Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Specjalista ds. Elektronicznej Ewidencji Zabytków Numizmatycznych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-18

Ważne do: 2021-01-29

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Elektronicznej Ewidencji Zabytków Numizmatycznych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM
• wykształcenie wyższe kierunkowe : ukończone studia na kierunku historia lub archeologia, specjalizacja: numizmatyka
• odpowiedzialność,
• umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,


WYMAGANIA DODATKOWE
• doświadczenie w pracy w muzeum (także wolontariat),


GŁÓWNE ZADANIA
• Rejestracja metadanych opisowych zabytków z kolekcji Gabinetu Monet i Medali w systemie do ewidencji i zarządzania zabytkami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach oraz zgodnie z Instrukcją ewidencjonowania zabytków MNW
• Współpraca z Działem Inwentarzy w zakresie zasad ewidencjonowania zabytków
• Weryfikacja zapisów w oparciu o istniejącą dokumentację papierową oraz zabytki fizycznie
• Współpraca z Merytorycznym Administratorem Bazy danych w zakresie ewentualnie rejestracji nowych haseł słownikowych
• Współpraca z pracownikami merytorycznymi w zakresie opisów zabytków
• Uczestnictwo w pracach związanych z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Ogłoszenie: Specjalista ds. Elektronicznej Ewidencji Zabytków Numizmatycznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Elektronicznej Ewidencji Zabytków Numizmatycznych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 29.01.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych al. Jerozolimskie 3 00-495 Warszawa

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/01/Numizmaty/Hereditas”

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU • weryfikacja nadesłanych ofert, • rozmowa kwalifikacyjna Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 05.02.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie. IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Działu Ochrony Zbiorów Publicznych

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-01-18

Ważne do: 2021-02-26

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór do Działu Ochrony Zbiorów Publicznych Wymagania:
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, w szczególności zbiorów publicznych;
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem;
 • zdolności koordynacyjne i umiejętność organizacji pracy;
 • dokładność, punktualność i samodzielność;
 • dyspozycyjność w zakresie delegowania do zadań poza siedzibą instytucji;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
Ogłoszenie: Pracownik Działu Ochrony Zbiorów Publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Działu Ochrony Zbiorów Publicznych

Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

 1. Udział w wyznaczaniu i monitorowaniu przestrzegania standardów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zagrożeń wojennych, działań terrorystycznych, sytuacji kryzysowych oraz opracowywanie taktyczno-kryminalistycznych zasad organizacji systemów bezpieczeństwa instytucji, zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturalnego, w szczególności muzeów.
 2. Udzielanie konsultacji, w szczególności muzeom, z zakresu organizacji systemów bezpieczeństwa.
 3. Gromadzenie informacji oraz przygotowywanie opinii i raportów, dotyczących stanu bezpieczeństwa zbiorów publicznych, w szczególności muzealnych.
 4. Koordynowanie powierzonych zadań.

Kandydatom proponujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • podnoszenie kompetencji poprzez uzupełnianie wykształcenia oraz udział w szkoleniach i kursach.

Oczekujemy na list motywacyjny oraz CV w terminie do dnia 26 lutego 2021 roku pod adresem poczty elektronicznej biuro@nimoz.pl

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

 

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Adiunkt lub kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Krakowe

Na terenie: KRAKÓW

Data ogłoszenia: 2021-01-17

Ważne do: 2021-02-05

Muzeum Narodowe w Krakowie ogłasza nabór na stanowisko: Adiunkt lub Kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej) Miejsce pracy: Kraków Poszukujemy osoby zainteresowanej merytoryczną pracą w Muzeum, odpowiedzialnej, sumiennej i kreatywnej, chętnej do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji, komunikatywnej oraz potrafiącej pracować zespołowo.
Ogłoszenie: Adiunkt lub kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Adiunkt lub kustosz (Dział Sztuki Nowoczesnej)

Opis stanowiska:

· prowadzenie prac naukowo-badawczych, gromadzenie, inwentaryzowanie, katalogowanie nowo pozyskanych obiektów w systemie MUZA

· udział w realizacji wypożyczeń dzieł sztuki z kolekcji malarstwa i  rzeźby Działu Sztuki Nowoczesnej

· opieka merytoryczna nad Galerią Sztuki polskiej XIX wieku w Sukiennicach

· przygotowywanie wystaw stałych.

· przygotowywanie wystaw czasowych

· opracowanie i wygłaszanie odczytów dla publiczności.

· uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach.

· inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum, w formie wykładów, publikacji, artykułów, przygotowywanie tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictw bądź promocji, edukacji.

 

Wymagania:

· wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie w zakresie historii sztuki

· doświadczenie w pracy muzealnej (autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych; autorstwo lub współautorstwo publikacji popularnonaukowych i informacyjnych; autorstwo lub współautorstwo projektów wystawienniczych lub inne formy udziału w tych projektach, umiejętność pracy w systemie bazodanowym muzeum (Muza, Mona))

· zainteresowanie pracą muzealną i problematyką związaną ze sztuką XIX wieku

· doświadczenie w pracy badawczej

· umiejętność przekazywania swojej wiedzy w mowie i piśmie

· dobra znajomość języków obcych w mowie i piśmie (angielski)

· dobra znajomość obsługi komputera, a przede wszystkim bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office

· zaangażowanie i dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w trybie zadaniowym

 

Oferujemy:

· zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,

· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

· możliwość rozwoju naukowego,

· udział w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,

· życzliwe otoczenie współpracowników,

· prywatną opiekę medyczną.

CV wraz z listem motywacyjnym należy składać do  5 lutego 2021 (termin składania aplikacji może ulec przedłużeniu) poprzez stronę:

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=552374cb01e64f589be4da64e1ac8ea6

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty oraz zastrzegamy sobie prawo do zakończenia rekrutacji przed podanym powyżej terminem. 

Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) informuję:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Narodowe w Krakowie
z siedzibą w Krakowie, Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków, kontakt: tel.0-12 43 35 620,
email: dyrekcja@mnk.pl).

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony   Danych pod nr tel. 0-12 43 35 707 lub adresem email: ppietras@mnk.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

1.       W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i w zakresie: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, wskazanych danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.       W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym
i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.       W celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym
w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes MNK (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4.       W celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą prawną jest
ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Pani/ Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres o którym mówi Instrukcja kancelaryjna MNK.

V. Odbiorcy danych.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Dane osobowe kandydatów nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-14

Ważne do: 2021-02-03

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy 

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie: Główny specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych 

·   udzielanie wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących zamówień publicznych

·   wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowych

·   zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

·   przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum

·   udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych

·   udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych

·   sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP

·   przygotowywanie / aktualizacja planu zamówień publicznych

·   sprawdzanie postępowań regulaminowych

·   archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.

·   prowadzenie rejestru zamówień publicznych

·   prowadzenie rejestru wniosków zakupowych

·   prowadzenie rejestru faktur 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 
Wymagania niezbędne:
·   Wykształcenie wyższe

·   min. 4 lata stażu pracy, w tym min. 2 lata na stanowisku specjalisty lub innym wyższym ds. zamówień publicznych 

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
·  wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja  

·  znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego 

·  odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy 
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy 

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* 

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 03.02.2021 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. GS_APZ/2021” 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 03.02.2021 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-14

Ważne do: 2021-01-28

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy 

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Starszy referent ds. zamówień publicznych

Dział Prawny i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie: Starszy referent ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. zamówień publicznych

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   pomoc w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych 

·   wykonywanie obowiązków członka komisji przetargowych

·   zamieszczanie ogłoszeń w BZP / Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

·   przygotowywanie i przekazanie dokumentacji postepowań o udzielenie zamówienia publicznego do publikacji w BIP Muzeum

·   udzielanie bieżącego wsparcia jednostkom organizacyjnym Muzeum w zakresie dyscypliny finansów publicznych

·   udział w przygotowywaniu wewnętrznych procedur udzielania zamówień publicznych

·   sporządzanie rocznego sprawozdania do UZP

·   wsparcie w przygotowywaniu / aktualizacji planu zamówień publicznych

·   archiwizacja dokumentacji z postępowań podlegających ustawie PZP i postępowań regulaminowych.

·   prowadzenie rejestru zamówień publicznych

·   prowadzenie rejestru wniosków zakupowych

·   prowadzenie rejestru faktur 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 h dziennie, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi. 
Wymagania niezbędne:
·   Wykształcenie min. średnie

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
·  wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja  

·  znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego 

·  odpowiedzialność, lojalność, uczciwość, samodzielność, asertywność oraz dobra organizacja pracy 
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy 

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* 

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 28.01.2021 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. SR_APZ/2021” 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 28.01.2021 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/adiunkt Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Poszukuje: Muzeum K. I. Gałczyńskiego

Na terenie: Ruciane-Nida

Data ogłoszenia: 2021-01-14

Ważne do: 2021-02-07

Jedno z najpiękniej położonych muzeów w Polsce, kameralna lecz dynamicznie działająca instytucja kultury w leśniczówce Pranie na Mazurach ogłasza nabór na stanowisko asystenta/adiunkta

Ogłoszenie: Asystent/adiunkt Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/adiunkt Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu

Zadania podstawowe

- przygotowywanie i prowadzenie zajęć muzealnych (także o charakterze warsztatowym) dla różnych grup wiekowych;

- oprowadzanie grup po wystawie;

- nadzór i opieka merytoryczna nad powierzonymio zbiorami;

- obsługa kasy fiskalnej;

- pomoc w organizowaniu wydarzeń kulturalnych;

- utrzymywanie w czystości miejsca pracy.

Zadania dodatkowe (w zależności od posiadanych kwalifikacji):

- udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów;

- pomoc w promocji internetowej;

- pomoc w przygotowaniu komputerowym i kolportażu drobnych publikacji;

- współtworzenie wydawnictw książkowych i drukó ulotnych;

- rejestracja filmowa i dokumentacja fotograficzna wydarzeń odbywajacych sie w muzeum.

Wymagania

- wykształcenie wyższe (magisterskie), humanistyczne;

- praktyczna, dobra znajomość obsługi komputera (MS Office), dodatkowym atutem będzie znajomość prostych programów graficznych;

- kreatywność i pomysłowość;

- umiejętność współpracy w zespole, ale też samodzielnej organizacji swojej pracy;

- komunikatywność, odpowiedzialność skrupulatność;

- praktyczna umiejętność formułowania mysli na piśmie;

- posiadanie prawa jazdy i własnego pojazdu (do Prania nie kursuje komunikacja publiczna).

Mile widziane:

- dobra znajomość języka niemieckiego lub angielskiego;

- doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

- znajmość zasad funkcjonowania mediów społecznościowych, umiejetność administrowania stroną internetową.

Oferujemy:

- stabilną, ciekawą i różnorodną pracę w niewielkim zespole a przez to mozliwość zdobycia doświadczenia z różnych dziedzin muzealnictwa i podnoszenia swoich kwalifikacji;

- przyjazną, rodzinną atmosferę;

- pracę w unikalnym otoczeniu przyrodniczym;

- możliwość kontaktu i zdobywania doświadczeń od wybitnych postaci polskiej kultury.

Prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym i oświadczeniem o następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko asystenta/adiunkta Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE oraz ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 poz. 1781) na adres: muzeumpranie@tlen.pl do 7 lutego 2020 r.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. programów wsparcia finansowego

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie:

Data ogłoszenia: 2021-01-13

Ważne do: 2021-02-07

ZAKRES ZADAŃ:
 • uczestnictwo w tworzeniu dokumentów dotyczących programów dotacyjnych;
 • udzielanie informacji nt.  programów dotacyjnych;
 • udział w procesie oceny wniosków;
 • bieżąca koordynacja projektów dofinansowanych z programów dotacyjnych;
 • analizowanie i weryfikowanie dokumentów przygotowanych przez beneficjentów;
 • przygotowywanie umów dotacyjnych, aneksów oraz wniosków na wypłatę dotacji;
 • uczestnictwo w działaniach popularyzatorskich dotyczących programów dotacyjnych;
 • uczestnictwo w działaniach kontrolnych dotyczących programów dotacyjnych;
 • uczestnictwo w monitorowaniu programów dotacyjnych w celu gromadzenia i analizy informacji na ich temat oraz formułowania propozycji zmian;
 • współtworzenie założeń programów dotacyjnych.
Ogłoszenie: Specjalista ds. programów wsparcia finansowego Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. programów wsparcia finansowego

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (w szczególności z zakresu: prawa i administracji, zarządzania kulturą);
 • doświadczenie w obsłudze programów dotacyjnych;
 • doświadczenie we współpracy z muzeami;
 • znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem, instytucjami kultury oraz finansami publicznymi;
 • doświadczenie w koordynowaniu projektów oraz zespołów ludzkich;
 • biegła znajomość obsługi programów z pakietu MS Office;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność organizacji pracy własnej, pracy w zespole oraz terminowość;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

OFERUJEMY:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na zastępstwo;
 • wymiar czasu pracy – pełen etat;
 • możliwość doskonalenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Oczekujemy na list motywacyjny oraz curriculum vitae (CV) w terminie do dnia 07.02.2021 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres biuro@nimoz.pl.

 

 

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale Informatyki

Poszukuje: Zamek Królewski w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-12

Ważne do: 2021-01-31

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy na stanowisku specjalista w Dziale Informatyki
Ogłoszenie: Specjalista w Dziale Informatyki Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale Informatyki

Zakres czynności:

 

·         Bieżące utrzymanie oraz zarządzanie sieciami LAN, WAN i WLAN.

Zarządzanie, instalacja i aktualizacja infrastruktury serwerów fizycznych i wirtualnych (Windows Server, CentOS Linux).
Zarządzanie systemem kopii zapasowych danych.
Zarządzanie usługami sieciowymi, w tym m. in. Active Directory/GPO, DNS, DHCP, WSUS.
Administracja serwera oprogramowania klasy ERP – Macrologic Xpertis,
Administracja sprzętu sieciowego i oprogramowania firmy Qnap.
Zarządzanie serwerem poczty elektronicznej i zaporą sieciową.
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, sieci i oprogramowania.
Zapewnienie bezpieczeństwa danych, zarządzanie incydentami oraz zapewnianie ciągłości działania usług.
Monitorowanie dostępności oraz wydajności komponentów infrastruktury IT i usług.
Inwentaryzacja sprzętu IT oraz aktualizowanie dokumentacji.
Wymagania:

 

·         Wykształcenie średnie techniczne, preferowane wykształcenie wyższe informatyczne.

·         Doświadczenie na stanowisku administratora IT (min. 2 lata).

·         Konieczna znajomość: serwerów Windows i Linux, wirtualizacji Hyper-V
i/lub KVM/Qemu, infrastruktury sieciowej, serwera poczty elektronicznej, obsługi firewalla, oprogramowania monitorującego, Microsoft Office 2016 i/lub innego pakietu biurowego.

·         Mile widziana znajomość: skryptów PowerShell i/lub Bash, oprogramowania GLPI lub innego systemu inwentaryzacji zasobów, Google Workspace, systemu wirtualizacji Proxmox, firewalla Kerio Control lub pfSense, programu monitorującego Nagios/CheckMK i/lub Zabbix, systemu zrządzania Ansible, oprogramowania klasy ERP – Macrologic Xpertis, sprzętu sieciowego i oprogramowania firmy Qnap.

·         Znajomość języka angielskiego umożliwiająca korzystanie z anglojęzycznego oprogramowania i dokumentacji oraz podstawową komunikację.

·         Dobra organizacja pracy, komunikatywność, systematyczność, samodzielność
i dokładność w działaniu.

 

Forma zatrudnienia:

 

·         umowę o pracę na czas określony (pełny etat),

·         miejsce pracy: Warszawa, Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum,

·         świadczenia socjalne, dostęp do grupowego ubezpieczenia na życie oraz karnetów sportowych Benefit.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 31 stycznia 2021 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

z dopiskiem „ADMINISTRATOR IT”

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani informowaniem o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, prosimy o zawarcie
w CV klauzuli:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie
o kolejnych rekrutacjach prowadzonych przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
z siedzibą w Warszawie”

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO[1](przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy[2], a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji.
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL,
w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., s. 1, ze zm.
[2] Dz. U. 2018, poz. 917 ze zm.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Koordynator Prac Zespołu Wystawy Stałej

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-11

Ważne do: 2021-01-21

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Pracujemy w bardzo miłym niewielkim zespole, w dogodnej lokalizacji w centrum Warszawy.

Postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi prowadzone jest na podstawie art. 138o w zw. z art. 138h z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1843 ze zm., dalej: „ustawa Pzp”), a jego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 750 000 euro.

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Pzp, z wyjątkiem art. 138o tejże. Zasady i przebieg postępowania regulują wyłącznie postanowienia niniejszej SIWZ z uwzględnieniem zasad wynikających z art. 138o ustawy Pzp.

Prawidłowo przygotowana oferta winna opierać się o SIWZ, którego treść jest zamieszczona na stronie BIP Muzeum Getta Warszawskiego w zakładce Zamówienia Publiczne - poniżej link do strony:

https://1943.bip.gov.pl/publiccontracts/view/29784

Ogłoszenie: Koordynator Prac Zespołu Wystawy Stałej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Koordynator Prac Zespołu Wystawy Stałej

Opis stanowiska:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie usługi usługi koordynacyjnej związanej z organizacją wystawy  stałej Muzeum Getta Warszawskiego polegającej w szczególności na  koordynacji prac Zespołu Wystawy Stałem Muzeum Getta Warszawskiego dla projektu pn.: „Budowa Muzeum Getta Warszawskiego”, a w szczególności:
Przygotowanie harmonogramu pracy Zespołu Wystawy Stałej dla 12 galerii. Ilość osób wchodzących w skład Zespołu Wystawy Stałej wynosi do 20 osób. Harmonogram należy przekazać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
Przygotowanie harmonogramu doboru eksponatów, plików audio-wideo, ikonografii do poszczególnych galerii. Harmonogram należy przekazać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
Przygotowanie harmonogramu pozyskania eksponatów. Harmonogram należy przekazać w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
aktualizacja harmonogramów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,
Wszystkie harmonogramy podlegają akceptacji MGW w terminie trzech dni roboczych od dnia przekazania,
Przygotowywanie założeń i wytycznych do umów w zakresie najmu lub użyczenia zbiorów od równoległych instytucji muzealnych, przekazaniu praw autorskich majątkowych i w zakresie praw zależnych, publikacji materiałów audio oraz wideo uzyskiwanych od różnych podmiotów, w tym od osób fizycznych, prywatnych kolekcjonerów,
Pozyskanie eksponatów muzealnych, praw autorskich i majątkowych, publikacji audio – wideo na podstawie zawartych umów,
Koordynacja procesu zawierania umów między stronami umowy,
Weryfikowanie doboru eksponatów na potrzeby wystaw stałej pod kątem ich dostępności,
Weryfikowanie doboru eksponatów na potrzeby wystaw stałej pod kątem sposobu ekspozycji danego eksponatu,
Etapowania prac Zespołu Wystawy Stałej, wynikających ze współpracy z Działem Inwestycji oraz w oparciu o przygotowane harmonogramy,
Udzielanie wsparcia merytorycznego kuratorom i kwerendarzom w ramach Zespołu Wystawy Stałej w zakresie pozyskiwania przez nich materiałów do poszczególnych galerii wystawy stałej oraz ich wykorzystywania, a także zgłaszanie ewentualnych sugestii dotyczących innego ich wykorzystywania,
Koordynacja pracy Kuratorów Zespołu Wystawy Stałej nad uzupełnianiem kompletu informacji zawartych w tabelach doborów eksponatów dla dwunastu galerii, stanowiących Załącznik nr 2 do OPZ,
Protokołowanie obrad/posiedzeń/spotkań Zespołu Wystawy Stałej
Przygotowywanie miesięcznych sprawozdań z pracy Zespołu Wystawy Stałej dla dyrekcji MGW oraz bieżące raportowanie postępu prac i informowanie o ewentualnych problemach  i trudnościach.
Przygotowanie notatek prasowych raz w miesiącu o postępie prac Zespołu Wystawy Stałej we współpracy z Działem Promocji i Działem Komunikacji Społecznej Muzeum,
Moderowanie spotkań Zespołu Wystawy Stałej,
Obsługa administracyjna członków Zespołu Wystawy Stałej
Monitorowanie pod względem treści i terminowości realizacji zobowiązań umownych podjętych przez członków Zespołu Wystawy Stałej oraz inne osoby realizujące zadania na rzecz wystawy stałej,
Dyscyplinowanie Zespołu Wystawy Stałej w granicach warunków umów Zespołu Wystawy Stałej (kopie umów Zespołu Wystawy Stałej zostaną przekazane po zawarciu umowy z Wykonawcą),
Archiwizowanie dokumentacji i materiałów dotyczących procesu tworzenia prac nad wystawą stałą - prowadzenie archiwum prac programowych wystawy stałej Muzeum na serwerach Muzeum,
Koordynowanie realizacji prac i bieżących zadań pomiędzy poszczególnymi Członkami Zespołu wystawy Stałej,
Po zakończeniu prac Zespołu nad wystawą stałą, Koordynator (zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu sprawozdanie końcowe z prac i zadań Zespołu. Sprawozdanie końcowe należy złożyć do w terminie 60 dni od daty zakończenia prac Zespołu. W terminie 10 dni roboczych po przekazaniu Sprawozdania końcowego przez Wykonawcę, Zamawiający dokona jego weryfikacji. Zamawiający ma prawo zgłoszenia uwag do raportu przedstawiając je Wykonawcy. W terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania przez Wykonawcę uwag do Sprawozdania, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić lub poprawić raport uwzględniając zgłoszone uwagi.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do pełnienia funkcji Koordynatora, która:

-posiada biegłą znajomością języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem przynajmniej C1 (Advanced) poziom zaawansowany,

- posiada doświadczenie w:

realizacjach zespołów kreatywnych, wystawienniczych, muzealnych dotyczących, dotyczących produkcji wystaw;
zarządzaniu lub współzarządzaniu, przynajmniej 3 projektami muzealnymi związanymi z powstawaniem nowych wystaw obejmującym takie  doświadczenie jak planowanie całościowego procesu kreatywnego, od fazy wstępnych założeń, przez opracowanie scenariusza do przygotowania projektów wystaw,
koordynowaniu prac zespołu kuratorskiego na etapie opracowania dokumentacji scenariuszowej przynajmniej 3 projektów,
przygotowywaniu umów najmu/wypożyczenia eksponatów, zakupu licencji oraz praw autorskich do przynajmniej 3 projektów,
organizacji prac mających na celu wybór przez zespół kuratorski eksponatów oraz zasobów ikonograficznych do przynajmniej 3 projektów,
koordynacji procesu opracowywania tekstów ekspozycyjnych przez zespół kuratorski dla przynajmniej 3 projektów,
pracy w interdyscyplinarnych zespołach, których celem było prowadzenie przynajmniej 3 projektów dotyczących historii w ujęciu naukowym, popularyzacyjno-edukacyjnym lub wystawienniczym.
Oferujemy:

Umowę o współpracy/umowę zlecenie na okres 24 miesięcy

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-01-08

Ważne do: 2021-01-22

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. księgowości

rodzaj umowy - umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

ilość wolnych miejsc - 1

miejsce w strukturze organizacyjnej - Dział Finansowo-Księgowy

planowany termin rozpoczęcia pracy - luty/marzec 2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe lub średnie o profilu ekonomicznym,

2. co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości finansowej,

3. bardzo doba znajomość oraz umiejętność praktycznego zastosowania aktualnych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wydanych na jej podstawie,

4. praktyczna znajomość MS Office, w szczególności MS Excel,

5. gotowość do uczenia się i aktualizacji wiedzy,

6. bardzo dobra organizacjia pracy, systematyczność, sumienność, samodzielność i odpowiedzialność.

Kryteria dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy w instytucjach sfery finansów publicznych,

2. Ukończone kursy, certyfikaty.

3. Znajomość przepisów dotyczących prowadzenia muzeów.

4. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wydanych na jej podstawie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Dekretacja i księgowanie dokumentów.

2. Sporządzanie odpowiednich naliczeń i uzgodnień w zakresie podatku VAT.

3. Sporządzanie rozliczeń miesięcznych i rocznych podatku VAT oraz generowanie odpowiednich informacji skarbowych w tym zakresie.

4. Wysawianie faktur sprzedaży.

5. Uzgadnianie ewidencij księgowej z księgami inwentarzowymi.

6. Udział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, zgodnie z powierzonym zakresem obowiązków.

7. Udział w rozliczaniu dotacji celowych.

8. Udział w planowaniu i kontroli wykorzystania budżetu.

9. Inne zadania o ogólnym charakterze, w tym zastępowanie innych pracowników.

Sposób aplikacji:

Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum MIasta Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15 zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylnia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781)"

Dokumenty można dostarczyć do Działu Kadrowo-Płacowego osobiście lub pocztą na adres Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum -lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 422549013 lub 533431282.

Muzeum skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

1. Etap - sprawdzenie i ocena wymagań formalnych oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami

Uwaga

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane,

2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w kazdym terminie.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4. Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy specjalista w Dziale Naukowym

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-05

Ważne do: 2021-02-04

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Starszy specjalista w Dziale Naukowym Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy specjalista w Dziale Naukowym

Do zadań pracownika należeć będzie:

·             przygotowywanie opracowań dotyczących getta warszawskiego, innych gett na terenie okupowanej II Rzeczypospolitej, Zagłady Żydów w Warszawie i Polsce;

·             prowadzenie kwerend archiwalnych, bibliograficznych i ikonograficznych;

·             samodzielne pisanie tekstów o charakterze naukowym i popularnonaukowym

·             udział w programach wydawniczych, edukacyjnych i wystawienniczych prowadzonych w muzeum;

·             współpraca z innymi instytucjami naukowymi i archiwami w kraju i za granicą;

·             organizacja warsztatów i konferencji naukowych oraz popularnonaukowych;

·             udział w działaniach promocyjnych muzeum;

·             udział w innych, bieżących pracach muzeum.

 

Wymagania:

 

-  wykształcenie wyższe w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych;

- aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych;

- zainteresowania naukowe związane z historią Warszawy, warszawskiej społeczności żydowskiej, a zwłaszcza getta warszawskiego; II wojny światowej; Zagłady Żydów; historii i tradycji żydowskiej;

- doświadczenie w zakresie prowadzenia kwerend archiwalnych, muzealnych czy bibliotecznych;

- doświadczenie w zakresie działalności o charakterze popularyzatorskim (wykłady i publikacje popularnonaukowe);

- umiejętność pracy w zespole i doświadczenia o charakterze organizacyjnym;

- dobra znajomość języka angielskiego;

- umiejętność pracy pod presją czasu;

- umiejętność obsługi komputera w zakresie programów biurowych, tworzenia baz danych;

- kreatywność, inicjatywa i zaangażowanie, odpowiedzialność i terminowość.

 

Mile widziane:

- znajomość innych języków obcych, w tym szczególnie języka jidysz lub hebrajskiego, języka niemieckiego, języka rosyjskiego;

- doświadczenie w pozyskiwaniu środków z grantów krajowych i zagranicznych na realizację projektów naukowych;

- umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji;

- doświadczenie we współpracy z instytucjami muzealnymi czy wystawienniczymi.

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: STARSZY SPECJALISTA W DZIALE NAUKOWYM

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-05

Ważne do: 2021-02-04

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.     prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych, w tym udział w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

2.     ocena/opiniowanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych komórek organizacyjnych Muzeum;

3.     wsparcie pracowników komórek merytorycznych w przygotowywaniu informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4.     udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

 

 

Wymagania:

·       wykształcenie: minimum średnie, mile widziane wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia lub pokrewne;

·       doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, mile widziane doświadczenie w pracy/współpracy w instytucjach kultury;

·       doświadczenie w pracach komisji przetargowych, w charakterze sekretarza komisji, przewodniczącego komisji;

·       znajomość przepisów prawa z zakresu zamówień publicznych;

·       doświadczenie w zakresie udzielania zamówień w formie elektronicznej;

·       umiejętność obsługi podstawowych systemów i urządzeń biurowych;

·       umiejętność analizowania i poprawnego wnioskowania;

·       zaangażowanie, inicjatywa, komunikatywność, samodzielność, dokładność i rzetelność.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwentaryzacji zbiorów

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-05

Ważne do: 2021-02-04

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista ds. inwentaryzacji zbiorów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. inwentaryzacji zbiorów

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.          prowadzenie ewidencji i inwentarza zbiorów MGW (księgi wpływów, księgi inwentarzowej muzealiów, księgi depozytów, kart inwentarzowych, konserwatorskich stanów zachowania dzieł)

2.          udział w pozyskiwaniu obiektów do zbiorów MGW (kontakt z oferentami, przygotowanie dokumentów, kwerendy, odbiór obiektów, ekspertyzy)

3.          przygotowywanie i prowadzenie spraw wraz z dokumentacją dotyczącą obiektów

4.          opieka nad właściwym przechowywaniem obiektów

5.          sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących stanu inwentarzowego kolekcji Muzeum

6.          ścisła współpraca konserwatorami

7.          praca w systemie inwentaryzacyjnym MUZA i udział w pracach modelujących i aktualizujących system oraz elektroniczną bazę danych

8.          współpraca przy tworzeniu zbiorów cyfrowych

9.          samodzielne prowadzenie spraw właściwych zakresowi pracy w Dziale Zbiorów

 

Wymagania:

- wiedza związana z ewidencją i inwentaryzacją zbiorów

- znajomość języka angielskiego

- mile widziana znajomość języka niemieckiego i hebrajskiego

- umiejętność pracy w systemach służących inwentaryzacji zbiorów

- obsługa biurowych narzędzi komputerowych

 

Doświadczenie i umiejętności:

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia sztuki, historia, kulturoznawstwo)

- dobra organizacja czasu pracy

- samodzielność w wykonywaniu zadań

- gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie muzealnictwa

- umiejętność obsługi pakietu Office

- dokładność, skrupulatność, obowiązkowość

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. INWENTARYZACJI ZBIORÓW

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-05

Ważne do: 2021-02-04

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

·            prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczniów - w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,

·            prowadzenie zajęć i warsztatów dla nauczycieli w zakresie problematyki Zagłady, a w szczególności historii getta warszawskiego,

·            współpraca przy tworzeniu kolekcji historii mówionej zbierającej relacje Ocalałych z getta warszawskiego i innych gett okupowanej Polski oraz nieżydowskich świadków wydarzeń okresu okupacji niemieckiej,

·            oprowadzanie po terenie dawnego getta wycieczek szkolnych, seniorów i innych zainteresowanych grup,

·            oprowadzanie w ramach tzw. spacerów varsavianistycznych

 

Wymagania:

 

1.          Wykształcenie wyższe z zakresu historii lub pokrewne;

2.          pożądana dobra znajomość tematyki Zagłady a zwłaszcza dziejów getta warszawskiego i warszawskich Żydów;

3.          Znajomość problematyki kultury, historii, tradycji i religii żydowskiej

4.          Doświadczenie w pracy jako nauczyciel/edukator

5.          Bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

6.          mile widziana znajomość innych języków, w tym znajomość języka hebrajskiego bądź jidysz

7.          Przygotowanie i doświadczenie przewodnickie

 

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

 

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. EDUKACJI

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. dokumentacji wizualnej

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2021-01-05

Ważne do: 2021-02-04

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski. Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.
Ogłoszenie: Specjalista ds. dokumentacji wizualnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. dokumentacji wizualnej

Do zadań pracownika należeć będzie:

1.          udział w typowaniu obiektów, przygotowaniu procesów niezbędnych do wykonania dokumentacji wizualnej (w tym planowanie zakupów inwestycyjnych)

2.          opracowanie metadanych dokumentacji wizualnej

3.          udział w procesie wykonania dokumentacji wizualnej

4.          archiwizacja dokumentacji wizualnej zbiorów w repozytorium cyfrowym oraz w programie do inwentaryzacji zbiorów

5.          sporządzanie planów rocznych i wieloletnich dokumentacji wizualnej dla obiektów ze zbiorów MGW

6.          kontrola jakości pracy związanej z wykonaniem dokumentacji wizualnej

7.          wykonywanie zleceń związanych z udostępnianiem cyfrowych odwzorowań obiektów wraz ze skanowaniem obiektów

8.          tworzenie polityki udostępniania cyfrowych odwzorowań obiektów

9.          współpraca przy tworzeniu serwisu do udostępniania cyfrowych odwzorowań obiektów

10.       samodzielne prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem obiektów do kolekcji

 

Wymagania:

- znajomość programów do obróbki graficznej (mile widziana znajomość pakietu Adobe)

- wiedza z zakresu wykonywania  i zarządzania dokumentacją wizualną zbiorów

- umiejętność obsługi pakietu MS Office

- znajomość języka angielskiego

 

Doświadczenie i umiejętności:

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- wykształcenie wyższe (mile widziane wykształcenie humanistyczne)

- dobra organizacja czasu pracy

- samodzielność w wykonywaniu zadań

- gotowość do poszerzania wiedzy w zakresie digitalizacji

- dokładność, skrupulatność, obowiązkowość

- komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- atrakcyjne wynagrodzenie

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy

Wymagane dokumenty:

 

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 4 lutego 2021 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS DOKUMENTACJI WIZUALNEJ

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2021-01-04

Ważne do: 2021-01-21

Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Warunki pracy:

- umowa o pracę

- wymiar: 1/1 etat

- godziny pracy - zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

- praca z przewagą wysiłku umysłowego, zmienne tempo pracy

- planowany termin rozpoczęcia pracy - luty/marzec 2021 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Ogłoszenie: Kierownik Działu Promocji i Marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Promocji i Marketingu

Wymagania niezbędne:

- wyksztalcenie wyższe,

- trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związnym z działaniami z zakresu marketingu i promocji w placówkach kultury,

- znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym,

- dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Wordpress, Photoshop, portale społecznościowe) i urządzeń biurowych,

- umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,

- umiejętność planowania i organizowania pracy podległym pracownikom,

- umiejętność nawiązywania kontaktów sponsorskich i partnerskich,

- umiejętność myślenia analitycznego,

- rzetelność, dokładność, sumienność, punktualność,

- przedsiębiorczość i duża samodzielność w działaniu,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

- kreatywność,

- wysoka kultura osobista

Wymagania dodatkowe:

- rozeznanie w środowisku kultury oraz znajomość specyfiki funkcjonowania instytucji kultury

Do zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Działu Promocji i Marketingu będzie należało m. in.:

- nadzór nad poprawnym formalnie i merytorycznie wypełnianiem obowiązków w zakresie właściwości Działu Promocji i Marketingu,

- udział w pracach podległego działu, tj:

- planowanie, koordynacja i realizacja działań marketingowych i promocyjnych,

- promowanie działalności, marki i wizerunku Muzeum poprzez wszystkie media, przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- opracowywanie matriałów informacyjnych oraz promocyjnych o Muzeum i jego działalności dla mediów i innych partnerów zewnętrznych,

- administrowanie stronami internetowymi, portalami społecznościowymi Muzeum oraz opracowywanie materiałów przeznaczonych do publikacji w ramach wymienionych mediów,

- prowadzenie badań i analiz w zakresie struktury i oczekiwań potencjalnych odbiorców działalności Muzeum,

- prowadzenie badań i analiz wyników w zakresie frekwencji, godzin otwarcia, sposobu zwiedzania, usług towarzyszących, itp.:

- tworzenie analiz, zestawień oraz raportów z działań marketingowych,

- aranżacja i realizacja systemów informacji wizualnej,

- współtworzenie i wdrażanie strategii budowania trwałych relacji z odbiorcami,

- pozykiwanie środków sponsorskich na działania ogólnomuzealne i promocyjne,

- przygotowywanie materiałów reklamowych oraz ich dystrybucja,

- pozyskiwanie partnerów, sporządzanie umów barterowych i sponsorskich,

- nadzór nad wywiązywaniem sie z zobowiązań wynikających z podpisanych umów,

- przygotowanie stosownych sprawozdań wynikających z prowadzonej działalności i przepisów prawa,

- sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora, pism okólnych oraz innych dokumentów w zakresie należącym do właściwości Działu Promocji i Marketingu,

- przygotowywanie projektów umów lub uzgodnienia zapisów umów w zakresie zadań Działu Promocji i Marketingu,

- merytoryczna weryfikacja i opis faktur, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Muzeum,

- opieka merytoryczna nad praktykantami, stażystami oraz wolontariuszami,

- sporządzanie dokumentacji w zakresie kontroli zarządczej, w tym realizacja polityki zarządzania ryzykiem,

- ustalanie indywidualnych zakresów czynności podległych pracowników,

- prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy, w tym sporządzanie miesięcznych harmonogramów pracy dla podległych pracowników.

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowsko Kierownik Działu Promocji i Marketingu przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejkiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)."

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć  do dnia 21.01.2021 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum MIasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do insytucji) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 422549013

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo..

Procedura naboru:

1. Etap - polega na sprawdzeniu i oceie wymagań formalnch oraz dodatowych na podstawie nadesłanych aplikacji,

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga:

1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3. Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami,

4. Muzeum zatrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5. Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Szydłowiec

Data ogłoszenia: 2020-12-28

Ważne do: 2021-01-22

KIEROWNIK DZIAŁU LUDOWYCH INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu Na terenie: Szydłowiec Data ogłoszenia: 2020-12-22 Ważne do: 2021-01-22 Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Ogłoszenie: Kierownik Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kierownik Działu Ludowych Instrumentów Muzycznych

Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

odpowiedzialność za bezpieczeństwo, stan i zachowanie muzealiów powierzonych Działowi,
prowadzenie dokumentacji i archiwum Działu,
opracowywanie naukowe zbiorów Działu,
przygotowywanie wystaw muzealnych i towarzyszących im wydawnictw,
przygotowywanie i opracowywanie publikacji z zakresu problematyki Działu,
przygotowywanie dokumentacji związanej z ruchem muzealiów Działu,
popularyzacja wiedzy o instrumentarium muzycznym, realizacja działań naukowych i edukacyjnych,
inicjowanie, prowadzenie badań terenowych,
sporządzanie planów i sprawozdań związanych z pracą Działu,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów przez podmioty zewnętrzne, realizowanych przez Dział.
Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, pełne – kierunki muzyczne, etnologia,
doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach kultury minimum 4 lata,
doświadczenia w obszarze instrumentologii,
umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), programu graficznego Corel DRAW,
umiejętność pracy w zespole,
dobra znajomość języka angielskiego,
odpowiedzialność,
komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
Wymagania dodatkowe:

znajomość języków obcych,
publikacje naukowe.
Warunki pracy:

rodzaj umowy − umowa o pracę,
wymiar czasu pracy − pełny etat,
miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8.
Oferujemy:

ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,
wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,
pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,
możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:

cv,
list motywacyjny,
oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
ul. Kąpielowa 8, 26-500 Szydłowiec;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:

Sylwester Cieśla
Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o.
ul. Wapiennikowa 2 lok. 4
25-112 Kielce
email.: iod@czi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudnienia i zapewnienia bezpieczeństwa i organizacji pracy:
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
– na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (ubezpieczenie, monitoring systemów informatycznych, monitoring);

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu pracy, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody;
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne;
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowane.
Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Kąpielowa 8 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2021 r.

z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Kierownika w Dziale Ludowych Instrumentów Muzycznych”

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowator/Renowatorka - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-12-23

Ważne do: 2021-01-05

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko: Renowatora/Renowatorki - obiekty metalowe i w technikach mieszanych WYMAGANIA NIEZBĘDNE • wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków , • doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata, • umiejętności manualne i wiedza w zakresie: konserwacji prewencyjnej, drobnych zabiegów zabezpieczających, czyszczenia i zabezpieczania obiektów metalowych i w technikach mieszanych, • znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów, • zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania, • odpowiedzialność, • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu, • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel). GŁÓWNE ZADANIA • odpowiedzialność za przygotowanie obiektów do digitalizacji, • czyszczenie, • rozramianie, • drobne zabiegi zabezpieczające na obiektach. • uczestniczenie w pracach związku z realizacją projektu pn. Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.  
Ogłoszenie: Renowator/Renowatorka - obiekty metalowe i w technikach mieszanych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowator/Renowatorka - obiekty metalowe i w technikach mieszanych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do:05.01.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
• Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2020/12/Metal_Mieszane/Hereditas”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie i Oddziały MNW.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.01.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowator/Renowatorka (monety, metal)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-12-23

Ważne do: 2021-01-05

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko: Renowatora/Renowatorki (monety, metal) WYMAGANIA NIEZBĘDNE • wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków, • doświadczenie w pracy w muzeum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 2 lata, • umiejętności manualne i wiedza w zakresie: konserwacji prewencyjnej, drobnych zabiegów zabezpieczających, czyszczenia i zabezpieczania obiektów metalowych, w tym monet, • znajomość wymogów konserwatorskich oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów, • zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania, • odpowiedzialność, • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu, • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel). GŁÓWNE ZADANIA • odpowiedzialność za przygotowanie obiektów metalowych do digitalizacji, • wykonywanie przeglądów stanu zachowania zabytków przeznaczonych do digitalizacji, • czyszczenie i wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich na obiektach, • wykonywanie dokumentacji konserwatorskich, • nadzór konserwatorski przy transporcie i przemieszczaniu obiektów. • uczestniczenie w pracach w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury
Ogłoszenie: Renowator/Renowatorka (monety, metal) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowator/Renowatorka (monety, metal)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 05.01.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
• Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2020/12/Monety_Metal/Hereditas”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddziały MNW.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.01.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Renowator/Renowatorka (papier)

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-12-23

Ważne do: 2021-01-05

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko: Renowatora/Renowatorki (papier) WYMAGANIA NIEZBĘDNE • wykształcenie średnie plastyczne lub wyższe związane z konserwacją zabytków, • doświadczenie w pracy w muzeum, bibliotece, archiwum bezpośrednio przy obiektach, staż co najmniej 1 rok , osoby po studiach związanych z konserwacją zabytków – staż nie jest wymagany, • wiedza w zakresie prewencji konserwatorskiej, • umiejętności manualne w drobnych zabiegach zabezpieczających, czyszczeniu i zabezpieczaniu obiektów na podłożach papierowych, • zdolności w zakresie organizacji pracy i wiedza niezbędna do przygotowania warsztatu pracy i materiałów potrzebnych do jej wykonywania, • odpowiedzialność, • umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu, • umiejętność planowania i zdolności organizacyjne, • obsługa komputera – programów MS Office (Word, Excel). GŁÓWNE ZADANIA • odpowiedzialność za przygotowanie obiektów metalowych do digitalizacji, • wykonywanie przeglądów stanu zachowania zabytków przeznaczonych do digitalizacji, • czyszczenie i wykonywanie drobnych zabiegów konserwatorskich na obiektach, • wykonywanie dokumentacji konserwatorskich, • nadzór konserwatorski przy transporcie i przemieszczaniu obiektów. • uczestniczenie w pracach w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury  
Ogłoszenie: Renowator/Renowatorka (papier) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Renowator/Renowatorka (papier)

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, (czas trwania projektu do dnia 31.07.2023r.),
• wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 6 godzin dziennie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 05.01.2021r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
• Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2020/12/Papier/Hereditas”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddziały MNW.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 31.01.2021 br. b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-12-21

Ważne do: 2021-01-05

Dyrektor Muzeum Warszawy

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy 

w Muzeum Warszawy

Rynek Starego Miasta 28; 00-272 Warszawa

Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi

Zespół Informatyki

Ogłoszenie: Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. administrowania systemami informatycznymi

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
·   bieżące administrowanie  systemami informatycznymi, wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych, wdrażanie nowych systemów informatycznych, wsparcie użytkowników w obszarze wykorzystywanych systemów;

·   optymalizacja wykorzystania oprogramowania oraz zasobów komputerowych;

·   wprowadzanie zmian konfiguracyjnych w systemach informatycznych, strojenie, usuwanie awarii w infrastrukturze informatycznej, przywracanie prawidłowego działania systemów;

·   administrowanie kontami  użytkowników w usłudze ActiveDirectory LDAP, serwerze pocztowym, usługach Microsoft, bazach lokalnych;

·   nadzorowanie uprawnień i dostępu użytkowników do sieci i zasobów informatycznych, oraz zarządzanie licencjami na oprogramowanie;

·   wdrażanie oraz bieżące administrowanie siecią rozległą WAN/VPN, sieciami lokalnymi LAN z uwzględnieniem urządzeń aktywnych, usług sieciowych, urządzeniami zapewniającymi styk z Internetem, konfigurowanie serwerów i stacji roboczych oraz urządzeń i programów niezbędnych do realizowania usług sieciowych;                

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku Muzeum i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Budynek, pomieszczenie pracy oraz toaleta umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. Winda w budynku. 

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze powyżej 4h, praca na wysokości do 3 m, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie oraz rozmowami telefonicznymi.
Wymagania niezbędne:
·   wykształcenie min. średnie techniczne

·   min. 3 lata stażu pracy

·   obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet 

·   znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe 
Wymagania dodatkowe:
·    wykształcenie wyższe na kierunku Informatyka

·    certyfikat administrator serwerów Linux, Microsoft, Storage, Cisco, Telefonii IP

·    uprawnienia SEP „E”. Zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27001

·    umiejętności w zakresie administracji bazami danych MS SQL, MySQL

·    dogłębna znajomość zagadnień sieciowych: TCP/IP, model ISO/OSI (L2 i L3), protokoły DHCP, DNS, FTP, SFTP, STP

·    umiejętności konfiguracji i zarządzania pamięciami NAS, NetApp, Qnap

·    podstawowa znajomość PowerShell, WMI.

·    administracja systemami telefonii IP

·    odpowiedzialność, orientacja na jakość, analityczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów
Rekrutacja
Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

Etap pierwszy polegał będzie na przesłaniu zgłoszeń i ocenie formalnej złożonych aplikacji.

Wybrane osoby spełniające wymagania zostaną zaproszone do udziału w drugim etapie rekrutacji, który polegał będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
·    podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny 

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje

·    kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

·    podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* 

·    podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane              z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”*

·    podpisana odręcznie klauzula o treści: „Przyjmuję do wiadomości informacje o przetwarzaniu moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji.”.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia 05.01.2021 r. do godziny 15.00 na adres: kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Adres składania dokumentów

Rynek Starego Miasta 28

00-272 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Nr Ref. S_AIT/2020” 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 05.01.2021 r. do godziny 15.00

*Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Muzeum Warszawy 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na dytektora Muzeum Ziemi PAN

Poszukuje: Polska Akademia Nauk

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-12-15

Ważne do: 2021-01-15

Konkurs na dyrektora Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ogłoszenie: Konkurs na dytektora Muzeum Ziemi PAN Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na dytektora Muzeum Ziemi PAN

Konkurs na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi w Warszawie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się
1 kwietnia 2021 r.

Działając na podstawie decyzji nr 62 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 28 listopada 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Akademii Komisja Konkursowa powołana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk (decyzja nr 36/2020 z dn. 7 października 2020 r.) ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi w Warszawie.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych/zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;

2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania pomocniczą jednostką naukową oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi może być osoba, która:

1. posiada wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie;

2. posiada udokumentowany dorobek zawodowy, potwierdzający co najmniej dwuletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej pięcioletni staż pracy w muzeach;

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

4. korzysta z pełni praw publicznych.

Dodatkowymi atutami kandydata będą:

1. posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk ścisłych lub nauk o Ziemi;
2. studia podyplomowe w zakresie muzealnictwa;

3. znajomość przepisów prawa dotyczących organizowania i prowadzenia instytucji kultury, w szczególności problematyki muzealnej;

4. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na działalność w sferze edukacji lub kultury;

5. zdolności organizatorsko-menadżerskie i umiejętność kierowania zespołem ludzi;

6. doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki.

 

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA powinno zawierać:

1. koncepcję funkcjonowania i wizję rozwoju PAN Muzeum Ziemi, opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej (ok. 20 minut), złożoną na nośniku elektronicznym;

2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych (złożoną na piśmie w 1 egz.);

3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
 przebieg pracy zawodowej;
 posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji pierwszym miejscem pracy kandydata będzie
PAN Muzeum Ziemi;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430) lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli osoba przystępująca do konkursu składała już takie oświadczenie wcześniej. Wymogi te nie dotoczą osób urodzonych po 1 sierpnia 1972 r.;
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO
10. Kopie elektroniczne dokumentów z punktów 2-9 przekazane na nośniku elektronicznym.

Zgłoszenie do konkursu i dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje osoby przystępującej do konkursu powinny być sporządzone w języku polskim, a oryginalne dokumenty w języku obcym wymagają tłumaczenia na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty należy nadsyłać pocztą w jednym egzemplarzu na adres:
Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora PAN Muzeum Ziemi

lub składać osobiście na adres:
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN
Pałac Kultury i Nauki
pokój 2314 lub 2315 (23 piętro)
w godz. od 9.00 do 15.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności PAN Muzeum Ziemi dostępne są na stronie internetowej: www.mz.pan.pl

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono w dniu 15 grudnia 2020 r.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni, liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do dnia 14 stycznia 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

 

Informujemy, że:

5. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora instytutu naukowego PAN.
9. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”.
11. Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Administrator merytoryczny Muzealnej Bazy Danych

Poszukuje: Muzuem Narodowe w Poznaniu

Na terenie: Dział Głównego Inwentaryzatora

Data ogłoszenia: 2020-12-10

Ważne do: 2020-12-31

Muzeum Narodowe w Poznaniu realizujezadania związane z ewidencjonowaniem i digitalizacją zbiorów. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko administratora merytorycznego muzealnej bazy danych, który będzie odpowiedzialny za prawidłowość wprowadzanych danych, przestrzeganieprocedur związanych zdokumentacją orazbędzie czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem programu do ewidencji i zarządzaniazbiorami.

Ogłoszenie: Administrator merytoryczny Muzealnej Bazy Danych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Administrator merytoryczny Muzealnej Bazy Danych

Najważniejsze obowiązki na stanowisku pracy:
• nadzór oraz weryfikacja merytoryczna metadanych w muzealnej bazie danych (dalej jako „MBD”),
• kontrola przestrzegania ustalonych procedur związanych z wprowadzaniem metadanych,
• stały kontakt z użytkownikami MBD, pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem systemu,
• prowadzenie szkoleń z zakresu obsługi MBD,
• sporządzanie materiałów wspomagających pracę użytkowników MBD,
• weryfikacja stanu MBD pod względem jej funkcjonalności,
• stały kontakt z dostawcą MBD (korespondencja w j. angielskim lub francuskim),
• wykonywanie innych czynności wynikających aktualnej potrzeby Działu Głównego Inwentaryzatora w zakresie digitalizacji zbiorów.

Wymagania względem pracownika:
• wykształcenie wyższe humanistyczne na poziomie magisterskim, preferowane kierunki: historia sztuki, muzealnictwo, kulturoznawstwo,bibliotekoznawstwo, archiwistyka,
• znajomość zagadnień z zakresu digitalizacji muzealiów,
• znajomość MS Office, w szczególności MS Word i MS Excel oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
• znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną korespondencję(minimum B1),
• doskonałe umiejętności komunikacyjne, umiejętność pracy w zespole,otwartość,
• doskonała organizacja pracy własnej, dbałość o szczegóły, staranność, skrupulatność, systematyczność, terminowość, rzetelność, kreatywność.

Mile widziane dodatkowe umiejętności:
• doświadczenie w pracy w muzeum lub instytucji kultury na podobnym stanowisku,
• znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami,
• podstawowa znajomość przepisów prawa autorskiego,
• znajomość przepisów prawa związanych z muzealnictwem,
• ukończone kursy lub udział w warsztatach związanych z digitalizacją, w szczególności organizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
• znajomość standardu zarządzania kolekcją muzealną SPECTRUM.

Ofeujemy:

• umowę o pracę na pełny etat,
• stabilne zatrudnienie,
• możliwość korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

• ciekawą pracę w miłej atmosferze,
• możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.

Wymagane dokumenty:
• CV,
• list motywacyjny.

Proces rekrutacji będzie przebiegał w 2 etapach:
• analiza dostarczonych dokumentów,
• rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Sposób dostarczenia dokumentów:
Dokumenty prosimy dostarczyć na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy w MNP: W dokumentach prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonej przeze mnie ofercie pracy (dokumentach rekrutacyjnych) przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9, 61‐745 Poznań, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracownika merytorycznego w Dziale Głównego Inwentaryzatora-administratora merytorycznego muzealnej bazy danych, ogłoszenie o pracę nr 21/2020.

Dokumenty bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy w Muzeum Narodowym w Poznaniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Muzeum Narodowego w Poznaniu (bip.mnp.art.pl), w zakładce Oferty pracy/Zasady przetwarzania danych osobowych.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator dzieł sztuki

Poszukuje: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2020-12-09

Ważne do: 2021-01-15

DYREKTOR MUZEUM Zamoyskich w Kozłówce

ogłasza nabór na stanowisko konserwatora do pracowni konserwatorskiej w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Wymagania:

 

-        wykształcenie wyższe kierunkowe z dziedziny konserwacji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa sztalugowego i rzeźby polichromowanej / konserwacja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,

 

-        doświadczenie min. 5 lat w pracach konserwatorskich i restauratorskich,

 

-        znajomość wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów, znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

 

-        znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej oraz aktualnych tendencji w muzealnictwie dotyczących magazynowania zbiorów i wystawiennictwa,

 

-        umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, kreator dokumentacji konserwatorskich).

 

Mile widziane:

 

-        znajomość specyfiki pracy w muzeum,

 

-        dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, staranność, efektywność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 

-        umiejętność pracy w zespole (otwartość, komunikatywność, pozytywne nastawienie),

 

-        znajomość języków obcych np. język angielski na poziomie min. B2,

 

-        referencje.

 

Zakres obowiązków  obejmować będzie w szczególności:

 

-        Nadzór nad warunkami eksponowania, przechowywania, przemieszczania, pakowania i transportu obiektów oraz pracami renowacyjnymi wykonywanymi przez określone komórki organizacyjne muzeum,

 

-        Prowadzenie prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych z zakresu rzeźby, rzemiosła artystycznego i malarstwa oraz przy kamiennych elementach architektonicznych w pracowni konserwatorskiej, z uwzględnieniem wszystkich możliwych rozwiązań technicznych i technologicznych oraz ich dokumentowanie zgodnie ze Schematem Dokumentacji Konserwatorskiej, wykonywanie dokumentacji fotograficznej, wprowadzanie danych do rejestru oraz do programu MONA,

 

-        Opiniowanie pod względem konserwatorskim wykazu obiektów zgłaszanych do zakupu, dokumentacji konserwatorskich otrzymywanych z zewnątrz, kosztorysów i programów prac konserwatorskich zleconych na zewnątrz,

 

-        Przygotowywanie opisów stanów zachowania obiektów przejmowanych przez muzeum
w depozyt lub użyczanych na wystawy,

 

-        Udział w pracach związanych z realizacją wystaw, działalnością naukową i badawczą dotyczącą zbiorów,

 

-        Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich.

 

Oferujemy:

 

-        ciekawą pracę  w zabytkowym zespole pałacowo-parkowym,

 

-        zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 

-        udział w kursach, szkoleniach, konferencjach, możliwość dalszego rozwoju zawodowego.

 

Wymagane dokumenty:

 

-        CV,

 

-        list motywacyjny,

 

-        klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Klauzula informacyjna:

 

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Zamoyskich w Kozłówce Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: kancelaria@muzeumzamoskich.pl lub Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka.

 

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Zamoyskich w Kozłówce (kancelaria), przesłać pocztą na adres: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, 21-132 Kamionka lub drogą elektroniczną na adres: kancelaria@muzeumzamoskich.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: konserwator dzieł sztuki”. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowiska Asystent Historyk, Asystent Edukator, Asystent Bibliotekarz

Poszukuje: Muzeum Wsi Kieleckiej

Na terenie: Historyk, Edukator, Bibliotekarz

Data ogłoszenia: 2020-12-09

Ważne do: 2020-12-17

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na trzy stanowiska muzealnicze

ASYSTENT - HISTORYK
ASYSTENT - EDUKATOR
ASYSTENT - BIBLIOTEKARZ

Ogłoszenie: Nabór na stanowiska Asystent Historyk, Asystent Edukator, Asystent Bibliotekarz Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowiska Asystent Historyk, Asystent Edukator, Asystent Bibliotekarz

Dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej ogłasza nabór na trzy stanowiska muzealnicze

ASYSTENT - HISTORYK
ASYSTENT - EDUKATOR
ASYSTENT - BIBLIOTEKARZ

Miejsce pracy: Muzeum Wsi Kieleckiej - Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie
Wymagane kwalifikacje i umiejętności:
1) wykształcenie wyższe minimum magisterskie : kierunek historia,
2) znajomość pracy ze źródłem historycznym, szczególnie ze źródłem ikonograficznym,
3) znajomość zasad archiwistyki i podstaw opracowania zbiorów bibliotecznych ( asystent bibliotekarz - wymagane),
4) znajomość obsługi systemu muzealnego Mona (preferowane),
5) umiejętność opracowywania materiałów źródłowych,
6) umiejętność pisania tekstów naukowych i popularno – naukowych , potwierdzona praktyką.
7) umiejętność opracowywania programów edukacyjnych dla szkół i prowadzenia zajęć edukacyjnych ( asystent - edukator wymagane),
8) umiejętność pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania działalności statutowej poprzez pozyskiwanie sponsorów, opracowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie ( preferowane doświadczenie),
9) znajomość języka obcego ( preferowany język niemiecki lub angielski),
10) obsługa pakietu MS OFFICE,
11) umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
Dodatkowe atuty:
zainteresowania i osiągnięcia naukowo – badawcze związane z okresem II wojny światowej.
Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• życiorys (CV),
• kwestionariusz osobowy,
• kserokopie świadectw pracy,
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność
z oryginałem,
• oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.
List motywacyjny i CV kandydata powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych”.
W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może być poproszony o przygotowanie i przedłożenie dodatkowych dokumentów nie wymienionych w niniejszym ogłoszeniu.
Termin składania ofert:
Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie dokumentów osobiście lub drogą pocztową na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej ul. Jana Pawła II 6 25-025 Kielce w terminie do 17 grudnia 2020 roku do godz. 1500.
O terminie i miejscu rozmowy rekrutacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Szczegółowe informacje : tel. 41 344- 92-97 wew. 114 lub strona internetowa www.mwk.com.pl ( zakładka : Praca)

 Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy (https://mwk.com.pl/images/2020/kwestionariusz_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie-3.docx)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. Nadzoru Merytorycznego i Opracowania Danych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Mazowieckie, Warszawa

Data ogłoszenia: 2020-12-05

Ważne do: 2020-12-11

Specjalista ds. Nadzoru Merytorycznego i Opracowania Danych

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM

·            wykształcenie wyższe kierunkowe : ukończone studia na kierunku historia sztuki

·            doświadczenie w pracy w muzeum (także wolontariat),

·            odpowiedzialność,

·            umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu,

·            umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

 

GŁÓWNE ZADANIA

•                    Prowadzenie bieżącego nadzoru nad jakością powstających i redagowanych w ramach projektu wpisów w porozumieniu z opiekunami merytorycznymi kolekcji            

•                    Planowanie w porozumieniu z Kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej digitalizacji poszczególnych grup zabytków w ramach projektu

•                    Konsultacja z Pracowniami Konserwatorskimi w zakresie przygotowywania obiektów do digitalizacji – renowacji, w porozumieniu z opiekunami merytorycznymi kolekcji                                                                                                                     

•                    Opracowanie naukowe - rejestracja w rekordach zabytków danych specjalistycznych wykraczających poza dokumentację ewidencyjną w zakresie obiektów na papierze z Gabinetu Grafiki i Rysunku, w porozumieniu z opiekunami merytorycznymi kolekcji            

uczestniczenie w pracach w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Ogłoszenie: Specjalista ds. Nadzoru Merytorycznego i Opracowania Danych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. Nadzoru Merytorycznego i Opracowania Danych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• życiorys/CV,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

OFERUJEMY
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
• dokumenty należy złożyć do: 11.12.2020r.,
• wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl
• przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00
lub wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa
• Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2020/12/Hereditas”

WARUNKI PRACY
Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.
INNE INFORMACJE
Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

TECHNIKI I METODY NABORU
• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 18.09.2020 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system