiorów muzealnych
• Publikowanie własnych opracowań z zakresu problematyki, etnograficznej/etnologicznej ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badawczego Muzeum,
• Organizacja wystaw muzealnych, sporządzanie scenariuszy, nadzór merytoryczny nad ekspozycjami muzealnymi,
• Reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
• Występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o bieżących ekspozycjach oraz o tematach z zakresu etnografii. Popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
• Przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych, odczytów, prelekcji i innych imprez związanych z profilem działania Muzeum,
• Udział w obsłudze ruchu turystycznego

3. Warunki pracy:
• umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin,
• miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

4. Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny
• Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna:
• Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
• W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
• Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
• Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
• Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31. 10. 2018 r. z adnotacją: „Oferta pracy w dziale etnograficznym”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl
Muzeum informuje, że dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

grafik w dziale marketingu

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-10-03

Ważne do: 2018-10-18

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Grafik w Dziale Marketingu.

Opis stanowiska:

 • tworzenie spójnych kreacji na potrzeby promocji i kampanii reklamowych,
 • tworzenie grafik w oparciu o dostarczone materiały,
 • tworzenie materiałów reklamowych do druku: ulotki, plakaty, broszury, foldery, mapy, zaproszenia, pocztówki, CTL, banery itp.
 • tworzenie grafiki na stronę internetową oraz media społecznościowe,
 • projekty materiałów reklamowych,
 • przygotowanie krótkich filmików i prezentacji w programie PREZI,
 • obróbka kolorystyczna grafik rastrowych (Adobe PS),
 • przygotowanie grafik wektorowych (Adobe Illustrator),
 • przygotowanie i edycja materiałów do druku.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku poparte portfolio,
 • biegłość w obsłudze pakietu Adobe ze szczególnym naciskiem na: Photoshop, Illustrator oraz InDesign,
 • dobra znajomość pakietu Office,
 • podstawowa znajomość HTML/CSS,
 • swobodne poruszanie się w środowisku Windows,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu przygotowywania materiałów graficznych do druku,
 • pasja do projektowania, myślenia kreatywnego oraz poczucia estetyki,
 • zainteresowania aktualnymi trendami związanymi z projektowaniem graficznym,
 • komunikatywność, umiejętność efektywnej pracy w zespole oraz zaangażowanie i inicjatywa w działaniu,
 • dokładność, dbałość o szczegóły w wykonywaniu zadań,
 • dobra organizacja pracy i terminowości,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie projektowania identyfikacji wizualnej,
 • mile widziane doświadczenie na stanowiskach graficzno-technicznych,
 • mile widziana edycja grafiki wektorowej.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 18.10.2018 r. z dopiskiem w tytule „Grafik w Dziale Marketingu”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-10-02

Ważne do: 2018-10-31

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy konserwator dzieł sztuki w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
2. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
3. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
4. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
6. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
7. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
8. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi
w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1. dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
2. wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby
i papieru;
3. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
4. doświadczenie w pracy w muzealnictwie.
5. Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
a) Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
b) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form
i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
c) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
d) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10)

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:
1. nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2. nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych
w depozyt do Muzeum;
3. nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4. nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
5. konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a) przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń;
b) opracowanie programów konserwatorskich;
c) sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;
d) prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
e) opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
f) opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
g) opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
h) określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach
ich przechowywania i udostępniania;
i) nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
j) sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty
ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;
6. współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki
w kraju i za granicą;
7. Dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:
− organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
− współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;
− realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;
8. znakowanie muzealiów zgodnie z obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi;
9. przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich
i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;
10. udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;
11. współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;
12. współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
13. pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;
14. przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
15. realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu
i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora dzieł sztuki przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego
z kandydatów.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE]
nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować
o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi
(91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
3. usunięcia danych,
4. ograniczenia przetwarzania danych,
5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6. przenoszenia danych,
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi,
z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw
w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Kwidzyn

Data ogłoszenia: 2018-10-02

Ważne do: 2018-10-16

Muzeum Zamkowe w Malborku - oddział w Kwidzynie - poszuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych.

Ogłoszenie: specjalista ds. administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. administracyjnych

1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. administracyjnych.
2. Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe O/Kwidzyn
Rodzaj umowy: umowa o pracę

3. Kryteria niezbędne:
a) wykształcenie wyższe I lub II stopnia o kierunku: zarządzanie, ekonomia,
informatyka lub inne specjalności związane z muzealnictwem,
b) znajomość co najmniej jednego języka obcego,
c) co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na takim lub pokrewnym
stanowisku.

4. Kryteria dodatkowe:
c) umiejętności organizacyjne,
d) doświadczenie w pracy w instytucjach kultury – mile widziane

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku spec. ds. administracyjnych obejmuje między innymi:
a) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych Oddziału, w tym
kancelarii i sekretariatu ,
b) bezpośredni nadzór nad pracą pomocy muzealnych oraz pracowników
zatrudnionych na stanowiskach kasjerów,
c) rozliczanie czasu pracy pracowników Oddziału,
d) realizacja zakupów materiałów i drobnych usług,
e) czuwanie nad terminowym wykonywaniem przeglądów technicznych,
f) załatwianie spraw związanych z obsługą p.poż oraz bhp,
g) prowadzenie ewidencji mienia Oddziału,
h) prowadzenie spraw związanych z promocją w mediach elektronicznych
i prasie dot. działalności Oddziału,
i) nadzór na utrzymaniem ładu i porządku na terenie Muzeum,
j) udział w organizacji wystaw oraz w działalności edukacyjnej wg. wskazań
kierownika Oddziału.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) list intencyjny oraz CV z informacją o wykształceniu,
b) przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
c) do wniosku mogą być dołączone opinie i referencje,
d) wypełnione oraz podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Zamkowe w Malborku.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 16.10.2018r. w siedzibie Muzeum Zamkowego w Malborku lub drogą elektroniczną na adres: k.stankiewicz@zamek.malbork.pl
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można pobrać ze strony Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. promocji i informacji

Poszukuje: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Na terenie: wielkopolska

Data ogłoszenia: 2018-10-02

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Poczatków Państwa Polskiego w Gnieźnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. promocji i informacji
Ogłoszenie: specjalista ds. promocji i informacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. promocji i informacji

1. Wymagania formalne:
• wykształcenie średnie z maturą
• doświadczenie w pracy w zakresie reklamy i promocji
• umiejętność redagowania i edycji tekstów („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)
• dobra znajomość języka obcego (preferowany język angielski) w mowie i piśmie
• znajomość obsługi pakietu Office
• umiejętność pracy w zespole
• samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej
• kreatywność
• dyspozycyjność
• komunikatywność

2. Wymagania dodatkowe
• znajomość obsługi podstawowych programów graficznych
• znajomość funkcjonowania środowiska mediów społecznościowych
• znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych
• doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej

3. Zakres obowiązków:
• realizacja przyjętych strategii: rozwoju oraz promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
• współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych
• redakcja tekstów promocyjnych i informacyjnych
• prowadzenie strony internetowej, newslettera Muzeum, koordynacja mediów społecznościowych,
• nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, informatory kulturalne itp.)
• współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych (m.in. przygotowywanie comiesięcznych kalendariów)
• utrzymywanie relacji z innymi podmiotami zewnętrznymi
• opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej
• praca w zespołach projektowych

4. Warunki pracy:
• wymiar czasu pracy: pełen etat
• praca na miejscu oraz terenie
• zatrudnienie: 1 listopada 2018 r.

5. Oferujemy:
• ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury
• stabilne zatrudnienie
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych
• możliwość rozwoju zawodowego

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1)
• kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
• kserokopie świadectw pracy,
• inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7. Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Muzeum lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 15 października 2018 r., do godz. 15.00 pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno w zaklejonych kopertach z adnotacją:
„Oferta kandydata na stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji”

Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest: Grażyna Burzańska t. (61) 425-46-41 w. 208 e-mail: grazyna.burzanska@gmail.com

Kandydaci, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej.

8. Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z ubieganiem się Pana / Pani o pracę jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - siedziba: 62-200 Gniezno, ul. Kostrzewskiego 1.
2. Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
3. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym profilowaniu.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia przez Administratora Danych mojej kandydatury, jako osoby zainteresowanej podjęciem pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
5. Przysługujące uprawnienia:
1) prawo żądania od administratora danych dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo sprostowania (poprawiania) danych,
3) prawo usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, jako administrator danych osobowych,
przechowywał będzie dane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.
7. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO
8. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
9. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 61 426 46 41 w. 208 lub na adres e-mail iod@muzeumgniezno.pl, względnie osobiście w siedzibie Muzeum – pokój „Kadry”

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent dyrektora

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa k/Rzeszowa woj. podkarpackie

Data ogłoszenia: 2018-10-01

Ważne do: 2018-10-31

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej poszukuje do zespołu osoby na stanowisko: Asystent Dyrektora Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Do zadań Asystenta Dyrektora należeć będzie:
- obsługa biura Dyrektora,
- nadzór nad obiegiem dokumentów w biurze Dyrektora,
- zarządzanie kalendarzem i korespondencją Dyrektora,
- organizacja i koordynacja spotkań w tym: zapraszanie i obsługa gości, przygotowywanie sali oraz niezbędnych materiałów,
- obsługa organizacyjna podróży służbowych Dyrektora i pracowników Muzeum,
- udział w podróżach służbowych Dyrektora oraz rozliczanie podróży służbowych,
- przygotowywanie i prowadzenie korespondencji (również w języku angielskim),
- przygotowywanie dokumentów do podpisu, w tym sprawdzanie ich kompletności i zgodności z wewnętrznymi procedurami,
- nadzór nad obiegiem dokumentów i przepływem informacji,
- monitorowanie działań wskazanych przez Dyrektora,
- terminowe zbieranie danych do raportów/sprawozdań z poszczególnych działów organizacyjnych,
przygotowywanie prezentacji,
- sporządzanie sprawozdań, raportów, zestawień w tym redakcja tekstu,
- pośredniczenie w wewnętrznych i zewnętrznych kontaktach interesantów z Dyrektorem Muzeum,
- porządkowanie i archiwizacja dokumentacji,
- współpraca ze Starszym Referentem w zakresie obsługi organizacyjnej, kancelaryjno-biurowej i korespondencyjnej Muzeum.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenie min. średnie, mile widziane ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
- doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta(-ki),
- bardzo dobra znajomość języka angielskiego (min B2) – konieczność komunikacji w tym języku zarówno pisemnej i ustnej,
- dobra znajomość programów pochodzących z pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, PowerPoint, Outlook ), w szczególności Power Point (sporządzanie prezentacji),
- znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
- dyspozycyjności.

 

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność redagowania oraz pisania jasnych, zrozumiałych tekstów,
- kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- myślenie analityczne, staranność, dokładność,
- miłe usposobienie i wysoka kultura osobista,
- motywacja do pracy,
- umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
- konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania.
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
- dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- dobra organizacja własnej pracy.

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Asystent Dyrektora przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Asystent Dyrektora” należy składać do dnia 31.10.2018 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista/specjalistka ds. edukacji i projektów kulturalnych

Poszukuje: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Na terenie: Ostrołęka

Data ogłoszenia: 2018-09-25

Ważne do: 2018-10-12

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji i projektów kulturalnych. Przewidywany termin zatrudnienia: październik-listopad 2018. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
Ogłoszenie: specjalista/specjalistka ds. edukacji i projektów kulturalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista/specjalistka ds. edukacji i projektów kulturalnych

Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, polonistyka, pedagogika)
• znajomość historii XX wieku, w szczególności zagadnień z historii II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego,
• minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie samodzielnego opracowywania i prowadzenia zajęć edukacyjnych.
b. Wymagania dodatkowe:
• gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji,
• umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy, kreatywny i dostosowany do odbiorcy,
• doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, organizowaniu wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
• doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa i historii najnowszej, w szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury,
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
• mile widziane uprawnienia pedagogiczne,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki:
• udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej towarzyszącej ekspozycji stałej i wystawom czasowym, w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży i grup szkolnych,
• tworzenie koncepcji i koordynowanie realizacji projektów i wydarzeń kulturalnych, prowadzenie kalendarza wydarzeń edukacyjnych,
• prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (koncerty, wykłady, projekcje filmów, debaty, spotkania)
• obsługa ruchu turystycznego w Muzeum: oprowadzanie po wystawach, przygotowywanie i prowadzenie lekcji i warsztatów edukacyjnych,
• opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych,
• współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi, grupami rekonstrukcyjnymi oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji,
• planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych,
• wykonywanie i archiwizacja dokumentacji filmowo-fotograficznej z działalności edukacyjnej,
• współpraca w zakresie promocji działalności Muzeum, opracowywanie informacji o prowadzonych wydarzeniach i projektach dla celów promocyjnych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze Muzeum (przy ul. Psarskiego 17 w Ostrołęce) przy komputerze oraz poza Muzeum. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w czasie weekendów.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
- osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem),
- pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka,
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@muzeumzolnierzywykletych.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
• Uprawnione organy publiczne,
• Podmioty dostarczające korespondencję.
6. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• prawa do przenoszenia danych,
• prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 1) lub IOD (pkt. 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista/specjalistka ds. edukacji i wolontariatu

Poszukuje: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Na terenie: Ostrołęka

Data ogłoszenia: 2018-09-25

Ważne do: 2018-10-12

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. edukacji i wolontariatu. Przewidywany termin zatrudnienia: październik-listopad 2018. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
Ogłoszenie: specjalista/specjalistka ds. edukacji i wolontariatu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista/specjalistka ds. edukacji i wolontariatu

Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, politologia, kulturoznawstwo, animacja kultury)
• znajomość historii XX wieku, w szczególności zagadnień z historii II wojny światowej i podziemia antykomunistycznego,
• minimum roczne doświadczenie zawodowe w zakresie pracy z odbiorcą w muzeum, innej instytucji kultury lub placówce oświatowej, w szczególności w działaniach skierowanych do osób dorosłych.
b. Wymagania dodatkowe:
• gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji,
• wiedza dotycząca rynku turystycznego i działalności instytucji kultury w regionie i kraju,
• doświadczenie w pracy z wolontariuszami,
• doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa i historii najnowszej,
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
• mile widziane uprawnienia pedagogiczne,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki:
• udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej towarzyszącej ekspozycji stałej i wystawom czasowym, w szczególności skierowanej do młodzieży, dorosłych i seniorów,
• obsługa ruchu turystycznego w Muzeum: oprowadzanie po wystawach, przygotowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych, wykładów, spotkań,
• rekrutacja, integracja i utrzymywanie stałych relacji z wolontariuszami
• koordynacja działań wolontariuszy i sprawowanie bieżącego nadzoru nad ich pracą,
• przygotowywanie porozumień o współpracy, wydawanie zaświadczeń wolontariuszom,
• organizacja warsztatów i szkoleń dla wolontariuszy i nauczycieli,
• współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, uczelniami, środowiskiem nauczycielskim oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze edukacji i wolontariatu,
• opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych,
• wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych,
• planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych, materiałów plastycznych i edukacyjnych,
• współpraca w zakresie promocji działalności Muzeum, opracowywanie informacji o prowadzonych wydarzeniach i projektach dla celów promocyjnych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze Muzeum (przy ul. Psarskiego 17 w Ostrołęce) przy komputerze oraz poza Muzeum. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w czasie weekendów.
Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
- osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem),
- pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka,
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@muzeumzolnierzywykletych.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
• Uprawnione organy publiczne,
• Podmioty dostarczające korespondencję.
6. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• prawa do przenoszenia danych,
• prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 1) lub IOD (pkt. 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista/specjalistka ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji)

Na terenie: Ostrołęka

Data ogłoszenia: 2018-09-25

Ważne do: 2018-10-12

Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) poszukuje osoby na stanowisko Specjalisty/Specjalistki ds. promocji i marketingu. Przewidywany termin zatrudnienia: październik-listopad 2018. Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę.
Ogłoszenie: specjalista/specjalistka ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista/specjalistka ds. promocji i marketingu

Wymagania w stosunku do kandydatów:
a. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe - preferowane kierunki humanistyczne, w szczególności: zarządzanie w kulturze, marketing i PR, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka lub pokrewne,
• umiejętność sprawnego redagowania i edycji tekstów (tzw. „lekkie pióro”),
• znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2,
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
• znajomość obsługi mediów społecznościowych,
• łatwość i swoboda w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista.
b. Wymagania dodatkowe:
• zainteresowanie historią i dziedzictwem,
• doświadczenie w prowadzeniu profilu i promocji instytucji lub marki w mediach społecznościowych,
• mile widziane umiejętności plastyczne i graficzne, obsługa programów graficznych,
• mile widziane prawo jazdy kat. B.

Podstawowe obowiązki:
• budowanie wizerunku Muzeum oraz dbanie o spójność komunikacji zewnętrznej,
• redakcja tekstów promocyjnych i informacyjnych,
• współpraca przy redagowaniu treści na stronę internetową Muzeum oraz zarządzanie profilami Muzeum na portalach społecznościowych,
• kontakt z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących Muzeum oraz promocji wydarzeń i projektów muzealnych,
• współpraca w zakresie przygotowywania wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,
• nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów ze sponsorami i partnerami Muzeum,
• koordynacja działań związanych z obsługą graficzną, produkcją i dystrybucją materiałów promocyjnych;
• przygotowywanie treści i promocja sklepu internetowego Muzeum.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze Muzeum (przy ul. Psarskiego 17 w Ostrołęce) przy komputerze oraz poza Muzeum. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w czasie weekendów.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. list motywacyjny,
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia.

Sposób i miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
- osobiście – w biurze Muzeum przy ul. Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka (budynek Żłobka Miejskiego, parter, na prawo za głównym wejściem),
- pocztą tradycyjną na adres: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji),
Psarskiego 17, 07-410 Ostrołęka,
- pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.
Wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie BIP Muzeum.

Bardzo prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji przez: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka”.

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna, nieudzielenie zgody spowoduje nieuwzględnienie danych osobowych w procesie rekrutacyjnym.

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych (ADO) jest: Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce (w organizacji) z siedzibą przy ul. Traugutta 19, 07-410 Ostrołęka, e-mail: sekretariat@muzeumzolnierzywykletych.pl.
2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) możesz skontaktować się pod adresem e-mail: odo@muzeumzolnierzywykletych.pl lub korespondencyjnie na adres ADO (pkt 1).
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, czyli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:
• Uprawnione organy publiczne,
• Podmioty dostarczające korespondencję.
6. Dane zostaną zniszczone niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji. Jeżeli została zawarta odrębna zgoda na dalsze wykorzystanie informacji uzyskanych w procesie rekrutacji, usunięcie nastąpi po wskazanym okresie.
7. Informujemy o przysługującym Panu/Pani prawie do:
• dostępu do treści swoich danych oraz prawa ich sprostowania,
• usunięcia,
• ograniczenia przetwarzania,
• prawa do przenoszenia danych,
• prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z ADO (pkt 1) lub IOD (pkt. 2).
8. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt/kustosz

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2018-09-21

Ważne do: 2018-09-28

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Termin składania aplikacji:  do 28.09.2018 r. Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  do uzgodnienia Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,  61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: „Asystent/Adiunkt/Kustosz „.    

Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku

Naukowe opracowywanie zbiorów ich katalogowanie oraz znakowanie i właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
Organizacja i prowadzenie badań naukowych.
Współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum.
Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych  wydarzeń z pracy muzeum.
Merytoryczne przygotowanie wystaw organizowanych przez Oddział (opracowywanie koncepcji scenariuszy wystaw, tekstów i innych materiałów do informatorów, katalogów itp.) a także uczestniczenie w realizacji ekspozycji.
Organizowanie i realizowanie różnych form działalności upowszechnieniowej.
Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół: prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe.
Udział w opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności Oddziału.
Pod nieobecność kierownika przyjmowanie i wydawanie lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Oprowadzanie zorganizowanych grup po ekspozycjach. Oddziału.
Współpraca z Rodzinami Powstańców Wielkopolskich, w sprawie oznakowań  imiennymi tabliczkami mogił Powstańców Wielkopolskich.
Obsługa kasy fiskalnej i związana z jej wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.
  

Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:

Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne ,historia.

Dobra znajomość tematyki Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 i II RP oraz okresu germanizacji.
Znajomość języka angielskiego – poziom B2.                                                                                            Umiejętność obsługi programów graficznych (typu Adobe Photoshop lub corel draw/photopaint przy obróbce skanowanych - np. zdjęć.
Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office)
Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
Wysoka kultura osobista.
Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
Umiejętność pracy w zespole.
Dyspozycyjność.
Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.
Punktualność.

Pożądane:

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej.

3.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. marketingu i promocji w mediach elektronicznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-09-19

Ważne do: 2018-09-28

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko Specjalista ds. marketingu i promocji w mediach elektronicznych.  
Ogłoszenie: specjalista ds. marketingu i promocji w mediach elektronicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. marketingu i promocji w mediach elektronicznych

Opis stanowiska:

 • udział w przygotowaniu i realizacji działań reklamowych w Internecie,
 • autoryzacja i dbanie o aktualność publikowanych materiałów reklamowych,
 • kontrola budżetu reklamowego oraz rozliczanie planów wykorzystania mediów dla poszczególnych kampanii reklamowych,
 • stałe poszukiwanie nowych rozwiązań na rynku reklamy internetowej,
 • współpraca z pracownikami innych działów,
 • bieżąca aktualizacja i redakcja newsów, wydarzeń i artykułów w serwisie internetowym MNK praca w CMS,
 • dbałość o część graficzną strony mnk.pl (w tym podstawowa edycja zdjęć),
 • zarządzanie angielską wersją strony mnk.pl,
 • zarządzanie landingpage’ami prowadzonymi przez muzeum (czapski.mnk.pl, digitalizacja.mnk.pl),
 • nadzór nad mobilną wersją strony mnk.pl,
 • newsletter – opracowanie i przygotowywanie koncepcji całości oraz wysyłka,
 • opieka nad muzealnym blogiem „Brzuch Muzeum” (współpraca z pracownikami w kwestii pozyskiwania treści na blog oraz ich redakcja, przygotowywanie autorskich tekstów i fotogalerii).

Wymagania:

 • doświadczenie we współpracy z agencjami i podwykonawcami specjalizującymi się w komunikacji marketingowej w Internecie oraz prowadzeniu działań sprzedażowych online,
 • znajomość narzędzi reklamowych (w szczególności Google, Facebook, RTB, sieci afiliacyjne) pozwalających realizować powierzone obowiązki,
 • swobodne posługiwanie się pakietem Office ze szczególnym uwzględnieniem Microsoft Excel oraz Google Analytics i DCM,
 • umiejętność planowania i prowadzenia działań w oparciu o dane liczbowe oraz myślenie analityczne,
 • rzetelności i dokładności oraz bardzo dobrej organizacji pracy własnej,
 • mile widziane: umiejętność budowania strategii działań online oraz praktyczna znajomość Google Tag Manager.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 28.09.2018 r. z dopiskiem w tytule „Specjalista ds. marketingu i promocji w mediach elektronicznych”.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt/kustosz

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2018-09-18

Ważne do: 2018-09-28

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919  Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu Termin składania aplikacji:  do 28.09.2018 r. Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  do uzgodnienia Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12,  61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: „Asystent/Adiunkt/Kustosz „.    

 

 

Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku

Naukowe opracowywanie zbiorów ich katalogowanie oraz znakowanie i właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
Organizacja i prowadzenie badań naukowych.
Współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie  z terenu działania Muzeum.
Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych  wydarzeń z pracy muzeum.
Merytoryczne przygotowanie wystaw organizowanych przez Oddział (opracowywanie koncepcji scenariuszy wystaw, tekstów i innych materiałów do informatorów, katalogów itp.) a także uczestniczenie w realizacji ekspozycji.
Organizowanie i realizowanie różnych form działalności upowszechnieniowej.
Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół: prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe.
Udział w opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z działalności Oddziału.
Pod nieobecność kierownika przyjmowanie i wydawanie lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Oprowadzanie zorganizowanych grup po ekspozycjach. Oddziału.
Współpraca z Rodzinami Powstańców Wielkopolskich, w sprawie oznakowań imiennymi tabliczkami mogił Powstańców Wielkopolskich.
Obsługa kasy fiskalnej i związana z jej wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.
Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:

Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne ,historia.
Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office)
Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
Wysoka kultura osobista.
Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
Umiejętność pracy w zespole.
Dyspozycyjność.
Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.
Punktualność.
Pożądane:

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
Umiejętność pisania i redagowania tekstów.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Uwaga:

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej.

3.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

radca prawny

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-09-14

Ważne do: 2015-10-20

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko Radcy Prawnego. Wymiar zatrudnienia: 0,1 etatu Termin składania dokumentów: do 15 października 2018 r. Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 1 listopada 2018 r.  

Zakres obowiązków:
1) Wykonywanie zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi;
2) Weryfikowanie, opiniowanie i zatwierdzanie projektów umów zawieranych przez Muzeum;
3) Opiniowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych wydawanych przez Dyrektora;
4) Przygotowywanie pism procesowych;
5) Udzielanie informacji prawnych pracownikom Muzeum dotyczących spraw związanych z działalnością Muzeum.

Wymagania niezbędne:
• wykształcenie: wyższe prawnicze, uprawnienia Radcy Prawnego;
• znajomość przepisów;
• wysokie umiejętności interpersonalne ;
• umiejętność dobrej organizacji pracy;
• umiejętność pracy pod presją czasu;
Oferujemy:
• umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury
Rekrutacja
Dwa etapy:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Radcy Prawnego, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2 016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.

Dokumentację należy złożyć w terminie do 15 października 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 15 października 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Dotyczy naboru pracownika”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik, telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy. Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie ramanowskie)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-09-14

Ważne do: 2018-09-24

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie ramanowskie).
Ogłoszenie: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie ramanowskie) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie ramanowskie)

Zakres obowiązków:

· wykonywanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, ze szczególnym zastosowaniem następujących technik:
- spektroskopia i mikroskopia ramanowska, szczególnie z zastosowaniem metody obrazowania ramanowskiego,

- dalszy rozwój mikroskopii ramanowskiej w obszarze badań nad dziedzictwem,

- mikroskopia optyczna,

- mikroskopia elektronowa,

- inne pokrewne techniki,

· interpretowanie wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,

· dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,

· opracowanie artykułów naukowych, raportów i sprawozdań.

 

Oczekujemy:

· wykształcenie wyższe (chemia lub fizyka; doktorat będzie dodatkowym atutem),

· znajomość technik spektroskopowych i mikroskopowych,

· doświadczenie w prezentacji badań naukowych na konferencjach lub szerokiej publiczności,

· bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),

· umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),

· samodzielność, etyka i dobra organizacja pracy,

· wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia,

· konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty,

· wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,

· chęć rozwoju swoich umiejętności i poszerzenia kwalifikacji,

· chęć pracy w zespole.

 

Oferujemy:

· zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,

· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

· możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,

· możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

· prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 24.09.2018r. z dopiskiem w tytule

„Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie ramanowskie)”.

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie hiperspektralne)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-09-14

Ważne do: 2018-09-24

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie hiperspektralne).  
Ogłoszenie: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie hiperspektralne) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie hiperspektralne)

Zakres obowiązków:
• wykonywanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, ze szczególnym zastosowaniem następujących technik:
- obrazowanie hiperspektralne (VIS-NIR, SWIR),
- dalszy rozwój technik hiperspektralnych w obszarze badań nad dziedzictwem,
- spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF), zwłaszcza w obszarze badań nad obrazowaniem przy pomocy Macro-XRF,
- mikroskopia optyczna,
- mikroskopia elektronowa,
- inne pokrewne techniki,
• interpretowanie wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,
• dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,
• opracowanie artykułów naukowych, raportów i sprawozdań.

Oczekujemy:
• wykształcenie wyższe (chemia lub fizyka; doktorat będzie dodatkowym atutem),
• znajomość technik spektroskopowych i mikroskopowych,
• doświadczenie w prezentacji badań naukowych na konferencjach lub szerokiej publiczności,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
• umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
• samodzielność, etyka i dobra organizacja pracy,
• wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia,
• konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty,
• wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
• chęć rozwoju swoich umiejętności i poszerzenia kwalifikacji,
• chęć pracy w zespole.

Oferujemy:
• zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• prywatną opiekę medyczną.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 24.09.2018r. z dopiskiem w tytule
„Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych (obrazowanie hiperspektralne)”

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.
Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent w Oddziale Stacja Radegast

Poszukuje: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-09-13

Ważne do: 2018-09-21

Oferta pracy stanowisko : Asystent w Oddziale Stacja Radegast
Ogłoszenie: asystent w Oddziale Stacja Radegast Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent w Oddziale Stacja Radegast

Wymagania:
- wykształcenie wyższe humanistycznych lub w trakcie ostatnich lat studiów,
- biegła znajomość języka obcego, preferowany język angielski,
- kreatywność w dziedzinie działań edukacyjnych i animacyjnych,
- łatwość nawiązywania kontaktów z dużymi grupami publiczności,
- umiejętność organizacji i koordynacji prac w zespole,
- praktyczna znajomość obsługi programów typu Office,
- podstawowe umiejętności biurowe,
- wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
- rozwój zawodowy,
- pracę przy ciekawych projektach naukowych i edukacyjnych w gronie doświadczonych historyków i muzealników.

Obowiązki:
- organizowanie i prowadzenie projektów edukacyjnych w formie lekcji muzealnych,
dni studyjnych, warsztatów historycznych i seminariów dla uczniów, studentów
i dorosłych z Polski i zagranicy
- przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla uczestników projektów
edukacyjnych oraz nauczycieli zainteresowanych edukacją historyczną w miejscach
pamięci,
- opracowywanie konspektów zajęć edukacyjnych,
- inicjowanie i organizowanie współpracy z instytucjami kultury i szkołami oraz
popularyzowanie działalności edukacyjnej Muzeum w środowiskach
nauczycielskich,
- udział w seminariach, warsztatach i konferencjach dotyczących problematyki
muzealnej, w szczególności edukacji historycznej w kraju i za granicą,
- udział w obsłudze ruchu zwiedzających, oprowadzanie po stałej ekspozycji
i wystawach czasowych,
- pełnienie dyżurów merytorycznych w dni powszednie oraz weekendy i święta.

Mile widziane referencje !!!!

Poświadczone podpisem dokumenty (CV i list motywacyjny), w zamkniętej kopercie z dopiskiem „REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”, prosimy składać osobiście w sekretariacie Muzeum, lub przysłać drogą elektroniczną skany dokumentów, na adres kadry@muzeumtradycji.pl (w tytule maila „REKRUTACJA DO ODDZIAŁU STACJA RADEGAST”), w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r. włącznie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 24 września 2018r. Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym czasie.
Muzeum Tradycji Niepodległościowych zastrzega sobie prawo do niewyłonienia kandydata oraz prawo do wyłącznej interpretacji powyższego ogłoszenia.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-09-12

Ważne do: 2018-09-24

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych.
Ogłoszenie: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych, ze szczególnym uwzględnieniem spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF), zwłaszcza w obszarze badań nad obrazowaniem przy pomocy Macro-XRF oraz full-field XRF, a także innych metod obrazowania spektralnego,
 • dalszy rozwój techniki full-field XRF bazującej na detektorze typu GEM,
 • interpretowanie wyników pod kątem techniki i technologii obiektów zabytkowych,
 • dokumentowanie i archiwizowanie wykonanych pomiarów oraz ich analiza,
 • opracowanie artykułów naukowych, raportów i sprawozdań,
 • współpraca z innymi jednostkami naukowymi.

Oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe (fizyk lub kierunek pokrewny; doktorat będzie dodatkowym atutem),
 • znajomość technik spektroskopowych i mikroskopowych,
 • doświadczenie w prezentacji badań naukowych na konferencjach lub szerokiej publiczności,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel),
 • samodzielność, etyka i dobra organizacja pracy,
 • wysoko rozwinięta umiejętność analitycznego myślenia,
 • konsekwencja w realizacji celów oraz zorientowanie na efekty,
 • wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • chęć rozwoju swoich umiejętności i poszerzenia kwalifikacji,
 • chęć pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość udziału w ciekawych inwestycjach,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: hr@mnk.pl w terminie do 24.09.2018 r. z dopiskiem w tytule:

Specjalista w zakresie badań fizyko-chemicznych obiektów zabytkowych

 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie (kontakt: Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, tel.0-12 43 35 620, email: dyrekcja@mnk.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 0-12 43 35 707 (adresem email: ppietras@mnk.pl).

Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.

Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani  również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, 30-062 Kraków, Al. 3 Maja 1na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent/adiunkt

Poszukuje: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2018-09-11

Ważne do: 2028-09-20

Asystent/adiunkt Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956,  Oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Poznań, ul. Św. Marcin 80/82 Termin składania aplikacji:  do 28.09.2018 r. Planowany termin zatrudnienia w instytucji:  do uzgodnienia Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę  1/1 etatu Adres do przesłania aplikacji: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, z napisem na kopercie „ Nabór na stanowisko: „Asystent/adiunkt „.    

 

Cele i zadania wykonywane na danym stanowisku:

 

Naukowe opracowywanie zbiorów, ich katalogowanie oraz właściwe przechowywanie wg. zasad obowiązujących w Muzeum.
Organizacja i prowadzenie badań naukowych.
Udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw , dbałość    o ekspozycję stałą; prowadzenie działalności oświatowej.
Udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych.
Opracowywanie katalogów, przewodników wystaw  oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum; współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami  i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum.
Nagrywanie (dźwiękowej  lub wizualnej) relacji i wspomnień uczestników wydarzeń historycznych.
Dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych wydarzeń z pracy muzeum.
Profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym otoczeniu.
Udzielanie na bieżąco informacji na temat historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
Udział w organizacji imprez na terenie Muzeum.
Prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje, warsztaty, lekcje muzealne, wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum oraz lekcje terenowe.
Przyjmowanie pod nieobecność Kierownika lub na jego polecenie muzealiów, zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Sporządzanie informacji do sprawozdań, planów półrocznych i rocznych Oddziału.
Obsługa kasy fiskalnej i związana z wykonywaniem tej czynności, odpowiedzialność finansowa.
Dbałość o estetykę stanowiska pracy.
Wymagania stawiane przed kandydatem:

Niezbędne:

Wykształcenie wyższe – studia humanistyczne – historia – specjalizacja: historia najnowsza.
Znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej, a w szczególności Poznańskiego Czerwca 1956.
Znajomość języka angielskiego – poziom B2.
Znajomość ustawy o muzeach z 21 listopada 1996 r., deklaracji ICOM oraz przepisów pokrewnych.
Biegła obsługa komputera (pakiet MS-Office, oraz programu graficznego)
Zdolności komunikacyjne i interpersonalne (otwartość, empatia).
Wysoka kultura osobista.
Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami.
Umiejętność pracy pod presją czasu i w stresie.
Umiejętność pracy w zespole.
Dyspozycyjność (praca w weekendy).
Otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań.
Zainteresowanie  szeroko pojętą kulturą.
Punktualność.
Pożądane:

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Znajomość przepisów archiwalnych.
Obsługa programów Adobe PhotoShop, Corel Draw.
Dobra znajomość techniki i narzędzi komunikacji.
Umiejętność pisania i redagowania testów, dobra znajomość polszczyzny.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny - własnoręcznie podpisany,
życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.
kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie,
kserokopie świadectw pracy
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Uwaga:

 

1.  Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

2.  informujemy, że nie przyjmujemy aplikacji w wersji elektronicznej.

3.  Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-09-11

Ważne do: 2018-09-28

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy Konserwator dzieł sztuki w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;
 2. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel;
 3. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
 4. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 5. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
 6. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 7. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 8. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymiw konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

 1. dodatkowa specjalizacja z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;
 2. wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby i papieru;
 3. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
 4. doświadczenie w pracy w muzealnictwie.
 5. Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, formi sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10)

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 1. nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
 2. nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum;
 3. nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
 4. nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
 5. konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
 • przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw i wypożyczeń;
 • opracowanie programów konserwatorskich;
 • sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;
 • prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem;
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych;
 • opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych;
 • określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach
 • ich przechowywania i udostępniania;
 • nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;
 • sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;6. współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju i za granicą;
  7. Dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:
 • organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
 • współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków;
 • realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski oraz materiały do realizacji konserwacji;8. znakowanie muzealiów zgodnie z obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi;
  9. przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;
  10. udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;
  11. współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;
  12. współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
  13. pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;
  14. przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
  15. realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora dzieł sztuki przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 28.09.2018 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
5. Nazwa stanowiska pracy będzie zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodnie z art. 32c pkt. 1-5 ustawy o muzeach

Informacja dotycząca gromadzonych przez Muzeum Miasta Łodzi danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. usunięcia danych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw
  w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: ŁÓDŹ

Data ogłoszenia: 2018-09-11

Ważne do: 2018-09-28

Muzeum Miasta Łodzi ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska pracy - asystenta muzealnego w Dziale Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów w pełnym wymiarze czasu pracy

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów, preferowany kierunek: Historia lub Historia Sztuki;
 2. Znajomość pakietu MS Office;
 3. Zaangażowanie w wykonywaną pracę; obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, komunikatywność, dyspozycyjność;
 4. Umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 5. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
 6. Bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 7. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 8. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
 9. Ogólna wiedza o Łodzi - m.in. znajomość historii miasta oraz zabytków i ważnych dla dziedzictwa kulturowego miejsc.

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

 1. Dodatkowy dyplom na kierunku związanym z zadaniami wykonywanymi przez Dział Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów;
 2. Doświadczenie w pracy w muzealnictwie;
 3. Znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
 4. Znajomość programów do podstawowej obróbki zdjęć: Photoshop, Corel, GIMP;
 5. Znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2018 r. poz. 720);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. 2014 poz. 1240);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2187 oraz Dz. U. z 2018 poz. 10)

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 1. praca w systemie do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet ”, w tym m.in.: zakładanie kart dla nowo nabytych obiektów, wprowadzanie danych o akcesji, uzupełnianie kart o fotografie i informacje związane z ruchem muzealiów;
 2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych (m.in. rejestru numerów ewidencyjnych, księgi depozytów);
 3. prowadzenie magazynów muzealiów, w tym prowadzenie kartoteki magazynowej oraz dbałość o właściwe odkładanie obiektów w magazynach (zgodnie z ustalonym porządkiem);
 4. prowadzenie dokumentacji związanej z zewnętrznym i wewnętrznym ruchem muzealiów (umowy użyczenia, depozytowe, protokoły zdawczo-odbiorcze, protokoły przyjęcia, wydania obiektów z magazynów itp.);
 5. współpraca przy przygotowywaniu umów na zakup oraz darowizny muzealiów;
 6. prowadzenie rejestrów dokumentacji w Dziale Zbiorów, Dokumentacji i Ochrony Muzealiów – umów, protokołów itp.;
 7. prowadzenie kwerend;
 8. udzielanie informacji o zbiorach Muzeum Miasta Łodzi;
 9. udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełniej inwentaryzacji zbiorów muzealnych i bibliotecznych;
 10. udział w sporządzaniu sprawozdawczości dotyczącej zbiorów muzealnych;
 11. udział w pracach Komisji Zakupów oraz Szacunkowej Muzealiów oraz sporządzanie protokołów z jej obrad;
 12. współpraca przy pakowaniu muzealiów i ich bezpiecznym transporcie w przestrzeni Muzeum oraz poza siedzibę,
 13. współpraca przy znakowaniu muzealiów;
 14. współpraca z innymi działami Muzeum przy organizacji wystaw stałych i czasowych oraz w zakresie realizacji innych zadań i projektów muzealnych;
 15. współpraca z muzealną pracownią konserwatorską oraz pracownią fotograficzną;
 16. współpraca przy procesie digitalizacji muzealnych zbiorów;
 17. pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;
 18. przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
 19. realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych muzeum.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta muzealnego przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl do dnia 28.09.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego
z kandydatów.

Informacja o kluczowych aspektach dotyczących gromadzenia przez Muzeum danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi (91-065) przy ul. Ogrodowej 15.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 4. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 5. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum
8. W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista/ka ds. PR

Poszukuje: Muzeum Śląskie w Katowicach

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2018-09-11

Ważne do: 2018-08-30

Dział Dział Promocji Miejsce pracy Katowice

Wymagania

Wykształcenie wyższe, mile widziane kierunkowe (PR, marketing, dziennikarstwo) lub z obszaru kulturoznawstwa i filologii;
Znajomość oferty kulturalnej Województwa Śląskiego;
Umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych;
Doświadczenie w prowadzeniu stron internetowych, obsługa systemów CMS;
Praktyczna znajomość narzędzi promocji i public relations;
Bardzo dobra znajomość j. angielskiego;
Doskonała organizacja pracy, samodzielność i zaangażowanie w wykonywane zadania;
Kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
Zainteresowanie kulturą i sztuką oraz historią regionu;
Radzenie sobie z presją czasu i stresem, asertywność.

Obowiązki na stanowisku pracy

Tworzenie tekstów informacyjnych (gromadzenie materiałów przy współpracy działów koordynujących projekty, redakcja, uzyskiwanie akceptacji, tworzenie pakietów informacyjnych) – teksty internetowe, druki, katalogi, wywiady, artykuły, informacje prasowe, inne;
Koordynacja realizacji projektów graficznych dla druków i komunikacji elektronicznej (w tym archiwizacja) oraz prowadzenie umowy przetargowej na druki;
Koordynacja pracy zewnętrznych fotografów;
Koordynacja produkcji filmów promocyjnych;
Wsparcie przy realizacji zgłoszeń do konkursów i nagród;
Obsługa Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z działami merytorycznie wytwarzającymi treści;
Wsparcie przy produkcji gadżetów (propozycje, prowadzenie i rozliczanie umów, współpraca z wykonawcami);
Koordynacja umów partnerskich i barterowych w zakresie działań promocyjnych;
Koordynacja wydarzeń i projektów promocyjnych (np. konferencje prasowe, współprace międzyinstytucjonalne).

Oferujemy · Stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;· Wysoki standard warunków pracy;

· Szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;

· Pracę w największej instytucji kultury w województwie śląskim;

· Możliwość udziału w ciekawych projektach.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

cv
list motywacyjny

w terminie do 30 września 2018 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym
w tytule wiadomości znakiem referencyjnym : SPR/DP/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 5 października 2018 r. z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach
ul. T. Dobrowolskiego 1.

Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

zastępca dyrektora ds administracyjnych

Poszukuje: Muzeum Sił Powietrznych W Dęblinie

Na terenie: Dęblin

Data ogłoszenia: 2018-09-10

Ważne do: 2018-10-31

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO W MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE Dyrektor Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie ogłasza otwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko w Muzeum Sił Powietrznych, ul. Lotników Polskich 1. ; 08-530 Dęblin. STANOWISKO PRACY: Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie Miejsce pracy: Dęblin Poszukujemy dynamicznego, samodzielnego i zmotywowanego do pracy pracownika, który weźmie czynny udział w rozwoju Muzeum Sił Powietrznych – państwowej instytucji kultury odpowiedzialnej za gromadzenie, ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kultury i historii polskiego lotnictwa wojskowego.  
Ogłoszenie: zastępca dyrektora ds administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: zastępca dyrektora ds administracyjnych

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
• obywatelstwo polskie;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• nieposzlakowana opinia;
• wykształcenie wyższe drugiego stopnia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie zarządzania, administracji lub logistyki.
• co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w publicznych instytucjach kultury ze szczególnym uwzględnieniem muzeów;
• znajomość przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych
w zakresie:
 ustawy o muzeach,
 ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami,
 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
 ustawy o finansach publicznych,
 ustawy Prawo zamówień publicznych;
• biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna);
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku.
2. WYMAGANIA DODATKOWE:
• wysoko rozwinięte umiejętności społeczne – komunikatywność, jasność formułowania myśli, inicjatywa, dynamika w działaniu;
• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;
• kreatywność, obowiązkowość i zaangażowanie;
• umiejętność interpretacji przepisów prawa z zastosowaniem w praktyce;
• umiejętność kierowania zespołem i podejmowania decyzji;
• samodzielność organizacji pracy, dokładność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• wysoka kultura osobista;
• dyspozycyjność ze względu na charakter pracy instytucji kultury;
• biegła znajomość języka angielskiego;
• prawo jazdy kategorii B.
3. WARUNKI PRACY:
• miejsce wykonywania pracy: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin;
• zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu;
• czas pracy wynosi 8 godzin na dobę, przeciętnie 40 godzinna norma tygodniowa czasu pracy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w godzinach od 8.00 do 16.00;
• obsługa urządzeń informatycznych, praca w biurze;
• rodzaj umowy o pracę: na okres próbny, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony.
4. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
• koordynowanie i nadzorowanie prawidłowej, terminowej i zgodnej z prawem realizacji zadań należących do Działu Administracji;
• kierowanie prawidłową, oszczędną i celową gospodarką środkami rzeczowymi Muzeum, inicjowanie i opracowywanie systemów kontroli wszystkich aspektów działań Muzeum pod względem efektywności, gospodarności i zgodności z prawem.
• nadzór nad ewidencjonowaniem, inwentaryzacją magazynowaniem i konserwacją muzealiów.
• nadzór nad zadaniami z zakresu infrastruktury, organizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwentaryzacyjnych;
• nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją planów ochrony obiektów, planów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych.
• sporządzanie rocznych i perspektywicznych planów modernizacji i inwestycji dotyczących budynków i wyposażenia technicznego Muzeum;
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów akt wewnętrznych oraz innych dokumentów;
• zatwierdzanie dokumentów finansowych i księgowych do wysokości planu budżetowego na działania Działu Administracji.
• pozyskiwanie funduszy ze środków zewnętrznych oraz koordynowanie zadań wynikających z obowiązków narzuconych przez zawarte umowy.
• nadzór nad przygotowaniem i realizacją sprawozdań na potrzeby własne, organizatora oraz instytucji zewnętrznych;
• współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego i instytucjami publicznymi;
• prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej;
• dbanie o dobre imię instytucji;
• organizowanie i kierowanie całokształtem prac podległych pracowników, w tym przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy;
• wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z charakteru zajmowanego stanowiska;
• zastępowanie Dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
• reprezentowanie instytucji na zewnątrz.
5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. list motywacyjny;
2. życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem) lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie
o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko;
4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
6. podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV i liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach;
8. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie (do 31.12.2019 r.) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie;
9. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych (załącznik nr 1- do pobrania na stronie: www.muzeumsp.pl)

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji 7 i 8 mogą być złożone w następujący sposób:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. administracyjnych.

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie do 31.12.2019 r.

......................................................
Podpis kandydata do pracy
DOKUMENTY APLIKACYJNE:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w siedzibie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie lub doręczone listownie w terminie do dnia 31 października 2018 r. do godz. 15.00 pod adresem: Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na wolne kierownicze stanowisko: Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych
w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie”.;

2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu
do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie), w przypadku dokumentów składanych poczta decyduję data stempla pocztowego - nie będą rozpatrywane;
3. Przesłane dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi;
4. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
5. Muzeum zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia procesu naboru bez podania przyczyny.

Otwarcie ofert nastąpi w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1
w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 10.00.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko można się zapoznać w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1.

Proponowany termin zatrudnienia 01 lutego 2019 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum Sił Powietrznych oraz na tablicy informacyjnej w głównej siedzibie Muzeum, niezwłocznie po przeprowadzonym naborze.

Osoba do kontaktu po stronie Muzeum – Edyta Filipek tel. 261-519-467, www.muzeumsp.pl

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator Muzealny

Poszukuje: Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-09-07

Ważne do: 2018-09-30

Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko pracownika działu edukacji – edukator muzealny.  

Określenie stanowiska:
- edukator muzealny

Wymiar etatu:
1 etat (40 godz. tygodniowo) – umowa o pracę

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
• obywatelstwo polskie,
• wykształcenie wyższe (humanistyczne),
• ugruntowana wiedza na temat ekspozycji muzealnych znajdujących się Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie,
• biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego,
• znajomość obsługi komputera,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,
• nieposzlakowana opinia,
• predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność do pracy popołudniami i w weekendy.

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy edukacyjnej w instytucjach kultury,
• praca (staż, wolontariat) w muzeum,
• ukończenie szkolenia na przewodnika muzealnego,
• znajomość innych języków obcych w stopniu komunikatywnym,
• umiejętność i znajomość chemicznej pracy laboratoryjnej,
• umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,
• umiejętności plastyczne.

Zakres podstawowych obowiązków:
• opracowywanie oferty edukacyjnej,
• prowadzenie zajęć muzealnych dla grup szkolnych, uczestników indywidualnych i rodzin,
• oprowadzanie zwiedzających po wystawie,
• pomoc przy opracowaniu i przygotowaniu wystaw czasowych, wydarzeń kulturalnych i cyklicznych popularyzujących wiedzę na temat życia Marii Skłodowskiej-Curie.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV,
• podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,
• kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska,
• kopie dokumentów potwierdzających odpowiedni staż pracy,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
• oświadczenie własne o niekaralności pod rygorem odpowiedzialności z art. 233 kk.,
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Forma i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 30 września 2018 do godziny 16.00 na adres :
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Freta 16, 00-227 Warszawa

lub skany wymaganych dokumentów na adres e-mail:kustosz-msc@ptchem.pl

Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:
• Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.muzeum-msc.pl.
• Planowane zatrudnienie od 15 października 2018 roku.
• Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie przekraczający 12 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i doświadczenia zawodowego pracownika.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
ul. Freta 16, 00-227 Warszawa.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw należy kontaktować się z pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1).

3) Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie przepisów prawa – art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz wyrażonej zgody, gdy zakres danych przekracza przepisy prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, ale nie zostały wybrane będą odesłane wraz z informacją o wynikach rekrutacji.

6) Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakres danych osobowych wynikający z przepisów prawa jest obligatoryjny.

8) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

 

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-08-30

Ważne do: 2018-09-10

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko adiunkta.
Termin składania dokumentów: do 10 września 2018 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 15 września 2018 r.

Zakres obowiązków:
• inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie gromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;
• zabezpieczanie muzealiów, w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych, oraz opieka nad kolekcjami i zabytkami ruchomymi spoza Muzeum, wpisanymi na wniosek ich właściciela do rejestru zabytków;
• organizacja i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych ;
• udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw , dbałość o ekspozycję stałą; prowadzenie działalności oświatowej;
• udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
• opracowywanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań wykopaliskowych i ekspedycji oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;
• współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum;
• dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych wydarzeń z pracy muzeum
• profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym otoczeniu;
• udzielanie na bieżąco informacji na temat historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
• udział w organizacji imprez na terenie Muzeum;
• prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje , wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum , szkół lub zabytków;
• opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań
obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie: historia sztuki, historia
• obsługa komputera: MS Office
•wysoka kultura osobista;
• rzetelność, otwartość w kontaktach międzyludzkich;
• samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne;
Wymagania dodatkowe:
• zainteresowanie historią i kulturą regionu;
•znajomość historii i zabytków regionu;
• znajomość języków obcych.
Oferujemy:
• umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury

Dwa etapy:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko adiunkta, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 10 września 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 10 września 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko adiunkta”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownicy

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-08-30

Ważne do: 2018-10-20

Oferty pracy

1. Pracownik merytoryczny w Dziale Edukacji i Promocji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku -ogłoszenie

2. Pracownik ds. obsługi w Dziale Kadr i Administracji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - ogłoszenie

3. Pracownicy ds. obsługi w Dziale Kadr i Administracji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - ogłoszenie

4. Pracownik merytoryczny w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - ogłoszenie

5. Adiunkt w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku - Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach - ogloszenie

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dozorca

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-08-30

Ważne do: 2018-09-06

Dyrektor Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

DOZORCA

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Do podstawowych obowiązków pracownika dozoru należy:

 1. dokonywanie kontroli i obchodów obiektu Muzeum w celu sprawdzenia stanu zabezpieczeń mechanicznych i elektronicznych (okna, drzwi, świetliki, kamery, czujki, itp),
 2. sygnalizowanie o zauważonych usterkach w działaniu systemów sygnalizacji alarmowej, telewizji przemysłowej CCTV, łączności oraz urządzeń grzewczych i elektrycznych,
 3. prowadzenie stałego dozoru sygnałów przesyłanych z kamer TVU, systemów alarmowych i innych urządzeń elektronicznych, oraz reagowanie na te sygnały,
 4. przeciwdziałanie kradzieżom z włamaniem, niszczeniu lub uszkadzaniu mienia objętego ochroną,
 5. wzywanie osób do opuszczenia terenu, obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do przebywania na terenie albo stwierdzenia zakłócania porządku,
 6. koordynowanie działań w przypadku interwencji służb zewnętrznych (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe ) poprzez wskazywanie dróg ewakuacyjnych lub bezpośredniego wskazywania dróg do miejsc zdarzeń oraz przekazywanie posiadanych informacji o zaistniałym zdarzeniu,
 7. prowadzenie książki służby dozorowej i innej dokumentacji
 8. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń Muzeum
 9. wykonywanie stałych prac porządkowych w sali ekspozycyjnej, pomieszczeniach biurowych, oraz sanitarnych budynku Muzeum,
 10. wykonywanie stałych prac porządkowych w bezpośrednim otoczeniu budynku Muzeum,
 11. przestrzeganie zasad należytego zachowania się oraz dbałość o wygląd,
 12. obsługa kasy fiskalnej, programu sprzedażowego, wystawianie faktur,
 13. prowadzenie ewidencji ilości osób zwiedzających,
 14. prowadzenie ewidencji gości oraz pracowników serwisu,
 15. wysoka kultura osobista przy obsłudze klienta indywidualnego i grupowego,
 16. przeciwdziałanie próbom dewastacji czy przejawom marnotrawstwa lub niedbalstwa,
 17. przestrzeganie przepisów p/poż,
 18. przestrzeganie dyscypliny pracy,

 

 • Od kandydata oczekujemy:

znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

– dobrej obsługi komputera

– mile widziana znajomość obsługi drukarki fiskalnej

 

 • Pożądane cechy kandydata:

– wysoka kultura osobista

– odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

 • Oferujemy :

– umowę o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego

– pracę w ambitnym zespole

– możliwość rozwoju zawodowego


CV prosimy przesyłać na adres:  sekretariat@muzeumulmow.pl, do dnia 06.09.2017 r.

tel. kont. 17 224 10 15

 Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Dozorcy przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Świętokrzyskie

Data ogłoszenia: 2018-08-29

Ważne do: 2018-09-14

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje etnologa/etnografa/antropologa kultury (preferowane), historyka sztuki, do pracy w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Ogłoszenie: Praca w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Praca w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje etnologa/etnografa/antropologa kultury (preferowane), historyka sztuki, do pracy w Dziale Badań Etnograficznych Muzeum Wsi Kieleckiej - Park Etnograficzny w Tokarni

Ogólne warunki.
Wymiar pracy: cały etat. Umowa na czas określony, 1 zmiana
1. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa (preferowane), historia sztuki,
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym,
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
- rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków,
- podejmowanie wyzwań,
- pozytywne nastawienie do realizowanych projektów,
- umiejętność pracy przy wielu zadaniach w jednym czasie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,
- umiejętność pracy zarówno samodzielnej jaki i pracy w zespole.
2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
- umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
- wysoka kultura osobista,
- mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
- mile widziana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MONA,
- mile widziane prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
- sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
- opracowywanie dokumentacji naukowej zbiorów,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- organizacja wystaw muzealnych- stałych i czasowych, (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa),
- popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
- merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych,
- udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.
4. Wymagane dokumenty:
- podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
- list motywacyjny
- kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
- podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
- podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
- podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Wsi Kieleckiej zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji”

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście, elektronicznie lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce, z dopiskiem na kopercie: „DBE- rekrutacja”, w terminie do dnia 14.09.2018 r. do godz. 15:00.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie.
Decyduje data wpływu dokumentów, a nie data stempla pocztowego.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia w/w naboru bez podania przyczyny. W przypadku braku odpowiedniego kandydata Muzeum zastrzega sobie przedłużenie terminu naboru.
Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 wew. 112, k. 505 048 163
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego

Poszukuje: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-08-29

Ważne do: 2018-10-20

Muzeum Pomorza Środkowego w Slupsku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - Pracownik merytoryczny w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego.

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego

Kandydat w zależności od kwalifikacji i stażu pracy zostanie zatrudniony na jednym z wymienionych stanowisk: asystent muzealny, adiunkt muzealny, kustosz, starszy kustosz, kustosz dyplomowany.

Ilość etatów - 1

Miejsce pracy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Biały Spichlerz, ul. Szarych Szeregów

1. Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe magisterskie – historia sztuki

2. Wymagania dodatkowe

• szczególne zainteresowanie i znajomość twórczości S.I.Witkiewicza
• znajomość działań merytorycznych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
• wysoka kultura osobista
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
• dyspozycyjność
• umiejętność pracy w zespole
• umiejętność komunikacji interpersonalnej
• umiejętność obsługi programów komputerowych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Zadania główne
• opieka nad zbiorami, gromadzenie muzealiów (dzieł sztuki i archiwaliów)
• opracowywanie zbiorów zgodnie z wymogami obowiązującymi w muzealnictwie
• organizowanie wystaw czasowych, wydarzeń itp. związanych z życiem i twórczością S.I.Witkiewicza
• przygotowywanie wniosków o granty na działalność merytoryczną
• opracowywanie publikacji naukowych, popularno-naukowych i popularyzatorskich związanych z Witkacym, zwłaszcza ze słupską kolekcją
• organizacja międzynarodowych sesji witkacowskich
• współpraca z instytucjami i placówkami zajmującymi się twórczością S.I.Witkiewicza
2) Zadania pomocnicze
• pełnienie dyżurów merytorycznych z obowiązkiem oprowadzania wycieczek po wystawach muzealnych,
• przygotowanie i prowadzenie wykładów z historii sztuki, lekcji muzealnych oraz warsztatów,
• współpraca z działami merytorycznymi w przygotowywaniu programów edukacyjnych.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny oraz CV,
b) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg obowiązującego wzoru,
c) kserokopie świadectw pracy z roku kalendarzowego, w którym kandydat ubiega się o zatrudnienie, fakultatywnie świadectwa pracy z poprzednich lat,
d) oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, (fakultatywnie – suplement do dyplomu/dyplomów, temat pracy magisterskiej, licencjackiej, tematy prac seminaryjnych), fakultatywnie pozostałe dyplomy i świadectwa,
f) fakultatywnie kursy, szkolenia i inne zaświadczenia,
g) fakultatywnie referencje,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 20 października. godz. 12:30. pod adresem Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 76 – 200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Pracowni ds. Kolekcji Witkacego w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” lub skany wymaganych dokumentów na adres e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl z w/w dopiskiem w temacie wiadomości.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie www.muzeum.slupsk.pl (BIP). Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (59) 842 40 81/82.

Ogłoszenie zamieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz na stronie internetowej www.muzeum.slupsk. w Biuletynie Informacji Publicznej.

----

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016), dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk.

2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw należy kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym u Administratora na adres e-mail: iod@muzeum.slupsk.pl oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1).

3) Dane osobowe Kandydata przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie przepisów prawa – art. 22(1) Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz wyrażonej zgody, gdy zakres danych przekracza przepisy prawa - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, ale nie zostały wybrane będą odesłane wraz z informacją o wynikach rekrutacji.

6) Kandydatom przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (gdy dane są nieprawidłowe) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych osobowych.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zakres  danych osobowych wynikający z przepisów prawa jest obligatoryjny.

8) Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Konsekwencją wycofania się ze zgody jest brak możliwości dalszego przetwarzania danych, co wiąże się z odrzucaniem/usunięciem aplikacji.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. komunikacji i promocji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-08-23

Ważne do: 2018-09-05

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU zatrudni REFERENTA DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI
Ogłoszenie: Referent ds. komunikacji i promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. komunikacji i promocji

Opis stanowiska:
Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
- budowanie wizerunku instytucji w sieci
- tworzenie treści na strony internetowe oraz do materiałów promocyjnych i informacyjnych
- aktualizowanie strony internetowej Muzeum oraz prowadzenie działań w obszarze social media
- realizację działań promujących działalność Muzeum
- organizowanie działań marketingowych
- koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych
- współpracę z mediami i zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności
- ścisłą współpracę z pozostałymi działami instytucji na wszystkich etapach planowania i realizacji poszczególnych projektów i wydarzeń

Wymagania:
- wykształcenie wyższe
- praktyczna znajomość kanałów komunikacji social media
- minimum rok doświadczenia w administrowaniu stronami w mediach społecznościowych
- bardzo dobra umiejętność tworzenia i redakcji tekstów
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
- samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, również pod presją czasu
- kreatywność, komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole
- inicjatywa w działaniu i samodzielność

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury
- znajomość programów graficznych i do montażu filmów

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 05.09.2018 r.
Prosimy o wpisanie w tytule maila REKRUTACJA DO SEKCJI DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 07.09.2018 r.
Prosimy załączyć następującą klauzulę: „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogrodnik

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-08-23

Ważne do: 2018-08-28

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Warszawa) poszukuje współpracownika do Działu Ogrodowego na stanowsko: Ogrodnik.

OPIS STANOWISKA (podstawowe obowiązki):

 • bieżąca pielęgnacja roślin sezonowych, krzewów, drzew (podlewanie, przycinanie, sadzenie, przesadzanie);
 • pielęgnacja trawników (koszenie, grabienie, podlewanie, nawożenie);
 • bieżąca pielęgnacja rabat, klombów i kwietników (sadzenie, czyszczenie roślin, podlewanie, nawożenie);
 • dbanie o nawierzchnię dróg parkowych (zamiatanie, grabienie, porządkowanie przy użyciu sprzętu elektrycznego).

WYMAGANIA:

 • podstawowa znajomość gatunków i wymagań pielęgnacyjnych roślin ozdobnych, krzewów i drzew;
 • umiejętność obsługi narzędzi i sprzętów ogrodniczych;
 • brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy fizycznej;
 • dodatkowymi atutami będą: udokumentowane doświadczenie w pracy przy pielęgnacji historycznego ogrodu lub parku, a także wykształcenie ogrodnicze.

OCZEKIWANIA:

 • wysoka kultura osobista;
 • bardzo dobra organizacja pracy;
 • komunikatywność;
 • rzetelność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność przekazywania wiedzy;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • elastyczność.

OFERUJEMY:

 • umowę cywilno-prawną (z możliwością przedłużenia na rok 2019 i lata kolejne);
 • pracę w doświadczonym zespole;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez pracę na terenie zabytkowego założenia ogrodowego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających:

 • CV (załącznik w postaci referencji z poprzedniego miejsca pracy będzie dodatkowym atutem);
 • list motywacyjny.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 28 sierpnia 2018 r. drogą elektroniczną na adres: ogrody@muzeum-wilanow.pl, w tytule mejla podając: Ogrodnik – praca

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator papieru

Poszukuje: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2018-08-21

Ważne do: 2018-09-28

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu poszukuje konserwatora dzieł sztuki. Preferowana specjalizacja: konserwator papieru

Podstawowe zadania:
• konserwacja i restauracja muzealiów
• konserwacja prewencyjna
• wykonywanie dokumentacji do prowadzonych prac
• prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych
• kontrola stanów zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
• przygotowywanie zaleceń konserwatorskich
• nadzór konserwatorski nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem
• przygotowywanie wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki,
• staranność, zaangażowanie,
• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
• dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie, doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach rzemiosła artystycznego i militariach
• znajomość języka obcego.

Oferujemy:
• umowę o pracę;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole
• możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikację w formie CV oraz listu motywacyjnego proszę kierować na adres: konserwacja@mnzp.pl w terminie do 28.09.2018 r.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (kontakt: pl.płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl, tel.16 679 30 00, email: sekretariat@mnzp.pl).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 16 679 30 00 (adresem email: sekretariat@mnzp.pl).
Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl.płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, pl.płk. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Informatyk

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-08-10

Ważne do: 2018-08-24

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko informatyka.
Wymiar zatrudnienia: 0,25 etatu
Termin składania dokumentów: do 24 sierpnia 2018 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 1 września 2018 r.

 

Zakres obowiązków:
1) administrowanie sieciami komputerowymi LAN i WLAN;
2) przegląd , konserwacja i bieżąca naprawa systemów, w tym sieci informatycznej;
3) monitorowanie i zgłaszanie usterek urządzeń sieciowych, serwerów, plików i wydruku;
4) tworzenie i modyfikacja kont użytkowników w systemach informatycznych Muzeum;
5 )nadawanie uprawnień użytkownikom;
6) zapewnienie dostępu do internetu i poczty elektronicznej;
7 )zarządzanie działaniem pocztowej skrzynki podawczej;
8) prowadzenie i nadzorowanie strony internetowej Muzeum;
9) prowadzenie i nadzorowanie strony Biuletynu Informacji Publicznej;
10) stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych
przed ujawnieniem;
11) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej przed niepowołanym dostępem z
sieci zewnętrznej;
12) sprawdzanie kopii awaryjnych wykonanych przez użytkowników pod kątem dalszej ich
przydatności do odtwarzania danych w przypadku awarii systemu, nadzór nad
tworzeniem kopii zapasowych baz danych przez użytkowników;
13) współpraca z Działem Dokumentacji i Zbiorów w zakresie systemów informatycznych
potrzebnych do prowadzenia digitalizacji zbiorów, w szczególności programu do
ewidencji i zarządzania zbiorami w zakresie przetwarzania oraz elektronicznego katalogu
zbiorów udostępnianego za pośrednictwem internetu;
14) wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych.

Wymagania niezbędne:
• Ukończone studia wyższe o profilu informatycznym ,
• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację oraz czytanie i pisanie dokumentacji technicznej,
• Zdolności analityczne,
• Wiedza w zakresie budowy i administracji sieciami komputerowymi ,
• Bardzo dobra organizacja pracy,
• Samodzielność i kreatywność,
• Wysoka kultura osobista,
• Dyspozycyjność.

Oferujemy:
• umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury

Rekrutacja
Dwa etapy:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko informatyka, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 24 sierpnia 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść:„ Nabór na stanowisko informatyka”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17. Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kustosz

Poszukuje: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie

Na terenie: województwo mazowieckie

Data ogłoszenia: 2018-08-10

Ważne do: 2018-08-24

Dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie ogłasza nabór na stanowisko kustosza.
Termin składania dokumentów: do 24 sierpnia 2018 r.
Możliwy termin zatrudnienia w instytucji: od 15 września 2018 r.                                                                      Wymiar zatrudnienia: etat

 

Zakres obowiązków:
• inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowanie gromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych;
• zabezpieczanie muzealiów, w miarę możliwości zabezpieczanie stanowisk archeologicznych, oraz opieka nad kolekcjami i zabytkami ruchomymi spoza Muzeum, wpisanymi na wniosek ich właściciela do rejestru zabytków;
• organizacja i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych ;
• udział w pracach związanych z wystawiennictwem: organizowanie wystaw , dbałość o ekspozycję stałą; prowadzenie działalności oświatowej;
• udostępnianie zbiorów dla celów naukowych i oświatowych;
• opracowywanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań wykopaliskowych i ekspedycji oraz wydawnictw popularnonaukowych z zakresu działalności Muzeum;
• współdziałanie w zakresie popularyzacji wiedzy o historii i tradycji regionu z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach, szczególnie z terenu działania Muzeum;
• dokumentowanie za pomocą aparatu i kamery ważnych wydarzeń z pracy muzeum
• profesjonalna obsługa ruchu turystycznego – oprowadzanie po muzeum i jego najbliższym otoczeniu;
• udzielanie na bieżąco informacji na temat historii Muzeum, jego zbiorów i ekspozycji;
• udział w organizacji imprez na terenie Muzeum;
• prowadzenie działalności oświatowej dla szkół : prelekcje , wykłady dla młodzieży na terenie Muzeum , szkół lub zabytków;
• opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji planistycznej z zakresu przygotowań
obronnych, zgodnie z potrzebami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie: historia sztuki, historia
• obsługa komputera: MS Office
•wysoka kultura osobista;
• rzetelność, otwartość w kontaktach międzyludzkich;
• samodzielność w działaniu, zdolności organizacyjne;
Wymagania dodatkowe:
• zainteresowanie historią i kulturą regionu;
•znajomość historii i zabytków regionu;
• znajomość języków obcych;
• doświadczenie w pracy na stanowisku kustosza.
Oferujemy:
• umowę o pracę
• pracę w prestiżowej instytucji kultury
Dwa etapy:
I etap – przesłanie listu motywacyjnego oraz CV wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzającymi wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopiami świadectw pracy oraz innymi dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje i umiejętności.
W składanej dokumentacji należy złożyć następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko kustosza, prowadzonej przez Muzeum Zbrojownię na Zamku w Liwie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Jednocześnie oświadczam ,że podanie moich danych osobowych było dobrowolne”.
Dokumentację należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2018 r. do godziny 16 osobiście w sekretariacie Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie lub korespondencyjnie na adres: Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie ul. S. Batorego 2 07-100 Węgrów.
Do I etapu zakwalifikują się tylko te oferty, które wpłyną do Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie do dnia 24 sierpnia 2018r.
Na kopercie należy umieścić następującą treść: „Nabór na stanowisko kustosza”.
II etap – rozmowa kwalifikacyjna
O terminie drugiego etapu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informacje dodatkowe
Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.
Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie informuje, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie , ul. S. Batorego 2 , 07-100 Węgrów telefon: 25 792 57 17.
Inspektor Ochrony Danych: Karolina Szczepanik telefon :725 461 401
Dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu rekrutacji art. 22¹§1 Kodeksu Pracy.
Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat po zakończeniu rekrutacji. Jednocześnie informuję ,że osoby biorące udział w rekrutacji mają prawo do żądania od Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie dostępu do swoich danych osobowych , ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Ponadto osoby składające ofertę mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ekonomicznych

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2018-08-09

Ważne do: 2018-09-24

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo-Księgowym.

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo-Księgowym.
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań;
• przygotowanie umów cywilnoprawnych;
• opracowanie projektu dotacji celowych;
• prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;
• prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie;
• sporządzanie list płac oraz naliczanie składek ZUS;
• terminowe rozliczanie z ZUS i US;
• prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat;
• prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
• sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;
• prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;
• rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.);
• prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW, czeków.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;
• umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
Wymagania dodatkowe:
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach.
Warunki pracy:
• rodzaj umowy − umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy − pełny etat;
• miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2.
Oferujemy:
• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
• możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:
• cv;
• list motywacyjny;
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). do pobrania na stronie www.muzeuminstrumentow.pl
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
dane kontaktowe:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,
ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec,
tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,
dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl
Dane osobowe kandydatów:
I. będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
II. nie będą udostępniane innym odbiorcom;
III. będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;
IV. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
Kandydatom przysługuje prawo żądania:
I. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;
II. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.
Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Specjalisty ds. ekonomicznych w Dziale Finansowo-Księgowym.”
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów bez podania przyczyn.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2018-08-09

Ważne do: 2018-09-24

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji i marketingu w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Ogłoszenie: Specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. promocji i marketingu

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         opracowywanie strategii marketingowej instytucji;

·         przygotowywanie kampanii reklamowych;

·         opracowywanie i dystrybucja materiałów reklamowych;

·         współpraca z firmami w zakresie promocji i sprzedaży usług muzeum (agencje reklamowe, biura turystyczne, drukarnie, itp.);

·         nawiązywanie współpracy z innymi instytucjami w celu wzajemnej promocji, współpraca z partnerami;

·         poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie środków finansowych do realizacji muzealnych projektów;

·         prowadzenie strony internetowej muzeum oraz innych portali społecznościowych instytucji;

·         redagowanie i opracowywanie tekstów;

·         współpraca w zakresie sprzedaży pamiątek i wydawnictw.

 

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie wyższe;

·         minimum dwuletnie doświadczenie w zarządzaniu kulturą;

·         znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym;

·         znajomość nowoczesnych technik i narzędzi marketingowych (Internet, programy graficzne, nowe media);

·         umiejętność utrzymywania kontaktu z mediami i instytucjami kultury w zakresie promocji działań muzeum i jego oferty;

·         znajomość bieżących trendów w mediach społecznościowych;

·         umiejętność redagowania i opracowywania tekstów;

·         komunikatywność, wysoki poziom umiejętności werbalnych i negocjacyjnych;

·         kreatywność, dynamika działania;

·         zaangażowanie, poczucie odpowiedzialności, skrupulatność;

·         umiejętność poszukiwania źródeł środków finansowych do realizacji projektów;

·         umiejętność organizowania pracy sobie i innym.

 

Wymagania dodatkowe:

·         doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury;

·         znajomość innych języków;

·         umiejętność pracy nad kilkoma projektami w jednym czasie;

·         otwartość i chęć podnoszenia kompetencji zawodowych;

·         zainteresowanie muzyką.

 

Warunki pracy:

·         rodzaj umowy − umowa o pracę;

·         wymiar czasu pracy − pełny etat;

·         miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,                                    ul. Sowińskiego 2.

 

Oferujemy:

·         ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

·         wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;

·         pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;

·         możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

·         cv;

·         list motywacyjny;

·         oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

ul. Sowińskiego 2, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Dane osobowe kandydatów:

I.      będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

II.      nie będą udostępniane innym odbiorcom;

III.      będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

IV.      nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

I.      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

II.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.09.2018 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Specjalisty ds. promocji i marketingu w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów bez podania powodów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorskie / Specjalista w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Muzeum Fryderyka Chopina

Data ogłoszenia: 2018-08-09

Ważne do: 2018-08-24

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie bezpieczeństwa i optymalnych warunków przechowywania zbiorów muzealnych w zakresie ich stanu konserwatorskiego poprzez m.in.: nadzór nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, analizę warunków środowiskowych, kontrola działania systemów stabilizujących warunki środowiskowe i systemów ochrony zbiorów, realizację zaleceń konserwatorskich, zapewnienie właściwych warunków przechowywania zbiorów w magazynach i na wystawach
 • nadzór nad magazynami zbiorów muzealnych
 • zapewnienie prawidłowego działania ekspozycji stałych i przygotowywanie wystaw czasowych w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych
 • pakowanie i nadzór nad bezpiecznym transportowaniem muzealiów w przestrzeni muzeum i poza siedzibę
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją konserwacji w pracowniach zewnętrznych
 • tworzenie danych na potrzeby ewidencjonowania zbiorów muzealnych


Dodatkowo punktowane będą kwalifikacje w zakresie:

 

 • sporządzania stanów zachowania, tworzenia programów konserwatorskich i wykonywania konserwacji obiektów na podłożu papierowym
Ogłoszenie: Asystent konserwatorskie / Specjalista w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent konserwatorskie / Specjalista w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych

Wymagania niezbędne/konieczne:

 

 • wykształcenie wyższe o kierunku związanym z działalnością ustawową muzeów szczególnie w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, preferowane o kierunku Konserwacja Dzieł Sztuki ze specjalnością-konserwacja papieru i skóry lub Ochrona dóbr kultury albo analogiczne
 • znajomość przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zbiorów muzealnych
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwiającym płynną komunikację
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku Konserwacja Dzieł Sztuki ze specjalnością - konserwacja papieru i skóry
 • staż pracy w instytucji kultury o profilu muzealnym

Warunki aplikowania:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem oraz listu motywacyjnego, a także dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje z dopiskiem „Asystent konserwatorski” na adres e-mail: wkrawczynska@nifc.pl w terminie do 24. VIII. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą;

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Barman/Barmanka

Poszukuje: Muzeum Polskiej Wódki

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Ważne do: 2018-08-30

Co proponujemy?

 • Udział w tworzeniu wyjątkowego i jedynego takiego miejsca na świecie
 • Możliwość dzielenia się pasją z innymi!
 • Pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole
 • Warunki do rozwoju osobistego i możliwość realizowania własnych pomysłów
 • Możliwość spotkania wielu wybitnych osobistości z kraju i ze świata
 • Wysokie standardy pracy

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Dbałość o profesjonalną obsługę gości
 • Przyjmowanie oraz realizacja zamówień gastronomicznych zgodnie ze standardami firmy
 • Dbałość o jakość i formę serwowanych napojów i drinków
 • Profesjonalna obsługa Gości Muzeum

Czego oczekujemy:

 • Pasji do pracy w unikatowym w skali światowej miejscu!
 • Znajomości przepisów i różnych technik przygotowywania napojów
 • Kreatywności w tworzeniu własnych, autorskich koktajli
 • Dbania o zaopatrzenie w niezbędne produkty najwyższej jakości
 • Gotowości do pracy zmianowej
 • Znajomości obsługi kasy fiskalnej
 • Wysokiej kultury osobistej oraz znajomości najwyższych standardów obsługi Gościa
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2 wg CEFR


Czekamy właśnie na Ciebie! :)

Wyślij nam swoje CV na adres: rekrutacja@pvm.pl wraz z dołączoną treścią wskazaną poniżej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnego procesu rekrutacyjnego, prowadzonego przez Muzeum Polskiej Wódki z siedzibą w Warszawie przy pl. Konesera 1, 03-736 Warszawa zgodnie z postanowieniami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, w każdej chwili przysługuje mi prawo do wglądu do danych, ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w procesach rekrutacji i spowoduje niezwłoczne usunięcie moich danych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kustosz

Poszukuje: Muzeum Geologiczne ING PAN

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Ważne do: 2018-08-14

Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk zs. w Warszawie Ośrodek Badawczy w Krakowie poszukuje osoby na stanowisko od dokumentalisty do kustosza Muzeum Geologicznego ING PAN Data rozpoczęcia: Planowany początek zatrudnienia: październik 2018 r. Miejsce pracy: Ośrodek Badawczy ING PAN w Krakowie, ul. Senacka 1
Zakres głównych zadań:
• Organizacja funkcjonowania Muzeum Geologicznego ING PAN, w tym starania o środki
finansowe
• Opracowywanie i katalogowanie zbiorów muzealnych w tym:
a) przygotowywanie kolekcji do inwentaryzacji, ich wyróżnienie i scalenie;
b) odszukiwanie bibliografii i przyporządkowywanie do publikacji;
c) oznaczanie kategorii kolekcji/okazów;
d) oczyszczanie i zabezpieczanie okazów;
e) sporządzanie spisu i metryk;
f) sporządzanie dokumentacji elektronicznej
• Przyjmowanie zbiorów do Muzeum zgodnie z wewnętrznymi procedurami;
• Udostępnianie zbiorów i wykonywanie kwerend
• Archiwizacja fotograficzna okazów i kolekcji muzealnych
• Prowadzenie prac związanych z urządzaniem i udostępnianiem ekspozycji geologiczny ch w Muzeum i poza nim
• Dyżurowanie na sali wystawowej, prowadzenie lekcji muzealnych i oprowadzanie grup
• Prowadzenie działalności promującej Muzeum
Wymagania:
• Wykształcenie wyższe (drugiego stopnia) z zakresu nauk przyrodniczych;
• Praktyczna znajomość zasad gospodarowania finansami publicznymi;
• Staranność i dobra organizacja pracy;
• Znajomość oprogramowania MS Office;
• Znajomość języka angielskiego mile widziana;
• Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku;
• Mile widziane kwalifikacje muzealnicze potwierdzone ukończeniem studiów podyplomowych.
Oferujemy:
• Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin na umowę o pracę w jednostce sektora finansów publicznych (pierwsza umowa na czas określony);
• Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności;
• Możliwość rozwijania kompetencji zawodowych;
• Dobrą atmosferę pracy.
Oferty zawierające CV i list motywacyjny z opisem doświadczeń i kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem powyższych wymagań prosimy składać e-mailem na adres:
ndjaracz@cyf-kr.edu.pl
nie później niż do 14.08.2018 r.
Zastrzegamy prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć oświadczenie RODO wymienione na str. 2 ogłoszenia.
Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogó
lnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. Instytut Nauk Geologicznych PAN informuje, że:
• administratorem danych osobowych przesłanych przez kandydatów (dalej: dane osobowe) jest Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie ul. Twarda 51/55 00 - 818;
• kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w ING PAN: ingpan@ twarda.pan.pl
– w temacie prosimy wpisywać RODO i rodzaj sprawy;
• dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 pkt b RODO;
• odbiorcą danych osobowych będzie Instytut Nauk Geologicznych PAN;
• dane osobowe nie będą przekazywane docpaństwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
• dane osobowe będą przechowywane przez okres do sześciu lat do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych;
• każdy zgłaszający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• kandydat ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
• podanie przez kandydata danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji i udziału w niej. Kandydat jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpatrzenie kandydatur.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Sztuki w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Ważne do: 2018-09-30

Termin składania aplikacji 30.09.2018 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru) Planowany termin zatrudnienia w instytucji: IV kw 2018 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru) Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie, co najmniej średnie;
 • Co najmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku, w szczególności znajomość przepisów dotyczących podatku VAT i PDOP;
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office, księgowo-finansowych;
 • Umiejętność obsługi, co najmniej w stopniu podstawowym programów księgowo-finansowych;Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • Lojalność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność;
 • Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury;
 • Współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów;
 • Ciekawe wyzwania zawodowe.

Obowiązki:

 • Wprowadzanie do modułu Symfonia FK wszystkich dokumentów zewnętrznych oraz wewnętrznych dotyczących obszaru zakupu.
 • Sporządzenie wydruków z modułu Symfonia FK wszystkich rejestrów dotyczących zakupu i sprzedaży (krajowych i zagranicznych).
 • Terminowe sporządzenie wszystkich deklaracji podatkowych dotyczących VAT (VAT UE, VAT-7 i inne), PCC, CIT-10Z, CIT-IFTR-2 oraz CIT-IFTR 2R oraz wszystkich korekt złożonych deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem ich dokonania z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych.
 • Rozliczanie projektów, grantów i dotacji celowych również pozyskanych od podmiotów zagranicznych.
 • Aktywny udział w pozyskaniu środków, przygotowywaniu kosztorysów oraz rozliczanie zakupu muzealiów w ramach dotacji celowych. Prowadzenie negocjacji w ramach zakupu muzealiów i rozliczania dotacji z zagranicznymi i polskimi kontrahentami.
 • Przygotowywanie koniecznej sprawozdawczości w ramach prowadzonych rozliczeń.
 • Ewidencja księgowa oraz comiesięczne uzgadnianie sald rachunków bankowych z zapisami w księgach.
 • Współudział w sporządzaniu przez Kierownika Działu sprawozdań zewnętrznych, opracowywaniu planów finansowych oraz innych sprawozdań i zestawień analitycznych na potrzeby wewnętrzne Kierownictwa Muzeum Sztuki w Łodzi.
 • Bieżące naliczanie podatku dochodowego od osób prawnych.
 • Zastępstwo kasjera podczas jego nieobecności.
 • Sporządzanie załączników do bilansu rocznego – specyfikacja sald rozrachunków z dostawcami, publiczno – prawnych pozostałych rozrachunków.
 • Udzielanie wyjaśnień działom merytorycznym w obszarze powierzonych obowiązków służbowych.
 • Współpraca z biegłym rewidentem przy badaniu sprawozdania rocznego.
 • Zastępstwo pozostałych pracowników Działu Księgowości w zakresie uzgodnionym z Kierownikiem.

  Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

Życiorys / Portfolio (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik sprzątający przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej, adres: kadry@msl.org.pl
Procedura naboru:

Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:

 • I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych  na  podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
 • II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko pracownik ds. księgowości przez Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z zm.).
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:

Muzeum Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Sztuki w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można       się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: kadry@msl.org.pl / tel. Kontaktowy 601221223
Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych;
ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Praca w Szatni Głównej

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2018-08-08

Ważne do: 2018-08-20

miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Pl. Zamkowy 4

Zakres czynności:

codzienne sprzątanie rejonu Szatni Głównej oraz sal przyległych;
dbanie o estetyczny wygląd sprzątanego rejonu;.
obsługa szatni i toalet dla zwiedzających oraz dla gości uroczystości zamkowych;
obsługa szatni przy wystawach czasowych organizowanych przez Zamek;
obsługa uroczystości zamkowych (koncerty, wykłady, lekcje muzealne).

Wymagania:

dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej oraz na wysokości do 3 metrów.

Warunki zatrudnienia:

umowa o pracę - pełny etat;
praca jednozmianowa wg harmonogramu w wymiarze 8 godzin/ dziennie w godzinach:
– sezon zimowy między 7 - 16;

– sezon letni między 7 - 18, w piątki między 12-20;

praca w dni wolne, niedziele i święta – 3, 4 dni w miesiącu;
stabilne zatrudnienie, świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 20/08/2018 r. na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl z dopiskiem „szatnia”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (tj. Dz  Urz.UE L 119 z 04.05.2016)”.

 

Aplikacje bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych :

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zamek-krolewski.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia rekrutacji
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ka ds. Wystaw

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2018-08-03

Ważne do: 2018-08-15

„Najambitniejsza instytucja kultury utworzona w Polsce od upadku komunizmu.”

Rick Lyman, The New York Times, 22.10.2014

 

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN jest nowoczesnym centrum edukacji i kultury o międzynarodowym zasięgu. Naszą misją jest przywracanie pamięci o tysiącletniej historii polskich Żydów i kształtowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku wśród Polaków i Żydów, społeczeństw Europy i świata. Do naszego zespołu poszukujemy osoby na stanowisko:

Podstawowe obowiązki:
Wsparcie kuratorów merytorycznych i organizacyjnych Działu Wystaw w realizacji codziennych zadań poprzez:
• przygotowywanie zapytań ofertowych, umów i protokołów z rozeznania rynku;
• monitorowanie obiegu dokumentów w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów;
• realizację kwerend zlecanych na potrzeby wystaw;
• nadzór nad wykonaniem i rozliczaniem tłumaczeń zlecanych przez Dział Wystaw;
• weryfikację poprawności rozliczeń realizowanych wystaw;
• wsparcie organizacyjne przy realizacji wystaw.

Wymagania:
• doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków;
• wykształcenie minimum średnie;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego – poziom minimum B2;
• umiejętność redagowania oraz pisania jasnych, zrozumiałych tekstów;
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
• bardzo dobra organizacja pracy;
• staranność, dokładność;
• konsekwencja w działaniu i poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania;
• komunikatywność.

Mile widziane:
• wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym.

Oferujemy:
• umowę o pracę w wymiarze ½ etatu;
• pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
• możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polin.pl do 15.08.2018 r.
W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DWY/AW

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.
Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Promocji /Marketingu

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa / Rzeszów

Data ogłoszenia: 2018-07-30

Ważne do: 2018-08-25

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Promocji /Marketingu
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Ogłoszenie: Specjalista ds. Promocji /Marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Promocji /Marketingu

 Zadania Specjalisty ds. Promocji /Marketingu polegać będą na promocji i tworzeniu wizerunku Muzeum poprzez:
- bieżące kontakty z mediami w zakresie polityki informacyjnej i zarządzania własnością intelektualną, zgodnie z ustaloną strategią Muzeum,
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi i podtrzymywanie kontaktów,
- współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw i wydarzeń muzealnych,
- budowanie wizerunku Muzeum i budowanie więzi między Muzeum a odbiorcami oferty muzealnej,
- rozpowszechnianie i promowanie działalności Muzeum,
- opracowywanie i tworzenie strategii marketingowych, promocyjnych i wizerunkowych,
- współpraca z działami Muzeum w zakresie przygotowywania druków promocyjnych, ich opracowywanie, wydawanie oraz dystrybucja,
- zlecanie i produkcja materiałów promocyjnych, pamiątek i handlowej oferty muzealnej,
- współtworzenie harmonogramu działalności Muzeum,
- organizowanie i prowadzenie dokumentacji wydarzeń kulturalno- edukacyjnych
- opracowywanie edytorskie tekstów przeznaczonych do publikacji oraz oficjalnych tekstów, wystąpień etc.,
- organizacja wystaw, odczytów, wykładów, konferencji i innych wydarzeń o charakterze edukacyjno-kulturalnym,
- udział w imprezach wizerunkowych oraz eventów Muzeum,
- pozyskiwanie sponsorów i darczyńców na rzecz Muzeum.

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenie o kierunku: dziennikarstwo, marketing i PR, socjologia, psychologia społeczna, nauki o sztuce i kulturze (bądź udokumentowane doświadczenie – co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku),
- biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- znajomości mediów społecznościowych,
- doświadczenia w tworzeniu projektów o charakterze kulturalnym,
- doświadczenia w promocji wydarzeń artystycznych i kulturalnych,
- doświadczenia pracy w branży medialnej lub kulturalnej,
- znajomości poprawnej polszczyzny, sprawnego posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
- mile widziana znajomość programów graficznych.

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
- kreatywność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność długofalowego planowania i ustalania priorytetów,
- dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu;
- umiejętność pracy pod presją czasu,
- zaangażowanie w powierzone zadania,
- dobra organizacja własnej pracy,
- wysoka kultura osobista oraz zdolność do motywowania innych.

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Promocji” należy składać do dnia 25.08.2018 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Badań i dokumentacji

Poszukuje: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Na terenie: Markowa / Rzeszów

Data ogłoszenia: 2018-07-30

Ważne do: 2018-08-25

 Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:
Specjalista ds. Badań i dokumentacji
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum w Markowej

Ogłoszenie: Specjalista ds. Badań i dokumentacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Badań i dokumentacji

 Do zadania Specjalisty ds. Badań i dokumentacji należeć będzie:
- tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem,
- prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
- gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,
- prowadzenie badań i publikacja ich wyników,
- udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą
i dokumentacyjną Muzeum,
- współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą,
- opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,

Od kandydatki/kandydata oczekujemy:
- wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
- dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),
- pogłębionej znajomości tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

Pożądane cechy kandydatki/ kandydata:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność rozpoznawania priorytetów,
- dobra organizacja własnej pracy,
- umiejętność pracy pod presją czasu
- samodzielność w działaniu,
- dokładność i rzetelność,
- zaangażowanie

Oferujemy :
- ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
- możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
- możliwość rozwoju zawodowego,
- pracę w ambitnym zespole.

Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 25.08.2018 r. na adres:
Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej
37-120 Markowa 1487
lub na adres e-mail: sekretariat@muzeumulmow.pl

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl .
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone.
7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system