Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Asystent Muzealny

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2019-10-16

Ważne do: 2019-11-16

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Asystenta muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·      planowanie, przygotowywanie i organizowanie działań promocyjnych, edukacyjnych,

artystycznych w zakresie zbieżnym z zadaniami statutowymi placówki w koordynacji  z innymi działami;

·      przygotowywanie i realizacja działań edukacyjnych:

·      prowadzenie strony internetowej instytucji, BIP i portali społecznościowych;

·      współpraca z placówkami kultury i oświaty oraz z mediami;

·      współpraca w zakresie działalności wydawniczej z innymi działami Muzeum;

·      dbanie o wizerunek i reklamę Muzeum;

·      poszukiwanie źródeł pozyskiwania środków finansowych do realizacji muzealnych projektów;

·      redagowanie i opracowywanie tekstów.

 

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia magisterskie na kierunku muzycznym lub kierunku związanym ze                                                sztuką,

- umiejętność obsługi programów biurowych i graficznych (pakiet MS Office, Corel, itp.),

- umiejętność pracy w zespole,

- poczucie odpowiedzialności,

- kreatywność, komunikatywność, samodzielność i dobra organizacja pracy;

- umiejętność organizowania pracy sobie i innym,

- zdolności dydaktyczne,

- znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym.

 

Wymagania dodatkowe:

mile widziane doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury.

 

Warunki pracy:

- rodzaj umowy − umowa o pracę;

- wymiar czasu pracy − pełny etat;

- miejsce pracy: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.

 

Oferujemy:

- ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;

- wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;

- pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;

- możliwość rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

- cv;

- list motywacyjny;

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,  ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 

 

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

dane kontaktowe:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu,

ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec,

tel. (48) 617-17-89, email: biuro@muzeuminstrumentow.pl,

dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: tel.: (48) 617-17-89 , e-mail: iodo@muzeuminstrumentow.pl

Dane osobowe kandydatów:

        I.      będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

      II.      nie będą udostępniane innym odbiorcom;

   III.      będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji;

    IV.      nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

        I.      dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych;

    II.      wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych

 

Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres:  biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2019 r.
z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Asystenta muzealnego w Dziale Edukacji, Promocji i Wydawnictw.”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów bez podania powodów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. sekretariatu

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-10-11

Ważne do: 2019-10-24

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa

Referent ds. sekretariatu
Biuro Muzeum

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·  obsługa sekretariatu, w tym m.in. odbieranie telefonów i poczty elektronicznej, obsługa urządzeń biurowych

·  wykonywanie prac administracyjno-biurowych, w tym przyjmowanie, segregowanie i dystrybuowanie korespondencji i dokumentów

·  prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji

·  umawianie, przygotowywanie, obsługa oraz protokołowanie spotkań i posiedzeń Dyrekcji

·  koordynacja oficjalnych wizyt

·  redagowanie i formatowanie pism wychodzących z sekretariatu

·  kompletowanie danych na potrzeby statystyk, sprawozdań, ankiet

·  sporządzanie prezentacji dot. działalności Muzeum

·  sporządzanie okresowych sprawozdań z działalności Muzeum

·  organizacja i rozliczanie podróży służbowych Dyrekcji

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                             

Miejsce pracy: : Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie średnie

·  język angielski w stopniu komunikatywnym

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, PowerPoint, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·    wykształcenie wyższe

·    kursy, szkolenia sekretarskie

·    studia podyplomowe z zakresu administracji

·    odpowiedzialność

·    lojalność

·    umiejętność pracy w zespole

·    dobra organizacja pracy

·    wysoka kultura osobista

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·    podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. RdS_AAB/2019”

             

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 24.10.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

Poszukuje: Zarząd Województwa Pomorskiego

Na terenie: województwo pomorskie

Data ogłoszenia: 2019-10-09

Ważne do: 2019-11-12

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

(Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk)

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku
(Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk)

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata:
1. udokumentowane ukończenie jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia (tytuł zawodowy magistra lub równorzędny);
2. udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym
w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną,
naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym.

II. Umiejętności i kompetencje, jakie ma posiadać kandydat:
1. doświadczenie zawodowe związane z działalnością muzealną lub pracą związaną
z ochroną dziedzictwa kulturowego;
2. doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i/lub zespołami ludzkimi.

III. Preferuje się kandydatów posiadających:
1. wykształcenie w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
2. udokumentowane kwalifikacje uzyskane w toku studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów;
3. stopnie i tytuły naukowe w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum;
4. międzynarodowe kontakty w świecie muzealnym;
5. znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6. kwalifikacje zgodne z profilem działalności muzeum;
7. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, muzeów oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8. znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;
9. znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych, zagadnień
z zakresu finansów publicznych i prawa pracy;
10. umiejętności organizatorskie oraz pozyskiwania sponsorów;
11. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem i wydatkowaniem funduszy pozabudżetowych oraz środków z UE.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Głównym zadaniem dyrektora MNG będzie kierowanie całokształtem działalności instytucji samorządowej funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 422/XXI/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowego w Gdańsku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku zawartej w Warszawie dnia 23 października 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Kultury
i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Pomorskim (wraz z aneksami) oraz programu jej działania.

V. Wymagane dokumenty:
1. pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do konkursu z uzasadnieniem decyzji o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku, zawierające podstawowe dane osobowe, o których mowa w art. 221 Kodeksu Pracy, tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe umożliwiające sprawną komunikację np. adres korespondencyjny/adres e-mail/numer telefonu, a w przypadku dostarczenia dodatkowo danych innych niż wymagane, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych osobowych zawartych w ofercie;
2. życiorys ze wskazaniem okresów zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych
w instytucjach kultury lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną, naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną albo ze wskazaniem co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w samodzielnym zarządzaniu i realizacji projektów
z dziedziny kultury lub ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze ogólnopolskim i/lub międzynarodowym;
3. program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum (do 10 stron), opracowany na okres co najmniej pięciu lat, zawierający:
1) wskazanie linii rozwoju Muzeum, w tym koncepcji wystawienniczej i badawczej, szczególnie rozwoju Oddziału Sztuki Dawnej z wykorzystaniem potencjału posiadanych zbiorów, w tym Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga oraz Oddziału Sztuki Nowoczesnej z uwzględnieniem Muzeum Sztuki Współczesnej NOMUS;
2) założenia organizacyjne obejmujące strukturę organizacyjną i podział kompetencji kadry zarządczej, z uwzględnieniem stanowisk zastępców dyrektora (§ 12 ust. 3 Statutu Muzeum);
3) założenia polityki finansowej uwzględniającej możliwości budżetowe instytucji
i środki zewnętrzne;
4. jednostronicowe streszczenie programu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wraz ze zgodą na jego upublicznienie na potrzeby przeprowadzanego konkursu;
5. kopie dokumentów poświadczających staż pracy, posiadane doświadczenie i zdobyte wykształcenie (dyplomy, świadectwa pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia
z obecnego miejsca pracy, certyfikaty, świadectwa itp.);
6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1440);
7. oświadczenie o znajomości zakazów wynikających z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512) i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393 z późn. zm.) – informacje na temat ww. zakazów można uzyskać na stronie internetowej www.bip.pomorskie.eu w zakładce „jednostki organizacyjne – oferty pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych” (przy powyższym ogłoszeniu);
8. do oferty można dołączyć rekomendacje i inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie kandydata.
Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt VI stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu. Uchybienia i braki w ofertach będą rozpatrywane zgodnie z art. 16 ust. 10 ustawy z dnia
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

VI. Informacje dodatkowe:
1. Dokumenty i informacje, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), dot. warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum, a także ogólne informacje na temat jego działalności udostępniają pracownicy Departamentu Kultury UMWP: Renata Wierzchołowska – sprawy merytoryczne (tel. 58 326 82 84) i Magdalena Wonerska – sprawy finansowe (tel. 58 326 82 88). Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Muzeum (tel. 58 301 68 04 lub 58 301 70 61 w. 229).
2. Korespondencja z kandydatami prowadzona będzie przy uwzględnieniu danych kontaktowych przez nich wskazanych.
3. Kandydat ma prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Przez złożenie dokumentów kandydat wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej.

Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku”, podanym imieniem i nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi prosimy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Kultury
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury UMWP (Gdańsk, ul. Rzeźnicka 58).

Oferty muszą wpłynąć do dnia 12 listopada 2019 roku (wtorek), do godziny 15.45.

Uwaga: dotyczy ofert nadsyłanych pocztą. Nie decyduje data stempla pocztowego!

Termin rozpatrzenia złożonych ofert i zakończenia postępowania konkursowego – do dnia
17 grudnia 2019 roku.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ustawy z 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) Organizator przed powołaniem dyrektora zawrze z nim odrębną umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum oraz program jego działania.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 wskazanej wyżej ustawy dyrektor zostanie powołany
na stanowisko na okres od 3 do 7 lat.

O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani w sposób uwzględniający wskazane przez nich dane kontaktowe.

VII. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości
Dochowanie terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury, tj. podanie do publicznej wiadomości informacji
o zamiarze ogłoszenia konkursu na 4 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor instytucji kultury innej niż artystyczna, nie było możliwe, z uwagi na fakt, że ww. rozporządzenie weszło w życie na mniej niż cztery miesiące przed zakończeniem pełnienia funkcji przez dotychczasowego dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Załączniki - oświadczenia i informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem https://www.bip.pomorskie.eu/a,62286,ogloszenie-3319.html 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Poszukuje: Prezydent Miasta Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2019-09-30

Ważne do: 2019-11-15

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
D Y R E K T O R A
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
z siedzibą przy ul. Gdańskiej 4
na czas określony – cztery lata

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

I. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1. wykształcenie wyższe;
2. udokumentowany minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnia praktyka w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;
3. niekaralność.

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający następujące kwalifikacje:
1. ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania lub w jednej z dziedzin związanych z przedmiotem działania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. dorobek naukowy lub artystyczny w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum;
3. znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych;
4. doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych;
5. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
6. znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
7. dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
8. opinie/rekomendacje/referencje.

III. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej Muzeum;
2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum;
3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;
5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

IV. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:
1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2020 – 2023, zawierający m.in.:
1) wizję działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającą jej cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz posiadaną infrastrukturę;
2) plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;
3) program działalności merytorycznej na lata 2020-2023;
4) program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym minimum 3-letni staż pracy w instytucjach lub organizacjach związanych z działalnością kulturalną lub naukowo-badawczą lub naukowo-dydaktyczną lub 3-letnią praktykę w realizacji projektów z zakresu kultury, nauki, ochrony dziedzictwa narodowego;
6. oświadczenie, że kandydat:
1) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
3) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby postępowania konkursowego;
5) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.
7. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
8. kopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność
z oryginałem na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
9. strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane.

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

V. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:
Biuro Kultury Bydgoskiej Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz
lub składać osobiście w sekretariacie Biura.
w terminie do 15 listopada 2019 roku w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – nie otwierać”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.
Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiem konkursu przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie.

VI. Informacje dodatkowe:
1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bydgoszczy powoła Komisję Konkursową;
2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1) I etap    - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
2) II etap  - rozmowa kwalifikacyjna;
3. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: e-mailowo lub telefonicznie;
4. przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;
5. przewidywany termin rozpatrzenia ofert: do dnia 31 grudnia 2019 roku;
6. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Biura Kultury Bydgoskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 52 58 58 902 lub 52 58 58 189, lub email: bkb@um.bydgoszcz.pl, o udostępnienie informacji dotyczących konkursu oraz danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji;
7. o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

Poszukuje: Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-09-27

Ważne do: 2019-10-31

 Zarząd Województwa Dolnośląskiegoogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Jana Matejki 28,         58-500 Jelenia Góra  
 1. Kwalifikacje wymagane od kandydata przystępującego do konkursu:
formalne kryteria wyboru, w tym niezbędne wymagania kwalifikacyjne:
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku humanistycznym (w szczególności: etnografia, historia, historia sztuki,) lub ekonomicznym lub prawniczym;
 • minimum 10 – letni udokumentowany staż pracy w podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury, w tym 3 – letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 • terminowe złożenie pełnego kompletu wymaganych dokumentów, określonych w pkt IV.
 1. Umiejętności i kompetencje kandydata:
1)  doświadczenie w zarządzaniu realizacją projektów kulturalnych lub/i inwestycyjnych finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, 2) ukończone kursy, szkolenia, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, muzealnictwa, 3)  umiejętności organizatorsko - menadżerskie, w tym w zakresie zarządzania pracą zespołu, 4)  znajomość przepisów prawa dotycząca funkcjonowania instytucji kultury, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach, 5) znajomość specyfiki działalności Muzeum Karkonoskiego.  
Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 

III.  Zadania realizowane przez dyrektora w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum:

1) organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów i podejmowania działań określonych w statucie,

2) polepszenie wykorzystania potencjału Muzeum ze szczególnym uwzględnieniem siedziby głównej Muzeum, Oddziałów:  Dom C. i G. Hauptmannów w Szklarskiej Porębie, Muzeum Historii i Militariów w Jeleniej Górze, Muzeum – Zamek Bolków,

3) nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju, planów działalności merytorycznej oraz właściwego doboru kadr i osób współpracujących,

4) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum,

5) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczenie i na zasadach określonych właściwymi przepisami.

 1. Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
 • pisemne zgłoszenie się do konkursu wraz z listem motywacyjnym kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Karkonoskiego,
 • przedstawienie pisemnej koncepcji zarządzania i programu działania Muzeum Karkonoskiego ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych warunków finansowych instytucji obejmującą okres 5 lat, tj. do dnia 31.12.2025 r. zawierającą m.in.:

- plan działalności merytorycznej, w tym wystawienniczej Muzeum Karkonoskiego, obejmujący wszystkie oddziały prowadzone przez Muzeum,

- wizję działalności i rozwoju Muzeum jako samorządowej instytucji kultury o charakterze regionalnym, zawierającą misję, cele ze szczególnym uwzględnieniem sposobów ich realizacji  oraz planowane źródła  finansowania,

- sposób organizacji pracy w Muzeum, w tym projekt planowanej struktury organizacyjnej,

- strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,

- plan promocyjny na rzecz budowy pozytywnego wizerunku Muzeum Karkonoskiego,

- plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych Muzeum Karkonoskiego,

 • życiorys z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i osiągnięć,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje (kserokopie dyplomów, świadectw, certyfikatów itp.),
 • dokumenty potwierdzające staż pracy i doświadczenie (tj. kserokopie świadectw pracy bądź innych dokumentów potwierdzających czas, miejsce i charakter wykonywanej pracy),
 • zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia (ważne trzy miesiące od daty wystawienia) potwierdzające brak przeciwwskazań do zajmowania stanowiska kierowniczego wydane przez lekarza medycyny pracy,
 • oświadczenie kandydata, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych i w pełni korzysta z praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1440 z późn. zm.),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z informacją dla kandydata dla potrzeb przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, złożone na formularzu pobranym ze strony bip.umwd.dolnyslask.pl zakładka praca/praca w jednostkach podległych,
 • dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i kompetencje kandydata (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym itp.),
 • adres do korespondencji elektronicznej oraz indywidualne dane do kontaktu,
 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez uczestnika konkursu.
 1. Oferty wraz z załącznikami należy przesyłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Dyrektor Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze „NIE OTWIERAĆ” na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy, ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław w terminie do dnia 31 października 2019 r. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Nadesłane oferty nie są zwracane.

 

 1. 1. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego powoła Komisję Konkursową i określi tryb jej pracy.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów i II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
 3. Korespondencja z uczestnikami konkursu, w tym informacja o dopuszczeniu do konkursu, terminie uzupełnienia ewentualnych braków lub uchybień w ofercie bądź odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz o terminie rozmowy kwalifikacyjnej odbywać się będzie drogą elektroniczną i/lub telefoniczną.
 4. Termin rozpatrzenia ofert oraz zakończenia postępowania konkursowego przewiduje się do dnia 31 stycznia 2020 r.
 5. Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
 6. Protokół końcowy z pracy komisji konkursowej zostanie udostępniony na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 7. Informacje i dokumenty w zakresie warunków organizacyjno – finansowych instytucji – Muzeum Karkonoskiego można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego osobiście bądź telefonicznie pod nr tel. 71/770 43 17.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-09-24

Ważne do: 2019-10-07

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Dział Wydawnictw

 

Ogłoszenie: Starszy Specjalista ds. Wydawnictw Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Specjalista ds. Wydawnictw

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

·  opracowanie koncepcji wydawnictw

·   koordynacja projektów książkowych od etapu koncepcji do druku

·   edycja, redakcja, uspójnienie tekstów na wystawach czasowych i w publikacjach powystawowych

·   dbanie o spójne językowo opisywanie zbiorów

·   tworzenie kosztorysów wydawnictw i harmonogramów pracy zespołu redakcyjnego

·   dbanie o wysoki poziom językowy i spójność testów merytorycznych publikowanych przez Muzeum Warszawy

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie wyższe na kierunku humanistycznym w szczególności historia sztuki, historia lub kulturoznawstwo

·  min. 3 lata stażu pracy

·  doświadczenie na stanowisku redaktora prowadzącego, redaktora merytorycznego lub redaktora inicjującego

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Excel, lub iOS-Pages, Numbers, Adobe Acrobat Reader, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·   dobra organizacja pracy

·   znajomość języka angielskiego

·   umiejętność pracy w zespole

·   sumienność i dokładność

·   otwartość

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
·   podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·   podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·   podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·   podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·   podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SSW_KWY/2019”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 07.10.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Edukacji

Poszukuje: Muzeum Gdańska

Na terenie: Gdańsk

Data ogłoszenia: 2019-09-18

Ważne do: 2019-10-13

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury - ogłasza nabór do Działu Edukacji na stanowisko ASYSTENTA (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach).

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

Kryteria obowiązkowe:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, pedagogika, psychologia, filologia, kulturoznawstwo, animacja kultury; preferowana specjalizacja: pedagogiczna, nauczycielska;
 2. potwierdzona znajomość jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie (preferowane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański).

Kryteria dodatkowe:

 1. umiejętność tworzenia scenariuszy oraz programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (grupy szkolne, rodziny, seniorzy);
 2. umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z grupą dzieci i młodzieży;
 3. predyspozycje animatorskie oraz do występowania publicznego;
 4. zdolność ładnego wypowiadania się;
 5. wysoka kultura osobista, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;
 6. bardzo dobra organizacja pracy;
 7. odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, rzetelność.

Wybrany kandydat, przed podpisaniem umowy o pracę, będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

OPIS STANOWISKA

 1. przygotowywanie koncepcyjne, wdrażanie oraz ewaluacja programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup  obiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą Gdańska i regionu;
 2. przygotowywanie materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z projektami edukacyjnymi;
 3. opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych;
 4. kompleksowa współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów edukacyjnych i popularyzatorskich;
 5. pełnienie dyżurów merytorycznych w Oddziałach Muzeum Gdańska;
 6. obsługa informacyjna ruchu turystycznego w Muzeum Gdańska;
 7. udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych: opracowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja i ewaluacja działań realizowanych w ramach programów pomocowych;
 8. współpraca z Działem Marketingu w przygotowywaniu materiałów i kampanii promocyjnych oraz z innymi działami Muzeum w sprawach związanych z działalnością edukacyjno-popularyzatorską.

REKRUTACJA
Oferty zawierające:

 1. CV ze zdjęciem, adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
 2. list motywacyjny

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.wilewska[at]muzeumgdansk.pl w terminie do dnia 13.10.2019.

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat od listopada 2019 w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia i popołudniami).
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ds. prawno-administracyjnych

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-09-05

Ważne do: 2019-10-01

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni Asystenta ds. prawno-administracyjnych

Ogłoszenie: Asystent ds. prawno-administracyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent ds. prawno-administracyjnych

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
- kompleksowe wsparcie w działaniach zastępcy dyrektora ds. administracyjno-technicznych
- przygotowywanie oficjalnych pism, w tym dokumentów i zestawień
- współpraca ze specjalistą ds. zamówień publicznych w zakresie przygotowywania i realizacji postępowań przetargowych i
innych procedur realizacji zamówień publicznych
- przygotowywanie projektów umów na realizację dostaw i usług ( przy współpracy z kancelarią prawną )
- monitorowanie zmian w prawie

Wymagania:
- wykształcenie wyższe prawnicze – mgr prawa
- znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
- znajomość przepisów dotyczących prawa budowlanego
- umiejętność sporządzenia umów prawnych
- biegła obsługa pakietu MS Office

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 01.10.2019 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila ASYSTENT DS. PRAWNO-ADMINISTRACYJNYCH

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 08.10.2019 r.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Poszukuje: Samorząd Województwa Mazowieckiego

Na terenie: Siedlce

Data ogłoszenia: 2019-09-04

Ważne do: 2019-10-31

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach
(zwanego dalej „Muzeum”)
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

 

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z treścią całego ogłoszenia dostępnego pod linkiem:
https://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/oferty-pracy/oferta,2071.html

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach

1. Wymagane kwalifikacje kandydatów:
1) wykształcenie wyższe,
2) udokumentowane:
a) co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata własnej działalności gospodarczej związanej z działalnością kulturalną,
b) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z działalnością kulturalną.

2. Wymagane umiejętności i kompetencje kandydatów:
1) doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem muzeum, w tym przepisów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych, ustawy o muzeach oraz przepisów prawa pracy,
3) znajomość tematyki związanej z pozyskiwaniem środków finansowych i realizacji projektów kulturalnych ze źródeł pozabudżetowych.

3. Wymogi formalne kandydatów:
1) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
2) brak przeciwwskazań zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
3) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, z późn. zm.).

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z uzasadnieniem do kandydowania na stanowisko Dyrektora Muzeum, opatrzone własnoręcznym podpisem,
2) autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum, o objętości maksymalnej 10 stron, opatrzony własnoręcznym podpisem,
3) życiorys z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, opatrzony własnoręcznym podpisem,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej, np. świadectw pracy, zaświadczeń potwierdzających staż pracy, umów cywilnoprawnych wraz z potwierdzeniem ich wykonania, aktualnego wypisu z rejestru CEIDG, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
6) kopie innych dokumentów potwierdzające znajomość tematyki związanej z prowadzeniem instytucji kultury oraz doświadczeniem zawodowym w pracy związanej z działalnością kulturalną, np. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, certyfikaty, dyplomy, zakresy czynności, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

5. Zadania realizowane przez Dyrektora Muzeum:
1) zwierzchnictwo służbowe nad pracownikami Muzeum oraz wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy,
2) kierowanie sprawami organizacyjnymi i administracyjno-finansowymi Muzeum,
3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym zabezpieczeniem i ochroną mienia Muzeum,
4) prowadzenie polityki związanej z gospodarowaniem środkami finansowymi Muzeum,
5) opracowanie we współpracy z głównym księgowym planów finansowych Muzeum,
6) realizacja zadań statutowych Muzeum.

6. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym, numerem telefonu, adresem e-mail i dopiskiem:
"Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach”
na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
w terminie do dnia 31 października 2019 r.

Dzień 31 października 2019 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. Termin uważa się za zachowany, jeśli oferta wpłynie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie najpóźniej w dniu 31 października 2019 r. do godziny 16.00.

Na żądanie komisji konkursowej kandydat jest zobowiązany przedstawić oryginały dokumentów, których kopie złożył w ofercie konkursowej.

7. Rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi do 31 stycznia 2020 r.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

8. Informacje dodatkowe:
1) informacji o konkursie udziela pracownik Wydziału Kadr w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, IV piętro pokój 434, tel. 22 59 07 773, e-mail: organizacyjny.kp@mazovia.pl, w godzinach pracy Urzędu (tj. pon.-pt. 8-16),
2) informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum, o których mowa w art. 16 ust. 3e pkt 6 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.), udostępniane są kandydatom jedynie w formie elektronicznej.

Informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zarząd Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mazovia.pl.
Pani/Pana dane osobowe:
3) będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (dane wymagane przepisami prawa) albo dobrowolnej zgody (dane wykraczające poza obowiązek ustawowy i dane wrażliwe),w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej;
4) mogą być udostępnione:
a) uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa,
b) podmiotom świadczącym obsługę organizacyjno-administracyjną Urzędu,
5) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji;
6) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
7) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania;
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje prawo żądania przeniesienia danych i prawo cofnięcia zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Przesłane aplikacji do zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w niej zawartych.
Odmowa podania danych wymaganych przepisami prawa uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji.
Brak zgody na przetwarzanie innych danych osobowych, niż wymagane przepisami prawa (lub jej wycofanie) nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata, a także nie spowoduje jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę powołania na stanowisko.
Dane wrażliwe są przetwarzanie na podstawie zgody wyłącznie w przypadku, gdy przekazanie tych danych następuje z inicjatywy kandydata.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. komunikacji i promocji

Poszukuje: Państwowe Muzeum na Majdanku

Na terenie: Lublin

Data ogłoszenia: 2019-09-03

Ważne do: 2019-09-23

Państwowe Muzeum na Majdanku zatrudni Referenta ds. komunikacji i promocji

Ogłoszenie: Referent ds. komunikacji i promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent ds. komunikacji i promocji

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna m.in. za:
− budowanie wizerunku instytucji w sieci poprzez m.in. aktualizowanie strony internetowej Muzeum, w tym jej wersji
anglojęzycznej, oraz prowadzenie działań w obszarze social media
− redagowanie not i komunikatów przekazywanych mediom, inicjowanie kontaktów oraz odpowiadanie na zapotrzebowanie zgłaszane przez dziennikarzy
− zastępowanie rzecznika prasowego podczas jego nieobecności
− bieżący monitoring mediów
− inicjowanie i organizowanie działań marketingowych ze szczególnym uwzględnieniem wydawnictw muzealnych
− koordynowanie dystrybucji materiałów promocyjnych
− tworzenie treści na strony internetowe oraz do materiałów promocyjnych i informacyjnych
− inicjowanie i realizację działań promujących działalność Muzeum
− ścisłą współpracę z pozostałymi działami instytucji na wszystkich etapach planowania i realizacji poszczególnych projektów i wydarzeń

Wymagania:
− wykształcenie wyższe
− bardzo dobra umiejętność tworzenia i redakcji tekstów
− udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym
− doświadczenie w pracy z nowymi mediami i/lub w marketingu
− samodzielność, dobra organizacja pracy własnej, również pod presją czasu
− kreatywność, komunikatywność, otwartość i umiejętność pracy w zespole
− inicjatywa w działaniu i samodzielność
− gotowość do poszerzania swoich kompetencji zwłaszcza w dziedzinie nowych mediów, marketingu i e-marketingu

Mile widziane:
- wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe na kierunku: dziennikarstwo, PR, marketing, zarządzanie
- doświadczenie w pracy w instytucji kultury

Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
- pakiet świadczeń socjalnych
- możliwość rozwoju zawodowego
- dodatkowy urlop 14 dni

Życiorys i list motywacyjny prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres praca@majdanek.eu w terminie do 23.09.2019 r.

Prosimy o wpisanie w tytule maila REKRUTACJA DO SEKCJI DS. KOMUNIKACJI I PROMOCJI

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami w terminie do 27.09.2019 r.

Prosimy załączyć następującą klauzulę:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami)
1. administratorem danych osobowych jest Państwowe Muzeum na Majdanku;
2. dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przeprowadzeniem rekrutacji na stanowisko asystent muzealny;
3. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
4. podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa (art. 22¹ Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami);
5. administrator danych usunie dane całkowicie i trwale po zakończeniu procesu rekrutacji

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Muzealnik / przewodnik

Poszukuje: Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

Na terenie: Stare Miasto - Twierdza Kostrzyn

Data ogłoszenia: 2019-05-31

Ważne do: 2019-12-31

Muzeum Twierdzy Kostrzyn poszukuje muzealnika ze znajomością języka niemieckiego (na poziomie umożliwiającym oprowadzanie grup turystycznych w języku niemieckim). Interesująca i urozmaicona praca na terenie "Kostrzyńskich Pompei" - zrujnowanego w 1945 r. i nieodbudowanego Starego Miasta, wraz z twierdzą.

Wymagania: Wykształcenie wyższe na kierunku historycznym, biegła znajomość języka niemieckiego. Mile widziane uzdolnienia plastyczne oraz organizacyjne, dyspozycyjność, uprawnienia pedagogiczne
Charakterystyka pracy:
• gromadzenie, ochrona, naukowe opracowywanie oraz udostępnianie dóbr kultury znajdujących się w muzeum;
• czuwanie nad stanem zachowania obiektów i prawidłowe ich eksponowanie;
• udział w przygotowywaniu wystaw organizowanych przez muzeum lub w muzeum;
• udział w urządzaniu ekspozycji zabytków, dzieł sztuki i nowych nabytków muzeum;
• wykonywanie ekspertyz w swojej specjalności;
• opracowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych;
• opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych ze swojej specjalności;
• udział w szkoleniu osób oprowadzających po muzeum;
• pełnienie funkcji przewodnika muzealnego
• inne zadania związane z szeroko pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system