Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-01-20

Ważne do: 2020-02-14

Muzeum Miasta Łodzi
z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
Asystent muzealny w Dziale Historycznym w pełnym wymiarze czasu pracy

Nazwa stanowiska pracy: zależna od posiadanych uprawnień i kwalifikacji, zgodnie z art. 32a pkt. 1-4 ustawy o muzeach

Rodzaj umowy: umowa na okres próbny, w perspektywie na czas określony lub nieokreślony

Termin składania ofert do 14.02.2020 r.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: historia sztuki, historia, etnologia lub antropologia kulturowa,
 2. doświadczenie zawodowe w muzealnictwie,
 3. znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);
 4. znajomość pakietu MS Office,
 5. zaangażowanie w wykonywaną pracę, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność, komunikatywność;
 6. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne;
 7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole;
 8. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
 9. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 10. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:

 1. studia podyplomowe związane z zakresem gromadzonych w Muzeum zbiorów,
 2. ogólna wiedza o Łodzi - m.in. znajomość historii miasta oraz zabytków i ważnych dla dziedzictwa kulturowego miejsc i postaci.
 3. znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 917);
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form
  i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2073);
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  (Dz. U. z 2018 poz. 2067)

Zadania wykonywane na proponowanym stanowisku pracy:

 1. Pozyskiwanie obiektów do zbiorów m.in. w zakresie Plakatu, Urbanistyki i Architektury, Literatury i Muzyki - wraz z uzasadnieniem propozycji zakupów i darów, udział w komisjach zakupów i darów, opracowywanie kart obiektów na komisję.
 2. Tworzenie nowych lub poszerzanie już istniejących kolekcji.
 3. Praca naukowo-badawcza nad obiektami nowo pozyskanymi oraz znajdującymi się już w zbiorach, opracowywanie kart ewidencyjnych.
 4. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych muzealiów.
 5. Ewidencja, inwentaryzacja oraz katalogowanie zbiorów z wykorzystaniem komputerowego systemu MUSNET.
 6. Sprawowanie opieki merytorycznej nad powierzonymi zbiorami.
 7. Kwerendy, opracowania, konsultacje związane z muzealiami znajdującym się w zbiorach.
 8. Współpraca z Działem Zbiorów w zakresie przechowywania muzealiów, stanu zachowania obiektów.
 9. Inicjowanie i organizacja wystaw stałych i czasowych oraz projektów popularyzatorskich.
 10. Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków na realizację projektów wystawienniczych, wydawniczych i popularyzatorskich we współpracy z Działem Programowym.
 11. Tworzenie kosztorysów projektów przeznaczonych do realizacji i ich aktualizacja we współpracy z Działem Programowym na każdym etapie realizacji.
 12. Przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji projektowej (umowy, raporty, analizy, sprawozdania i inne) we współpracy z Działem Programowym.
 13. Współpraca z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi muzeum.
 14. Stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych poprzez samokształcenie, zapoznawanie się z literaturą fachową, obowiązującymi przepisami, uczestnictwo w sesjach, seminariach, sympozjach, konferencjach naukowych i popularnonaukowych, szkoleniach oraz poznawanie dorobku wystawienniczego innych instytucji muzealnych.
 15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrektora lub osobę przez niego upoważnioną.
 16. Współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;
 17. Pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie wydarzeń zleconych;
 18. Realizacja innych zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta muzealnego przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)”

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013; 42 3072657

Procedura naboru:
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.
2 Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

 1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
 2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Szanowni Państwo,działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000, chcielibyśmy uprzejmie Państwa poinformować o kluczowych aspektach dotyczących gromadzonych przez MMŁ danych osobowych oraz zasad ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi(91-065) przy ul. Ogrodowej 15 Dane osobowe będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ze zm.; uzasadniony interes administratora danych osobowych tj. realizacja procesu rekrutacji.
 3. Okres, w jakim dane będą przechowywane w Muzeum Miasta Łodzi - do zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Podczas przetwarzania danych osobowych nie stosujemy profilowania oraz nie przekazujemy żadnych danych osobowych innym podmiotom. Nie przekazujemy ich także do państw trzecich.
 5. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
 6. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem przez naszą instytucję danych osobowych na potrzeby rekrutacji przysługuje Państwu prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, do której należy zgłaszać wszelkie roszczenia wynikające z przysługujących Państwu praw - Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Miasta Łodzi, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych dostępny jest poprzez
e-mail: inspektor@muzeum-lodz.pl i w siedzibie Muzeum.

W sytuacji, gdy przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Poszukuje: Prezydent Miasta Bydgoszczy

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2020-01-17

Ważne do: 2020-02-29

Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada udokumentowane wykształcenie wyższe magisterskie;
2. posiada udokumentowane doświadczenie zawodowe - minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych;
3. korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
5. nie była skazana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
6. nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
7. złożyła komplet dokumentów w wymaganym terminie.

II. Dodatkowo preferowani będą kandydaci posiadający następujące kwalifikacje i kompetencje:
1. ukończone studia wyższe lub podyplomowe w zakresie zarządzania lub w jednej z dziedzin związanych z przedmiotem działania Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. stopień naukowy w jednej z dziedzin reprezentowanych w Muzeum;
3. znajomość zasad i przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz finansów publicznych;
4. doświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury i/lub zespołami ludzkimi;
5. doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych;
6. doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych oraz realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych;
7. znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym;
8. dodatkowe kwalifikacje zawodowe;
9. opinie/rekomendacje/referencje.

III. Zadania realizowane przez Dyrektora:
1. ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej Muzeum;
2. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum;
3. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;
4. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum;
5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum.

IV. Oferty składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:
1. pisemne zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu z uzasadnieniem kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
2. autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy na lata 2020 – 2024, zawierający m.in.:
1) wizję działalności i rozwoju instytucji, uwzględniającą jej cele statutowe, strukturę organizacyjną oraz posiadaną infrastrukturę;
2) plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów muzealnych;
3) program działalności merytorycznej na lata 2020-2024 (obejmujący m.in. plan wystaw, propozycje działalności edukacyjnej, naukowo-badawczej) oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu działalności merytorycznej Muzeum;
4) program współpracy instytucji z innymi podmiotami oraz twórcami na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
3. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej z dołączoną fotografią;
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa);
5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej, w tym minimum 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub uczelniach lub jednostkach naukowo-badawczych;
6. oświadczenie, że kandydat:
1) korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karno-skarbowe;
3) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późń. zm.) oraz że aktualnie nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) na potrzeby postępowania konkursowego;
5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;
6) zapoznał się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zawartych w ofercie nadesłanej na konkurs, dostępną na stronie organizatora konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.
7. dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
8. kserokopie dokumentów kandydat powinien poświadczyć własnoręcznie wraz z datą za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu, pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata;
9. strony złożonych przez kandydata dokumentów powinny być ponumerowane.

Nie złożenie kompletu ww. dokumentów lub złożenie ich po terminie określonym w pkt. V stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu.

V. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy przesłać na adres:

Biuro Kultury Bydgoskiej

Urząd Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 2, 85-102 Bydgoszcz

lub składać osobiście w sekretariacie Biura.

w terminie do 29 lutego 2020 roku w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – nie otwierać”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę nadania. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Nadesłane oferty nie będą zwracane.
Celem umożliwienia kontaktu Urzędu z uczestnikiem konkursu przed otwarciem ofert, wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej uczestnika na kopercie.

VI. Informacje dodatkowe:
1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Bydgoszczy powoła Komisję Konkursową;
2. konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
1) I etap - sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,
2) II etap - rozmowa kwalifikacyjna;
3. o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie: e-mailowo lub telefonicznie;
4. przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu;
5. przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego: do 30 kwietnia 2020 roku;
6. osoby przystępujące do konkursu mogą wystąpić do Biura Kultury Bydgoskiej, Urzędu Miasta Bydgoszczy w godzinach pracy Urzędu pod nr tel. 52 58 58 902 lub 52 58 58 189, lub email: bkb@um.bydgoszcz.pl, o udostępnienie informacji dotyczących konkursu oraz danych dotyczących warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji;
7. o rozstrzygnięciu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie;
8. postępowanie konkursowe odbywa się z uwzględnieniem przepisów o dostępie do Informacji publicznej oraz ochronie danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Dyrektor

Poszukuje: Zarząd Województwa Podlaskiego

Na terenie: Białystok

Data ogłoszenia: 2020-01-17

Ważne do: 2020-02-20

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego
w Białymstoku

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok, mogą przystąpić kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do Uchwały Nr 97/1552/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2020 r.

Załącznik do Uchwały Nr 97/1552/2020
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok

II. Kwalifikacje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1. Wykształcenie wyższe magisterskie: preferowane o profilu humanistycznym.
2. Co najmniej 10-letni udokumentowany staż pracy.
3. Co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku kierowniczym.

III. Umiejętności i kompetencje, jakie powinien posiadać kandydat na stanowisko dyrektora instytucji kultury.
1. Wiedza na temat działalności statutowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
2. Umiejętności organizatorsko-menadżerskie.
3. Znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, a także zasad gospodarowania finansami publicznymi obowiązujących w tych instytucjach.

IV. Zakres zadań, jakie ma realizować dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
Głównym zadaniem dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku będzie kierowanie całokształtem działalności Muzeum będącego wojewódzką samorządową instytucją kultury funkcjonującej na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2019 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz Statutu Muzeum Podlaskiego w Białymstoku stanowiącego załącznik do uchwały Nr XVI/180/2019 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. Dyrektor zobowiązany będzie również do realizacji postanowień umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz realizowania programu jego działania.

V. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu.
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym opatrzone własnoręcznym podpisem.
2. Program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Podlaskiego w Białymstoku uwzględniający w szczególności:
1) warunki finansowe instytucji,
2) plan działalności obejmujący okres 3 lat, począwszy od 2020 r. (z uwzględnieniem realizacji już zaplanowanych przedsięwzięć),
3) strategię pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych,
4) plan promocyjny na rzecz budowy wizerunku Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
3. Życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem.
4. Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie studiów wyższych magisterskich, które zostaną zwrócone kandydatowi po etapie oceny formalnej.
5. Kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe, tj. świadectwa pracy, zaświadczenia i inne.
6. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie, że osoba przystępująca do konkursu posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Oświadczenie osoby przystępującej do konkursu o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku kierowniczym.
9. Oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym Administratora Danych Osobowych o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych, opatrzone własnoręcznym podpisem.
10. W celu wykazania posiadanych umiejętności i kompetencji – kopie dokumentów to potwierdzające (opinie, rekomendacje, informacje o dorobku zawodowym).
11. Adres do korespondencji, w tym elektronicznej oraz nr telefonu.
12. Wszelkie dokumenty złożone jako kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

VI. Sposób udostępniania informacji o Muzeum Podlaskim w Białymstoku.
Informacje o funkcjonowaniu Muzeum jako instytucji kultury, o której mowa w art. 16 ust. 3e pkt. 6 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej udostępniane będą przez Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, piętro III, pok. 308, tel. 85-66-54-614, w godzinach 8.00 – 15.00, w okresie od dnia 15.01.2020 r. do dnia 20.02.2020 r. oraz na stronie http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce Praca/Oferty pracy na inne stanowiska kierownicze w podległych jednostkach organizacyjnych.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia, nazwiska i adresu zwrotnego oraz dopiskiem:
„KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA Muzeum Podlaskiego w Białymstoku - NIE OTWIERAĆ” na adres:
Biuro Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego,
ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok
lub składać osobiście w sekretariacie Biura Kultury pok. 305 w terminie od 15 stycznia 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

2. Termin do złożenia dokumentów konkursowych uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty zostały nadane w placówce Poczty Polskiej.

3. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Pozostałe informacje.
1. Konkurs przeprowadzony zostanie przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
2. O dopuszczeniu do procedury konkursowej oraz o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – pismem oraz telefonicznie.
3. Informacje o regulaminie komisji konkursowej oraz wynikach konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Województwa Podlaskiego: www.wrotapodlasia.pl.
4. Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Biurze Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, III piętro, pok. 308, tel. 85-66-54-614, e-mail: marta.pacewicz@wrotapodlasia.pl
5. Objęcie stanowiska dyrektora na okres 3 lat nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r.

IX. Uzasadnienie skrócenia terminu podania informacji do publicznej wiadomości.
1. 1. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. poz. 724) organizator ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury innej niż artystyczna na 3 miesiące przed upływem okresu, na jaki został powołany dotychczasowy dyrektor.
2. 2. Kadencja obecnego dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku skończyła się 31 grudnia 2019 r.
3. 3. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zarekomendował organizatorowi wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w drodze konkursu, a nie poprzez powierzenie tej funkcji na kolejny okres dotychczasowemu dyrektorowi.
W związku z powyższym, w celu jak najszybszego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora i zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki, zgodnie z § 3 ust. 2 w zw. z § 13 powołanego w ust. 1 rozporządzenia, Zarząd Województwa Podlaskiego podaje niniejszą informację w terminie krótszym niż to wynika z § 4 ust. 1 pkt. 2 tego rozporządzenia.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi klienta

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2020-01-17

Ważne do: 2020-02-09

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT jest miejską instytucją kultury, która w swoich działaniach łączy turystykę, historię, edukację i animację społeczną. CTK TRAKT zarządza Bramą Poznania - pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i Traktem Królewsko-Cesarskim - miejskim szlakiem turystycznym.

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Brama Poznania

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (pełen etat)

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi klienta Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi klienta

Zakres obowiązków:
• budowanie pozytywnej relacji z klientem;
• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum Turystki Kulturowej TRAKT, a w szczególności o ofercie Bramy Poznania, a także o innych atrakcjach turystycznych;
• sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, prowadzenie rezerwacji wizyt grupowych;
• oprowadzanie grup po ekspozycji, w tym grup szkolnych oraz grup o szczególnych potrzebach;
• opieka na ekspozycją stałą Bramy Poznania;
• obsługa dodatkowych wydarzeń takich jak wernisaże, konferencje, spotkania i imprezy plenerowe organizowane przez Centrum;
• obsługa szatni oraz wydawanie audioprzewodników.

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
• znajomość języka angielskiego na poziomie C1/C2;
• dyspozycyjność w wybrane weekendy i święta oraz przy wieczornych wydarzeniach;
• umiejętność pracy w zespole;
• łatwość nawiązywania kontaktu z klientem.

Mile widziane:
• znajomość jednego z wymienionych języków: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, czeski, rosyjski lub ukraiński, w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację z klientem;
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania,
• doświadczenie przewodnickie,
• umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali.

Wymagane dokumenty:
• CV

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• elastyczny grafik,
• spotkania integracyjne,
• praca w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną)

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać pod adresem: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 9 lutego 2020 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

KLAUZULA ZGODY

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.

Dołączenie do CV mojego zdjęcia, jak również podanie przeze mnie większego zakresu danych osobowych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy jest wyraźnym działaniem potwierdzającym moją zgodę na przetwarzania tych danych w celach rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod[at]trakt.poznan.pl

Cel i podstawy przetwarzania
1) Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa dotyczących postępowania rekrutacyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 kodeksu pracy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
2) Inne przekazane przez Państwa dane osobowe (np. dane wizerunkowe), na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
3) Administrator będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Udzielone przez Państwa zgody mogą zostać odwołane w dowolnym czasie.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 12 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych.
3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
4) Prawo do usunięcia danych osobowych.
5) Prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody.
6) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. komunikacji internetowej i promocji

Poszukuje: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2020-01-16

Ważne do: 2020-02-07

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. promocji i komunikacji internetowej.

 

1. Wymagania niezbędne:
a)      wykształcenie średnie lub wyższe

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a)      prowadzenie kont MOCAK-u w mediach społecznościowych;
b)      komunikacja ze społecznością internetową Muzeum;
c)      obsługa strony internetowej Muzeum;
d)     marketing e-mailowy;
e)      współtworzenie materiałów promocyjnych – internetowych, drukowanych, prasowych;
f)       współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów;
g)      współpraca z podmiotami zewnętrznymi w związku z realizacją projektów i zadań promocyjnych;.
h)      praca administracyjna związana ze stanowiskiem.

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. komunikacji internetowej i promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. komunikacji internetowej i promocji

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b)      czas pracy: system jednozmianowy;
c)      miejsce pracy: siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d)     rodzaj umowy: umowa o pracę;
e)      wynagrodzenie: zasadnicze 3000–3200 zł brutto w okresie próbnym (trzy miesiące) plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna.

4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:

oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu
oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 3. Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.

b)   Komplet dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. komunikacji internetowej i promocji” należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Promocji”) do dnia 7.2.2020 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

5. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

 

Więcej informacji >>.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-01-13

Ważne do: 2020-01-17

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko: Opiekun ekspozycji

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Opiekun ekspozycji - Rekrutacja : na 3 etaty
Miejsce pracy: Łódź
Termin składania aplikacji: 17.01.2020r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

Wymagania:

1.doświadczenie w obsłudze klienta
2. dyspozycyjność (praca również w soboty i niedziele oraz święta)
3. odpowiedzialność, uczciwość, zaangażowanie i samodzielność
4. wysoka kultura osobista oraz rozwinięte umiejętności interpersonalne
5.komunikatywność – umiejętność nawiązywania kontaktu z obcymi osobami
oraz przekazywanie informacji,
6. obowiązkowość i punktualność
7. umiejętność pracy pod presją czasu
8. ogólna wiedza o muzeum

Wymagania dodatkowe:
1. obsługa komputera, urządzeń biurowych oraz kasy fiskalnej
2.znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym – preferowany język
angielski lub niemiecki
3.Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

Oferujemy:
1. umowę o pracę (cały etat);
2. stabilność pracy i atrakcyjne warunki zatrudnienia;
3. miłą atmosferę pracy w instytucji kultury

Obowiązki w ramach
1. pełnienie dyżurów w salach wystawowych i czasowych Muzeum w godzinach otwarcia
dla zwiedzających, zgodnie z miesięcznym harmonogramem; kodowanie i rozkodowywanie sal wystawowych
2. pilnowanie i zabezpieczanie eksponatów i urządzeń przed zniszczeniem, kradzieżą
i pożarem na wystawach
3. dbanie o czystość pomieszczeń wystawowych, gablot, ekspozycji
4. odpowiedzialność za bezpieczeństwo eksponatów znajdujących się w salach
wystawienniczych w czasie sprzątania
5. pomoc w montażu i demontażu wystaw
6. udzielanie wszelkich informacji związanych ze sposobem zwiedzania muzeum
7. udzielanie zwiedzającym podstawowych informacji o ekspozycji, wystawach,
wydarzeniach i działaniach kulturalnych Muzeum
8. utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi na każdym etapie kontaktu
w Muzeum
9. pomoc w obsłudze wernisaży, konferencji, seminariów i innych spotkań
organizowanych na terenie Muzeum
10. zastępstwo osób pełniących obowiązki kasjera i wykonywanie czynności wynikających
z tego stanowiska pracy m.in. obsługa kasy fiskalnej, obsługa centrali telefonicznej i szatni
11. sprzedaż wydawnictw muzealnych i biletów wstępu upoważniających do
zwiedzania wystaw muzealnych oraz wydawanie faktur jako biletów zbiorowych,
12.rozliczanie się z wpływów ze sprzedaży z kasą główną muzeum na zasadach
ustalonych z głównym księgowym w przypadku nieobecności osób wykonujących
obowiązki kasjera
13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia przełożonego

Kontakt z Pracodawcą Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) CV (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej, adres: muzeum@maie.lodz.pl DW joanna.luczywek@maie.lodz.pl

Procedura naboru:
1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
1. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
4. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: inspektor.ido@maie.lodz.pl
6. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. kadr

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-01-13

Ważne do: 2020-01-22

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: specjalista ds. kadr (stanowisko samodzielne)
Miejsce pracy: Łódź
Termin składania aplikacji: do 22.01.2020r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: niezwłocznie
Forma zatrudnienia: pełen etat, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

Wymagania:
1. Wykształcenia wyższego
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, (mile widziane w instytucji kultury),
3. Bardzo dobrej znajomości przepisów prawa pracy, oraz przepisów ZFŚS
4. Biegłej obsługi pakietu office (znajomość obsługi programów kadrowo-płacowych będzie dodatkowym atutem)
5. Komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
6. Samodzielności, skrupulatności, terminowości,
7. Zorientowania na cel oraz skuteczności w działaniu,
8. Mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

- stabilną pracę w instytucji kultury,
- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Obowiązki w ramach
1. Prowadzenie całokształtu spraw osobowych pracowników, w tym związanych z przyjmowaniem, zwalnianiem, awansowaniem i przeszeregowaniem pracowników.
2. Prowadzenie dokumentacji osobowej, w tym akt osobowych pracowników.
3. Prowadzenie archiwum akt osobowych Pracowników.
4. Analiza stanu zatrudnienia, prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
5. Rekrutacja pracowników przy udziale kierowników właściwych komórek organizacyjnych.
6. Koordynacja działań związanych z adaptacją (wprowadzeniem) nowych pracowników do organizacji.
7. Prowadzenie ewidencji badań lekarskich, kierowanie pracowników na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie w obowiązujących terminach przy udziale BHP, nadzór nad terminowym wykonaniem.
8. Nadzór nad zakresami obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
9. Prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników.
10. Ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej.
11. Opracowywanie rocznego planu zatrudnienia i jego aktualizacja.
12. Monitorowanie przestrzegania dyscypliny pracy.
13. Aktualizacja pod katem zgodności z obowiązującymi przepisami i potrzebami instytucji regulaminów (pracy, wynagradzania).
14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród pracownikom.
15. Koordynacja działań związanych z wprowadzeniem i zarządzaniem systemem wynagrodzeń, motywacyjnym, ocen pracowniczych.
16. Udział w przygotowywaniu i kompletowaniu wniosków pracowników o przyznanie emerytury lub renty.
17. Wystawianie delegacji Pracownikom, prowadzenie rejestru.
18. Udział w działaniach związanych z funkcjonowaniem komunikacji wewnętrznej i budową kultury organizacyjnej.
19. Wsparcie Dyrekcji i kadry kierowniczej w prowadzonej polityce kadrowej oraz komunikacji z organizacjami związkowymi.
20. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami Pracowników, w tym opracowanie planu szkoleń, rejestru
21. Opracowywanie budżetu wydatków i gospodarowanie funduszem socjalnym, dystrybucja środków przyznanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przewidzianych na cele socjalne dla pracowników, prowadzenie spraw dot. udzielania zapomóg bezzwrotnych, tworzenie w systemie płacowym list wypłat pożyczek mieszkaniowych, zapomóg, prowadzenie spraw dot. przyznawania pożyczek mieszkaniowych, przygotowywanie kalkulacji i rozliczanie kosztów świadczeń socjalnych
22. Zapewnienie płynnej działalności sekretariatu muzeum
23. Realizacja nowych zadań o ogólnym charakterze zleconych przez Dyrekcje.

Kontakt z Pracodawcą Sposób aplikacji:
1. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) CV (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej, adres: muzeum@maie.lodz.pl DW joanna.luczywek@maie.lodz.pl

Procedura naboru:
1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
1. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
4. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: inspektor.ido@maie.lodz.pl
6. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

Poszukuje: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2020-01-13

Ważne do: 2020-01-22

Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

Nazwa firmy/ instytucji: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: specjalista ds. zamówień publicznych i administracji (stanowisko samodzielne)
Miejsce pracy: Łódź
Termin składania aplikacji: do 22.01.2020r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: I kwartał 2020r.
Forma zatrudnienia: 1/2 etatu, umowa o pracę na okres próbny, w perspektywie umowa na czas określony lub nieokreślony;

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych i administracji

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe;
2. Udokumentowane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
3. Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz praktyka w realizacji procedur zamówień publicznych;
4. Umiejętności podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres;
5. Otwartość na nowe wyzwania;
6. Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne;
7. Dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
8. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
9. Obsługa komputera (MS Office, Internet);
10. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

Dodatkowym atutem będą:
1. Podyplomowe studia w zakresie zamówień publicznych
2. Szkolenie z zakresu zamówień publicznych
3. Umiejętność pozyskiwania środków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych
4. Znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
1. stabilne zatrudnienie,
2. umowa o pracę na 1/2 etatu,
3. możliwość rozwoju i awansu

Procedura naboru:
Oferujemy:
- stabilną pracę w instytucji kultury,
- możliwość rozwoju zawodowego i osobistego,
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
- pakiet świadczeń socjalnych.

Obowiązki w ramach
1. Realizacja postępowań przy zamówieniach publicznych w szczególności grupowanie zamówień w rejestrze wniosków i faktur, czuwanie nad nieprzekraczaniem progów;
2. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz zamówień z zakresu działalności kulturalnej;
3. Przygotowywanie umów cywilno-prawnych dla osób fizycznych i prawnych zlecanych przez działy merytoryczne i administracyjne, w szczególności: sporządzanie treści umów w porozumieniu z radcą prawnym oraz inicjatorami zawarcia danej umowy, zbieranie koniecznych podpisów na umowach, kompletowanie załączników do umów oraz realizacji innych procedur związanych z przygotowaniem umów, monitoring umów;
4.Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem zamówień publicznych, które nie podlegają procedurze stosowania ustawy Pzp, dokonywanie rozpoznania rynku i zbieranie ofert;
6. Realizacja nowych zadań o ogólnym charakterze zleconych przez Dyrekcje.

Kontakt z Pracodawcą Sposób aplikacji:

1. Wymagane dokumenty:
a) List motywacyjny (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
b) CV (kandydat jest zobowiązany do sporządzenia dokumentu w języku polskim);
2. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
3. Aplikacje prosimy składać tylko w wersji elektronicznej, adres: muzeum@maie.lodz.pl DW joanna.luczywek@maie.lodz.pl

Procedura naboru:
1. Procedura naboru odbywa się w dwóch etapach:
I Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
3. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić dopisek: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na ww. stanowisko przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
5. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
6. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
7. Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonej rekrutacji:
1. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi z siedzibą w Łodzi, informuje, iż będzie Administratorem Danych Osobowych osób biorących udział w rekrutacji.
2. Dane identyfikacyjne kandydatów będą przetwarzane celem realizacji procedury rekrutacji na podstawie otrzymanych zgód uczestników procedury.
3. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do zakończenia rekrutacji.
4. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż gromadzone dane osobowe w ramach procedury rekrutacji nie będą przekazywane poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Jednocześnie informujemy, iż Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi od 25.05.2018 wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. Email kontaktowy: inspektor.ido@maie.lodz.pl
6. Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi informuje, iż w związku z przechowywanymi danymi osobowymi kandydatów do pracy w ramach prowadzonej procedury rekrutacji, osobom tym przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych;
g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2020-01-13

Ważne do: 2019-12-17

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Opis stanowiska: Realizacja zadań w zakresie tworzenia dokumentacji ewidencyjnej muzealiów oraz zarządzania zbiorami, obejmujących: - udział opracowywaniu i wdrażaniu standardów, - udział w opracowywaniu statystyk i analiz, - opracowywanie opinii, - udzielanie konsultacji, - udział w konferencjach i seminariach - koordynacja prac związanych ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących kryteriów:
Ogłoszenie: Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

- wykształcenie wyższe na poziomie min. magisterskim (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia)
- minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w zbliżonym zakresie zadań
- znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem (zwłaszcza w zakresie dokumentacji i udostępniania zbiorów i prawa autorskiego)
- doświadczenie w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zbiorów muzealnych
- znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych
- znajomość standardu Spectrum 4.0
- znajomość programów do zarządzania zbiorami w muzeach (preferowane doświadczenie w zakresie administrowania systemem)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2
- biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel
- dobra umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

Oferujemy:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony
- Wymiar czasu pracy – pełen etat
- Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach
- Miejsce pracy: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, ul. Goraszewska 7

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

Informujemy, że przesłanie oferty nie jest gwarancją zatrudnienia.

***

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Goraszewskiej 7 (dalej jako „Administrator”), zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i chęć przesłania aplikacji. Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku umowy innej niż umowa o pracę Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby działań mających na celu zawarcie takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli w przekazanych przez Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

edukator w Dziale Edukacji Muzealnej (umowa- zlecenie) do zajęć z dziedzin: przyroda, ekologia, kultura

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-01-10

Ważne do: -0001-11-30

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa
poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisko:
edukator w Dziale Edukacji Muzealnej (umowa- zlecenie) do zajęć z dziedzin: przyroda, ekologia, kultura

Ogłoszenie: edukator w Dziale Edukacji Muzealnej (umowa- zlecenie) do zajęć z dziedzin: przyroda, ekologia, kultura Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: edukator w Dziale Edukacji Muzealnej (umowa- zlecenie) do zajęć z dziedzin: przyroda, ekologia, kultura

Zajęcia edukacyjne w Łazienkach Królewskich prowadzone są technikami warsztatowymi, łączącymi w sobie zagadnienia przyrodnicze oraz ekologiczne z kulturą i historią XVIII wieku, dlatego poszukujemy osób kreatywnych, doświadczonych w prowadzeniu zajęć interdyscyplinarnych dla grup zorganizowanych. Do aplikowania zapraszamy osoby dyspozycyjne w tygodniu (godziny pracy szkół i przedszkoli), sumienne i punktualne, mające wykształcenie przyrodnicze. Zależy nam na osobach doświadczonych w prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i osób dorosłych). Od kandydatów oczekujemy również znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnym. Znajomość innych języków obcych mile widziana.

CV powinny być opatrzone klauzulami, w zależności od wyrażonej przez Państwa zgody:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania rekrutacyjnego przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa), (zgoda obejmuje dane wykraczające poza zakres wymagany prawem pracy, tj. poza imieniem, nazwiskiem, danymi kontaktowymi, datą urodzenia, historią zatrudnienia oraz przebiegiem edukacji)”.
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa) przez okres najbliższych 6 miesięcy".

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy:
paulina.organisciak-kwiatkowska@lazienki-krolewskie.pl, temat: edukator- praca; do dnia 26 stycznia 2020 r.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami po 31 stycznia.
Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
Administrator danych
Administratorem [Pana/Pani] danych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres:
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby administratora danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy [Pana/Pani] dane osobowe:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
c) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa – na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
e) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych przez [Pana/Panią] w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
b) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
c) placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy

Czas przetwarzania danych
[Pana/Pani] dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje [Panu/Pani] (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
1) prawo dostępu do danych;
2) prawo żądania sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z [Pana/Pani] szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
6) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania [Pana/Pani] danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna [Pan/Pani], że przetwarzanie [Pana/Pani] danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi [Pan/Pani] podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez [Pana/Panią] danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem udziału w rekrutacji i zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Bez podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym nie jest możliwe zawarcie umowy o pracę.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
[Pana/Pani] dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec [Pana/Pani] skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na [Pana/Pani] sytuację.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Przewodnik / Edukator muzealny

Poszukuje: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu

Na terenie: Wałbrzych

Data ogłoszenia: 2020-01-10

Ważne do: 2020-01-31

Muzeum Porcelany w Wałbrzychu zatrudni osobę na stanowisku przewodnika / edukatora muzealnego. Do zadań pracownika na tym stanowisku będzie należało m.in.:

– oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji muzeum,
– obsługa gości w zakresie sprzedaży biletów i towarów w sklepie muzealnym, rezerwacji grup itp.
– organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych,
– udział w działaniach promocyjnych muzeum.

Ogłoszenie: Przewodnik / Edukator muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Przewodnik / Edukator muzealny

Od kandydatów oczekujemy:
– wykształcenia minimum wyższego zawodowego (licencjat),
– znajomości j. angielskiego w stopniu komunikatywnym,
– otwartości w kontaktach z klientami,
– wysokiej kultury osobistej,
– umiejętności pracy w zespole,
– dyspozycyjności (praca także w weekendy – średnio raz w miesiącu)

Dodatkowymi i istotnymi atutami będą:
– znajomość języków obcych innych niż j. angielski (preferowany j. niemiecki lub j. czeski),
– przygotowanie pedagogiczne lub doświadczenie w pracy związanej z edukacją kulturalną,
– doświadczenie w pracy związanej z obsługą klienta,
– doświadczenie w branży turystycznej,
– umiejętność redagowania interesujących postów na potrzeby mediów społecznościowych.

Oferujemy:
– stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
– szkolenie w zakresie nowych obowiązków,
– pakiet świadczeń socjalnych,
– możliwość rozwoju zawodowego (udział w szkoleniach, warsztatach doskonalących itp.).

Dokumenty (CV i list motywacyjny) prosimy składać do dnia 31 stycznia 2020 r. na adres: Muzeum Porcelany w Wałbrzychu, ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych lub mailowo na adres: j.pawlak@muzeum.walbrzych.pl
Dokumenty prosimy opatrzyć klauzulą o treści “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko przewodnik / edukator muzealny.”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

pracownik sklepu muzealnego

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-01-09

Ważne do: 2020-01-26

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko PRACOWNIK SKLEPU MUZEALNEGO   Praca w wymiarze pełnego etatu, w oparciu o umowę o pracę.

Wymagania:

– wykształcenie średnie lub wyższe

– znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym

– umiejętność obsługi kasy fiskalnej

– dyspozycyjność – praca przede wszystkim w weekendy

– sprawna obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office

– komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Dodatkowo mile widziane:

– zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku

– znajomość innych języków obcych

– znajomość programu iKsoris

 

Zakres obowiązków:

 

– obsługa kasy fiskalnej i systemu rezerwacji biletów

– zamówienia towaru

– przygotowanie umów komisowych

– kontakt ze zwiedzającymi – udzielanie podstawowych informacji o Muzeum, aktualnych wystawach i wydarzeniach

– obsługa sprzedaży internetowej

Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem sekretariat@muzeumazji.pl lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 26.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

BIP: http://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/pracownik-sklepu-muzealnego/

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. promocji

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-01-09

Ważne do: 2020-01-26

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY DS. PROMOCJI w Dziale Projektów Kulturalnych i Promocji   Praca w wymiarze pełnego etatu, w oparciu o umowę o pracę.

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
Zdolności organizacyjne.
Kreatywność, zaangażowanie i samodzielność
Bardzo dobra znajomość języka polskiego, umiejętność pisania i redagowania tekstów.
Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
Bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych.
Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
Biegła obsługa pakietu MS Office.
Elastyczny grafik pracy.

Dodatkowo mile widziane:

zainteresowanie kulturami regionu Azji i Pacyfiku
znajomość innych języków obcych
podstawowa znajomość WordPress
doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych

 

 

Zakres obowiązków:

Budowanie i utrzymywanie relacji z mediami: współpraca z redakcjami, mediami społecznościowymi, redagowanie i udostępnianie materiałów prasowych; monitoring mediów i sprawozdawczość w tym zakresie
Pozyskiwanie patronów medialnych i partnerów projektów; współpraca z nimi i nadzór nad realizacją umów patronackich.
Aktywne poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań promocyjnych.
Koordynacja grafiku imprez muzealnych do ulotek, na stronę internetową i do mediów społecznościowych.
Zamieszczanie i aktualizacja treści na stronie internetowej Muzeum i w mediach społecznościowych.
Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem: sekretariat@muzeumazji.pl lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 26.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

 

BIP: http://bip.muzeumazji.pl/rekrutacja-pracownikow/ogloszenia-biezace/specjalista-ds-promocji/

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

archiwista w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Poszukuje: Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-01-02

Ważne do: 2020-01-20

OPIS STANOWISKA: - analiza zbioru materiałów archiwalnych (w tym spuścizn) ze zbiorów Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, opracowanie koncepcji ewidencji archiwaliów w strukturze Muzeum Fryderyka Chopina i stworzenie wytycznych - ewidencjonowanie materiałów archiwalnych i wprowadzanie danych do elektronicznego systemu zarządzania kolekcją - nadzór nad procesem digitalizacji materiałów archiwalnych
Ogłoszenie: archiwista w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: archiwista w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie

WYMAGANIA:

-Studenci studiów magisterskich lub absolwenci kierunku archiwistyka lub historia ze specjalnością archiwistyka lub studium o kierunku archiwistyka lub ukończony kurs archiwalny 2 stopnia
-Znajomość przepisów z zakresu ewidencji zbiorów muzealnych
-Znajomość tematyki związanej z Fryderykiem Chopinem i jego recepcją (w tym Konkursami Chopinowskimi)
-Doświadczenie zawodowe - praca w muzeum - będzie dodatkowym atutem

OFERUJEMY:

-Wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia zawodowego i zakresu obowiązków,
-Możliwość rozwoju zawodowego,
-Możliwość podjęcia ciekawych wyzwań oraz rozwoju zawodowego.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z podpisaną odręcznie klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą" oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska na adres e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl w terminie do 20.01.2020 r

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista do Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów w NIMOZ

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-12-30

Ważne do: 2020-01-29

Zakres zadań: Realizacja zadań w zakresie statystyki i parametryzacji muzeów obejmujących: gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących muzeów; opracowywanie założeń projektów dotyczących statystyki oraz parametryzacji działalności muzealnej oraz udział w ich realizacji; prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej z instytucjami zajmującymi się statystyką instytucji kultury; bieżąca współpraca z departamentami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzorującymi Działania z zakresu statystyki i parametryzacji muzeów. Wymagania : wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim;
Ogłoszenie: specjalista do Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów w NIMOZ Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista do Działu Statystyki i Parametryzacji Muzeów w NIMOZ

minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucjach, zajmujących się statystyką kultury;
doświadczenie w opracowywaniu sprawozdań i prowadzeniu elektronicznych baz danych;
znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem;
dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole, zdolności koordynowania pracy innych osób;
komunikatywność, staranność, dbałość o szczegóły;
znajomość języka angielskiego na poziomie B2;
biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel;
umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony;
Wymiar czasu pracy – pełen etat;
Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach;
Miejsce pracy: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, ul. Goraszewska 7

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 29 stycznia 2020 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

Informujemy, że przesłanie oferty nie jest gwarancją zatrudnienia.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

adiunkt /kustosz do Działu Sztuki

Poszukuje: Muzeum Śląskie

Na terenie: Katowice

Data ogłoszenia: 2019-12-23

Ważne do: 2020-01-12

Muzeum Śląskie w Katowicach poszukuje Adiunkta / Kustosza do Działu Sztuki Nazwa stanowiska: Adiunkt / Kustosz Dział: Sztuki Miejsce pracy: Katowice Wymiar czasu pracy: pełny etat Znak referencyjny: K/DS/MŚ
Ogłoszenie: adiunkt /kustosz do Działu Sztuki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: adiunkt /kustosz do Działu Sztuki

Wymagania

Konieczne:

Wymagania zgodne z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.):

• dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki lub kulturoznawstwa;
• co najmniej 2-letni staż pracy w muzeach lub w podmiotach, które prowadzą działalność muzealniczą;
• biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
• autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub kierowanie tymi projektami, lub inne formy udziału w tych projektach;
• umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office;
• umiejętność planowania i organizacji pracy, wyznaczania priorytetów;
• umiejętność budowania relacji z podmiotami zewnętrznymi;

Pożądane:

• dorobek wystawienniczy z zakresie sztuki współczesnej (autor, kurator, koordynator wystaw);
• znajomość innych języków obcych;
• udział w projektach międzynarodowych;
• doświadczenie w pracy w projektach interdyscyplinarnych;
• doświadczenie w pisaniu grantów;
• prawo jazdy kategorii B.

Obowiązki na stanowisku pracy

• praca merytoryczna i organizacyjna dot. sztuki współczesnej;
• przygotowywanie wystaw stałych i czasowych;
• gromadzenie zbiorów, przygotowywanie rekomendacji w zakresie zakupów, właściwe magazynowanie i opracowywanie zasobów muzealnych, w tym materiału zabytkowego;
• uczestniczenie w realizowaniu strategii działu zgodnej ze strategią Muzeum;
• prace dokumentacyjne, w szczególności dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• właściwa i zgodna z przepisami gospodarka muzealiami;
• prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz przedkładaniu tekstów publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogu oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Śląskiego;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników.

Oferujemy

• stabilną pracę w interdyscyplinarnym środowisku;
• wysoki standard warunków pracy;
• szkolenia, konferencje, warsztaty podnoszące kwalifikacje zawodowe;
• pracę w największej instytucji kultury województwa śląskiego.

Zainteresowanych prosimy o złożenie ofert zawierających:

• cv
• list motywacyjny

w terminie do 12 stycznia 2020 r.

Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@muzeumslaskie.pl, z podanym w tytule wiadomości znakiem referencyjnym: K/DS/MŚ

Muzeum skontaktuje się do 15.01.2020 z wybranymi
na podstawie przesłanych aplikacji osobami

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji realizowanego przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Lub

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnego procesu rekrutacji i w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych realizowanych przez Muzeum Śląskie w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informujemy, że Administratorem danych jest Muzeum Śląskie z siedzibą w Katowicach ul. T. Dobrowolskiego 1.
Podane dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw. W tym celu prosimy o kontakt.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2019-12-23

Ważne do: 2020-01-20

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
Ogłoszenie: specjalista ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTY DS. EWIDENCJI ZBIORÓW MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Stanowisko: Specjalista ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2.
Wymiar czasu pracy: okres próby - 0,75 etat (z możliwością zwiększenia do pełnego etatu).
Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie równoważnym.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie ewidencji muzealiów i depozytów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie ewidencji zbiorów w systemie komputerowym,
• kontrolowanie ruchu muzealiów związane z nabywaniem i przenoszeniem eksponatów,
• prowadzenie komputerowej bazy danych,
• prowadzenie dokumentacji zbiorów – księgi wpływów muzealiów, ksiąg inwentarzowych itp.,
• dokonywanie kwalifikacji i wyceny nabytych eksponatów,
• przewodniczenie wewnętrznym komisjom inwentaryzacyjnym.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, specjalistyczne,
• znajomość przepisów m.in. ustawy o muzeach i umiejętność ich stosowania w praktyce z zakresu funkcjonowania muzeum, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów,
• obsługa programu do ewidencjonowania muzealiów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
• biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office,
• wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
• dyspozycyjność (praca w weekendy podczas wydarzeń wojskowych i kulturalnych),
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.
Mile widziane:
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego,
• podstawowa wiedza w zakresie historii wojskowej i militarnej,
• doświadczenie pracy w instytucjach kultury.
Oferujemy:
• zatrudnienie w państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
• życzliwe otoczenie współpracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV z określeniem kwalifikacji zawodowych, podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej,
• ewentualne wykaz publikacji, projektów naukowych czy konferencji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@muzeumwl.pl w terminie do 20.01.20 r. z dopiskiem w tytule "Specjalista ds. ewidencji zbiorów". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (kontakt: ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, tel. 261-412-878, email: sekretariat@muzeumwl.pl).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej

Poszukuje: Muzeum Fotografii w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2019-12-20

Ważne do: 2020-01-17

Muzeum Fotografii w Krakowie
ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

Adres do korespondencji:
plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
+ 48/012-6345932
e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową.
Aktualnie poszukujemy dynamicznego i dalekowzrocznego specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, którego zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie w codziennej działalności muzealnej długofalowych strategii konserwatorskiej ochrony zbiorów w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki oraz wyniki badań naukowych. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej będzie członkiem zespołu w Dziale Konserwacji i Przechowywania Zbiorów i dołączy do MuFo w momencie otwarcia nowego oddziału- Centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego przy ul. Józefitów w Krakowie.

 

Ogłoszenie: Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej

Oferujemy:
• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się samorządowej instytucji kultury,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,
• życzliwe otoczenie współpracowników,
• współpracę z prężnym zespołem.

I. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej będzie należało m.in.:

• prowadzenie działań z zakresu konserwacji prewencyjnej w celu zapewnienia zgodnie ze współczesnymi standardami jak najlepszej, długoterminowej ochrony zbiorów MuFo w tym m.in.:
- monitorowanie i zarządzanie warunkami środowiskowymi w magazynach i na ekspozycjach
- organizacja, koordynowanie i prowadzenie działań w ramach zintegrowanego planu ochrony przed szkodnikami (IPM)
- opracowywanie środków zapobiegawczych lub interwencyjnych w odniesieniu do sposobów i metod przechowywania, ekspozycji i transportu, stosownie do przypadku
• organizacja, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
• prowadzenie prac związanych z obsługą magazynów zbiorów MuFo, w tym w zakresie przechowywania i udostępniania obiektów,
• opieka i współodpowiedzialność za powierzone zbiory,
• inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,
• aktywne zaangażowanie się w działania naukowe, upowszechnieniowe i edukacyjne związane z działalnością na stanowisku specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, poprzez wystąpienia publiczne, publikacje i raporty,
• współpraca i/lub kierowanie zespołem przy interdyscyplinarnych projektach,
• organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu konserwacji zapobiegawczej i działalności badawczej we współpracy z zainteresowanymi stronami,

II. Wymagania.

• wykształcenie wyższe (konserwacja, chemia, fizyka lub pokrewne; doktorat będzie dodatkowym atutem),
• doświadczenie z zakresu działalności muzealnej, w tym szczególnie w obszarze konserwacji prewencyjnej i działalności naukowo-badawczej,
• znajomość współczesnych zasad i praktyk konserwacji prewencyjnej,
• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
• znajomość metod badawczych i analitycznych stosowanych do badań naukowych obiektów muzealnych,
• znajomość przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,
• dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,
• zdolność do przygotowywania, koordynowania i wdrażania interdyscyplinarnych projektów,
• konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,
• wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,
• dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),
• umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

III. Przedmiot naboru:
1. specjalista ds. konserwacji prewencyjnej;
2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;
3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

IV. Procedura naboru
Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:
I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.
II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

V. Wymagane dokumenty
Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

VI. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin: do dnia 17.01.2020 r.;
2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;
3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl;
4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.
2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.
5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Obowiązek informacyjny:

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.
Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl
Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).
Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).
Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.
Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )
Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. ewidencji zbiorów

Poszukuje: Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy

Na terenie: Bydgoszcz

Data ogłoszenia: 2019-12-20

Ważne do: 2020-01-20

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.  

NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTY DS. EWIDENCJI ZBIORÓW MUZEUM WOJSK LĄDOWYCH W BYDGOSZCZY

Stanowisko: Specjalista ds. ewidencji zbiorów w Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
Miejsce pracy: Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2.
Wymiar czasu pracy: okres próby - 0,75 etat (z możliwością zwiększenia do pełnego etatu).
Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie równoważnym.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie ewidencji muzealiów i depozytów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• prowadzenie ewidencji zbiorów w systemie komputerowym,
• kontrolowanie ruchu muzealiów związane z nabywaniem i przenoszeniem eksponatów,
• prowadzenie komputerowej bazy danych,
• prowadzenie dokumentacji zbiorów – księgi wpływów muzealiów, ksiąg inwentarzowych itp.,
• dokonywanie kwalifikacji i wyceny nabytych eksponatów,
• przewodniczenie wewnętrznym komisjom inwentaryzacyjnym.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe, specjalistyczne,
• znajomość przepisów m.in. ustawy o muzeach i umiejętność ich stosowania w praktyce z zakresu funkcjonowania muzeum, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów,
• obsługa programu do ewidencjonowania muzealiów,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
• bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
• biegła obsługa komputera i znajomość pakietu MS Office,
• wysokie zdolności interpersonalne i kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
• kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie,
• dyspozycyjność (praca w weekendy podczas wydarzeń wojskowych i kulturalnych),
• terminowość i dokładność w wykonywaniu zadań.
Mile widziane:
• prawo jazdy kat. B,
• znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego,
• podstawowa wiedza w zakresie historii wojskowej i militarnej,
• doświadczenie pracy w instytucjach kultury.
Oferujemy:
• zatrudnienie w państwowej instytucji kultury,
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
• możliwość podwyższenia kwalifikacji zawodowych,
• życzliwe otoczenie współpracowników.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• CV z określeniem kwalifikacji zawodowych, podaniem przebiegu nauki, pracy zawodowej,
• ewentualne wykaz publikacji, projektów naukowych czy konferencji.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: kadry@muzeumwl.pl w terminie do 20.01.20 r. z dopiskiem w tytule "Specjalista ds. ewidencji zbiorów". Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem.

Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy (kontakt: ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, tel. 261-412-878, email: sekretariat@muzeumwl.pl).

Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych numer tel. 602-151-170 (adres email: doradztwoprawne.ryter@op.pl).

Podanie danych osobowych w CV w postaci imienia, nazwiska, danych kontaktowych oraz informacji o kwalifikacjach zawodowych jest dobrowolne, lecz zarazem konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Prosimy o niepodawanie – na etapie procesu rekrutacyjnego – danych takich jak PESEL, nr dowodu/nr paszportu, stan rodzinny, inne dane niewymagane ofertą pracy z uwagi na zasadę minimalizacji danych osobowych. Konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, podobnie jak podanie danych nadmiarowych i niewymaganych aplikacją. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia przesłania CV.

Za zgodą kandydatów w okresie jednego roku od zakończenia procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane w kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez administratora danych osobowych.
Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wojsk Lądowych z siedzibą w Bydgoszczy, 85-641 Bydgoszcz, ul. Czerkaska 2, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Jeśli wyraża Pan/ Pani również zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji również, proszę o dostarczenie drugiej zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, z siedzibą w Bydgoszczy, 85-641 ul. Czerkaska 2, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska.

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

KOORDYNATOR PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH

Poszukuje: Muzeum Azji i Pacyfiku

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-12-19

Ważne do: 2020-01-10

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

KOORDYNATORA PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH

w Dziale Naukowo-Wystawienniczym

Ogłoszenie: KOORDYNATOR PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: KOORDYNATOR PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH

Dyrektor Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko

KOORDYNATORA PROJEKTÓW WYSTAWIENNICZYCH

w Dziale Naukowo-Wystawienniczym

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe
Bardzo dobre zdolności organizacyjne
Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
Kreatywność i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów
Samodzielność i odpowiedzialność
Znajomość języka angielskiego
 

Dodatkowo mile widziane:

Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
Znajomość aktualnych trendów wystawienniczych
 

Zakres obowiązków:

samodzielne lub zespołowe koordynowanie działań oraz nadzór nad realizacją projektów wystawienniczych: wystaw czasowych lub instalacji wystawienniczych,
współpraca z kuratorem wystawy przy tworzeniu koncepcji aranżacji wystawy,
współpraca z projektantami, w tym nadzór nad realizacją projektu wykonawczego i produkcją elementów wystawienniczych,
przygotowanie i nadzór nad planową realizacją harmonogramu i budżetu projektu wystawienniczego,
współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację wystawy, przygotowywanie ofert porównawczych oraz dostarczanie informacji do postępowań z zakresu zamówień publicznych prowadzonych przez odpowiednie podmioty,
przygotowywanie dokumentów niezbędnych w trakcie realizacji projektu wystawienniczego, czuwanie nad prawidłowym i sprawnym obiegiem dokumentów (umowy, faktury, itp.)
Dokumenty: CV i list motywacyjny (1000 znaków)

Zgłoszenia prosimy składać pocztą, e-mailem lub osobiście w sekretariacie Muzeum (00-403 Warszawa, ul. Solec 24) do dnia 10.01.2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o dopisanie poniższej klauzuli (bez poniższego oświadczenia oferta pracy nie będzie rozpatrywana):

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka z siedzibą w Warszawie ul. Solec 24 moich danych osobowych dla celów związanych z procesem rekrutacji, zgodnie przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Poszukuje: Prezydent Miasta Poznania

Na terenie: -

Data ogłoszenia: 2019-12-17

Ważne do: 2020-01-15

PREZYDENT MIASTA POZNANIA OGŁASZA KONKURS na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, mogą przystąpić kandydaci spełniający kryteria zawarte w ogłoszeniu konkursowym, będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 1016/2019/P Prezydenta Miasta Poznania.

Ogłoszenie: dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości

Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, ul. Woźna 12, 61-777 Poznań, mogą przystąpić kandydaci spełniający następujące kryteria:

Kryteria niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie;
2) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką;
3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym)
w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą;
4) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
5) znajomość zagadnień dotyczących pozyskiwania funduszy pozabudżetowych oraz ze środków Unii Europejskiej;
6) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym;

Kryteria dodatkowe:
1) wykształcenie w dziedzinie związanej z działalnością statutową Muzeum (np. historia, muzealnictwo, kulturoznawstwo, konserwacja zabytków, wojskowość);
2) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w muzeum;
3) znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
4) ukończone studia podyplomowe, szkolenia, kursy w dziedzinie zarządzania;
5) ukończone podyplomowe studia menadżera kultury.

2. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
1) podanie z uzasadnieniem ubiegania się o stanowisko dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości;
2) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego);
3) życiorys zawierający opis najważniejszych zrealizowanych projektów (lokalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych/ naukowych itp.) wraz z ewentualnymi rekomendacjami (do 10 stron A4);
4) pisemne opracowanie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (zwany dalej programem funkcjonowania i rozwoju Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości) na okres minimum 4 lat (do 10 stron A4), zawierającego między innymi:
nawiązanie do misji i celów zawartych w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ oraz Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023;
nawiązanie do struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości;
plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych;
plan efektywnego wykorzystania bazy lokalowej oraz zasobów muzealnych,
(z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych);
koncepcję działań planowanych w związku z realizacją dwóch dużych inwestycji: budowy nowej siedziby Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku w Poznaniu oraz renowacji i adaptacji Fortu VII w Poznaniu;
koncepcję gospodarowania zbiorami Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ramach wystawy głównej i wystaw czasowych;
koncepcję współpracy z podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym z bliskimi tematycznie co do zadań statutowych instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi.
Dokument ten należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej tytułem „PROGRAM FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI”;
5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, certyfikaty, świadectwa itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);
6) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą lub nauką (zaświadczenia, świadectwa pracy itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);
7) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (np. projektowym) w obszarze kultury lub 3-letnie doświadczenie zawodowe związane z kulturą (zaświadczenia, świadectwa pracy itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem);
8) pendrive, zawierający skany wszystkich dokumentów przedkładanych przez kandydata w formacie .pdf lub .jpg.

3. Informacje o terminie i miejscu składania wniosku:
1) Oferty należy przesyłać na adres bądź składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 Maja 46, pok. 115, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. włącznie (do godz. 15.00), w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją: KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA WIELKOPOLSKIEGO MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI, z dopiskiem NIE OTWIERAĆ, a także z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej kandydata.
2) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Poznania.
3) Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

koordynator programu wolontariatu muzealnego

Poszukuje: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Na terenie: Warszawa, Sulejówek

Data ogłoszenia: 2019-12-13

Ważne do: 2020-01-13

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

koordynator programu wolontariatu muzealnego

 

Ogłoszenie: koordynator programu wolontariatu muzealnego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: koordynator programu wolontariatu muzealnego

Poszukujemy osoby spełniającej następujące wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie w pracy w charakterze koordynatora wolontariatu stałego i akcyjnego
 • Umiejętność pracy z grupami międzypokoleniowymi
 • Doskonała organizacja pracy i rzetelność w wykonywaniu obowiązków
 • Dokładność i skrupulatność
 • Wysoka umiejętność pracy zespołowej
 • Biegłość  w komunikacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Wysoka kultura osobista
 • Wykształcenie wyższe o profilu humanistycznym
 • Biegła znajomość pakietu Office
 • Wykształcenie kulturoznawcze, znajomość problematyki społecznej będą dodatkowymi atutami

 

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należało:

 • Organizacja i prowadzenia procesu, którego efektem będzie budowanie w ramach wolontariatu muzealnego społeczności współpracującej z zespołem muzeum i realizującej także własne projekty w ramach programu muzeum.
 • Organizacja szkoleń i spotkań dla wolontariuszy
 • Opracowywanie harmonogramu działań dla wolontariuszy,
 • Wsparcie wolontariuszy w realizacji ich zadań,
 • Współpraca z koordynatorkami programów lokalnych i innych projektów, wymagających wsparcia wolontariuszy,
 • Współpraca z zespołem muzeum przy budowaniu relacji z wolontariuszami,
 • Przygotowanie sprawozdań i raportów z wykonywanych zadań
 • Udział w wydarzeniach przygotowywanych przez wolontariuszy lub dla wolontariuszy.
 • Prowadzenie działań administracyjnych przy realizacji zadania, w tym w szczególności przygotowywanie umów i procedur wyboru wykonawców zgodnie z regulaminami i procedurami  wewnętrznymi oraz wstępne opisywanie faktur i archiwizacja dokumentów

 

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na okres od 20 stycznia 2020 r. z możliwością przedłużenia. Praca w wymiarze ok. 40 godzin w tygodniu, w tym 15 godzin w biurze muzeum.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@muzeumpilsudski.pl w terminie do poniedziałku 13.01.2020r.

W tytule wiadomości prosimy wpisać:
„Rekrutacja - wolontariat”

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Dane kandydatów są zbierane wyłącznie dla potrzeb niniejszego procesu rekrutacji. Administratorem danych przetwarzanych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów niniejszej rekrutacji. W razie rezygnacji z dalszego udziału w procesie rekrutacji kandydat ma prawo złożyć żądanie usunięcia jego danych osobowych, które spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Aplikacje otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje złożone po terminie oraz aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone, a dane kandydatów usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu niniejszej rekrutacji. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi. Proces rekrutacji obejmuje dwa etapy: (1) ocena złożonych dokumentów i (2) rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Muzeum skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: b.nessel@muzeumpilsudski.pl

 

Wszystkich składających dokumenty rekrutacyjne prosimy o załączenie wypełnionego Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną”. Dokument dostępny tutaj >> https://muzeumpilsudski.pl/o-muzeum/oferty-pracy/

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. analiz kryminalnych

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-12-13

Ważne do: 2020-01-10

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko specjalisty ds. analiz kryminalnych w Dziale Ochrony Zbiorów Publicznych  NIMOZ.

Oczekujemy od kandydata:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze, dziedzina kryminalistyka
 • Zainteresowania ochroną dóbr kultury
 • Dokładności, punktualności i samodzielności w działaniu
 • Dyspozycyjności do pracy w terenie (delegacje)
 • Umiejętności organizacji pracy oraz rozwiniętych zdolności interpersonalnych
 • Znajomości pakietu MS Office,
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie B2

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

Ogłoszenie: Specjalista ds. analiz kryminalnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. analiz kryminalnych
 • Dokonywanie ocen potencjalnych zagrożeń muzeów i zbiorów przestępczością kryminalną.
 • Śledzenie i analizowanie sposobów działania sprawców przestępstw przeciwko dobrom kultury w kraju i na świecie. Przygotowywanie materiałów edukacyjnych.
 • Sporządzanie analiz dotyczących bezpieczeństwa zbiorów na podstawie materiałów z postępowań prokuratorskich i orzecznictwa sądów.
 • Gromadzenie informacji oraz przygotowywanie opinii i raportów, dotyczących stanu ochrony oraz zagrożeń muzeów, zabytków, bibliotek, których zbiory w całości albo części tworzą Narodowy Zasób Biblioteczny.

 Kandydatom proponujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Wymiar czasu pracy – pełen etat
 • Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia jak również udział w szkoleniach i kursach.
 • Miejsce pracy: siedziba NIMOZ Warszawa ul. Goraszewska 7

Oczekujemy na  list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl lub  pocztą na adres:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa z dopiskiem „rekrutacja.”

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

Poszukuje: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Na terenie: Żelazowa Wola

Data ogłoszenia: 2019-12-10

Ważne do: 2020-01-31

Do zadań osoby zatrudnionej na powyższym stanowisku będzie należało:
• Prawidłowe funkcjonowanie Oddziału Muzeum Fryderyka Chopina – Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli – w zakresie ekspozycji stałej i wystaw czasowych oraz kontrola bezpieczeństwa i właściwego stanu zachowania obiektów.
• Planowanie i realizacja zadań wynikających z zakresu działania Oddziału Muzeum Fryderyka Chopina (MFC) określonego w Regulaminie Muzeum zgodnie z planem uzgodnionym z Kierownikiem Muzeum.
• Nadzór nad organizacją obsługi gości i turystów, gości specjalnych VIP, frekwencja, monitorowanie ruchu turystycznego i prowadzenie statystyk.
• Organizacja wystaw czasowych na terenie Oddziału MFC.
• Koordynacja badań naukowych zgodnych z programem Oddziału MFC.
• Nadzór nad działalnością edukacyjną w Oddziale MFC, w uzgodnieniu z Działem Edukacji w Warszawie.
• Współpraca z Kierownikiem Parku w Żelazowej Woli w zakresie utrzymania i udostępniania Parku.
• Współpraca z Działem ds. Artystycznych i Fonograficznych w zakresie organizacji koncertów.
• Współpraca z innymi podmiotami sektora kultury, w szczególności innymi muzeami i oddziałami muzeów w skali regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
• Współpraca z samorządem lokalnym i podmiotami sektora turystyki kulturalnej w zakresie stworzenia
i funkcjonowania produktów turystyki kulturalnej, we współpracy z Działem Promocji, Marketingu, Sprzedaży i Fundraisingu NIFC.
• Rozwijanie oferty udostępniania Żelazowej Woli.
• Nadzór nad organizacją pracy kas, recepcji oraz obsługi wystaw.
• Przygotowywanie wniosków, nawiązywanie współpracy z partnerami w celu pozyskiwania funduszy wspierających działalność Oddziału MFC.
• Reprezentowanie Oddziału MFC oraz dbanie o jego wizerunek.

Ogłoszenie: Kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli

WYMAGANIA:

• Wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie muzykologii / historii sztuki; atutem jest wykształcenie uzupełniające w zakresie zarządzania instytucjami kultury.
• Min. 7-letni staż pracy (w tym 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub 3-letnie doświadczenie w koordynacji projektów i zarządzaniu zespołem).
• Min. 5-letni staż pracy w muzeum.
• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
• Znajomość obowiązującego prawa, w szczególności ustaw: o finansach publicznych, o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej, o muzeach, o zabytkach, o dyscyplinie finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych.
• Znajomość zasad prawa autorskiego.
• Umiejętność obsługi komputera.
• Umiejętność budżetowania i przygotowywania harmonogramów rzeczowo-finansowych.
• Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność i dyspozycyjność.
• Wiedza z zakresu muzyki klasycznej, w tym w szczególności twórczości Fryderyka Chopina.
• Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
• Umiejętność organizacji pracy.
• Wysoka kultura osobista.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV z podpisaną odręcznie klauzulą o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NIFC, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku). Równocześnie oświadczam, że poinformowano mnie, iż: - Administratorem moich danych osobowych jest NIFC z siedzibą w Warszawie (00-355), ul. Tamka 43; - Mam prawo do dostępu do swoich danych, jak również ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; - Mam prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez wysłanie stosownej prośby na adres: iod@nifc.pl - Moje dane osobowe będą przetwarzane przez NIFC do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych, chyba że wcześniej wycofam swoją zgodę zgodnie ze znaną mi procedurą" oraz listu motywacyjnego wraz z podaną nazwą aplikowanego stanowiska na adres e-mail: alenik@nifc.pl bądź na adres Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, pok. 4.5 w terminie do 31.01.2020 r

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny w Dziale Historycznym

Poszukuje: Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Na terenie: Bóbrka

Data ogłoszenia: 2019-12-09

Ważne do: 2020-01-20

Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent muzealny w Dziale Historycznym. Miejsce: FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE
Ogłoszenie: asystent muzealny w Dziale Historycznym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny w Dziale Historycznym

Nabór na wolne stanowisko pracy- asystent muzealny w Dziale Historycznym.
Miejsce: FUNDACJA MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNICZEGO IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W BÓBRCE

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, (preferowane kierunki: historia, archiwistyka, kulturoznawstwo, turystyka i rekreacja, reklama, marketing lub pokrewne)
• doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu kampaniami reklamowymi w social media (w tym znajomość Facebook Ads),
• bardzo dobra orientacja w internecie i trendach social media,
• znajomość programów graficznych umożliwiająca samodzielne przygotowywanie grafik do mediów społecznościowych,
• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
• samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
• umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
• łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność.
2. Wymagania dodatkowe:
• znajomość zagadnień z zakresu historii przemysłu naftowego, gazowniczego
i rafineryjnego,
• doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych lub archiwach,
• znajomość języka obcego,
• umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista,
• prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• merytoryczne opracowywanie muzealiów,
• sporządzanie i prowadzenie dokumentacji ewidencji zbiorów,
• udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw,
• tworzenie wystaw czasowych i objazdowych organizowanych przez Muzeum,
• udział w działalności promocyjnej i wydawniczej Muzeum,
• prowadzenie badań naukowych dotyczących historii przemysłu naftowego,
• popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
• prowadzenie działań edukacyjnych,
• uczestnictwo w kwerendach,
• prace administracyjne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem Działu Historycznego,
• obsługa przewodnicka zwiedzających Muzeum (także w soboty, niedziele i święta, gdy placówka jest otwarta dla zwiedzających).
4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z p.zm.),
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (szkolenia, kursy i inne)
• kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata
w przypadku trwającego stosunku pracy,
• oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopię dowodu osobistego
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
z pełni praw publicznych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza, ul. Kopalniana 35, Bóbrka, 38-458 Chorkówka (godz. Pracy 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku) lub przesłać pocztą do dnia 15 stycznia 2020 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fundacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Sierpc

Data ogłoszenia: 2019-12-06

Ważne do: 2020-01-20

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Ogłoszenie: Asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1. Wymagania:

Wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki,
Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatów muzealnych
Znajomość specyfiki pracy w muzeum
Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych
Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

2. Charakterystyka prac

Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)
Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich
Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich
Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego
Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej
Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

3. Warunki pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

4. Wymagane dokumenty:

CV
List motywacyjny
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk - Główny Inwentaryzator

Poszukuje: Muzeum Ziemi Wschowskiej

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2019-12-05

Ważne do: 2013-12-20

Rekrutacja na stanowisko HISTORYK – GŁÓWNY INWENTARYZATOR
p.o. Dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej ogłasza rekrutację na stanowisko HISTORYK – GŁÓWNY INWENTARYZATOR

Ogłoszenie: Historyk - Główny Inwentaryzator Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Historyk - Główny Inwentaryzator

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe kierunkowe;
• znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania muzeum, ewidencjonowania i zabezpieczania zbiorów;
• udokumentowane doświadczenie w muzeum na analogicznym stanowisku;
• łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w zespole;
• bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność;
• etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
• obsługa komputera (MS Office, Internet);
• obsługa programu „MONA”
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

2. Zakres obowiązków:
• nadzór nad inwentaryzacją zbiorów, ruchem muzealiów, prowadzenie stosownej dokumentacji;
• nadzór nad magazynami muzealiów;
• nadzór nad zabezpieczeniem zbiorów Muzeum na wystawach, w magazynach zbiorów;
• nadzór nad ewidencjonowaniem muzealiów;
• prowadzenie kontroli zbiorów;
• nadzór i koordynacja realizacji kwerend;
• współpraca w zakresie digitalizacji zbiorów;
• przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
• praca merytoryczna i organizacyjna dotycząca działu historycznego;
• prace dokumentacyjne, w szczególności przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji elektronicznej zbiorów;
• inicjowanie i utrzymywanie współpracy z instytucjami naukowymi i akademickimi;
• inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, lekcji muzealnych oraz, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictw Muzeum Ziemi Wschowskiej;
• uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach oraz spotkaniach szkoleniowych muzealników;
• dbanie o stan zachowania obiektów zabytkowych będących pod bezpośrednią opieką Muzeum;
• pomoc przy organizowaniu, montażu oraz transporcie wystaw;
• oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach oraz pilnowanie zbiorów podczas ich zwiedzania, pełnienie dyżurów w wyznaczone dni;
• realizowanie i nadzorowanie w porozumieniu z dyrektorem konserwacji muzealiów (w pracowniach zewnętrznych) znajdujących się w zbiorach Muzeum,
• sprawowanie opieki nad zbiorami bibliotecznymi Muzeum, prowadzenie inwentarza zbiorów bibliotecznych;
• wykonywanie wszelkich innych poleceń dyrektora związanych z działalnością Muzeum.
• przejęcie na czas nieobecności pracownika kierującego działem Lapidarium jego obowiązków.

3. Warunki pracy:
• rodzaj umowy − umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy – 1/1 etatu;
• miejsce pracy – Muzeum Ziemi Wschowskiej;
• godziny pracy – zgodnie z harmonogramem.

4. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• CV;
• oświadczenie, o tym, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• prosimy o zawarcie w dokumentach następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

5. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ziemi Wschowskiej,
67-400 Wschowa, pl. Zamkowy 2 , przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na
adres: sekretariat.muzeum.wschowa@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 grudnia 2019 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: Historyk – Główny Inwentaryzator”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani
telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Sprzątająca/cy

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-12-03

Ważne do: 2019-12-13

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na 3 wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa
Sprzątający/ca
Zespół Logistyki
( 2 stanowiska- pełny etat, 1 stanowisko – 0,6 etatu)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:


·   codzienne sprzątanie pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych, toalet, ekspozycji muzealnej oraz chodnika przylegającego do siedziby Muzeum

·   informowanie przełożonego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z bezpieczeństwem zbiorów

·   okresowe wykonywanie prac porządkowych, generalne sprzątanie, pastowanie i froterowanie podłóg, mycie okien itp.

·   pomoc i uczestniczenie w organizowaniu wydarzeń odbywających się w Muzeum

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Praca na wysokości do 3 m, praca w pozycji wymuszonej, dźwiganie, ciężka praca fizyczna, przemieszczanie się wewnątrz budynku i w terenie

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie min. podstawowe

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·   min. 1 rok stażu pracy

·   dokładność

·   sumienność

·   wysoka kultura osobista

·   pracowitość
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·   podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·   kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·   podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·   podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·   podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·   podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. S_ALO/2019”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Archiwista

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-11-29

Ważne do: 2019-12-13

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na  stanowisko Archiwisty Oczekiwania
 • wykształcenie kierunkowe: Historia ze specjalizacją archiwalną lub Archiwistyka (z zarządzaniem dokumentacją),
 • kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, mile widziany kurs kancelaryjno-archiwalny II stopnia,
 • minimum rok doświadczenia w prowadzeniu archiwum zakładowego lub pracy na stanowisku archiwisty,
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • staranność, dbałość o szczegóły,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
Zakres zadań:
 • Wykonanie zaleceń pokontrolnych Archiwum Akt Nowych;
 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych;
 • dostosowywanie warunków przechowywania dokumentów do wymaganych standardów;
 • ewidencjonowanie dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Zakładowym oraz jej zabezpieczenie i przechowywanie;
 • porządkowanie akt niewłaściwie opracowanych oraz kontrola prawidłowości uporządkowania i zakwalifikowania dokumentacji przed przyjęciem jej do Archiwum Zakładowego;
 • kontrolowanie obiegu dokumentów oraz prawidłowości ich przechowywania w komórkach organizacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją;
 • udostępnianie i wypożyczanie akt zgromadzonych w Archiwum Zakładowym do celów służbowych ;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej bądź jej rekwalifikacja oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji do zniszczenia, po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego;
 • przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami;
 • zarządzanie powierzchnią użytkową oraz warunkami panującymi w pomieszczeniu archiwum;
 • sprawdzanie zgodności dokumentacji Archiwum Zakładowego ze spisami zdawczo-odbiorczymi;
 • sporządzanie sprawozdań z zarządzania dokumentacją w Archiwum Zakładowym wraz z zestawieniem ilościowym zasobu Archiwum z podziałem na kategorie archiwalne, uwzględniającym:
 • dokumentację przejętą z komórek organizacyjnych
 • dokumentację udostępnioną i wypożyczoną
 • dokumentację niearchiwalną przekazaną do zniszczenia
 • materiały archiwalne przekazane do Archiwum Państwowego
 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii ;
 • koordynacja działań w zakresie planowanego wdrażania w roku 2020 elektronicznego zarządzania dokumentacją.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno-prawną
 • możliwość podjęcia pracy od 1 stycznia 2020 r.

Oczekujemy na list motywacyjny oraz  curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku. Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres  biuro@nimoz.pl lub  pocztą na adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa z dopiskiem „rekrutacja.”

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Goraszewskiej 7 (dalej jako „Administrator”), zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i chęć przesłania aplikacji. Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku umowy innej niż umowa o pracę Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby działań mających na celu zawarcie takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli w przekazanych przez Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista ds. inwentaryzacji

Poszukuje: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-11-29

Ważne do: 2019-12-20

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko:
Starszy specjalista ds. inwentaryzacji

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1.

Wymiar etatu: cały etat.

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

Ogłoszenie: Starszy specjalista ds. inwentaryzacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista ds. inwentaryzacji

1. Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe kierunkowe (preferowane kierunki historia sztuki, historia, kulturoznawstwo, archiwistyka);
2. Doświadczenia w ewidencjonowaniu i opracowywaniu zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
3. Biegłej obsługi komputera w szczególności MS Excel;
4. Umiejętność organizowania pracy własnej oraz zaangażowanie się w powierzane zadania;
5. Umiejętność obsługi programów bazodanowych;
6. Dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków.
Mile widziane:
1. Znajomość programów do elektronicznej ewidencji zbiorów;
2. Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
3. Znajomość przepisów z zakresu ewidencjonowania zbiorów.

2. Zakres obowiązków m.in.:
1. Przygotowywanie dokumentacji (m.in. umowy, protokoły, zgłoszenia, pozwolenia);
2. Administrowanie elektroniczną ewidencją zbiorów;
3. Uzupełnianie i kontrola wpisów obowiązkowych w elektronicznej bazie danych;
4. Kontrola dokumentacji ewidencyjnej;
5. Prowadzenie spraw związanych z przemieszczaniem muzealiów.
6. Ścisła współpraca z pozostałymi działami muzeum.

3. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) curriculum vitae.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (ul. Agrykola 1, 00 – 460 Warszawa) przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres mailowy: rekrutacja@lazienki-krolewskie.pl, temat: Starszy specjalista ds. inwentaryzacji do dnia 20 grudnia 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Gwarantujemy pełną poufność zgłoszeń.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:
Administrator danych
Administratorem [Pana/Pani] danych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres:
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.
Inspektor ochrony danych
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby administratora danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Przetwarzamy [Pana/Pani] dane osobowe:
a) w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
c) w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa –
na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
e) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
f) w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie danych osobowych przez [Pana/Panią] w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
b) firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
c) wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje),
d) placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy.
Czas przetwarzania danych
[Pana/Pani] dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych
na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.
Prawa osób, których dane dotyczą
Przysługuje [Panu/Pani] (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):
1) prawo dostępu do danych;
2) prawo żądania sprostowania danych;
3) prawo do usunięcia danych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania;
5) prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
z [Pana/Pani] szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
6) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania [Pana/Pani] danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
7) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna [Pan/Pani], że przetwarzanie [Pana/Pani] danych osobowych narusza przepisy RODO.
Czy musi [Pan/Pani] podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez [Pana/Panią] danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem udziału w rekrutacji i zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie – dobrowolne. Bez podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym nie jest możliwe zawarcie umowy
o pracę.
Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
[Pana/Pani] dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec [Pana/Pani] skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na [Pana/Pani] sytuację.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2019-11-26

Ważne do: 2019-12-17

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Opis stanowiska: Realizacja zadań w zakresie tworzenia dokumentacji ewidencyjnej muzealiów oraz zarządzania zbiorami, obejmujących: - udział opracowywaniu i wdrażaniu standardów, - udział w opracowywaniu statystyk i analiz, - opracowywanie opinii, - udzielanie konsultacji, - udział w konferencjach i seminariach - koordynacja prac związanych ze współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Od kandydatów oczekujemy spełnienia następujących kryteriów:
Ogłoszenie: Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista ds. dokumentacji i digitalizacji muzealiów

- wykształcenie wyższe na poziomie min. magisterskim (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, archeologia)
- minimum 3 letnie doświadczenie w pracy w zbliżonym zakresie zadań
- znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem (zwłaszcza w zakresie dokumentacji i udostępniania zbiorów i prawa autorskiego)
- doświadczenie w ewidencjonowaniu i dokumentowaniu zbiorów muzealnych
- znajomość metod digitalizacji zbiorów muzealnych
- znajomość standardu Spectrum 4.0
- znajomość programów do zarządzania zbiorami w muzeach (preferowane doświadczenie w zakresie administrowania systemem)
- znajomość języka angielskiego na poziomie B2
- biegła obsługa MS Office w szczególności MS Excel
- dobra umiejętność planowania i organizacji pracy własnej

Oferujemy:
- Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony
- Wymiar czasu pracy – pełen etat
- Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach
- Miejsce pracy: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa, ul. Goraszewska 7

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 roku, przesyłane na adres biuro@nimoz.pl lub w wersji tradycyjnej na adres instytucji.

Informujemy, że przesłanie oferty nie jest gwarancją zatrudnienia.

***

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Goraszewskiej 7 (dalej jako „Administrator”), zgadzają się Państwo na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez Administratora.

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Dziękujemy za zainteresowanie ogłoszeniem i chęć przesłania aplikacji. Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

 

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

 

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W przypadku umowy innej niż umowa o pracę Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na potrzeby działań mających na celu zawarcie takiej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeżeli w przekazanych przez Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, to jest podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie umów z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych osobowych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

 

 

 

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Działu Badań Etnograficznych

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Park Etnograficzny w Tokarni

Data ogłoszenia: 2019-11-26

Ważne do: 2016-12-20

Muzeum Wsi Kieleckiej poszukuje etnografa/etnologa/antropologa kultury (preferowane) lub historyka sztuki do pracy w Dziale Badań Etnograficznych MWK

Ogłoszenie: Pracownik Działu Badań Etnograficznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Działu Badań Etnograficznych

Wymiar pracy: cały etat.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia, antropologia kulturowa (preferowane), historia sztuki,
- znajomość języka obcego, preferowany j. angielski lub j. niemiecki w stopniu komunikatywnym, 
- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), 
- samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, 
- podejmowanie wyzwań,
- umiejętność pracy przy wielu zadaniach w jednym czasie,
- łatwość nawiązywania kontaktów,  
- umiejętność pracy zarówno samodzielnej jaki i pracy w zespole.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
- umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
- preferowana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MONA, 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
- sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej i publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
- opracowywanie dokumentacji naukowej zbiorów,
- reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
- organizacja wystaw muzealnych- stałych i czasowych, w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa,
- popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
- merytoryczna pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych,
- udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.

4. Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- kwestionariusz osobowy kandydata ze zdjęciem,
- kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania rekrutacyjnego.

Termin składania ofert.       
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 16  grudnia  2019 roku do godz. 15.00. O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 
Szczegółowe informacje : tel. 41 344-92-97 wew. 114.

Kwestionariusz osobowy dostepny na stronie Muzeum: www.mwk.com.pl w zakładce praca.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent ds. administracyjno-organizacyjnych

Poszukuje: Muzeum Pogranicza w Działdowie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2019-11-26

Ważne do: 2006-12-20

Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie
ogłasza nabór
na stanowisko
ASYSTENTA ds. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

Ogłoszenie: Asystent ds. administracyjno-organizacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent ds. administracyjno-organizacyjnych

Miejsce pracy:
Muzeum Pogranicza w Działdowie, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie

Wymiar czasu pracy: 1 etat
Zatrudnienie: od 1 stycznia 2020 r.

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: administracja, prawo lub pokrewne.
- Obywatelstwo polskie.
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo skarbowe.
- Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
- Wysoka kultura osobista, komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, odpowiedzialność, sumienność.

Forma i termin składania ofert:
CV oraz list motywacyjny należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: ksiegowosc@muzeum.dzialdowo.pl lub dostarczyć do muzeum, ul. Zamkowa 12 - część gotycka (II piętro) w zamkniętej kopercie adresowanej do „Dyrektora Muzeum – Patryka Kozłowskiego” z dopiskiem „nabór na wolne stanowisko” do dnia 6.12.2019 r. do godziny 15.00. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami drogą e-mailową lub telefoniczną do dnia 13.12.2019 r.

Działdowo, 26.11.2019 r.
Patryk Kozłowski
Dyrektor Muzeum Pogranicza w Działdowie

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. obsługi prawnej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2019-11-20

Ważne do: 2019-12-02

Dyrektor Muzeum Warszawy
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28-42; 00-272 Warszawa
Specjalista ds. obsługi prawnej
Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:


· sporządzanie, pomoc w sporządzaniu i opiniowanie pod względem formalnoprawnym umów, porozumień, wezwań oraz innych aktów, czynności i oświadczeń, których stroną jest Muzeum Warszawy

·  sporządzanie, pomoc w sporządzaniu i opiniowanie pism oraz dokumentów wewnętrznych, w szczególności zarządzeń, regulaminów, decyzji i innych aktów wydawanych przez Dyrektora

·  opiniowanie pism kierowanych do podmiotów zewnętrznych

·  prowadzenie korespondencji z sądami, urzędami, jednostkami samorządu terytorialnego

·  sporządzanie pełnomocnictw

·  przygotowywanie ekspertyz i opinii prawnych

·  udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa

·  wsparcie prawne w procesie udzielania zamówień publicznych

·  bieżąca analiza zmian w przepisach

·  udzielanie informacji z zakresu informacji publicznej

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:                                                                                            

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Winda w budynku.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 

Ogłoszenie: Specjalista ds. obsługi prawnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. obsługi prawnej

Wymagania niezbędne:
·  wykształcenie wyższe na kierunku prawo i administracja

·  min 3 lata stażu pracy

·  obsługa komputera: pakiet MS Office, Word, Excel, Internet

·  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe:
·  doświadczenie zawodowe w kancelarii prawnej

·  język angielski w stopniu komunikatywnym

·  studia podyplomowe, kursy, szkolenia z zakresu prawa lub administracji

·  dokładność i skrupulatność

·  uczciwość i punktualność

·  umiejętność pracy w zespole

·  umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne

·  wysoka kultura osobista

Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych*

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W”

·    podpisana odręcznie klauzula o treści „ Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji *.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 02.12.2019 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SOP_APZ/2019”

                      

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 02.12.2019 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Przewodnik Muzealny

Poszukuje: Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"

Na terenie: Chorzów

Data ogłoszenia: 2019-11-19

Ważne do: 2006-12-20

Muzeum ,,Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
ogłasza nabór na wolne stanowisko Przewodnika Muzealnego w pełnym wymiarze czasu pracy, umowa o pracę.

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

Ogłoszenie: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Przewodnik Muzealny Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Przewodnik Muzealny

I. Wymagania:
niezbędne:
1. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,
2. udokumentowane doświadczenie zawodowe,
3. wykształcenie wyższe kierunkowe,
4. dyspozycyjność (praca również w weekendy i godzinach popołudniowo-wieczornych),
5. doświadczenie w pracach biurowych.

mile widziane:
1. uprawnienia pedagogiczne,
2. znajomość języka angielskiego na poziome komunikatywnym,
3. znajomość innego języka obcego,
4. zainteresowanie kulturą ludową,
5. umiejętność ciekawego przekazywania wiedzy,
6. możliwość podjęcia pracy niezwłocznie po rozstrzygnięciu naboru.

Pożądane cechy, postawy, umiejętności
1. umiejętność pracy w zespole,
2. komunikatywność,
3. dobra organizacja pracy,
4. rzetelność oraz sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań.

II. Wykaz zakresu wykonywanych zadań:
podstawowe zadania:
1. prowadzenie lekcji muzealnych,
2. oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji muzealnej w języku polskim oraz w języku obcym,
3. nadzór merytoryczny nad pomocami muzealnymi,
4. sprawowanie nadzoru i opieki nad:
a. obiektami muzealnymi usytuowanymi w zagrodach;
b. obiektami wolnostojącymi;
c. wyposażeniem wnętrz w obiektach podlegających opiece;
d. eksponatami muzealnymi umieszczonymi na wystawach etnograficznych;
e. terenem przyległym do obiektów podlegających opiece, w tym ogrodami, drzewami
i terenami między zagrodowymi.
5. systematyczne pogłębianie i aktualizacja wiedzy na temat ekspozycji MGPE.
6. praca w biurze i w terenie Muzeum GPE.

III. Korzyści dla potencjalnego pracownika:
1. możliwość awansu i rozwoju kompetencji,
2. praca wolna od rutyny,
3. stabilna pozycja firmy na rynku (sfera budżetowa),
4. praca w jednej z największych Instytucji Kultury Województwa Śląskiego.

IV. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- curriculum vitae (życiorys),
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór jest do pobrania na stronie BIP Muzeum.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym na adres: Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25 z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko PRZEWODNIK MUZEALNY” lub złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum GPE w Chorzowie w godz. od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku.
Aplikacje należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.12.2019 r.
Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po terminie, nie będą rozpatrywane.
W przypadku przesyłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za terminu uznaje się datę faktycznego wpływu kompletnych dokumentów aplikacyjnych do Muzeum.
Muzeum skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

specjalista ds. obsługi klienta

Poszukuje: Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2019-11-16

Ważne do: 2019-12-01

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT jest miejską instytucją kultury, która w swoich działaniach łączy turystykę, historię, edukację i animację społeczną.

Centrum Turystyki Kulturowej Trakt zarządza Bramą Poznania - pierwszym w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa i Traktem Królewsko-Cesarskim - miejskim szlakiem turystycznym. Wykorzystując naszą wiedzę, umiejętności i pasje pragniemy w nietuzinkowy sposób przybliżyć historię Poznania, okolic i początków polskiej państwowości zarówno mieszkańcom jak i turystom. Chcemy pokazać, że miasto to żywy organizm i tylko od nas zależy, jak o niego zadbamy i jak wykorzystamy możliwości, które nam daje. Mamy okazję czerpać z dorobku kultury oraz tę kulturę współtworzyć, kształtować umiejętności społeczne, rozbudzać entuzjazm do zdobywania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w życiu Poznania.

Ogłoszenie: specjalista ds. obsługi klienta Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: specjalista ds. obsługi klienta

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Instytucja Kultury Miasta Poznania

poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. obsługi klienta

Miejsce pracy: Brama Poznania ICHOT

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Zakres obowiązków:
• budowanie pozytywnej relacji z klientem;
• udzielanie klientom informacji o ofercie Centrum Turystki Kulturowej TRAKT, a w szczególności o ofercie Bramy Poznania, a także o innych atrakcjach turystycznych;
• sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, prowadzenie rezerwacji wizyt grupowych;
• oprowadzanie grup po ekspozycji, w tym grup szkolnych oraz grup o szczególnych potrzebach;
• opieka na ekspozycją stałą Bramy Poznania;
• obsługa dodatkowych wydarzeń takich jak wernisaże, konferencje, spotkania i imprezy plenerowe organizowane przez Centrum;
• obsługa szatni oraz wydawanie audioprzewodników.

Wymagania:
• wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe;
• doświadczenie w zakresie obsługi klienta;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
• dyspozycyjność w wybrane weekendy i święta oraz przy wieczornych wydarzeniach;
• umiejętność pracy w zespole;
• łatwość nawiązywania kontaktu z klientem.

Mile widziane:
• znajomość jednego z wymienionych języków: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, czeski, rosyjski lub ukraiński, w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację z klientem;
• zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym Poznania,
• doświadczenie przewodnickie,
• umiejętność obsługi kas fiskalnych i terminali.

Wymagane dokumenty:
• CV
• List motywacyjny

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość rozwoju,
• zgrany zespół, o szerokim przekroju zainteresowań,
• elastyczny grafik,
• spotkania integracyjne,
• praca w ciekawym miejscu (nowoczesny budynek, w otoczeniu przyrody nad rzeką Cybiną)

Składanie ofert:
Oferty prosimy składać pod adresem:
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
lub na adres e-mail: kadry[at]trakt.poznan.pl, w terminie do 1 grudnia 2019 r.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Aby aplikacja wzięła udział w rekrutacji w zgłoszeniu należy dopisać poniższą klauzulę zgody:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.”

Część informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod[at]trakt.poznan.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji/okres tej i przyszłych rekrutacji / przez okres 1 roku wyznaczony przez administratora.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
9. Konsekwencją przetwarzania Pani/Pana danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system