Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeach

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

KSIĘGOWY

Poszukuje: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu

Na terenie: Dział Finansowo-Księgowy

Data ogłoszenia: 2017-03-24

Ważne do: 2017-04-24

Dyrektor Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu ogłasza nabór na stanowisko Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• sporządzanie dokumentów finansowych, sprawozdań;
• przygotowanie umów cywilnoprawnych;
• opracowanie projektu dotacji celowych;
• prowadzenie kasy i sporządzanie dokumentów kasowych;
• prowadzenie rejestrów umów o dzieło, umów zlecenie;
• sporządzanie list płac oraz naliczanie składek ZUS;
• terminowe rozliczanie z ZUS i US;
• prowadzenie rozliczeń lekarskich za czas choroby zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• sporządzanie i przekazywanie przelewów bankowych i dowodów wpłat;
• prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników;
• sporządzanie sprawozdań okresowych analiz kosztów i przychodów;
• prowadzenie księgi przedmiotów nietrwałych i środków trwałych;
• rozliczanie innych wartości pieniężnych (bilety wstępu, wydawnictwa, itp.);
• prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania biletów wstępu , dokumentów KP, KW, czeków.
Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe ekonomiczne lub rachunkowe;
• umiejętność obsługi programów biurowych: (pakiet MS Office), kadrowo-płacowych, Płatnik;
• umiejętność pracy w zespole;
• kreatywność, komunikatywność, samodzielność, dobra organizacja pracy.
Wymagania dodatkowe:
• min. 2-letnie doświadczenie w pracy w publicznych instytucjach.
Warunki pracy:
• rodzaj umowy − umowa o pracę;
• wymiar czasu pracy − pełny etat;
• miejsce pracy – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Gen. J. Sowińskiego 2.
Oferujemy:
• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury;
• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego;
• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych;
• możliwość rozwoju zawodowego.
Wymagane dokumenty:
• cv;
• list motywacyjny;
• oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. Sowińskiego 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).


Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ul. gen. J. Sowińskiego 2 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: biuro@muzeuminstrumentow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2017 r.  z adnotacją:
„Oferta na stanowisko: Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.”


O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Współpraca w charakterze konserwatora w Muzeum Historii Żydów Polskich

Poszukuje: Muzeum Historii Żydów Polskich

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-03-17

Ważne do: 2027-03-20

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Współpraca w charakterze konserwatora w Muzeum Historii Żydów Polskich

Ogłoszenie: Współpraca w charakterze konserwatora w Muzeum Historii Żydów Polskich Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Współpraca w charakterze konserwatora w Muzeum Historii Żydów Polskich

ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (bez podatku VAT)

 

Muzeum Historii Żydów Polskich zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest:

 

Współpraca w charakterze konserwatora w Muzeum Historii Żydów Polskich, tj.:

 • przeprowadzanie prac konserwatorskich i badań w zakresie możliwym do wykonania w pracowni konserwatorskiej Muzeum,
 • przygotowanie obiektów do ekspozycji, użyczenia, digitalizacji, filmowania i/lub innego udostępnienia,
 • zgłaszanie zapotrzebowania na wykonywanie badań specjalistycznych w zewnętrznym laboratorium,
 • kontrola zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków chemicznych w pracowni konserwatorskiej,
 • opracowanie wytycznych konserwatorskich dotyczących obiektów wypożyczanych, przechowywanych i ekspozycyjnych,
 • nadzór nad warunkami przenoszenia zbiorów wewnątrz i na zewnątrz muzeum,
 • przeprowadzanie okresowej kontroli stanu zachowania wszystkich obiektów znajdujących się w muzeum,
 • prowadzenie dokumentacji stanu zachowania muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie programów prac konserwatorskich dla obiektów papierowych POLIN i przygotowywania harmonogramu prac,
 • prowadzenie dokumentacji prac konserwatorskich w inwentarzu elektronicznym zbiorów POLIN,
 • stały nadzór nad sposobem przechowywania obiektów w magazynie zbiorów (przepakowywanie i układanie w bezpieczny sposób) i nadzór, koordynacja czyszczenia gablot i elementów wystawienniczych dla zbiorów,
 • monitoring warunków klimatycznych i ekspozycyjnych przechowywania i eksponowania zbiorów,
 • utrzymywanie czystości w magazynach zbiorów i pracowni konserwatorskiej poprzez nadzór prac ekipy sprzątającej (wymaga obecności),

 

Sposób i miejsce realizacji zamówienia: umowa zlecenie, prace muszą być wykonywane
w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.

Termin realizacji zamówienia: kwiecień – grudzień 2017 (40 godz./tyg) z możliwością elastycznego czasu pracy i przedłużenia na kolejny rok.

 

Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe – magisterskie w kierunku konserwacja dzieł sztuki, specjalizacja : papier, fotografia i skóra zabytkowa (potwierdzone kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych – magisterskich),
 • udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie w konserwacji obiektów na podłożu papierowym (potwierdzone kopią świadectw pracy i/lub referencji trzech instytucji muzealnych).

 

B)    Wymagane umiejętności do weryfikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem:

 • znajomość nowych trendów w dziedzinie konserwacji prewencyjnej, metod analitycznych w ochronie zabytków (mile widziane zaświadczenia z udziału w branżowych szkolenia, konferencjach, warsztatach),
 • znajomość aktualnych tendencji w muzealnictwie, dotyczących magazynowania zbiorów, wystawiennictwa i innych aspektów konserwacji prewencyjnej (mile widziane zaświadczenia z udziału w branżowych szkolenia, konferencjach, warsztatach),
 • znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów (mile widziane zaświadczenia z udziału w branżowych szkolenia, konferencjach, warsztatach),
 • znajomość podstawowych wymogów konserwatorskich oraz przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów (mile widziane zaświadczenia z udziału w branżowych szkolenia, konferencjach, warsztatach),
 • dobra znajomość języka angielskiego poziom min. B2, oraz drugiego języka mile widziany: j. hebrajski, jidysz, niemiecki, francuski,
 • znajomość metod digitalizacyjnych zbiorów muzealnych i archiwalnych (mile widziane zaświadczenia z udziału w branżowych szkolenia, konferencjach, warsztatach),
 • znajomość systemów elektronicznej ewidencji muzealiów (np. MONA, Integra/Musnet),
  szczególne zainteresowanie problematyką konserwacji innych materiałów (metal, malarstwo, media współczesne).
   

Ponadto wykonawca powinien charakteryzować się cechami jak:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania, zdolność wykonywania pracy pod presją czasu,
 • dokładność, skrupulatność, sumienność, terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków,
 • zdolność adaptacyjna, otwartość na nowe wyzwania,
 • motywacja do rozwoju zawodowego poprzez zdobywanie nowych doświadczeń,
 • wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne (otwartość, komunikatywność).

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału
w zapytaniu ofertowym, Wykonawca wraz z ofertą cenową przedłoży swoje CV wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych, minimum trzema rekomendacjami z instytucji muzealnych i portfolio minimum trzech samodzielnie zrealizowanych prac konserwatorskich. W rozmowie kwalifikacyjnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wiedzy specjalistycznej Wykonawcy na podstawie zaproponowanego postępowania konserwatorskiego przy wybranych przez Zamawiającego obiektach i dodatkowych pytań wynikających z zaproponowanego przez Wykonawcę postępowania.
 

Kryteria oceny ofert:

40 punktów: ocena podczas rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie wymaganych umiejętności poprzez:

30 punktów za trafną ocenę stanu zachowania obiektu w stosunku do zaproponowanych zabiegów.

10 punktów za trafną ocenę organizacji pracy przy pracach konserwatorskich na wskazanym obiekcie.

W zakres oceny pkt 1 będą oceniane umiejętności kandydata wymagane w zapytaniu ofertowym.
30 punktów: ocena portfolio i doświadczenia konserwatorskiego; max. można uzyskać w sumie 30 punktów:

10 punktów – 3 samodzielnie zrealizowane prace konserwatorskie (o wartości powyżej 5.000zł netto /obiekt)

20 punktów – 4 samodzielnie zrealizowane prace konserwatorskie ( o wartości powyżej 5.000zł netto  /obiekt)  

30 punktów – 5 samodzielnie zrealizowanych prac konserwatorskich( o wartości powyżej o wartości powyżej 5.000zł netto /obiekt)

 
30 punktów: cena

ocena punktowa w ramach tego kryterium zostanie dokonana na podstawie podanej przez wykonawcę ceny brutto, zgodnie ze wzorem:
 

gdzie:         

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę,

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie,

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów, uzyskaną poprzez zsumowanie kryterium oceny podczas rozmowy kwalifikacyjnej, doświadczenia i ceny. 

W przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, w każdym czasie bez podania przyczyn lub zakończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

 

W przypadku możliwości zrealizowania wyżej wymienionego zamówienia, prosimy o przesłanie oferty z podaniem stawki brutto za 1 miesiąc oraz za całość zamówienia, wraz z CV, dyplomem ukończenia studiów wyższych, minimum trzema rekomendacjami z instytucji muzealnych i portfolio minimum trzech samodzielnie zrealizowanych prac konserwatorskich na adres e-mail asembiring@polin.pl,  najpóźniej do dnia 27.03.2017r. do godz. 21:00.

 

W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny: DZB/PMDZ

 

Informujemy, że z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami/kandydatkami skontaktujemy się do w dniach 28-31 marca 2017r. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami będą przeprowadzane w dniach 4-7 kwietnia 2017r.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.

 

 

...........................................................                        

 (podpis pracownika )                   

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Projektant graficzny

Poszukuje: Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2017-03-15

Ważne do: 2017-03-31

Poszukujemy nieprzeciętnego ilustratora i grafika, który będzie rozwijał już wypracowaną identyfikację wizualną Muzeum.

Zakres współpracy:

- projektowanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych do druku i do Internetu,
- projektowanie identyfikacji wizualnej projektów muzealnych,
- skład publikacji wielostronicowych.

Wymagania niezbędne:

- ukończone studia wyższe (co najmniej licencjat) związane z projektowaniem graficznym,
- doświadczenie min. 1 rok w projektowaniu graficznym, tworzeniu ilustracji oraz składzie publikacji,
- znajomość składu DTP oraz zagadnień związanych z przygotowaniem do druku pod różne techniki drukarskie,
- umiejętność obróbki zdjęć i grafiki bitmapowej oraz projektowanie grafiki wektorowej.

Wymagania pożądane:

- znajomość w stopniu dobrym języka angielskiego,
- doświadczenie w pracy dla instytucji kultury lub stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Oferujemy:

- stałą współpracę,
- pracę dla prestiżowej instytucji kultury.

Wymagane dokumenty:

- CV,
- Portfolio (w postaci prezentacji w formacie PDF).


CV oraz portfolio prosimy przesłać e-mailem do 31 marca 2017 r. do godz. 12.00 na adres: promocja@muzeumkolbuszowa.pl, z tytułem „Projektant graficzny”.

Ponadto przy zgłoszeniu należy dopisać „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej moich danych osobowych zawartych w ofercie współpracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).

Kandydaci zostaną poproszeni o przygotowanie projektu związanego z działalnością Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko referenta w Dziale Promocji

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Toruniu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2017-03-14

Ważne do: 2017-03-28

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na stanowisko referenta do Działu Promocji.

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko referenta w Dziale Promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko referenta w Dziale Promocji

Rodzaj umowy: na zastępstwo

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat

2. Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Okręgowe w Toruniu, z siedzibą przy Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

3. Pozostałe informacje dostepne na stronie bip.muzeum.torun.pl, w zakładce praca.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny – koordynator/tka Biura Rezerwacji w Dziale Edukacji Muzealnej

Poszukuje: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. S. K. Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2017-03-13

Ważne do: 2017-03-24

Aplikuj do nas jeśli:
– masz wykształcenie minimum średnie,
– znasz biegle w mowie i piśmie język angielski (kontakt telefoniczny i mailowy z klientem zagranicznym),
– umiesz pracować zespołowo,
– cechuje Cię dokładność i skrupulatność.

Mile widziane doświadczenie zawodowe z zakresu: usług turystycznych, sprzedaży lub organizacji projektów kulturalnych.

Ogłoszenie: Asystent muzealny – koordynator/tka Biura Rezerwacji w Dziale Edukacji Muzealnej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny – koordynator/tka Biura Rezerwacji w Dziale Edukacji Muzealnej

U nas będziesz odpowiedzialny/a za:

 • tworzenie grafiku pracy konsultantów biura rezerwacji
 • szkolenie praktyczne konsultantów z obsługi systemu rezerwacji i sprzedaży biletów
 • stałe monitorowanie i zarządzanie jakością obsługi klienta
 • obsługę systemu rezerwacji i sprzedaży biletów – stałe monitorowanie rezerwacji i zamówień
 • sprzedaż oferty edukacyjnej i turystycznej Muzeum oraz jej bieżąca aktualizacja w systemie rezerwacji i sprzedaży biletów
 • dokonywanie rezerwacji mailowych i telefonicznych
 • kontaktowanie się z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury i biurami podróży
 • bieżące zbieranie informacji o wydarzeniach od poszczególnych działów Muzeum, włączanie ich do oferty oraz przekazywanie konsultantom
 • rozpatrywanie napływających skarg i zażaleń
 • przypisywanie zajęć edukacyjnych współpracownikom muzeum
 • koordynacja szkoleń dla edukatorów i przewodników

Podejmując współpracę z Nami zyskujesz:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na pełny lub częściowy etat na okres IV 2017 – III 2018 w ramach zastępstwa – wymiar etatu do uzgodnienia)
 • szansę na rozwój kompetencji i wiedzy (udział w szkoleniach i kursach m.in. dotyczących wiedzy o rezydencji wilanowskiej)
 • możliwość pracy w dynamicznym i kreatywnym zespole

Na aplikacje oczekujemy do 24 marca 2017, godz. 14:00. Prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres rekrutacja@muzeum-wilanow.pl oraz zatytułowanie maila: Biuro Rezerwacji. Informujemy, że z kandydatami/kandydatkami wybranymi na podstawie otrzymanych zgłoszeń skontaktujemy się do 28 marca 2017.

Ważne abyś wiedział/a, że:
Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Będą one przetwarzane przez Muzeum na podstawie zgody kandydata, która może być odwołana w każdym czasie. Zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum w podanych powyżej celach prosimy umieścić w zgłoszeniu.

Nie zapomnij w swoim CV o klauzuli:
Administratorem danych osobowych podanych w CV jest Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na potrzeby prowadzenia bieżącej rekrutacji W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. 

 • Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji.
 • Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum moich danych osobowych podanych w CV w celu realizacji procesów rekrutacyjnych w przyszłości

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Historyk

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Lesznie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2017-03-12

Ważne do: 2017-04-18

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy w Pracowni Historycznej
w Muzeum Okręgowym w Lesznie, pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno.

HISTORYK

Wymiar pracy: cały etat, umowa na czas określony, 1 zmiana, okresowe dyżury sobotnio – niedzielne oraz w wyznaczony dzień tygodnia,

Miejsce pracy: Leszno, woj. wielkopolskie

Muzeum Okręgowe w Lesznie jest instytucją kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego, o profilu artystyczno – historycznym, wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

 

HISTORYK

1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - historia,
• znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub j. angielski w stopniu komunikatywnym,
• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
• samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
• rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków, podejmowanie wyzwań, pozytywne nastawienie do realizowanych projektów,
• umiejętność pracy wielu zadaniach w jednym czasie, łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność.


2. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
• umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
• rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
• przygotowanie pedagogiczne,
• mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
• mile widziana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MUSNET,
• mile widziane prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
• gromadzenie oraz opieka nad zbiorami historycznymi Muzeum, obejmującymi obiekty związane z historyczną przeszłością Leszna i subregionu leszczyńskiego:
a) od paleolitu do okresu wczesnego średniowiecza (archeologia),
b) od czasów średniowiecznych do współczesnych, łącznie z wytworami techniki,
c) materiały pomocnicze dotyczące regionu,
• opracowywanie dokumentacji zbiorów i inwentarzy muzealnych, w wersji papierowej i komputerowej,
• umiejętność prowadzenia inwentaryzacji zbiorów muzealnych,
• prowadzenie magazynu zbiorów muzealnych i dokumentacji z nim związanej,
• współpraca z Pracownią Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej w zakresie digitalizacji zbiorów,
• sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Pracowni, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów historycznych Muzeum,
• reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
• występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o posiadanych i eksponowanych zabytkach historycznych,
• prowadzenie analiz stanu zachowania powierzonych obiektów oraz merytoryczny nadzór nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi muzealiów historycznych,
• organizacja wystaw muzealnych, (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa)
• przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych,
• popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
• oprowadzanie gości Muzeum krajowych i obcojęzycznych,
• opieka nad praktykantami, wolontariuszami itp.,
• sporządzanie planów i sprawozdań oraz prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Pracowni Historycznej,
• merytoryczne pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych
• udział w szkoleniach, stażach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.
4. Wymagane dokumenty:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r., poz. 922)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 14:00.
Adres składania dokumentów
Muzeum Okręgowe
pl. Jan Metziga 17, 64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie: „Historyk”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia w/w naboru bez podania przyczyny. W przypadku braku odpowiedniego kandydata Muzeum zastrzega sobie przedłużenie terminu naboru.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godziny 14.00.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

Informacji dodatkowych w sprawie naboru na w/w stanowisko udziela Dyrektor Muzeum – tel. 65 529 61 40 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Etnolog/etnograf

Poszukuje: Muzeum Okręgowe w Lesznie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2017-03-12

Ważne do: 2017-04-01

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Lesznie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy w Pracowni Etnograficznej
w Muzeum Okręgowym w Lesznie, pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno.

Etnolog/etnograf, kod zawodu: 263 202

Miejsce pracy: Leszno, woj. wielkopolskie

Wymiar pracy: cały etat, umowa na czas określony, 1 zmiana, okresowe dyżury sobotnio – niedzielne oraz w wyznaczony dzień tygodnia,

ETNOLOG/ETNOGRAF


1. Wymagania niezbędne:
• wykształcenie wyższe, magisterskie, kierunkowe - etnografia, etnologia
• znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki lub j. angielski w stopniu komunikatywnym,
• praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
• samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
• rzetelność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań i obowiązków, podejmowanie wyzwań, pozytywne nastawienie do realizowanych projektów,
• umiejętność pracy wielu zadaniach w jednym czasie, łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność pracy w zespole,
• dyspozycyjność.


2. Wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach muzealnych, naukowych,
• umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej,
• rzetelność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole,
• przygotowanie pedagogiczne,
• mile widziana umiejętność sporządzania wniosków o pozyskanie środków finansowych,
• mile widziana umiejętność obsługi muzealnego programu komputerowego MUSNET,
• mile widziane prawo jazdy kat. B


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, w szczególności:
• gromadzenie oraz opieka nad zbiorami etnograficznymi Muzeum obejmującymi obiekty sztuki ludowej Leszna i subregionu leszczyńskiego oraz materiały pomocnicze z nimi związane,
• opracowywanie dokumentacji zbiorów i inwentarzy muzealnych, w wersji papierowej i komputerowej,
• umiejętność prowadzenia inwentaryzacji zbiorów muzealnych,
• prowadzenie magazynu zbiorów muzealnych i dokumentacji z nim związanej,
• współpraca z Pracownią Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej w zakresie digitalizacji zbiorów,
• sporządzanie planów i projektów oraz prowadzenie działalności naukowo-badawczej oraz publikowanie opracowań z zakresu problematyki merytorycznej Pracowni, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów etnograficznych Muzeum,
• reprezentowanie Muzeum na konferencjach naukowych, popularnonaukowych itp.,
• występowanie w mediach oraz udzielanie osobom zainteresowanym informacji o posiadanych i eksponowanych zabytkach etnograficznych
• prowadzenie analiz stanu zachowania powierzonych obiektów oraz merytoryczny nadzór nad prowadzonymi pracami konserwatorskimi muzealiów etnograficznych,
• organizacja wystaw muzealnych, (w tym sporządzanie scenariuszy, projektów z nimi związanych i ich kalkulacja finansowa)
• przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci i osób, dorosłych,
• popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,
• oprowadzanie gości Muzeum krajowych i obcojęzycznych,
• opieka nad praktykantami, wolontariuszami itp.,
• sporządzanie planów i sprawozdań oraz prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Pracowni Etnograficznej,
• merytoryczne pomoc w sporządzaniu wniosków dot. pozyskania środków finansowych
• udział w szkoleniach dla muzealników i pracowników instytucji kultury.
4. Wymagane dokumenty:
• podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
• list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
• podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Okręgowe w Lesznie zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016 r., poz. 922)”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Okręgowe, pl. Jana Metziga 17, 64-100 Leszno w terminie do dnia 01.04.2017 r. do godz. 14:00.

Adres składania dokumentów
Muzeum Okręgowe
pl. Jan Metziga 17, 64-100 Leszno
z dopiskiem na kopercie: „Etnolog”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Muzeum zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia w/w naboru bez podania przyczyny. W przypadku braku odpowiedniego kandydata Muzeum zastrzega sobie przedłużenie terminu naboru.
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 01.04.2017 r. do godziny 14.00.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:
„Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”


Informacji dodatkowych w sprawie naboru na w/w stanowisko udziela Dyrektor Muzeum – tel. 65 529 61 40 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pomoc muzealna (pracownik gospodarczy).

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2017-03-06

Ważne do: 2014-03-20

Praca od 6 kwietnia do 31 października 2017 r. w wymiarze 1 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00

Ogłoszenie: Pomoc muzealna (pracownik gospodarczy). Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pomoc muzealna (pracownik gospodarczy).

Wykształcenie:

Minimum zawodowe.

Wymagania:

- umiejętność obsługi kosy spalinowej,

- posiadanie prawa jazdy kategorii T,

- umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prace porządkowe na terenie Muzeum – koszenie, zbieranie śmieci, grabienie liści itp.

2. Pomoc przy organizacji imprez i wystaw.


Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 marca  do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2017-03-06

Ważne do: 2014-03-20

Obsługa sezonu udostępniania Muzeum  – praca od 6 kwietnia do 31 października 2017 r.  w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca od poniedziałku do niedzieli w systemie równoważnym, w godzinach:

10.00 - 15.00 poniedziałki
10.00 - 17.00 od wtorku do piątku
10.00 - 18.00 sobota i niedziela
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

 

Ogłoszenie: Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek. Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy Referent - Kasjer w recepcji do sprzedaży biletów i pamiątek.

Wykształcenie:

Minimum średnie.

Wymagania:
Obsługa kasy fiskanej, terminala płatności bezgotówkowej
znajomości obsługi komputera (dobra znajomość programu Excel, Word),
komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole,
orientacja na jakość pracy i dbałość o szczegóły,
umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
dyspozycyjność (praca zmianowa).
dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
wysoka kultura osobista

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 14 marca  do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Na terenie: Opole

Data ogłoszenia: 2017-03-06

Ważne do: 2014-03-20

Praca od 6 kwietnia do 31 października 2017 r. w wymiarze 0,70 etatu (umowa o pracę na czas określony). Praca w godzinach: poniedziałek od 10.00 do 15.00, od wtorku do piątku od 10.00 do 17.00, sobota i niedziela od 10.00 do 18.00 zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

 

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Wykształcenie:

Minimum średnie.

Wymagania:

Wykształcenie kierunkowe: historia, kulturoznawstwo, etnografia, historia sztuki itp. lub doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, oświaty lub w branży turystycznej. Wskazana znajomość języka obcego i praktyka przewodnicka (turystyczna).

Predyspozycje osobowościowe:

Umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu, umiejętność swobodnego  wysławiania się, wysoka kultura osobista.


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Gospodarowanie wybranym obiektem zabytkowym lub ich grupą w tym:
a) Oprowadzanie zwiedzających indywidualnych i grup zorganizowanych.
b) Realizacja pokazów i prezentacji.
c) Dbałość o ład i porządek oraz estetyczny wygląd dozorowanych obiektów oraz ich otoczenia.


Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.Nr 101 poz 926 z p. zm.). Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia  14.03.2017 r. do. godz. 15.00, pod adres:

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu, ul. Wrocławska 174, 45-835 Opole, lub elektronicznie: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik gospodarczy (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Poszukuje: Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: 2017-03-31

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi zatrudni pracownika na stanowisko:

Pracownik gospodarczy (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

w wymiarze: pełny etat - umowa o pracę

Ogłoszenie: Pracownik gospodarczy (Dział Administracyjno-Gospodarczy) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik gospodarczy (Dział Administracyjno-Gospodarczy)

Do obowiązków pracownika na wspomnianym wyżej stanowisku będzie należało:

sprzątanie i utrzymywanie w czystości chodników oraz terenów przylegających do zabudowań Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi m.in.

 • zamiatanie i odśnieżanie;
 • sprzątanie i utrzymywanie w czystości terenów zielonych tj. koszenie trawy i przycinanie żywopłotów, grabienie liści, sadzenie roślin;
 • dokonywanie przeglądów drzewostanu i sprzętu ogrodniczego;
 • naprawianie i malowanie sprzętu ogrodowego.

Wymagania konieczne: wykształcenie zawodowe

Pracownika na wspomnianym stanowisku powinny cechować:

skrupulatność, dyspozycyjność, punktualność, sumienność w wykonywaniu obowiązków, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy własnej.

Mile widziane: zamiłowania ogrodnicze

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV /z dokładnie podanym przebiegiem zatrudnienia/ wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2135 z późniejszymi zmianami/.”

Termin składania dokumentów /również w formie elektronicznej/ do 31.03.2017 r.

Miejsce składania dokumentów – sekretariat, kadry Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi

e-mail: kadry@cmwl.pl

Zachęcamy osoby z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności, mogącymi wykonywać w/w zadania do wzięcia udziału w naborze.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer biletowy

Poszukuje: Polonia Wax Museum w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: -0001-11-30

Dołącz do naszego zespołu jako: kasjer biletowy w Muzeum

Będziesz odpowiedzialny/na za:

 • Udzielanie informacji o ofercie
 • Sprzedaż biletów w naszym Muzeum

Zależy nam na:

 • Komunikatywności i otwartej postawie
 • Znajomości j. angielskiego (inne języki to dodatkowy atut 
 • Obsługa kasy fiskalnej będzie dodatkowym atutem
 • Dyspozycyjności popołudniami i w weekendy (praca od popołudnia do ok 23, oraz w weekendy)

Odwdzięczymy się:

 • Dogodną dla Ciebie formą zatrudnienia - umowa zlecenie, umowa o pracę
 • Wynagrodzeniem 14 zł brutto
 • Pracą w ciekawym miejscu z jeszcze ciekawszymi ludźmi 
 • Elastycznym grafikiem pracy

Jesteś zainteresowany?

Aplikuj śmiało: https://www.pracuj.pl/praca/kasjer-biletowy-w-muzeum-krakow,oferta,5099060

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik biurowy ds. promocji

Poszukuje: Polonia Wax Museum w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: -0001-11-30

Dołącz do naszego zespołu jako: pracownik biurowy ds. promocji

Będziesz odpowiedzialny/na za:

 • Kontakt z mediami, w których moglibyśmy promować nasze muzeum
 • Pozyskiwanie kontrahentów wśród m.in. biur turystycznych i innych obiektów, gotowych na współpracę z nami
 • Dbanie o odpowiedni PR naszej marki
Ogłoszenie: Pracownik biurowy ds. promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik biurowy ds. promocji

Zależy nam na:

 • Znajomości krakowskiego rynku turystycznego
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Komunikatywności i otwartej postawie
 • Znajomości j. angielskiego (inne języki to dodatkowy atut

Odwdzięczymy się:

 • Dogodną dla Ciebie formą zatrudnienia - umowa zlecenie, umowa o pracę
 • Wynagrodzeniem od 16 zł brutto
 • Pracą w ciekawym miejscu z jeszcze ciekawszymi ludźmi 

Jesteś zainteresowany?

Aplikuj śmiało: https://www.pracuj.pl/praca/pracownik-biurowy-ds-promocji-krakow,oferta,5099063

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Samodzielny pracownik ds pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Poszukuje: Muzeum Sztuki w Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: 2017-03-21

Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza nabór na stanowisko: 

Samodzielny pracownik ds pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: marzec-kwiecień 2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełen etat

Ogłoszenie: Samodzielny pracownik ds pozyskiwania funduszy i realizacji projektów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Samodzielny pracownik ds pozyskiwania funduszy i realizacji projektów

Wymagania:

 • Wykształcenie, co najmniej wyższe kierunkowe
 • Zdolności przywódcze i organizacyjne;
 • Umiejętność planowania i oddelegowania uprawnień;
 • Umiejętność kierowania zespołem i komunikatywność;
 • Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku;
 • Obsługa komputera i urządzeń biurowych;
 • Bardzo dobra znajomość programów z pakietu Microsoft Office;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Dyspozycyjność - rozumiana, jako możliwość liczenia na obecność pracownika w pracy w czasie na nią przeznaczonym;
 • Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;
 • Obowiązkowość, rzetelność i terminowość;
 • Lojalność i odpowiedzialność;
 • Umiejętność pracy i szybkiego podejmowania decyzji w warunkach stresowych.

Oferujemy:

Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury; współpracę z ambitnym zespołem profesjonalistów; ciekawe wyzwania zawodowe

Obowiązki:

 • Podejmowanie aktywnych działań prowadzących do zwiększenia efektywności pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową Muzeum z programów dotacyjnych oraz realizacji projektów;
 • Aktywny udział w zakresie rozwiązywania podstawowych problemów dotyczących pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacji projektów;
 • Aktywny udział w przygotowaniu dokumentacji projektowej np. umów we współpracy z Działem AG, raportów, analiz, sprawozdań, newsletterów, materiałów promocyjnych dotyczących realizowanych projektów we współpracy z Działem Promocji i Marketingu;
 • Opracowywanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych oraz monitorowanie wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji,
 • Realizacja projektów zgodnie z przyjętymi harmonogramami, preliminarzami kosztów, wytycznymi, zapisami umownymi oraz obowiązującymi przepisami;
 • Przygotowywanie sprawozdań, analiz merytorycznych i raportów dla dyrekcji oraz instytucji zewnętrznych na temat zakresu i sposobu wykorzystania pozyskanych środków oraz realizowanych projektów;
 • Przygotowanie raportów rozliczeniowych z pozyskanych środków oraz realizowanych projektów w zakresie formalnym, finansowym oraz merytorycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami, wytycznymi oraz zapisami umownymi w ścisłej współpracy w tym zakresie z Działem Księgowości, działami merytorycznymi oraz Działem Administracyjno-Gospodarczym;
 • Aktywny udział w przygotowaniu wniosków o płatność w zakresie realizowanych projektów oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości;
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej pozyskanych środków oraz ich wykorzystania pod względem formalnym, finansowym i merytorycznym dla kontroli;
 • Zarządzanie projektem w tym tworzenie zespołów projektowych, a także przygotowywanie zarządzeń, procedur wewnętrznych oraz zapisów systemowych dotyczących realizowanych projektów;
 • Archiwizacja i oznaczenie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami umownymi, wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami;
 • Aktywny udział w realizacji procedur z zakresu zamówień publicznych w ramach realizowanych zadań oraz wykorzystania pozyskanych środków i realizowanych projektów;
 • Ścisłe przestrzeganie zapisów systemu zarządzania procesowego oraz przepisów z zakresu kontroli zarządczej.

Kontakt z Pracodawcą/Sposób aplikacji: Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny;
 • Życiorys.

Procedura naboru:

1 etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

2 etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami

3 etap – ocena tekstów przygotowanych przez wybranych kandydatów

Uwaga:

Koniecznie dopisz w Życiorysie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobistych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926) z zm.

Pamiętaj:

Termin składania aplikacji 21.03.2017 (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.
Aplikacje złożone w innej formie niż elektroniczna nie będą uwzględniane

Kontakt:

Aplikacje koniecznie prosimy przesyłać na kadry@msl.org.pl

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Ogrodnik w Dziale Zieleni

Poszukuje: Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Na terenie: Nieborów-Arkadia

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: 2017-03-24

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zatrudni Ogrodnika

Zakres obowiązków:

 • Pielęgnacja trawników (koszenie, nawożenie i inne zabiegi pielęgnacyjne)
 • Utrzymanie nawierzchni i ścieżek ziemnych w dobrym stanie
 • Pielęgnacja krzewów i drzew, w tym strzyżenie żywopłotów i szpalerów         
 • Obsługa maszyn i urządzeń ogrodniczych
 • Prace porządkowe

Wymagania formalne:

 • Wiedza i umiejętności związane z utrzymaniem ogrodu, mile widziane doświadczenie w pracy w ogrodzie historycznym
 • Dobra znajomość roślin oraz wiedza na temat ich uprawy i pielęgnacji
 • Dodatkowym atutem będzie umiejętność kształtowania drzew i krzewów
 • Umiejętność obsługi i konserwacji maszyn oraz sprzętu ogrodniczego
 • Poczucie estetyki, staranność, rzetelność, zamiłowanie do pracy w ogrodzie
 • Gotowość do wykonywania pracy fizycznej    
 • Dyspozycyjność

Prawo jazdy kat. B, prawo jazdy kat. T będzie doadtkowym atutem

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę na czas określony
 • wymiar czasu pracy - pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
 • godziny pracy od poniedziałku do piątku, od 7.00 – 15.00

 Wymagane dokumenty:

 • cv
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 922).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieborow.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2017 r.

z adnotacją: „Oferta na stanowisko: OGRODNIK.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent-Edukator

Poszukuje: Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Na terenie: Nieborów-Arkadia

Data ogłoszenia: 2017-03-04

Ważne do: 2017-03-17

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie zatrudni Asystenta-Edukatora

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie lekcji muzealnych,
 • współpraca ze szkołami, uczelniami i instytucjami edukacyjnymi,
 • przygotowanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
 • przygotowanie folderów i plakatów edukacyjnych,
 • opieka nad wydarzeniami muzealnymi organizowanymi przez Muzeum,
 • oprowadzanie grup wycieczkowych po ekspozycji w języku polskim i języku angielskim,
 • promowanie wydarzeń edukacyjnych na zewnątrz oraz pozyskiwanie partnerów do działań edukacyjnych,
 • znajomość i przestrzeganie wszystkich zewnętrznych aktów prawnych związanych z wykonywaniem obowiązków pracy w Muzeum,
 • znajomość i przestrzeganie aktualnych wewnętrznych aktów prawnych,
 • wykonywanie poleceń przełożonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe – historyk, historyk sztuki, pedagog, animator kultury,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
 • samodzielność, doskonała organizacja pracy, umiejętność organizowania pracy pod presją czasu, elastyczność, kreatywność,
 • umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
 • łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność.

Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy - umowa o pracę
 • wymiar czasu pracy - pełny etat
 • miejsce pracy – Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
 • godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (również w soboty i niedziele)

Wymagane dokumenty:

 • cv
 • list motywacyjny
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum w Nieborowie i Arkadii oddział Muzeum Narodowego w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieborow.art.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2017 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: Asystent – Edukator w Dziale Sztuki

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta

Poszukuje: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Na terenie: województwo zachodniopomorskie

Data ogłoszenia: 2017-03-02

Ważne do: 2017-03-17

MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO W KOŁOBRZEGU ogłasza nabór na stanowisko pracy Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta

Zakres obowiązków :

 • nadzór merytoryczny nad zabytkami archeologicznymi znajdującymi się na wystawach muzeum
 • prowadzenie magazynu zabytków archeologicznych
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych zabytków archeologicznych
 • prowadzenie kartotek: naukowej oraz magazynowej zabytków archeologicznych
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu zachowania muzealiów
 • prowadzenie prac badawczych oraz publikacja przebiegu i wyników badań
 • inicjowanie organizowania wystaw archeologicznych, opracowywanie scenariuszy wystaw, wybór eksponatów na wystawy, sporządzanie opisów eksponatów
 • udział w pracy dydaktycznej i upowszechnieniowej organizowanej przez muzeum:
 • prowadzenie lekcji muzealnych, redagowanie informatorów, biuletynów itp.
 • peprezentowanie Muzeum podczas konferencji naukowych, współpraca z ośrodkami nauki i muzeami w Polsce i zagranicą
 • współpraca przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych: konferencji, sesji naukowych, spektakli historycznych itp.
 • oprowadzanie zorganizowanych grup zwiedzających wystawy muzealne
 • udzielanie osobom zainteresowanym informacji o eksponowanych na wystawach zabytkach archeologicznych
Ogłoszenie: Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe kierunkowe - archeologia
 • uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac archeologicznych
 • znajomość języka niemieckiego lub angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • obsługa programów komputerowych: środowisko MS Office
 • samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność, komunikatywność,
 • wysoka kultura osobista, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, 
 • mile widziana umiejętność obsługi systemu muzealnego MONA, 
 • mile widziane doświadczenie w pracy w muzealnictwie
 • mile widziane prawo jazdy kat. B,
 • przygotowanie pedagogiczne będzie dodatkowym atutem.
 • obowiązkowość, dokładność, zaangażowanie w pracę, chęć podejmowania wyzwań, pozytywne nastawienie na realizowanie ciekawych projektów

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV)
 • list motywacyjny
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły)
 • kserokopie świadectw pracy
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności
 • mile widziane referencje

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, ul. Armii Krajowej 13, pokój 101 lub drogą elektroniczną na adres muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl w terminie do 17.03. 2017 r. z dopiskiem : “Dotyczy naboru na stanowisko: Asystent Muzealny w Pracowni Historii Miasta”

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2002 r. Nr 101,poz.926 z póź. zm).

Dokumenty, które napłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej muzeum: www.muzeum.kolobrzeg.pl

Informacji w sprawie naboru udziela Pani Magdalena Chmielewska – referent ds. administracyjno-kadrowych Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu tel. 94 35 252 53 wew. 21 w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny/adiunkt

Poszukuje: Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2017-03-02

Ważne do: 2023-03-20

Dyrektor Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy
w Muzeum Ziemi Kępińskiej

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

 

Asystent muzealny/adiunkt

Miejsce pracy: Kępno, woj. wielkopolskie
Wymiar pracy: I etat, umowa na czas określony

 

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe, preferowany kierunek: historia, historia sztuki, etnologia, archeologia, muzealnictwo
znajomość języka obcego, preferowany j. niemiecki, ewentualnie j. angielski,
praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office),
samodzielność, dobra organizacja pracy, inicjatywa i konsekwencja w działaniu,
umiejętność pracy nad wieloma zadaniami w jednym czasie,
łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność pracy w zespole,
dyspozycyjność.        
2. Wymagania dodatkowe:                             

doświadczenie zawodowe w zakresie pracy w instytucjach naukowych, muzealnych lub archiwach,
umiejętność kreatywnego działania, komunikacji interpersonalnej, rzetelność, wysoka kultura osobista.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:    

·  opracowywanie zbiorów muzealnych,

·  prowadzenie inwentarzy muzealnych,

·  prowadzenie kwerend,

·  prowadzenie analiz stanu zachowania obiektów zabytkowych,

·  prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

·  popularyzacja wiedzy związanej z działalnością Muzeum,

· przygotowanie i prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym dla

dzieci i osób, dorosłych,

· prowadzenie warsztatów,

· oprowadzanie gości krajowych i obcojęzycznych

 

4. Wymagane dokumenty:

podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. 2014 r. poz. 1182.”
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie na adres Muzeum Ziemi Kępińskiej, ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godz. 16:00.

Adres składania dokumentów

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego

ul. Ratuszowa 2, 63-600 Kępno

z dopiskiem na kopercie: „Asystent muzealny/adiunkt”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godziny 16.00

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: „Potwierdzam prawdziwość powyższych danych i zgadzam się na przetwarzanie i administrowanie moimi danymi, które podałem/łam do wiadomości i celów rekrutacji pracowników. Podanie danych jest dobrowolne. Jednocześnie wyrażam zgodę na podejmowanie czynności mających na celu weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i informacji w nich zawartych.”

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik informacji turystycznej

Poszukuje: Muzeum Ziemi Kościerskiej

Na terenie: Kościerzyna

Data ogłoszenia: 2017-02-25

Ważne do: 2017-03-31

Poszukujemy pracownika informacji turystycznej (praca również w weekendy) w Muzeum Ziemi Kościerskiej

Numer: 10/2/2017

Zakres obowiązków:

 • udzielanie turystom informacji w wyborze tras turystycznych, bazy noclegowej, gastronomicznej, sportowej, rekreacyjnej,
 • prowadzenie sprzedaży biletów wstępu i pamiątek,
 • pomaganie i uczestniczenie w organizowaniu imprez kulturalnych,
 • prowadzenie statystyk,
 • aktualizowanie baz danych informacji turystycznej, promowanie i popularyzowanie walorów turystycznych regionu

 

Ogłoszenie: Pracownik informacji turystycznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik informacji turystycznej

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Zmianowość: jedna zmiana
Liczba godzin pracy w tygodniu: 40
Data rozpoczęcia: 03.04.2017
Data zakończenia pracy: 31.05.2017
Wynagrodzenie brutto: od 2 000 PLN
System wynagradzania: Czasowy ze stawką miesięczną

Wymagania:

 • wykształcenie średnie ogólnokształcące
 • angielski: w mowie - dobry, w piśmie - dobry
 • prawo jazdy kat. B
 • biegła obsługa internetu
 • komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, samodzielność
 • biegła obsługa komputera

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres: 83-400 Kościerzyna 9, powiat: kościerski, woj: pomorskie 

Osoba do kontaktu: Daria Meger

Wymagane dokumenty: CV

Preferowane formy kontaktu: e-mail

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. inwestycji

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-02-25

Ważne do: 2017-03-17

Do obowiązków Specjalisty ds. inwestycji będzie należało:

1. nadzorowanie merytoryczne realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowej, w tym:
− prowadzenie korespondencji z biurami projektowymi,
− uzyskiwanie uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych w procesie projektowania,
− przygotowanie umów/porozumień wymaganych w procesie projektowania,
− przygotowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby przetargów w zakresie usług projektowania i realizacji inwestycji,
2. sporządzanie korekt do zleceń oraz aneksów do umów,
3. weryfikacja kompletności dokumentacji projektowej,
4. weryfikacja i rozliczanie faktur, not księgowych za dokumentację projektową,
5. analiza możliwości finansowania projektów inwestycyjnych z programów unijnych,
6. przygotowywanie projektów inwestycyjnych pod kątem zewnętrznych źródeł finansowania: wnioski aplikacyjne, biznes plany, studia wykonalności;
7. pozyskiwanie środków na realizację projektów inwestycyjnych, finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków unijnych;
8. nadzór nad wdrażaniem i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków unijnych;
9. opracowywanie niezbędnych dokumentów;
10. przygotowanie informacji, sprawozdań i raportów z przebiegu i realizacji projektów,
11. nowe zadania o ogólnym charakterze.

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień/maj (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę
Adres do przesyłania aplikacji:
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź lub e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe (kierunek ekonomia lub prawo będzie dodatkowym atutem).
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, zajmującym się pozyskiwaniem funduszy zewnętrznych, także unijnych, szczególnie w tzw. „twardych projektach”.
3. Doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych w ramach różnych programów grantowych – krajowych i zagranicznych, także unijnych.
4. Biegła obsługa komputera (MS Office, w tym Excel, Internet).
5. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.
6. Znajomość ustawy prawo budowlane.
7. Samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy.
8. Bardzo dobra komunikatywność.
9. Umiejętności budowania i wdrażania strategii działania.
10. Umiejętności prezentacyjne, negocjacyjne, interpersonalne.
11. Etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach.
12. Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;
13. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kryteria dodatkowe – fakultatywne:
1. Znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania i organizacji muzeów.
2. Znajomość języka angielskiego.

Sposób aplikacji - wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;
b) życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.)
c) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
f) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. inwestycji” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do placówki) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42/2549013.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2017-02-14

Ważne do: 2017-03-17

Nazwa instytucji: Muzeum Miasta Łodzi
Przewidywana nazwa stanowiska: Konserwator

Miasto wykonywania pracy: Łódź

Miejsce pracy: Muzeum Miasta Łodzi
Termin składania aplikacji: do 17.03.2017 r. (termin może ulec zmianie w zależności
od wyników naboru)

Planowany termin zatrudnienia w instytucji: kwiecień/maj 2017 r. (termin może ulec zmianie
w zależności od wyników naboru)

Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę

Adres do przesyłania aplikacji: Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź
lub e.jakuta@muzeum-lodz.pl

Wymagania niezbędne:
1. dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku konserwacji i restauracji dzieł sztuki, specjalność: konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej,
2. co najmniej 5-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
3. znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie),
4. znajomość pakietu MS Office, preferowana znajomość programów: Photoshop, Corel,
5. dyspozycyjność, obowiązkowość, fachowość, odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność pracy w zespole,
6. umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
7. łatwość w nawiązywaniu kontaktów i umiejętność współpracy w dużym zespole,
8. bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność,
9. etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach,
10. umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku
11. posiadanie obywatelstwa polskiego,
12. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
13. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku,
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości,

Kryteria nieobowiązkowe, mile widziane:
1. dyplom innej specjalizacji w konserwacji i restauracji dzieł sztuki.

Obowiązki:
Do obowiązków Konserwatora będzie należało:
1) nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;
2) nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycji i w magazynach;
3) nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;
4) konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:
a) przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw
i wypożyczeń,
b) opracowanie programów konserwatorskich,
c) opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum,
d) opiniowanie pod względem konserwatorskim użyczeń zewnętrznych,
e) opiniowanie pod względem konserwatorskim projektów wystaw stałych i czasowych,
f) określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach ich przechowywania i udostępniania,
g) nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej,
h) współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą,
5) przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
6) nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;
7) organizowanie zaopatrzenia pracowni i prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków;
8) przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich oraz specjalistycznego wyposażenia pracowni konserwatorskiej.
9) nowe zadania o ogólnym charakterze.

Sposób aplikacji:
Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny - własnoręcznie podpisany;
b) życiorys – cv – powinien być opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) „
c) kserokopie świadectw pracy potwierdzających doświadczenie zawodowe i 5-letni staż pracy;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
e) podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
f) podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty aplikacyjne prosimy składać w języku polskim, w kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko: Konserwator” osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do Muzeum) lub na adres mailowy e.jakuta@muzeum-lodz.pl. Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13.

Procedura naboru:
1 Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji. Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci.
2 Etap - ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Uwaga!
1. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
2. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.
3. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
4. Organizator procesu rekrutacji zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system