Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Ogłoszenia – praca w muzeum

Zachęcamy muzea do nadsyłania ogłoszeń o poszukiwaniu pracowników, konkursach na stanowiska, ofertach współpracy. Ogłoszenia na naszym portalu są bezpłatne.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i po akceptacji przez naszego moderatora Twoje ogłoszenie pojawi się na poniższej liście.

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa. Informacje szczegółowe w regulaminie zamieszczania ogłoszeń.
 

Dziękujemy! Twoje ogłoszenie zostało przekazane do redakcji

Ogłoszenia

Dyrektor Muzeum Tatrzańskiego

Poszukuje: Muzeum Tatrzańskie im Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem

Na terenie: Zakopane

Data ogłoszenia: 2022-08-11

Ważne do: 2022-08-31

Konkurs na Dyrektora Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-08-08

Ważne do: 2022-08-15

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. archiwizacji plików źródłowych

GŁÓWNE ZADANIA 

1)         wsparcie przy bieżącej weryfikacji postępów w projekcie w zakresie wskaźników dotyczących ilości wykonanych zdjęć oraz rozmiaru zdigitalizowanego materiału – opracowywanie kwartalnych raportów,

2)         współpraca w ramach zespołu w zakresie organizacji i zarządzania repozytorium cyfrowym w odniesieniu do zdigitalizowanych zasobów w ramach projektu,

3)         weryfikacja ilości i identyfikacja zdigitalizowanych obiektów wg list oraz nazw plików w zakresie zgodności ze schematem nazewnictwa,

4)         kontrola jakości cyfrowego odwzorowania obiektu (w tym parametru DeltaE) zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

5)         archiwizacja plików cyfrowych zgodnie z przyjętą procedurą w MNW,

6)         wykonywanie kopii prezentacyjnych bądź zaplanowanie takiego procesu bez utraty jakości w porozumieniu z kierownikiem Działu Digitalizacji i Dokumentacji Wizualnej,

7)         rejestracja zdjęć w systemie muzealnym wraz z wymaganymi metadanymi technicznymi,

8)         rozwój narzędzi związanych z zarządzaniem i archiwizacją zasobów cyfrowych w celu optymalizacji procesu digitalizacji

9)         uczestnictwo w pracach nad opracowaniem i wdrożeniem Systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami,

10)      gromadzenie i archiwizacja wytworzonych dokumentów oraz plików z metadanymi  

 

WYMAGANIA 

1)       Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym grafiką komputerową i/lub z DAM – Digital Asset Management

2)       Wykształcenie wyższe lub licencjat o kierunku grafika komputerowa lub techniczno-informatycznym

3)       znajomość procesu i standardów digitalizacji dziedzictwa kulturowego

4)       znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą w fotografii cyfrowej

5)       obsługa programów graficznych Capture One, Photoshop, Xnview

6)       umiejętność obsługi pakietu MS-Office (ze szczególnym uwzględnieniem MS-Excel),

7)       umiejętność współpracy w celu sprawnego przebiegu realizacji projektu

8)       mile widziana znajomość zagadnień z obszaru historii i historii sztuki

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1)               życiorys/CV,

2)               oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

OFERUJEMY

1)               możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

2)               ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

3)               doskonałą atmosferę pracy,

4)               zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 31 lipca 2023 r.)

5)               wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1)               dokumenty należy złożyć do: 15.08.2022r., 

2)               wysyłając je na adres mailowy: rekrutacja@mnw.art.pl 

3)               lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

4)              Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

5)               W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/7/APZ/POPC”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

GŁÓWNY KSIĘGOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I KADR

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-08-05

Ważne do: 2022-08-31

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która realizuje dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Ogłoszenie: GŁÓWNY KSIĘGOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I KADR Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: GŁÓWNY KSIĘGOWY/KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI I KADR

Do zadań pracownika należeć będzie:

- prowadzenie rachunkowości Muzeum, państwowej instytucji kultury wpisanej do Rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- opracowywanie projektu planów finansowych Muzeum;

- opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości i polityki kadrowej;

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, w tym środkami pozabudżetowymi;

- weryfikacja rzetelności, zgodności z prawem i celowości realizacji planu finansowego Muzeum;

- zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez Muzeum;

- zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących Muzeum należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;

- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym Muzeum, kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań;

- dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

- gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, bilansów i zestawień, zwłaszcza rocznego sprawozdania finansowego przedkładanego Ministrowi, poddanego obowiązkowemu badaniu;

- naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności;

- nadzór nad zachowaniem płynności finansowej Muzeum;

- terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, PFRON, PPK i innych;

- prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.;

- prowadzenie sprawozdawczości dla GUS;

- nadzór nad funkcjonowaniem wewnętrznej kasy Muzeum, rozliczanie delegacji i zaliczek pieniężnych;

- prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

- prowadzenie ewidencji składników majątkowych;

- organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników;

- nadzorowanie prowadzenia spraw dotyczących nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy z osobami zatrudnionymi w Muzeum, w tym m.in. kompletowania dokumentacji pracowniczej, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, planów urlopowych, ewidencji urlopów, ewidencji zwolnień lekarskich, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych;

- nadzór prowadzenia spraw dotyczących nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło) z osobami wykonującymi bezpośrednie czynności na rzecz Muzeum, w tym w szczególności dokumentów na potrzeby rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i urzędami skarbowymi;

- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników Muzeum regulaminów obowiązujących pracowników w zakresie nadzorowanych obszarów.

Wymagania: 

·        określone w art. 54 ustawy o finansach publicznych;

·        5 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury);

·        bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, prawa pracy i przepisów podatkowych i ubezpieczeniowych;

·        doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne;

·        komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność;

·        umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu;

·        znajomość programów Sage Symfonia, programu ZUS Płatnik.

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy,

- legitymację uprawniającą do bezpłatnego wstępu do muzeów na terenie Polski.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 31 sierpnia 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: GŁÓWNY KSIĘGOWY

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny w Bibliotece Wawelskiej - umowa zlecenie

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2022-08-02

Ważne do: 2022-08-31

Asystent muzealny w Bibliotece Wawelskiej - umowa zlecenie
Miejsce pracy: Kraków


Chcesz zdobyć doświadczenie w prestiżowej instytucji kultury? Marzy Ci się realizacja zadań dla  najbardziej znanej rezydencji polskich królów? Zaaplikuj!

 

Ogłoszenie: Asystent muzealny w Bibliotece Wawelskiej - umowa zlecenie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny w Bibliotece Wawelskiej - umowa zlecenie

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 

- kompleksowym opracowaniem bieżących nabytków w różnych językach
- obsługą czytelników
- udzielaniem informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny Biblioteki
- prowadzenie wymiany wydawnictw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI: 

- posiadasz wykształcenie wyższe kierunkowe: bibliotekoznawstwo, informacja naukowa
- możesz pochwalić się znajomością formatu MARC 21
- doskonale radzisz sobie z obsługą komputera, a pakiet MS Office masz w małym palcu
- cechuje Cię dokładność, spostrzegawczość oraz oddanie realizowanym zadaniom
- jesteś otwarty na współpracę w ramach umowy zlecenie

Mile widziane:
- znajomość programów bibliotecznych (program PATRON)
- doświadczenie w pracy w bibliotece
- komunikatywna znajomość języków obcych
- zainteresowanie kulturą, historią sztuki, historią

OFERUJEMY:

- możliwość realizacji zadań dla wyjątkowej organizacji w ramach umowy zlecenie 
- otwartość na Twoje pomysły i atmosferę sprzyjająca wymianie wiedzy, doświadczeń  
- możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności

Poszukuje: Urząd Miejski w Gdańsku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-08-01

Ważne do: 2022-09-15

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności w okresie 2023-2025 r.
Ogłoszenie: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności

I. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:

Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, zwane dalej jako „ECS”.

II. Umiejętności i kompetencje wymagane od kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności:

1. Kryteria obowiązkowe:

1) wykształcenie wyższe magisterskie;

2) minimum 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury (instytucja kultury, organizacje pozarządowe, działalność gospodarcza, ośrodki badawcze itp.);

3) minimum 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem;

4) złożenie autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS w latach 2023–2025 r. zawierającego m.in.:

a) koncepcję programową w zakresie działań: edukacyjnych, kulturalnych i społecznych, ze wskazaniem obszarów priorytetowych;

b) opis działalności w ramach obszarów tematycznych wskazanych w § 6 Statutu Europejskiego Centrum Solidarności wraz z formami ich realizacji;

c) strategię pozyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu prowadzonej działalności oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych;

d) plan współpracy ECS z innymi podmiotami (zarówno z instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej, sektorem prywatnym, artystkami i artystami);

e) plan działań zmierzających do poszerzenia grona odbiorców i odbiorczyń.

5) znajomość aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,
w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Pracy;

6) doświadczenie w zakresie realizacji projektów międzynarodowych;

7) doświadczenie z zakresu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej;

8) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem lub
(i) oświadczeniem kandydata;

9) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

10) w przypadku cudzoziemca – biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie poświadczona certyfikatem lub (i) oświadczeniem kandydata;

11) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym;

12) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

13) kandydat na stanowisko dyrektora powinien nie być karany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

14) kandydat na stanowisko dyrektora powinien nie być karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 289 z późn. zm.) oraz, że aktualnie nie toczy się przeciwko mnie postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych;

15) złożenie w terminie kompletu wymaganych dokumentów.

2.   Kryteria dodatkowe:

1) doświadczenie w zakresie realizacji projektów artystycznych i edukacyjnych;

2) doświadczenie w zakresie realizacji badań i analiz lub prowadzenia projektów badawczych z zakresu kultury;

3) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z zarządzaniem w kulturze;

4) udokumentowany autorski dorobek z obszaru współczesnych stosunków międzynarodowych, ruchów wolnościowych, problematyki społeczno-gospodarczej, historii najnowszej, wychowania obywatelskiego, działalności muzealno-wystawienniczej, informacyjno-wydawniczej, naukowo-badawczej;

5) znajomość języka innego niż język polski i angielski poświadczona certyfikatem
lub (i) oświadczeniem kandydata;

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) kierowanie całokształtem działalności ECS celem realizacji zadań objętych statutem ECS, zgodnie
z przepisami prawa i obowiązującymi procedurami;

2) realizacja programu określonego umową, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.);

3) reprezentowanie ECS na zewnątrz;

4) zarządzanie mieniem i dbałość o gospodarkę finansową ECS;

5) realizacja inwestycji i remontów instytucji;

6) przygotowywanie i przedstawianie organizatorom oraz innym podmiotom planów i sprawozdań określonych właściwymi przepisami prawa;

7) zatwierdzanie informacji i sprawozdań rzeczowych oraz finansowych z wykonania planu i z całokształtu działalności, wydawanie wymaganych przepisami prawa i obowiązującymi procedurami zarządzeń, regulaminów, komunikatów itp. niezbędnych do prawidłowego działania ECS, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa;

8) poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania dla projektów realizowanych przez ECS;

9) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

10) wykonywanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zadań kierownika zamawiającego;

11) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, a w szczególności zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami;

12) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie organizowania
i prowadzenia działalności kulturalno-społecznej.

IV. Wnioski składane przez kandydatów na stanowisko dyrektora muszą zawierać:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora ECS
o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4 (własnoręcznie podpisany dokument);

2) wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia);

3) autorski programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS w latach 2023 –2025 r.  o objętości maksymalnej do 20 stron formatu A4 (własnoręcznie podpisany dokument z ponumerowanymi stronami);

4) dokumenty potwierdzające 10-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów kulturalnych lub pracy w obszarze kultury oraz 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez pracodawcę, umowy cywilnoprawne, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, odpisy pełne z Krajowego Rejestru Sądowego, wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

5) dyplomy ukończenia studiów wyższych i ewentualnie zaświadczenia o stopniach naukowych, (wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

6) w przypadku spełniania kryteriów dodatkowych dokumenty potwierdzające ich spełnienie (wymagane kopie poświadczone własnoręcznie, z datą, za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu);

7) własnoręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2 do ogłoszenia);

8) własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia);

9) do wniosku mogą być dołączone opinie i rekomendacje;

10) spis wszystkich dokumentów;

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

V. Przedstawiony przez kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności autorski program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju ECS będzie stanowił podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno-finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Gminą Miasta Gdańska.

Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie zatrudniony na stanowisku dyrektora ECS na podstawie powołania na czas określony, na warunkach określonych przez Prezydenta Miasta Gdańska. Wynagrodzenie w przedziale 12 000 – 20 000 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji.

VI. Zgłoszenie do konkursu wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. NIE OTWIERAĆ” należy przesłać pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, Biuro Prezydenta ds. Kultury, lub złożyć do Urzędu Miejskiego w Gdańsku (adres jak wyżej), w terminie do 15 września 2022 r., do godziny 15:00.  Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu.

Dokumenty doręczone po ww. terminie nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

VII. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 90 dni od końcowego terminu składania ofert.

VIII. Informacji o konkursie, warunkach organizacyjno-finansowych Europejskiego Centrum Solidarności udziela Biuro Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Pytania należy kierować pod adres poczty elektronicznej bpk@gdansk.gda.pl.

IX. W celu przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Gdańska powoła komisję konkursową oraz ustali szczegółowy regulamin jej pracy. Regulamin pracy oraz skład komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Europejskiego Centrum Solidarności będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zgłoszenia uczestników i uczestniczek zostaną ocenione przez komisję konkursową. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy i uczestniczki zostaną poinformowani indywidualnie.

X. Przez złożenie dokumentów uczestnik/uczestniczka konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu.

XI. Oferty, które wpłynęły w terminie nie są zwracane. O wynikach konkursu uczestnicy/uczestniczki zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Załączniki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Gdańska w sekcji „Praca w jednostkach organizacyjnych Miasta Gdańska/Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności"

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/praca/Dyrektor-Europejskiego-Centrum-Solidarnosci,a,224659

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza

Poszukuje: Poznańskie Centrum Dziedzictwa

Na terenie: Poznań

Data ogłoszenia: 2022-07-29

Ważne do: 2022-08-15

Ogłoszenie: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/specjalistka ds. obsługi klienta w Bramie Poznania i Galerii Śluza

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za: • zapewnienie komfortu zwiedzania, utrzymywanie pozytywnych relacji ze zwiedzającymi, • udzielanie klientom informacji o ofercie Bramy Poznania i Galerii Śluza, Poznańskiego Centrum Dziedzictwa, a także o możliwościach zwiedzania miasta, • sprzedaż biletów wstępu na wydarzenia organizowane przez Centrum, w tym obsługa kas fiskalnych i terminali kart płatniczych, • obsługę systemu rezerwacyjnego, • organizację zwiedzania, obsługę i nadzór nad ruchem zwiedzających w Bramie Poznania i Galerii Śluza, • informowanie i zaznajamianie zwiedzających z zagadnieniami prezentowanymi na ekspozycji głównej w Bramie Poznania oraz na ekspozycjach czasowych, • obsługę wernisaży, koncertów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych przez Centrum w budynku Bramy Poznania i Galerii Śluza, jak i w plenerze, • dystrybucję audioprzewodników, • dbałość o prawidłowe funkcjonowanie ekspozycji i urządzeń przeznaczonych dla zwiedzających. Idealna Kandydatka/ idealny Kandydat posiada: • wykształcenie co najmniej średnie, mile widziane wykształcenie wyższe, • doświadczenie w zakresie obsługi klienta i/lub doświadczenie w branży kultury, branży turystycznej, eventowej, hotelarskiej, MICE, rekreacyjnej, sportowej, spędzania czasu wolnego, • znajomość języka angielskiego pozwalającą na swobodną komunikację w tym języku. Mile widziana znajomość innych języków obcych, • dyspozycyjność (praca zmianowa w systemie równoważnym, w weekendy oraz przy wieczornych wydarzeniach), • umiejętność pracy w zespole, • umiejętność nawiązywania i utrzymania kontaktu z klientem oraz skutecznego komunikowania się, • wysoką kulturę osobistą oraz pozytywne nastawienie do świata, • gotowość do uczenia się nowych rzeczy, podnoszenia kwalifikacji, • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym oraz przyrodniczym Poznania, • umiejętność posługiwania się komputerem i urządzeniami cyfrowymi. Dzięki współpracy z nami możesz zyskać: • stabilne zatrudnienie, • możliwość rozwoju, • zgrany zespół, • nowoczesne miejsce pracy. Wymagane dokumenty: • CV. Składanie ofert Oferty prosimy składać pod adresem: Poznańskie Centrum Dziedzictwa, Brama Poznania, ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań lub na adres e-mail: kadry[at]pcd.poznan.pl, w terminie do 15.08.2022 r. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w terminie 17-19.08, stacjonarnie w Bramie Poznania. Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Podczas rozmów rekrutacyjnych weryfikowane będą umiejętności w zakresie porozumiewania się w zadeklarowanych przez kandydata/kandydatkę językach obcych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-07-28

Ważne do: 2022-08-27

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę

·         Wymiar – 1/1 etatu 

·         Ilość wolnych miejsc pracy - 1

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Administracyjno-Techniczny

·         Termin składania ofert – do 27.08.2022 r.

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Ogłoszenie: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista ds. zamówień publicznych i umów

Wymagania niezbędne:

1.    Wykształcenie wyższe;

2.    Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych do ustawy;

3.    Doświadczenie w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

4.    Umiejętność konstruowania umów;

5.    Wysokie umiejętności negocjacyjne i orientacja na szukanie rozwiązań;

6.    Umiejętność pracy w zespole; 

7.    Proaktywność i nastawienie biznesowe;

8.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera; 

9.    Umiejętność planowania zadań w ramach pracy rocznej i dłuższej;

10.  Umiejętność pracy pod presją czasu i zadań;

11.  Dokładność, zaangażowanie, rzetelność i terminowość w wykonywaniu obowiązków.

Kryteria dodatkowe:

1.     Doświadczenie w pracy w instytucjach kultury.

Zakres zadań wykonywanych na proponowanym stanowisku:

1.    Opracowanie planów i prowadzenie rejestru zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki;

2.    Organizacja i kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych pod kątem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki;

3.    Prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej zamówień, w tym przygotowanie treści: specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem;

4.    Udział w pracach komisji przetargowych w tym sprawowanie funkcji sekretarza;

5.    Sporządzanie planów, sprawozdań z udzielonych postępowań oraz innych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz regulacjami wewnętrznymi;

6.    Przygotowanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;

7.    Analiza warunków umów i jej realizacji oraz dokumentacji projektowej pod kątem możliwych roszczeń finansowych i terminowych; 

8.    Prowadzenie i monitorowanie całego procesu zmian i roszczeń kontraktowych począwszy od ich przygotowywania, poprzez prowadzenie wszelkich spraw z nimi związanych takich jak: sporządzanie pism roszczeniowych / wniosków o zmianę wraz z ewentualną kalkulacją prac dodatkowych/zamiennych, sporządzenie uzasadnień formalnych i technicznych wraz z ich ewidencjonowaniem; 

9.    Monitorowanie terminów kontraktowych, wyliczanie roszczeń oraz prac dodatkowych 
i zamiennych; 

10.  Negocjowanie warunków umów;

11.  Wsparcie w sporządzaniu zleceń, umów, aneksów zgodnie z wytycznymi przełożonego;

12.  Kompletowanie dokumentów związanych z umowami, w tym pełnomocnictw, zabezpieczeń finansowych, polis ubezpieczeniowych, itp.; 

13.  Drukowanie, skanowanie, uzyskiwanie podpisów i archiwizowanie ww. dokumentów;

14.  Przygotowanie umów, zleceń, aneksów, porozumień, ugód itp.; 

15.  Uzgadnianie i przyjmowanie zabezpieczeń umownych (gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych);

16.  Koordynacja procesu podpisywania umów.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i umów przez Muzeum Miasta Łodzi 
z siedzibą w Łodzi ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 27.08.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533431282 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2.  Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-07-28

Ważne do: 2022-08-16

Muzeum Warszawy poszukuje

Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: RS_1PS/2022

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Promocji, Sprzedaży i Sponsoringu

Nr ref.: RS_1PS/2022

 

Zakres obowiązków:

×          sprzedaż wydawnictw i pamiątek w księgarni Muzeum, w tym obsługa kasy fiskalnej i systemu sprzedaży

×          rozliczanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, rozliczenie wewnętrzne z Działem Księgowości

×          odpowiedzialność majątkowa za przedmioty na stanie księgarni

×          dbałość o dostępność ustalonego asortymentu w sklepie, w tym zamawianie wydawnictw i rozliczanie z Działem Logistyki, odpowiedzialność za prawidłowy obieg dokumentów

×          prowadzenie miesięcznych rozliczeń z komisami księgarskimi, w tym wysyłanie raportów sprzedaży i opisywanie faktur

×          dbałość o ekspozycję asortymentu w sklepie

×          miesięcznie raportowanie sprzedaży w sklepie

×          wsparcie w wystawianiu WZ i przygotowaniu towaru dla komisów zewnętrznych

×          wsparcie sprzedaży w sklepie internetowym np. pakowanie przesyłek. Wysyłka, zwroty

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe

×          doświadczenie w obsłudze klienta

×          doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej

×          znajomość programu kasowego iKsoris

×          rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy – 0,5 etatu), w godzinach otwarcia Muzeum

×          przyjazne środowisko pracy 

×          możliwość rozwoju zawodowego

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. RS_1PS/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  16.08.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator Zabytków Archeologicznych

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Na terenie: Stargard

Data ogłoszenia: 2022-07-27

Ważne do: -0001-11-30

Nabór na stanowisko Konserwator Zabytków Archeologicznych w Dziale Archeologii

Ogłoszenie: Konserwator Zabytków Archeologicznych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator Zabytków Archeologicznych

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
ogłasza nabór na stanowisko:
Konserwator zabytków archeologicznych
Od kandydatów oczekujemy:
 wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub wykształcenie
wyższe na kierunku archeologia o specjalności: konserwacja zabytków archeologicznych
 znajomości obsługi komputera, pakiet MS Office
 dyspozycyjności i dostosowania się do zmiennych warunków pracy
 umiejętności pracy w zespole
 mile widziana znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego
 umiejętność planowania i zdolności organizacyjne
 stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, w
szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji
zabytków archeologicznych i dzieł sztuki
Do zakresu obowiązków należeć będzie m.in.:
 współprowadzenie działalności Pracowni Konserwacji i Magazynu Zabytków
Archeologicznych
 konserwacja i restauracja zabytków archeologicznych
 sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej wraz z dokumentacją fotograficzną
 nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia
 przygotowywanie wniosków i projektów dofinansowania Pracowni Konserwacji i Magazynu
Zabytków Archeologicznych
Oferujemy:
 umowę o pracę
 pracę w niezwykłych obiektach
 pracę przy niezwykłych obiektach
Uwagi dodatkowe:
1. Nabór ma charakter dwustopniowy:
 pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na
rozmowę kwalifikacyjną
 drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna
2. Oferty, które wpłyną do Muzeum Archeologiczno-Historycznego niekompletne lub po niżej
wskazanym terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone
4. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 091/578 38 35
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie CV, listu
motywacyjnego, klauzuli informacyjnej dołączonej do ww. ogłoszenia (w załączniku) oraz dokumentów
potwierdzających wykształceniena adres: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie Rynek
Staromiejski 2-4 73-110 Stargard lub email: a.motyl@muzeum-stargard.pl z dopiskiem: „Nabór na wolne
stanowisko – Konserwator zabytków archeologicznych”.

http://mah.stargard.ibip.pl/public/?id=256354http://mah.stargard.ibip.pl/public/?id=256354

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik merytoryczny w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Na terenie: Stargard

Data ogłoszenia: 2022-07-27

Ważne do: 2022-08-16

Nabór na stanowisko pracownik merytoryczny/asystent/adiunkt/kustosz w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Ogłoszenie: Pracownik merytoryczny w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik merytoryczny w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie ogłasza nabór na wolne stanowisko:
pracownik merytoryczny (asystent/adiunkt/kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną

Obowiązki:
- gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie naukowe zbiorów muzealnych, 
- organizacja i realizacja wystaw czasowych,
- praca w systemie bazodanowym „MUZEO”,
- realizacja kwerend,
- nadzór nad ruchem muzealiów w ramach użyczeń na wystawy czasowe,
- pozyskiwanie depozytów,
- inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych i edukacyjnych muzeum,
- przygotowanie materiałów do katalogów, folderów, ulotek, itp.,
- oprowadzanie po wystawach stałych Muzeum oraz po Stargardzie i regionie,
- prowadzenie prac naukowo-badawczych poświęconych historii i sztuce regionu zachodniopomorskiego,
- udział w konferencjach i sympozjach,
- pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizowanie projektów wystawienniczych i wydawniczych.

Wymagania:
- wykształcenie wyższe: historia sztuki, historia,
- umiejętność pisania tekstów, w tym tekstów naukowych,
- umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
- umiejętność pracy w zespole,
- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, 
- umiejętność obsługi komputera,
- dyspozycyjność i dostosowanie się do zmiennych warunków pracy,
- mile widziana znajomość historii i historii sztuki regionu zachodniopomorskiego.

Oferujemy:
- zatrudnienie w formie umowy o pracę,
- świadczenia pracownicze,
- świadczenia socjalne,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
- przyjazną atmosferę pracy i ciekawe wyzwania.

 

Uwagi dodatkowe:

1.       Nabór ma charakter dwustopniowy: 
- pierwszy etap: analiza złożonych ofert oraz wybór osób, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, 
- drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna.

2.        Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie do Muzeum Archeologiczno-Historycznego 
w Stargardzie:
- CV,
- listu motywacyjnego,

- dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- klauzuli informacyjnej dołączonej do niniejszego ogłoszenia (w załączniku).

3.       Oferty, które wpłyną do Muzeum niekompletne lub po wskazanym poniżej terminie nie będą rozpatrywane.

4.       Oferty niewykorzystane w naborze zostaną zniszczone.

5.       Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 578 38 35.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 16.08.2022 r. (liczy się data wpływu do Muzeum) na adres:

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie
Rynek Staromiejski 2-4 

73-110 Stargard 
lub e-mail: a.motyl@muzeum-stargard.pl

z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – pracownik merytoryczny (asystent/adiunkt/kustosz) w Dziale Historii i Badań nad Społecznością Lokalną”

http://mah.stargard.ibip.pl/public/?id=257223

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Poszukuje: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Na terenie: Dyrektor

Data ogłoszenia: 2022-07-26

Ważne do: -0001-11-30

Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie pkt II.9 ogłoszenia o konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 386/7713/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odwołuje konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Ogłoszenie: Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Odwołanie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

Zarząd Województwa Podkarpackiego na podstawie pkt II.9 ogłoszenia o konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 386/7713/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej odwołuje konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: Warka, mazowieckie

Data ogłoszenia: 2022-07-25

Ważne do: 2022-08-16

1. MUZEUM IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W WARCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Ogłoszenie: Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Rodzaj umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca również w soboty i niedziele)

Termin składania dokumentów: 16.08.2022 r. do godz. 10.00

2.  Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archeologia, polonistyka, pedagogika, ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa i turystyki).
Znajomość historii XVIII w., w szczególności tematyki, którą zajmuje się muzeum.
Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie.
Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.
Wysoka kultura osobista.
Doskonała organizacja czasu i pracy.
Uwaga: jeśli wykształcenie kandydata nie spełni warunków zatrudnienia na stanowisku asystent zgodnie z art. 32 a ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2019 r. poz. 917, może zostać zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. edukacji i obsługi zwiedzających.

3.  Wymagania dodatkowe:

Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych lub w oprowadzaniu zwiedzających po wystawach i obsłudze ruchu turystycznego (w szczególności grup szkolnych).
Gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji.
Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i dostosowany do odbiorcy.
Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, obsłudze turystów lub organizowaniu wydarzeń kulturalnych.
Doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii, w szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury.
Certyfikat z języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.
Uprawnienia pedagogiczne będą dodatkowym atutem.
Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
Odporność na stres w związku z działaniem pod presją czasu.
Odpowiedzialność.
Kreatywność, inicjatywa i operatywność.
Umiejętność pracy w zespole.
Mile widziane prawo jazdy kat. B.
 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej muzeum, w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży i grup szkolnych.
Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej, wystawach czasowych, zabytkowym parku oraz objaśnianie zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania i przygotowania poszczególnych grup.
Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.
Prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów).
Udzielanie informacji o ofercie muzeum.
Przygotowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych.
Opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych.
Współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji i obsługi zwiedzających.
Planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych.
Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej z działalności edukacyjnej Muzeum.
Współpraca z innymi pracownikami w zakresie promocji działalności Muzeum, opracowywanie informacji o prowadzonych wydarzeniach i projektach dla celów promocyjnych.
Realizacja projektów edukacyjnych (w cykli lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o tematykę, którą zajmuje się muzeum.
Organizowanie frekwencji w muzeum przez współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie turystyki, promocji i kultury, zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Czynne włączanie się w realizację zadań merytorycznych realizowanych przez muzeum (w tym praca przy obsłudze wydarzeń kulturalnych), w zakresie wyznaczonym przez dyrektora.
Obsługa programu sprzedażowego i drukarki fiskalnej, w tym sprzedaż biletów (w razie potrzeby).
Przygotowywanie ofert dla turystów oraz ofert edukacyjnych.
Budowanie trwałych relacji z klientami.
Przygotowywanie informacji i rozsyłanie do mediów materiałów informacyjnych o ofercie edukacyjnej i wydarzeniach organizowanych przez muzeum.
Dbanie o ekspozycje muzealne, nadzór nad eksponatami, a także sprzętem na salach wystawowych.
 

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze Muzeum (przy ul. Pułaskiego 24) przy komputerze oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego (sale wystaw stałych i czasowych, Centrum Edukacyjno-Muzealne, park). Możliwość wyjazdów do szkół i innych instytucji. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych oraz w czasie weekendów (zgodnie z uzgodnionym harmonogramem).

5.  Wymagane dokumenty:

List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

� Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających”, w terminie do dnia 16.08.2022 r. godz. 10.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660
e-mail: inspektor@cbi24.pl
 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Pełna treść ogłoszenia:
http://muzeumpulaski.nbip.pl/muzeumpulaski/?n_id=128&id=94

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

PRZEWODNIK MUZEALNY

Poszukuje: MUZEUM KARKONOSKIE W JELENIEJ GÓRZE

Na terenie: JELENIA GÓRA

Data ogłoszenia: 2022-07-21

Ważne do: 2008-08-20

Zakres obowiązków:

Do głównych zadań na ww. stanowisku będzie należało:

1. Obsługa ruchu turystycznego: - oprowadzenie po wystawach stałych i czasowych, - udzielanie informacji na temat działalności edukacyjnej, po uzgodnieniu z kierownikiem Działu, - sprawozdawczość w zakresie ruchu zwiedzających.

2. Udział w organizacji wystaw i imprez: - współorganizowanie wystaw oświatowych, - współorganizacja imprez (Siedziba Główna, MHiM), - udział w pracach przy organizacji wernisaży, wystaw, - współpraca przy prowadzeniu dokumentacji wystaw i imprez w siedzibie głównej (teczki),

3. Inicjowanie zajęć edukacyjnych i przygotowywanie ich scenariuszy: lekcje muzealne, warsztaty, konkursy - poszukiwanie i wykorzystywanie niekonwencjonalnych form pracy dydaktycznej.

4. Opracowywanie i przygotowywanie materiałów do realizacji zadań dydaktycznych (karty pracy, krzyżówki itp.).

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szczególnie warsztatowej, w tym w sieci internetowej.

6. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i upowszechniającej przedsięwzięcia muzealne.

7. Pomoc w nawiązywaniu współpracy z osobami i podmiotami w zakresie działań edukacyjnych.

8. Udział w pracach związanych z rozsyłaniem programów i materiałów edukacyjnych.

Nasze wymagania:

wykształcenie wyższe specjalistyczne na kierunku humanistycznym,

obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym- preferowane: angielski, niemiecki,

rzetelność, umiejętności analityczne, odporność na stres, komunikatywność, odpowiedzialność.

Co oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę przyjazne środowisko pracy możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie: CV* zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia Aplikacje prosimy składać pod adresem: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze Dział Księgowości i kadr Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra lub mailowo: kadry@muzeumkarkonoskie.pl Termin składania aplikacji: 08.08.2022r Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, ul Jana Matejki 28, 58-500 Jelenia Góra Jeśli mają Państwo wątpliwości lub potrzebują więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych prosimy o przesłanie informacji do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: adres e-mail: t.dumycz@muzeumkarkonoskie.pl Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania – zawarcia i wykonania umowy. Jako administrator danych gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: gdy Pani/Pana dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Muzeum Karkonoskie; • cofnie Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych; • w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa gdy Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; lub dane powinny być usunięte • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy. Ma Pani/Pana prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione uprawnionym służbom i organom administracji publicznej, tylko jeśli przepisy ustaw to nakazują lub na to pozwalają. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji i będą przechowywane przez okres….. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu określonym w przepisach RODO.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-20

Ważne do: 2022-08-05

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.     Wymagania:

·  Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych z dziedziny konserwacji i restauracji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej/ konserwacja papieru i skóry/ konserwacja tkanin zabytkowych/ konserwacja mebli zabytkowych/ itp.

·  Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatach muzealnych

·  Znajomość specyfiki pracy w muzeum

·  Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

·  Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

· Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

· Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych

· Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

 

2.     Charakterystyka prac

· Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)

· Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich

· Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich

· Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego

· Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej

· Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

 

3.   Warunki pracy:

· Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

· Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

4.   Wymagane dokumenty:

· CV

· List motywacyjny

· Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy dostępny na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

· Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

· Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku dostępna na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

 

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.07.2022 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-07-19

Ważne do: 2022-08-21

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Konserwator zabytków

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – ¾ etatu lub pełen etat; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi; 

·         Termin składania ofert – do 21.08.2022 r.;

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.    znajomość pakietu MS Office; 

3.    zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność;

4.    umiejętność współpracy w dużym zespole;

5.    bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność planowania;

6.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

8.     stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, 
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria dodatkowe:

1.    dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, papieru
i tkaniny;

3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

4.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

5.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6.    znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów: 

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385); 

b)    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 i 954). 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum; 

3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

5.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz zewnętrznych użyczeń;

b)    opracowanie programów konserwatorskich;

c)    sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;

d)    prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem; 

e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

f)     określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach 
ich przechowywania i udostępniania;

g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

h)    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

6.    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;

7.    dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:  

-           realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski i materiały do realizacji konserwacji oraz prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; 

-           współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; 

8.    znakowanie muzealiów zgodnie z  obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi; 

9.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;

10.  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

11.  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

12.  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

13.  pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

14.  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

15.  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora zabytków przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21.08.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 829 141
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: https://muzeum-lodz.pl/

Data ogłoszenia: 2022-07-19

Ważne do: 2022-08-21

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Konserwator zabytków

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – ¾ etatu lub pełen etat; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi; 

·         Termin składania ofert – do 21.08.2022 r.;

·         Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru).

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.    znajomość pakietu MS Office; 

3.    zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność;

4.    umiejętność współpracy w dużym zespole;

5.    bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność planowania;

6.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

8.     stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, 
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria dodatkowe:

1.    dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, papieru i tkaniny;

3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

4.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

5.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6.    znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów: 

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385); 

b)    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 i 954). 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum; 

3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

5.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz zewnętrznych użyczeń;

b)    opracowanie programów konserwatorskich;

c)    sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów na dany rok kalendarzowy;

d)    prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem; 

e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

f)     określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach 
ich przechowywania i udostępniania;

g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

h)    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

6.    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;

7.    dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:  

-           realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski i materiały do realizacji konserwacji oraz prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; 

-           współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; 

8.    znakowanie muzealiów zgodnie z  obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi; 

9.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;

10.  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

11.  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

12.  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

13.  pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

14.  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

15.  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora zabytków przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21.08.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 829 141
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista w Dziale Strategii i Analiz Prawnych

Poszukuje: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-07-14

Ważne do: 2022-08-31

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza nabór na stanowisko specjalisty w Dziale Strategii i Analiz Prawnych
Ogłoszenie: Specjalista w Dziale Strategii i Analiz Prawnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista w Dziale Strategii i Analiz Prawnych

Oczekiwania od kandydata:

Wykształcenie wyższe magisterskie (rekomendowane: z zakresu związanego z zadaniami muzeum określonymi w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach);
Preferowane doświadczenie pracy w muzeum;
Znajomość pakietu MS Office;
Umiejętność pracy z ludźmi;
Dokładność, punktualność i samodzielność w działaniu;
Umiejętność organizacji pracy;
Znajomości języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.
Osoba zatrudniona na w/w stanowisku odpowiedzialna będzie m.in. za:

koordynowanie współpracy Instytutu z organizacjami pozarządowymi, w szczególności zrzeszających przedstawicieli środowisk muzealnych;
koordynacja realizacji umów międzynarodowych, których stroną jest Instytut, umów międzynarodowych, odnoszących się do zadań statutowych Instytutu oraz utrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie kompetencji Działu;
współpraca z osobą odpowiedzialną za koordynację procedur uzgadniania statutów i regulaminów muzeów, obejmowania ochroną prawną zabytków ruchomych wypożyczonych z zagranicy na wystawę czasową w Polsce, w zakresie powierzonym przez Organizatora, oraz obsługę organizacyjną Rady Programowej;
współpraca z osobą odpowiedzialną za koordynację działalności Instytutu jako wydawnictwa naukowego;
udział w pracach programowych na rzecz rozwoju muzealnictwa w Polsce;
wspomaganie kształcenia kadr muzealnych w Polsce oraz udział w przygotowywaniu programów szkoleń;
aktualizacja bazy aktów prawnych.
Kandydatom/-tkom proponujemy:

Zatrudnienie na umowę o pracę;
Wymiar czasu pracy – pełen etat;
Możliwość podnoszenia kompetencji poprzez udział w szkoleniach i kursach.
Oczekujemy na (CV) i list motywacyjny w terminie do 31 sierpnia 2022 roku.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres:  biuro@nimoz.pl

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z siedzibą w Warszawie przy ul. Goraszewskiej 7, 02-910 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nimoz.pl w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy tj. art. 221 ustawy
z 26 czerwca 1974 r. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO), na przetwarzanie tych danych osobowych.

Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać
w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

PRAWO WNIESIENIA SKARGI

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,
00 - 193 Warszawa), w przypadkach, gdy uzna Pani/Pan, iż sposób przetwarzania danych narusza przepisy RODO.

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Prace porządkowe / sprzątanie

Poszukuje: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Na terenie: Warszawa, Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-12

Ważne do: 2022-07-22

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje osoby do prac porządkowych. Oferujemy pracę w instytucji z tradycjami. Mile widziane doświadczenie we współpracy z muzeami bądź w pracy w przestrzeniach zabytkowych. umowa o pracę / zlecenie W przypadku umowy o pracę proponujemy stabilne zarobki w naukowej jednostce pomocniczej Polskiej Akademii Nauk, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z ZFŚS, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.
Ogłoszenie: Prace porządkowe / sprzątanie Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Prace porządkowe / sprzątanie

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

· sprzątanie przestrzeni wystawienniczych, ciągów komunikacyjnych, magazynów muzealnych, pomieszczeń socjalnych i toalet oraz pomieszczeń biurowych w budynkach Muzeum Ziemi;

· bieżące uzupełnianie materiałów i środków czystości w pomieszczeniach;

· mycie okien (praca na wysokości do 3 metrów);

· wynoszenie śmieci;

· utrzymanie czystości w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Muzeum Ziemi – na terenie ogrodów;

· inne dodatkowe prace, w tym prace porządkowe podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Ziemi.

Wymagania:

· znajomość środków czystości i umiejętność ich stosowania;

· dokładność, sumienność, skrupulatność i zorganizowanie;

· przestrzeganie zasad utrzymania porządku, czystości i higieny w zakładzie pracy;

· zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność;

· umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej;

· wysoka kultura osobista;

· umiejętność formułowania zapotrzebowania na niezbędne w pracy materiały;

· mile widziane doświadczenie w pracy w jednostce kultury bądź pokrewnej.

Oferta:

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę (zlecenie – jeśli kandydat wyrazi taką wolę)

2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

3. Liczba etatów: 1

4. Miejsce pracy: Aleja Na Skarpie 20/26 i 27 w Warszawie

5. Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, dodatek funkcyjny i stażowy, premie według regulaminu premiowania PAN MZ. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w zależności od posiadanych przez wybranego kandydata umiejętności i doświadczenia.

Warunki aplikowania:

Wymagane dokumenty:

· CV z danymi kontaktowymi oraz dopiskiem ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”,

· kopie świadectw pracy (jeśli kandydat takie posiada) lub skan oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,

· oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,

· oświadczenie kandydata o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),

· opcjonalnie skany referencji.

Termin i sposób składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne można składać do 22 lipca 2022 r.

· osobiście – w sekretariacie PAN Muzeum Ziemi w Warszawie (Aleja Na Skarpie 27) w godzinach otwarcia Muzeum,

· pocztą – na adres PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa – z dopiskiem na kopercie „rekrutacja – prace porządkowe”,

· drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mz.pan.pl z tytułem maila „rekrutacja – prace porządkowe”.

PAN MZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę – zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zgodnie ze wskazanymi w CV danymi kontaktowymi.

Zgłoszenia kandydatów przesłane na adresy inne niż wskazane powyżej nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

Praca w budynkach zabytkowych, ciągi komunikacyjne z klatkami schodowymi. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 4,99 %

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. Dokumenty winny być składane bez zdjęć. W razie złożenia zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu. Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, (na potrzeby niniejszego paragrafu dalej jako „PAN MZ”)

1.Dane osobowe będą:

1)przetwarzane dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji,

2)przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3.Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.

4.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.

5.Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PAN MZ w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe.

6.Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania od PZN MZ:

1)dostępu do swoich danych osobowych;

2)sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe,

3)uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania,

4)usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane,

5)sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6)przeniesienia danych osobowych,

7)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody,

8)ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

a. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający PAN MZ sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. PZN MZ nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7.Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone PAN MZ może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

8.PZN MZ zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.

9.W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-07-12

Ważne do: 2022-07-31

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

 

Oddział Muzeum Warszawy - Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Nr ref.: SE_1IP/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

 

Oddział Muzeum Warszawy - Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Nr ref.: SE_1IP/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

×        opracowanie i wdrażanie do realizacji całościowej koncepcji działań edukacyjnych w Izbie Pamięci

×        nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji formalnej i nieformalnej poprzez organizowanie spotkań, konferencji i seminariów

×        opracowanie i wdrożenie oferty lekcji muzealnych i warsztatów dla rodzin w Izbie Pamięci

×        przygotowywanie scenariuszy zajęć oraz pomocy dydaktycznych

×        prowadzenie lekcji i innych działań edukacyjnych w ramach oferty Izby Pamięci

×        współpraca z centrum rezerwacji lekcji szkolnych, współprowadzenie kalendarza i harmonogramu lekcji i zajęć szkolnych organizowanych w Izbie Pamięci

×        prowadzenie szkoleń w zakresie przygotowania edukatorów zewnętrznych do współpracy z Izbą Pamięci

×        współpraca z przewodnikami miejskimi

×        udział w konferencjach i szkoleniach

×        prowadzenie sprawozdawczości i dokumentacji działań edukacyjnych 

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie wyższe 

×        min. 1 rok stażu pracy 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, kulturoznawstwo (animacja kultury), nauki pedagogiczne, nauki społeczne, historia

×        ukończone kursy pedagogiczne

×        doświadczenie we współpracy z grupami szkolnymi i środowiskiem nauczycielskim

×        umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×        przyjazne środowisko pracy 

×        możliwość rozwoju zawodowego 

×        podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×        świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV z numerem referencyjnym (nr ref. SE_1IP/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:            Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                               Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                 kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  31.07.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Młodszy Dokumentalista

Poszukuje: Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2022-07-11

Ważne do: 2022-07-29

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą przy Al. Jana Pawła II 39 ogłasza nabór do pracy na stanowisko młodszego dokumentalisty w Dziale Zbiorów.

Wymagania niezbędne:
Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów (historia, historia wojskowości, muzealnictwo, archeologia lub równoważne).
Wymagania dodatkowe – nieobligatoryjne, ale podlegające ocenie:
Doświadczenie w opracowywaniu zbiorów i pracy w systemie do elektronicznej ewidencji zbiorów oraz podstawowa wiedza z zakresu działalności muzeum 
i katalogowania zbiorów, w tym:

znajomość podstaw problematyki ewidencjonowania zbiorów;
znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
umiejętność obsługi komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet, elektroniczna baza danych do zarządzania zbiorami.
Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym – preferowane: angielski, niemiecki.
Umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury wykonywane na zajmowanym stanowisku.
Umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista, samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność, inicjatywa 
i konsekwencja w działaniu.
Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

Zakres obowiązków:
Prowadzenie spraw dotyczących pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania zbiorów zgodnie z przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Muzeum.
Dokumentowanie i ewidencja zbiorów.
Obsługa elektronicznych baz danych zbiorów.
Obsługa stanowiska do digitalizacji, w tym dbanie o właściwe użytkowanie 
i przechowywanie sprzętów.
Właściwe zabezpieczenie zbiorów.
Udział w inwentaryzacji zbiorów muzealnych, w przeprowadzaniu spisów z natury 
i skontrum zbiorów muzealnych.
Przygotowywanie informacji o muzealiach na potrzeby m.in.: Muzeum, sponsorów, instytucji i osób przeprowadzających kwerendy.
Podejmowanie prac naukowych, opracowywanie i przygotowywanie katalogów oraz innych publikacji muzealnych we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Muzeum.
Udział w realizacji projektów, programach oraz wydarzeniach o charakterze naukowym, edukacyjnym i popularyzatorskim.
Współpraca merytoryczna z krajowymi i zagranicznymi instytucjami muzealnymi.
Wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego 
i Dyrektora Muzeum.
Warunki pracy:
Rodzaj umowy: umowa o pracę – pierwsza umowa na czas określony na okres 3 miesięcy.
Wymiar czasu pracy: 1 etat, pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.
Stanowisko: młodszy dokumentalista.
Miejsce pracy: Muzeum Lotnictwa Polskiego, Al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków.
Świadczenia dodatkowe: dofinansowanie do kart sportowo-rekreacyjnych, ubezpieczenie grupowe, świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym dofinansowanie do wypoczynku, tzw. „wczasy pod gruszą”.
Stabilne zatrudnienie, przyjazna atmosfera w miejscu pracy, atrakcyjna lokalizacja miejsca pracy w bardzo dobrze skomunikowanym punkcie miasta (z własnym parkingiem), prestiż instytucji kultury.

 

Wymagane dokumenty:
Życiorys (CV)
List motywacyjny (do 3000 znaków)

 

Termin i sposób składania dokumentów:
Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z dopiskiem „Rekrutacja – młodszy dokumentalista w Dziale Zbiorów” na adres: info@muzeumlotnictwa.pl lub przez portal pracuj.pl w nieprzekraczalnym terminie 29.07.2022 r.

 

 

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej sposób nie będą rozpatrywane.

 

 

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dostarczyć tłumaczenie tych dokumentów.

 

 

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

 

 

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, 
a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

 

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie 
z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 31-864 Kraków (Muzeum – administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane 
w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: iodo@muzeumlotnictwa.pl.

 

 

Muzeum zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie Kandydatami.

 

 

Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna na temat sposobu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO*:
Administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie (MLP), z siedzibą przy al. Jana Pawła II 39, 
31-864 Kraków, jako pracodawca.
Kontakt ws. ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: iodo@muzeumlotnictwa.pl.
Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, 
a także podmiot prowadzący główną stronę Biuletynu Informacji Publicznej.
Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez MLP. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności 
z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w MLP.
Zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane.
Polityka prywatności MLP: http://www.muzeumlotnictwa.pl/MLP-RODO-polityka%20prywatnosci.pdf
*ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) lub (RODO).”

 

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Główny specjalista ds. promocji i marketingu

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-11

Ważne do: 2022-08-21

Marketing w instytucji kultury to wyzwanie. Jeżeli szukasz wyzwań, a jednocześnie działasz w przestrzeni marketingu, jeżeli zajmujesz się rozwojem i wdrażaniem strategii promocyjnych a media społecznościowe są dla Ciebie codziennym narzędziem pracy i czujesz, że czas na nowe wyzwania  - zapraszamy do naszego zespołu!

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce, ale również wyjątkowe miejsce pracy. Tworzymy interdyscyplinarny zespół pasjonatów, razem pracujemy nad nieustannym rozwijaniem naszych kompetencji oraz rozwojem instytucji. Realizujemy szereg projektów badawczych, kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych.

Zapraszamy do naszego zespołu osoby kreatywne, z dobrą energią, lubiące wyzwania oraz ukierunkowane na dialog i poszukiwanie rozwiązań.

Aktualnie poszukujemy doświadczonej osoby, która pomoże nam skutecznie promować wydarzenia i inicjatywy podejmowane w Muzeum.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:

 Główny specjalista ds. promocji i marketingu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku (wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie)

Ogłoszenie: Główny specjalista ds. promocji i marketingu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Główny specjalista ds. promocji i marketingu

Zakres odpowiedzialności:

1)     Rozwój i wdrażanie strategii promocyjnej i komunikacyjnej Muzeum

2)     Promocja bieżącej działalności Muzeum

3)     Prowadzenie działań związanych z budowaniem w mediach wizerunku Muzeum

4)     Opracowywanie i koordynacja działań w mediach społecznościowych / opracowywanie, wdrażanie i optymalizacja kampanii w mediach społecznościowych

5)     Aktywne kształtowanie relacji z mediami, blogerami i przedstawicielami opiniotwórczych środowisk w Internecie

6)     Pozyskiwanie partnerów medialnych i zarządzanie współpracą z nimi

7)     Pozyskiwanie partnerów strategicznych Muzeum, mecenasów, sponsorów, budowanie relacji z nimi, rozwijanie współpracy

8)     Pozyskiwanie środków pozabudżetowych

9)     Zarządzanie obsługą strony internetowej i mediów społecznościowych 

10)  Planowanie i rozliczanie budżetu promocyjnego i marketingowego

11)  Monitorowanie trendów, poszukiwanie i wdrażanie niestandardowych rozwiązań komunikacyjnych z odbiorcami

12)  Planowanie oraz koordynacja opracowywania materiałów promocyjnych i informacyjnych 

13)  Aktywizowanie, inspirowanie i dzielenie się wiedzą w całej organizacji

14)  Aktywne budowanie i rozwijanie relacji z innymi instytucjami, wymiana dobrych praktyk

15)  Wykonywanie innych zadań wspierających skuteczną promocję działalności Muzeum

Poszukiwane kompetencje: 

1)     Wykształcenie wyższe kierunkowe (marketing i zarządzanie, social media, PR, inne pokrewne);

2)     Znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodną komunikację

3)     Minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym, samodzielnym stanowisku w dużej organizacji

4)     Praktyczna umiejętność formułowania i wdrażania strategii promocyjnych/ komunikacyjnych/ marketingowych

5)     Praktyczna znajomość obsługi narzędzi digital marketingu oraz narzędzi PR

6)     Umiejętność analizy wyników Google Analytics i pomiary efektywności podjętych działań

7)     Doświadczenie z zakresu koordynacji projektów

8)     Umiejętność sprawnego redagowania tekstów informacyjnych

9)     Proaktywna postawa, proponowanie rozwiązań

10)  Umiejętność jednoczesnej pracy nad wieloma zadaniami

11)  Zdolność do budowania pozytywnych relacji

12)  Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych będzie dodatkowym atutem

13)  Wysoka świadomość i odpowiedzialność biznesowa, zorientowanie na rezultaty

14)  Umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole projektowym, kompetencje managerskie oraz charyzma lidera.

Oferujemy:

1)     Wyzwania i możliwość wdrażania aktualnych trendów

2)     Realny wpływ na kształt podejmowanych działań

3)     Miejsce pracy we wnętrzach średniowiecznego zamku

4)     Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury

5)     Pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

- kasa zapomogowo-pożyczkowa

3) Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych.

Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny oraz CV

2)     Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

3)     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zamek.malbork.pl

w terminie do dnia 21 sierpnia 2022 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_Promocja ”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent / Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Malborku

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-11

Ważne do: 2022-08-31

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne miejsce i wspaniałe miejsce pracy. Realizujemy naszą misję i opowiadamy historię zamków w Malborku, Kwidzynie oraz Sztumie dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych Pracowników. Tworzymy interdyscyplinarny zespół pasjonatów i cieszymy się, że możemy każdego dnia czuć klimat tych wyjątkowych miejsc.

Aktualnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na stanowisku:

Asystent / Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku

Ogłoszenie: Asystent / Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent / Adiunkt w Dziale Głównego Inwentaryzatora

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Zadania główne:

a)      obsługa i ewidencja ruchu zewnętrznego i wewnętrznego zbiorów

b)     organizacja i koordynacja digitalizacji zbiorów (w tym m.in. sporządzanie stosownej dokumentacji)

c)      zadania wynikające z trybu pracy w ramach Działu Głównego Inwentaryzatora

2)     Zadania pomocnicze:

a)      udział w przyjmowaniu do Muzeum i wydawaniu z Muzeum muzealiów zgodnie z obowiązującymi przepisami

b)     praca w programie do ewidencji i zarządzania zbiorami (m.in. ujednolicanie i uporządkowywanie zapisów)

c)      udostępnianie zbiorów

d)     posługiwanie się elektronicznym obiegiem dokumentów

e)     współpraca z innymi działami Muzeum

f)       podnoszenie kwalifikacji w zakresie wykonywanej pracy (m.in. udział w szkoleniach i konferencjach)

3)     Zadania okresowe:

a)      udział w okresowych kontrolach zgodności dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów

b)     wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych w ramach działań Działu Głównego Inwentaryzatora

Wymagania : 

1)     Wykształcenie wyższe uniwersyteckie drugiego stopnia, specjalność: historia sztuki, historia, archeologia, muzealnictwo lub studia podyplomowe związane z działalnością podstawową muzeum

2)     Doświadczenie w zakresie ewidencjonowania, przemieszczania i przechowywania zbiorów muzealnych

3)     Znajomość systemów do ewidencjonowania zbiorów oraz doświadczenie w pracy z elektronicznymi bazami zbiorów (minimum rok stażu pracy na podobnym stanowisku)

4)     Znajomość przepisów  prawa związanych z działalnością muzeów, z ewidencjonowaniem, przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów muzealnych oraz ruchem obiektów

5)     Znajomość regulacji prawnych dotyczących prawa autorskiego

6)     Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

7)     Umiejętność planowania pracy własnej oraz samodzielność

8)     Dokładność, terminowość, skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

9)     Umiejętność pracy pod presją czasu

10)  Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office

11)  Znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie (preferowany angielski lub niemiecki). 

Oferujemy:

1)     Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury

2)     Pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

- kasa zapomogowo - pożyczkowa

3)     Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

4)     Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, w średniowiecznym zamku

Wymagane dokumenty:

1)     List motywacyjny oraz CV

2)     Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

3)     Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zamek.malbork.pl ,

w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_inwentaryzator”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator/ka w Dziale Konserwacji Zamku

Poszukuje: m.jezierska@zamek.malbork.pl

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-11

Ważne do: 2022-08-31

Muzeum Zamkowe w Malborku to absolutnie unikalne i wspaniałe miejsce pracy. Jest gospodarzem Zamku w Malborku - największego gotyckiego zespołu zamkowego na świecie, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ma w swej strukturze dwa oddziały terenowe: zamek kapituły pomezańskiej w Kwidzynie (Pomnik Historii) oraz dawny zamek wójtowski w Sztumie.

Aktualnie poszukujemy do swojego zespołu doświadczonej osoby na stanowisko:

Konserwator/ka w Dziale Konserwacji Zamku

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Muzeum Zamkowe w Malborku (wraz z Oddziałami Zamek w Kwidzynie i Zamek w Sztumie)

Ogłoszenie: Konserwator/ka w Dziale Konserwacji Zamku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Konserwator/ka w Dziale Konserwacji Zamku

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.      Zadania główne:

-  Prowadzenie stałego nadzoru nad stanem zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Zespołów Zamkowych w Malborku, w Kwidzynie oraz w Sztumie (dalej MZM)

-  Opracowywanie problematyki konserwatorskiej do zadań konserwatorskich, restauratorskich, budowlano–konserwatorskich i badań konserwatorskich realizowanych przez Muzeum, będących przedmiotem zamówień publicznych

-  Przygotowywanie programów prac konserwatorskich prowadzonych w MZM

-  Przygotowanie wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i badań do organów administracji publicznej

-  Opracowywanie opinii konserwatorskich dotyczących stanu zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych MZM

-  Sprawdzanie kosztorysów prac konserwatorskich realizowanych przez MZM, składanych przez wykonawców poszczególnych prac

-  Współpraca z zespołem Działu Konserwacji Zamku w przygotowywaniu inwestycji budowlano–konserwatorskich i badań konserwatorskich na terenie zamków w Malborku, w Kwidzynie oraz w Sztumie

-  Współpraca z firmami wykonującymi w MZM prace konserwatorskie i roboty budowlane

-  Nadzorowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i badań konserwatorskich prowadzonych w MZM, pełnienie funkcji nadzoru konserwatorskiego

-  Wykonywanie innych prac związanych z merytorycznym i organizacyjnym funkcjonowaniem Muzeum w zakresie konserwatorskim wynikającym z zarządzeń wewnętrznych, a także zleconych przez Dyrektora MZM

2.      Zadania pomocnicze:

-  Posługiwanie się elektronicznym obiegiem dokumentów

3.      Zadania okresowe:

-  Ścisła współpraca ze specjalistą do spraw zamówień publicznych w MZM oraz udział w przygotowywaniu SWZ przetargowych dla zadań budowlano–konserwatorskich realizowanych przez MZM

-  Prowadzenie obowiązkowych kontroli stanu zachowania nieruchomych obiektów zabytkowych MZM

-  Wykonywanie kwartalnych raportów dotyczących stanu konserwatorskiego nieruchomych obiektów zabytkowych MZM

Wymagania: 

1.      Ukończone studia II stopnia lub jednolite magisterskie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Specjalność: konserwacja i restauracja kamienia i detalu architektonicznego

2.      Uprawnienia do kierowania badaniami konserwatorskimi przy zabytku nieruchomym zgodnie z art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: co najmniej 9-miesięczna praktyka w pracach konserwatorskich prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

3.      Udokumentowany (świadectwa pracy, referencje itd.) staż pracy min. 5 lat przy pracach konserwatorskich przy obiektach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury

4.      Umiejętność prowadzenia prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkach nieruchomych

5.      Umiejętność przygotowywania programów prac konserwatorskich, opinii konserwatorskich oraz wniosków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i badania do organów administracji publicznej

6.      Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz kreatora dokumentacji konserwatorskiej

7.      Bardzo dobra znajomość przepisów wynikających z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8.      Mile widziana znajomość programów kosztorysowych np. NORMA PRO, RODOS 6.0 oraz oprogramowania AutoCad

Oferujemy:

1.      Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury;

2.      Pakiet socjalny, w tym m.in.:

- nagrody jubileuszowe

- dofinansowanie do wypoczynku

- legitymacja pracownicza uprawniająca do darmowego wejścia do innych muzeów

- świąteczne bony podarunkowe dla dzieci

- ubezpieczenie grupowe na preferencyjnych warunkach

- kasa zapomogowo-pożyczkowa

3.  Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych

4.  Pełną wyzwań pracę w miejscu o wyjątkowej historii, we wnętrzach średniowiecznych zamków

Wymagane dokumenty:

1.      List motywacyjny oraz CV

2.      Kserokopie świadectwa pracy (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy

3.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja@zamek.malbork.pl w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. W tytule maila proszę wpisać: „CV_DKZ”.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kierownik Działu Wydawnictw

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Na terenie: Gdańsk, pomorskie

Data ogłoszenia: 2022-07-11

Ważne do: 2007-08-20

Muzeum Narodowe w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika Działu Wydawnictw.

Osoby zainteresowane naszą ofertą pracy zapraszamy do przesyłania aplikacji.

Zakres zadań:

>sporządzanie planów wydawniczych, sprawozdań i raportów 

>prowadzenie i koordynacja projektów wydawniczych 

>prowadzenie wydawnictw periodycznych

> opracowanie edytorskie tekstów przeznaczonych do druku i użytku publicznego

>nadzór nad opracowaniem graficznym, wyborem materiału ilustracyjnego i spójnością edytorską wydawnictw i publikacji muzealnych

>koordynacja współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi związane z realizacją projektów wydawniczych 

> koordynacja druku wydawnictw i publikacji 

>przygotowywanie planów promocji i dystrybucji wydawnictw i publikacji we współpracy z innymi sekcjami i podmiotami świadczącymi stosowne usługi na rzecz Muzeum Narodowego w Gdańsk

>współpraca z innymi wydawnictwami i instytucjami rynku książki 

>monitoring prawa w zakresie podległych działań

Wymagania:

>wykształcenie wyższe

>znajomość przepisów i procedur wynikających z prawa zamówień publicznych oraz zasad korzystania ze środków publicznych

>znajomość zasad i norm związanych z opracowaniem redakcyjnym wydawnictw i publikacji, w tym szczególnie wydawnictw i publikacji o charakterze naukowym  
>biegłość w zakresie produkcji wydawnictw i publikacji, w tym tworzeniu specyfikacji druków we współpracy z autorami i projektantami 

>doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym

>umiejętność korzystania z pakietu MS OFFICE (między innymi Word, Excel, Outlook), Internetu 

>sumienność, odpowiedzialność, dokładność w realizacji powierzonych zadań

>umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, komunikatywność

>umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość 

Oferujemy:

>ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

>stabilne zatrudnienie,

>wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

>dodatek stażowy, pakiet świadczeń socjalnych,

>możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagane dokumenty:

·        CV - przebieg dotychczasowego zatrudnienia, 

·        kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, 

·        kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata lub biuro tłumaczeń lub tłumacza przysięgłego. 
 

·        oświadczenie zwierające klauzulę o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

 

·        Zgoda na przetwarzanie danych i klauzula informacyjna, która jest załącznikiem do oferty.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

ul. Toruńska 1

80-822 Gdańsk

z dopiskiem: „Kierownik Działu Wydawnictw”

 

w terminie do dnia 07.08.2022 r. Decyduje data wpływu oferty do Muzeum. Oferty mogą też być składane drogą elektroniczną na adres rekrutacje@mng.gda.pl .

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji.  

Postępowanie kwalifikacyjne może być unieważnione przez Dyrektora Muzeum Narodowego w Gdańsku na każdym etapie bez podania przyczyny.

Informujemy, że złożonych w trakcie rekrutacji dokumentów nie zwracamy, a po upływie 30 dni od jej zakończenia ulegają one  protokolarnemu zniszczeniu.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Nabór na stanowisko referenta do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-08

Ważne do: 2022-07-22

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

ogłasza nabór na stanowisko referenta do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ogłoszenie: Nabór na stanowisko referenta do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Nabór na stanowisko referenta do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, magisterskie kierunkowe lub pokrewne: administracja, zarządzanie, ekonomia,
Znajomość podstaw księgowości
Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Excel)
Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność
Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

Mile widziane:

Doświadczenie w pracy w instytucji kultury
Znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym

Charakterystyka prac:

Bieżąca organizacja pracy biura oddziału i wykonywanie czynności administracyjno-biurowych
Prowadzenie baz danych i zapewnienie sprawnego przepływu informacji między działami muzeum a oddziałem,
Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów mających zastosowanie w działalności merytorycznej, administracyjnej i finansowej Muzeum,
Opracowywanie projektów pism, umów, zarządzeń z zakresu działalności Oddziału,
Obsługa korespondencji Oddziału – przyjmowanie pism, rejestrowanie, rozdzielanie korespondencji oraz pism urzędowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
Sprzedaż biletów wstępu, wydawnictw oraz innych form działalności proponowanych przez Oddział (kasa fiskalna),
Udział w opracowywaniu planów oraz sprawozdań z działalności Oddziału.

Warunki pracy:

umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin;
miejsce pracy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu;
praca w nowoczesnej, dobrze wyposażonej instytucji;
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;
legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski;
możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

 Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.
Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy (https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/nabor-na-stanowisko-referenta-do-muzeum-malego-miasta-w-biezuniu-oddzial-muzeum-wsi-mazowieckiej-w-sierpcu/)

Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/nabor-na-stanowisko-referenta-do-muzeum-malego-miasta-w-biezuniu-oddzial-muzeum-wsi-mazowieckiej-w-sierpcu/

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem:dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2022 r. z adnotacją: „Oferta pracy – referent w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum  Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Etnografii

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-08

Ważne do: 2022-08-08

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent w Dziale Etnografii.

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie – wyższe kierunkowe (etnologia, etnografia, antropologia),

- znajomość języka obcego w mowie i piśmie - j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),

- zainteresowanie szeroko pojętą kulturą,

- praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office), 

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia),

- bierna znajomość innych języków obcych,

- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

- nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

- praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 500,00 zł. (umowa na zastępstwo)

 

·         Wymagane dokumenty:

 

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 08 sierpnia 2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent w sekretariacie Muzeum

Poszukuje: Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki

Na terenie: Szczecin

Data ogłoszenia: 2022-07-05

Ważne do: 2022-08-04

Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

 

Referent w sekretariacie Muzeum

 

Ogłoszenie: Referent w sekretariacie Muzeum Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent w sekretariacie Muzeum

Zakres obowiązków:

 

            - obsługa sekretariatu i zapewnienie sprawnego funkcjonowania biura

- dbanie o  bieżące sprawy kancelaryjno- biurowe

            - organizacja wizyt, spotkań i podróży służbowych

            - nadzór nad obiegiem korespondencji

            - dbanie o wizerunek Muzeum

 

 

            Wymagania kwalifikacyjne:

 

            - komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

            - swobodne posługiwanie się pakietem MS Office

            - wykształcenie wyższe

 

 

            Wymagania dodatkowe:

 

            - mile widziana komunikatywna znajomość języka niemieckiego

- zdolności organizacyjne

            - komunikatywność i samodzielność

            - doświadczenie na podobnym stanowisku

 

 

            Oferujemy:

            

            - umowę o pracę

            - możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury

Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać wraz z dopisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Aplikacje prosimy przesyłać na adres:

biuro@muzeumtechniki.eu do 04.08.2022 r, w temacie wiadomości wpisując „Referent w sekretariacie Muzeum”.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Edukator w Dziale Edukacji Muzealnej i Komunikacji Społecznej

Poszukuje: Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Na terenie: Szczecin

Data ogłoszenia: 2022-07-05

Ważne do: 3104-08-20

Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Edukator

w Dziale Edukacji Muzealnej i Komunikacji Społecznej

Ogłoszenie: Edukator w Dziale Edukacji Muzealnej i Komunikacji Społecznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Edukator w Dziale Edukacji Muzealnej i Komunikacji Społecznej

Zakres obowiązków:

 

- przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie lekcji muzealnych, warsztatów oraz działań programowych dla uczestników w różnym wieku

- oprowadzanie po wystawach muzeum

- wspieranie działań promocyjnych w tym: przygotowanie ofert edukacyjnych, opracowywanie wydawnictw, przewodników po wystawach

- współpraca przy przygotowywaniu i organizacji wystaw

 

            Wymagania kwalifikacyjne:

            

- wykształcenie wyższe humanistyczne (kierunki historyczne, pedagogiczne, kulturoznawstwo)

- dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

- doświadczenie w tworzeniu projektów edukacyjnych związanych z kulturą, sztuką

i  historią adresowanych do zróżnicowanych wiekowo grup odbiorców

- doświadczenie w prowadzeniu zajęć edukacyjnych i warsztatów

- swobodne posługiwanie się pakietem MS Office

 

            Wymagania dodatkowe:

            

 - doświadczenie w organizacji imprez i wystaw 

- doświadczenie we współpracy z placówkami oświatowymi

 

            Umiejętności zawodowe:

 

- wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne i społeczne: komunikatywność, inicjatywa, dynamika w działaniu, planowanie pracy

- umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej

 

            Oferujemy:

    - umowę o pracę

    - możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury

 

            Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać wraz z dopisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dokumnety apliakcyjne prosimy pzresyłać do 04.08.2022 r. na adres: biuro@muzeumtechniki.eu, w temacie wiadomości wpisując „Edukator”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent muzealny

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-05

Ważne do: 2022-07-21

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Asystent konserwatorski

 

1. Wymagania formalne:
wykształcenie magisterskie z zakresu konserwacji zabytków,
znajomość ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
znajomość obowiązujących technik konserwatorskich,
odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność,
otwartość, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne,
wysoka kultura osobista.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@muzeum.glogow.pl; tel.: 76 300 01 40
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,
c) 6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d) 9 ust.2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu wycofania zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo:
żądania dostępu do danych,
żądania sprostowania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
sprzeciwu wobec przetwarzania,
do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
…….…………………………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-05

Ważne do: 2021-07-20

DYREKTOR MUZEUM ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNEGO

W GŁOGOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Asystent konserwatorski

 

1. Wymagania formalne:
wykształcenie magisterskie z zakresu konserwacji zabytków,
znajomość ustaw o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
znajomość obowiązujących technik konserwatorskich,
odpowiedzialność, dokładność, punktualność, systematyczność,
umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
zaangażowanie w wykonywaną pracę, dyspozycyjność,
otwartość, komunikatywność, umiejętności negocjacyjne,
wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.zmuda@muzeum.glogow.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Archeologiczno- Historycznego w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.07.2022 r. z adnotacją: 
„Oferta na stanowisko: Asystent konserwatorski”.
 O terminie przeprowadzenia ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na muzealnej stronie internetowej (www.bip.mah.glogow.pl).
 
Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania rekrutacyjnego bez rozstrzygnięcia, w szczególności w przypadku,  gdy żaden z kandydatów nie będzie spełniał kryteriów lub oczekiwań wymaganych przez rekrutującego.
Dyrektor Waldemar Hass
 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko Asystent konserwatorski prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
DLA KANDYDATA DO PRACY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Głogowie, ul. Brama Brzostowska 1, 67 – 200 Głogów, tel.: 76 833 30 38.
W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@muzeum.glogow.pl; tel.: 76 300 01 40
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji do pracy.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a) 6 ust.1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
b) 6 ust.1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji,
c) 6 ust.1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
d) 9 ust.2 lit b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
e) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie przez okres dłuższy, w celach przyszłych rekrutacji, dane będą przetewarzane do czasu wycofania zgody.
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo:
żądania dostępu do danych,
żądania sprostowania danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa,
sprzeciwu wobec przetwarzania,
do cofnięcia zgody dotyczącej przetwarzania danych także podczas przyszłych rekrutacji, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.
Podanie danych jest obligatoryjne, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
…….…………………………………………………..
(data i czytelny podpis kandydata do pracy)

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent w Dziale Sztuki

Poszukuje: Muzeum Zamkowe w Sandomierzu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-07-05

Ważne do: 2031-07-20

Dyrektor Muzeum Zamkowego w Sandomierzu ogłasza nabór na stanowisko – Asystent w Dziale Sztuki.

·         Wymagania podstawowe:

- wykształcenie – wyższe kierunkowe (historia sztuki),

- znajomość języka obcego w mowie i piśmie - j. angielski (w stopniu co najmniej dobrym),

- umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

- bardzo dobra organizacja pracy,

- umiejętność pracy pod presją czasu.

 

·         Wymagania dodatkowe: 

- specjalizacja z zakresu sztuki nowożytnej lub nowoczesnej (malarstwo, rzemiosło, lub architektura),

- dodatkowy ukończony kierunek studiów (np. historia, literaturoznawstwo, filologia),

- bierna znajomość innych języków obcych,

- doświadczenie w pracy muzealnej, edukacyjnej lub naukowej,

- znajomość systemów ewidencjonowania zabytków.

 

·         Ogólny zakres obowiązków:

- nadzór merytoryczny i opieka nad zbiorami oraz ich opracowywanie (inwentaryzowanie,  katalogowanie, kompletowanie dokumentacji),

- praca nad poszerzaniem kolekcji przez pozyskiwanie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszłości Sandomierza i historycznej Ziemi Sandomierskiej,

- działalność naukowa: przygotowywanie opracowań, realizacja badań i publikowanie 
ich wyników, udział w konferencjach i programach naukowo-badawczych,

- udział w przygotowaniu scenariuszy wystaw i ich realizacji, dobór obiektów,

- działalność popularyzatorska i edukacyjna: realizowanie programów edukacyjnych towarzyszących wystawom, a także innych form upowszechniania wiedzy z zakresu historii sztuki,

- współpraca z innymi działami w zakresie bieżącej działalności muzeum.

 

·         Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- ciekawą i satysfakcjonującą pracę w prestiżowej instytucji Województwa Świętokrzyskiego,

- świadczenia socjalne,

- przyjazną atmosferę pracy,

- możliwość samokształcenia i rozwoju.

 

·         Wynagrodzenie brutto: od 3 500,00 zł.

 

·         Wymagane dokumenty:

 

- CV i list motywacyjny,

- klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres e-mail: a.stola@zamek-sandomierz.pl lub składanie w siedzibie Muzeum Zamkowego w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz w terminie do 31 lipca 2022 r. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Nie zwracamy złożonych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Poszukuje: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce

Na terenie: mazowieckie/Warka

Data ogłoszenia: 2022-07-04

Ważne do: 2022-07-15

1.   Nazwa stanowiska pracy: asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

Rodzaj umowy: umowa na czas określony, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca również w soboty i niedziele)

Termin składania dokumentów: 15.07. 2022 r. do godz. 16.00

Ogłoszenie: asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających / specjalista ds. edukacji i obsługi zwiedzających

2.  Wymagania niezbędne:

1.       Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki: historia, historia sztuki, dziedzictwo kulturowe, muzeologia, kulturoznawstwo, ochrona dóbr kultury, archeologia, polonistyka, pedagogika, ale także studia z obszaru edukacji artystycznej, krajoznawstwa i turystyki). 

2.       Znajomość historii XVIII w., w szczególności tematyki, którą zajmuje się muzeum.

3.       Minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze edukacji kulturalnej i historycznej dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych lub w oprowadzaniu zwiedzających po wystawach i obsłudze ruchu turystycznego (w szczególności grup szkolnych).

4.       Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie. 

5.       Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

6.       Wysoka kultura osobista.

7.       Doskonała organizacja czasu i pracy. 

Uwaga: jeśli wykształcenie kandydata nie spełni warunków zatrudnienia na stanowisku asystent zgodnie z art. 32 a ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach Dz. U. z 2019 r. poz. 917, może zostać zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. edukacji i obsługi zwiedzających.

3.  Wymagania dodatkowe:

1.       Gotowość do poszerzania wiedzy historycznej i podnoszenia kwalifikacji.

2.       Umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi i młodzieżą oraz przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i dostosowany do odbiorcy.

3.       Doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, obsłudze turystów lub organizowaniu wydarzeń kulturalnych.

4.       Doświadczenie w obszarze edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego i historii, w szczególności w muzeach i innych instytucjach kultury.

5.       Certyfikat z języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

6.       Uprawnienia pedagogiczne będą dodatkowym atutem.

7.       Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

8.       Odporność na stres w związku z działaniem pod presją czasu. 

9.       Odpowiedzialność.

10.    Kreatywność, inicjatywa i operatywność.

11.    Umiejętność pracy w zespole.

12.    Mile widziane prawo jazdy kat. B.

 

4.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.       Udział w tworzeniu i aktualizacji oferty edukacyjnej muzeum, w szczególności skierowanej do dzieci, młodzieży i grup szkolnych.

2.       Oprowadzanie zwiedzających po ekspozycji stałej, wystawach czasowych, zabytkowym parku oraz objaśnianie zbiorów z uwzględnieniem stopnia zainteresowania i przygotowania poszczególnych grup.

3.       Prowadzenie kalendarza zajęć edukacyjnych.

4.       Prace związane z planowaniem i organizacją wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (spotkania, warsztaty, lekcje, wykłady, projekcje filmów).

5.       Udzielanie informacji o ofercie muzeum. 

6.       Przygotowywanie i prowadzenie lekcji muzealnych.

7.       Opracowywanie merytoryczne materiałów edukacyjnych.

8.       Współpraca i utrzymywanie stałych relacji ze szkołami, domami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum w obszarze edukacji i obsługi zwiedzających.

9.       Planowanie i realizacja zakupów pomocy dydaktycznych i materiałów plastycznych.

10.    Wykonywanie i archiwizowanie dokumentacji fotograficznej z działalności edukacyjnej Muzeum.

11.    Współpraca z innymi pracownikami w zakresie promocji działalności Muzeum, opracowywanie informacji o prowadzonych wydarzeniach i projektach dla celów promocyjnych.

12.    Realizacja projektów edukacyjnych (w cykli lekcji muzealnych, konkursów, warsztatów) dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w oparciu o tematykę, którą zajmuje się muzeum.

13.    Organizowanie frekwencji w muzeum przez współpracę z organizacjami i instytucjami działającymi w dziedzinie turystyki, promocji i kultury, zarówno w Polsce jak i zagranicą.

14.    Czynne włączanie się w realizację zadań merytorycznych realizowanych przez muzeum (w tym praca przy obsłudze wydarzeń kulturalnych), w zakresie wyznaczonym przez dyrektora.

15.    Obsługa programu sprzedażowego i drukarki fiskalnej, w tym sprzedaż biletów (w razie potrzeby). 

16.    Przygotowywanie ofert dla turystów oraz ofert edukacyjnych.

17.    Budowanie trwałych relacji z klientami.

18.    Przygotowywanie informacji i rozsyłanie do mediów materiałów informacyjnych o ofercie edukacyjnej i wydarzeniach organizowanych przez muzeum.

19.    Dbanie o ekspozycje muzealne, nadzór nad eksponatami, a także sprzętem na salach wystawowych.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze Muzeum (przy ul. Pułaskiego 24) przy komputerze oraz na terenie zespołu pałacowo-parkowego (sale wystaw stałych i czasowych, Centrum Edukacyjno-Muzealne, park). Możliwość wyjazdów do szkół i innych instytucji. Możliwa również praca w godzinach popołudniowych oraz w czasie weekendów (zgodnie z uzgodnionym harmonogramem).

 

5.  Wymagane dokumenty:

1.       List motywacyjny oraz CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2.       Kserokopie świadectw pracy, (jeśli takie posiada) lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy, 

3.       Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

4.       Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach, jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO. 

5.       W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Muzeum przez okres najbliższych 9 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach – wymagane, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w zamkniętych kopertach z adnotacją  „Oferta pracy na stanowisko asystent muzealny ds. edukacji i obsługi zwiedzających”, w terminie do dnia 15 lipca 2022 r. godz. 16.00 pod adresem: Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka.  

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

Z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Muzeum (sekretariat) oraz na stronie BIP Muzeum. 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 Warka, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce,

Inspektor ochrony danych

Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce, ul. Pułaskiego 24, 05-660 
e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce będzie przetwarzało Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 
1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);

2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);

3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

4Art. 6 ust. 1 lit a RODO;

5Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.;

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Inne informacje 

Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-30

Ważne do: 2022-07-25

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Dział Edukacji

Nr ref.: SE_1EM/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Specjalistka ds. edukacji

Dział Edukacji

Nr ref.: SE_1EM/2022

 

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, chcesz tworzyć i realizować ciekawe projekty edukacyjne, lubisz pracować z ludźmi i nie boisz się wyzwań to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Zakres obowiązków:

×          tworzenie i aktualizacja całościowej oferty edukacyjnej Muzeum Warszawy skierowanej do szkół, wdrażanie i koordynacja działań w ramach tej oferty

×          nadzór merytoryczny nad ofertą edukacyjną do szkół i przedszkoli 

×          prowadzenie konsultacji z interesariuszami oferty edukacyjnej

×          prowadzenie lekcji i innych działań edukacyjnych w ramach oferty Muzeum

×          prowadzenie i koordynacja działań adresowych do nauczycieli, w tym organizacja konferencji i szkoleń skierowanych do nauczycieli

×          nadzór nad centrum rezerwacji pod katem merytorycznym i jakościowym w zakresie oferty szkolnej

×          rozwijanie i podtrzymywanie współpracy z instytucjami działającymi w sferze edukacji, a w szczególności z Biurem Edukacji UM, WCIES, dzielnicowymi wydziałami i biurami kultury

×          udział w pracach związanych z ekspozycją stałą oraz wystawami czasowymi, przygotowywanie programów towarzyszących w zakresie oferty dla szkół

×          koordynacja i ewaluacja pracy edukatorów zewnętrznych pod kątem predyspozycji do prac z poszczególnymi grupami wiekowymi 

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie wyższe 

×          min. 1 rok stażu pracy

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe na kierunkach: historia, historia sztuki lub animacja kultury

×          ukończone kursy pedagogiczne

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, elastyczność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          możliwość rozwoju zawodowego 

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV z numerem referencyjnym (nr ref. SE_1EM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:             Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                   kariera@muzeumwarszawy.pl

 

Termin składania aplikacji:  25.07.2022. r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka)

Poszukuje: Muzeum Pana Tadeusza

Na terenie: Wrocław

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-10

Muzeum Pana Tadeusza poszukuje pracowniczki/pracownika na stanowisko referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka). Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń osoby zainteresowane pracą w naszym Zespole!

Ogłoszenie: Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Referent(ka) ds. administracji/kasjer(ka)

CV prosimy przesłać do 10 lipca 2022, pocztą elektroniczną, na adres praca@ossolineum.pl z dopiskiem w temacie „referent ds. administracji”
 
Główne obowiązki na stanowisku
• instruowanie gości w sprawach związanych ze zwiedzaniem ekspozycji
• sprzedaż biletów wstępu
• obsługa sklepu muzealnego
• obsługa systemu rezerwacyjnego
• dozór ekspozycji muzealnych
• obsługa wydarzeń organizowanych przez Muzeum
 
Wymagania
• wykształcenie co najmniej średnie
• umiejętność obsługi kasy fiskalnej
• doświadczenie w pracy w sprzedaży
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera
• wysoka kultura osobista
• dobra znajomość języka angielskiego; mile widziana znajomość języka niemieckiego lub ukraińskiego
• zdolności interpersonalne, otwartość na kontakty z ludźmi, umiejętność pracy w zespole
punktualność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań
• mile widziane wcześniejsze doświadczenie na podobnym stanowisku
• dyspozycyjność (praca według miesięcznych harmonogramów, również w weekendy)
 
Oferujemy
• pracę na pełen etat w ramach nowoczesnego projektu muzealnego
• wynagrodzenie w wysokości 3700 zł brutto
• stabilną formę zatrudnienia oraz elastyczność w organizacji grafiku pracy
• szkolenia i możliwość podnoszenia kwalifikacji
• prywatną opiekę medyczną – Medicover
• ubezpieczenie grupowe
• możliwość dofinansowania zajęć sportowych
• dofinansowanie do wypoczynku
• możliwość rozwoju zawodowego i awansu
 
Prosimy o dopisanie w dokumentach klauzuli

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r, poz. 1000).

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy)

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-08

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór do 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

(2 stanowiska pracy)

Ogłoszenie: Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy) Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu (2 stanowiska pracy)

1. Wymagania:

·         wykształcenie wyższe, magisterskie: historia, historia sztuki, etnologia, kulturoznawstwo lub dziedziny pokrewne;

·         umiejętność pisania teksów o charakterze popularnonaukowym, opracowań historycznych; 

·         dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność;

·         dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;

·         umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Mile widziane:

·         doświadczenie w zakresie prowadzenia badań i kwerend archiwalnych;

·         aktywny udział w życiu naukowym potwierdzony publikacjami i uczestnictwem w konferencjach naukowych;

·         doświadczenie w pracy (w tym wolontariat, praktyki itp.) w instytucji kultury;

·         umiejętności z zakresu organizacji wydarzeń naukowych oraz procesu przygotowywania publikacji;

·         bardzo dobra znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym.

2.  Charakterystyka prac:

1.       przygotowywanie tekstów popularnonaukowych, opracowań historycznych, artykułów promocyjnych z zakresu działalności Oddziału;

2.       opracowywanie merytoryczne zbiorów (przygotowywanie kart ewidencji naukowej);

3.       organizacja i udział w konferencjach, wykładach, prelekcjach;

4.       prowadzenie kwerend archiwalnych dotyczących zbiorów Muzeum;

5.       opracowanie projektów oraz organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i wystawienniczych 

6.       oprowadzanie zwiedzających po ekspozycjach Muzeum;

7.       udział w działaniach promocyjnych.

 3. Warunki pracy:

·         umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin;

·         miejsce pracy – Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu;

·         praca w nowoczesnej, dobrze wyposażonej instytucji;

·         możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych;

·         legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski;

·         możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

 

 4. Wymagane dokumenty:

·         List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

·         Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

·         Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

 

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przezMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

5.  Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia

08.07.2022 r.  z adnotacją: „Oferta pracy w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kasjer

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-08

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabórna stanowisko Kasjer
w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Wymagania:

·         wykształcenie minimum średnie (matura)

·         wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów

·         umiejętność obsługi komputera, oprogramowaniem pakietu MS Office, Excel

·         dokładność i systematyczność, samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,

·         zaangażowanie w wykonywaną pracę

·         umiejętność pracy pod presją czasu

 

Charakterystyka prac:

·         sprzedaż biletów, wydawnictw, wystawianie faktur, paragonów fiskalnych

·         obsługa kas fiskalnej, 

·         udzielanie informacji turystom 

·         przygotowywanie raportów i sprawozdań

 

                Mile widziane:

·         wykształcenie średnie ekonomiczne, wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)

·         doświadczenie w pracy w księgowości,

·         znajomość języka obcego 

 

3.    Warunki pracy:

·         umowa na cały etat 

·         miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen,

 

 

4.    Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej.

·         klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: 

„Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach  dostarcz nam  również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przeszłych rekrutacji o następującej treści:

·         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”

Klauzula informacyjna:

·         Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

·         W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)).i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. 

·         Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

·         Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 

ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia08.07.2020 r.  z adnotacją: „Kasjer”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.
Muzeum informuje, że dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent konserwatorski

Poszukuje: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Na terenie: Polska

Data ogłoszenia: 2022-06-29

Ważne do: 2022-07-15

Oferta pracy do działu konserwatorskiego DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU ogłasza nabór na stanowisko asystenta konserwatorskiego do działu konserwatorskiego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1.     Wymagania:

·  Dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych z dziedziny konserwacji i restauracji dzieł sztuki: konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej/ konserwacja papieru i skóry/ konserwacja tkanin zabytkowych/ konserwacja mebli zabytkowych/ itp.

·  Doświadczenie w pracach konserwatorskich i restauratorskich przy rzemiośle artystycznym, meblach, rzeźbie itp. eksponatach muzealnych

·  Znajomość specyfiki pracy w muzeum

·  Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

·  Dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność

Mile widziane:

· Dobra znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

· Znajomość zasad digitalizacji zbiorów muzealnych

· Znajomość systemu elektronicznej ewidencji muzealiów

 

2.     Charakterystyka prac

· Konserwacja i restauracja muzealiów: meble, rzemiosło artystyczne, przedmioty drewniane, metalowe, rzeźba, tkaniny, obrazy (głównie oleodruki)

· Kontrola stanu zachowania muzealiów i sporządzanie opinii konserwatorskich

· Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów konserwatorskich

· Nadzór nad wykonywanymi remontami obiektów nieruchomych wpisanych do inwentarza muzealnego

· Sporządzanie dokumentacji konserwatorskiej

· Przygotowywanie zaleceń konserwatorskich związanych z przechowywaniem zbiorów w magazynach, na wystawach lub przeznaczonych do transportu.

 

3.   Warunki pracy:

· Umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin

· Miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 

4.   Wymagane dokumenty:

· CV

· List motywacyjny

· Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy dostępny na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

· Klauzula zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

· Jeśli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dostarcz nam również klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przyszłych rekrutacji o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska”.

KLAUZULA ZGODY do druku dostępna na stronie https://mwmskansen.pl/bip/oferty-pracy/

 

Klauzula informacyjna:

Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z inspektorem ochrony danych pod adresem: dpo@mwmskansen.pllub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO)) i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia. Dokumenty kandydatów zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15.07.2022 r. z adnotacją:

„Oferta na stanowisko: asystent konserwatorski do działu konserwatorskiego”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

 

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Starszy referent ds. sprzedaży

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-28

Ważne do: 2022-07-12

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: SR_1OM/2022

 

Ogłoszenie: Starszy referent ds. sprzedaży Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Starszy referent ds. sprzedaży

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Starszego Referenta ds. sprzedaży

Jeśli  lubisz ludzi, cenisz kontakt z kulturą, a zarazem nie boisz się wyzwań jakie niesie ze sobą obsługa zwiedzających Muzeum Warszawy, to szukamy właśnie Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: SR_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×          udzielanie zwiedzającym informacji o wystawie, wydarzeniach, ofercie edukacyjnej i asortymencie w sklepach Muzeum

×          obsługa informacji telefonicznej

×          obsługa zwiedzających i klientów przed i po sprzedaży z naciskiem na kreowanie wizerunku Muzeum

×          obsługa systemu kasowego oraz raportowanie

×          wdrażanie strategii marketingowej Muzeum, współpraca przy tworzeni oferty Muzeum, monitorowanie i analiza potrzeb zwiedzających i klientów

×          tworzenie i analiza baz danych zwiedzających i klientów Muzeum (określanie potrzeb grup docelowych odbiorców)

×          przyjmowanie wydawnictw własnych i komisowych na stan księgarni

×          dbałość o estetykę oraz odpowiednią i kompletną ekspozycje asortymentu

×          współpraca z kontrahentami w zakresie wynajmowanych powierzchni Muzeum i organizowanych w nich wydarzeń

×          nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi.

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie średnie 

×          obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×          wykształcenie wyższe

×          wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, otwartość, komunikatywność

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×          przyjazne środowisko pracy 

×          możliwość rozwoju zawodowego

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. SR_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:               Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                              Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                               kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  12.07.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

Poszukuje: Muzeum Getta Warszawskiego

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-07-22

Jesteśmy rozwijającą się instytucją kultury, która ma w perspektywie dużą inwestycję budowlaną, związaną m.in. z projektowaniem branżowym i wystawienniczym oraz wiele ciekawych projektów kulturalnych, naukowych, edukacyjnych i wydawniczych. 

Misją instytucji jest upowszechnianie wiedzy na temat życia, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim i innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Wizją instytucji jest stworzenie wystawy stałej w zrewitalizowanym budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów w Warszawie, gromadzenie archiwaliów, artefaktów i świadectw pamięci oraz czerpanie z dorobku, doświadczeń i zasobów polskich i zagranicznych instytucji zajmujących się tematyką getta.

Do zadań pracownika należeć będzie:

·        prowadzenie wszystkich wymaganych prawem spraw dotyczących polityki kadrowej, w tym m.in.  nawiązania, trwania i rozwiązania stosunku pracy, ewidencji czasu pracy, przeszeregowań, odpraw, nagród, kar, ewidencji czasu pracy, ewidencji zwolnień lekarskich, planów urlopowych, ewidencji urlopów, delegacji służbowych, obowiązkowych badań lekarskich, bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowywania dokumentów kadrowych na potrzeby organów emerytalno-rentowych oraz nawiązywania, trwania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych (zleceń i/lub umów o dzieło), kształtowanie zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,

·        naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków, ekwiwalentów oraz innych należności,

·        dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń,

·        obsługa PUE ZUS,

·        obsługa programu PŁATNIK – sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS,

·        terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych,

·        prowadzenie ewidencji dla ZUS, podatkowej, itp.,

·        prowadzenie sprawozdawczości wobec Głównego Urzędu Statystycznego,

·        prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

·        dekretowanie i księgowanie dokumentów płacowych,

·        sporządzanie przelewów bankowych,

·        prowadzenie procesów rekrutacyjnych.

 

 

Wymagania: 

·        minimum 3 - letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (mile widziane doświadczenie w pracy w instytucji finansów publicznych, w tym w instytucji kultury),

·        wykształcenie minimum średnie (mile widziane wyższe kierunkowe),

·        bardzo dobra znajomość prawa pracy,

·        doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,

·        komunikatywność, sumienność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań, 

·        umiejętność radzenia sobie w warunkach stresujących, pod presją czasu,

·        warunek konieczny: znajomość programu Symfonia Kadry i Płace,

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę na pełny etat,

- możliwość podwyższania kwalifikacji,

- możliwa ścieżka awansu,

- wynagrodzenie 5 000zł. – 6 500zł. brutto

- obsługa kadr i płac do 50 pracowników,

- legitymacja uprawniająca do darmowego wstępu do muzeów na terenie całej Polski,

- pracę w małym zespole w atrakcyjnym komunikacyjnie miejscu w Centrum Warszawy przy stacji metra.

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny i CV z podanym przebiegiem nauki i pracy zawodowej. Aplikacje prosimy nadsyłać w terminie do 22 lipca 2022 roku na adres: praca@1943.pl, umieszczając w temacie wiadomości kod: SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), zwanego RODO informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Muzeum Getta Warszawskiego jest Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego.
Pani/Pana dane osobowe w  zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, poprzez kontakt z Administratorem danych. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Powyższa zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Podstawą prawną przetwarzania będzie: - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO na podstawie przepisów art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, , ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których Dyrektor MGW  ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji - ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przysługują Pani/Panu następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych: - dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,  sprostowania swoich danych osobowych,  - usunięcia danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie działania oznaczającego zgodę na ich przetwarzanie, - ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej na adres administratora danych z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”. 
Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (m. in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy. Podanie innych danych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.  
 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Poszukuje: Muzeum Mazowieckiego w Plocku

Na terenie: woj, mazowieckie

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-08-31

Muzeum Mazowieckie w Płocku poszukuje pracownika na stanowisko: 

Asystenta/ Adiunkta

w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Ogłoszenie: Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Asystent/ Adiunkt w Dziale Sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku

Opis stanowiska

gromadzenie, opieka nad powierzonymi zbiorami Działu Sztuki 
tworzenie kart katalogu naukowego nowych nabytków,
prowadzenie prac naukowo-badawczych, 
sporządzanie dokumentacji opisowej obiektów do wniosków na Komisję Zakupu Muzealiów,
przygotowywanie wystaw czasowych, 
realizowanie kwerend,
inicjowanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych, wydawniczych, wystawienniczych i edukacyjnych Muzeum w formie wykładów, publikacji, artykułów, przygotowania tekstów katalogów oraz opracowań na potrzeby wydawnictwa bądź promocji, edukacji,
przygotowywanie materiałów do folderów, ulotek, materiałów edukacyjnych i informacyjnych związanych z wystawami stałymi i czasowymi przygotowywanymi przez pracownika, 
praca w systemie bazodanowym „Musnet”,
uczestnictwo w konferencjach naukowych, sympozjach.
Wymagania:

·        Znajomość charakteru zbiorów i kolekcji Działu Sztuki MMP

preferowane studia o profilu: historia sztuki,
zainteresowanie:
-  sztuką i rzemiosłem artystycznym Europy przełomu XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: secesja, Młoda Polska, modernizm, 

- sztuka okresu 20-lecia międzywojennego - w szczególności twórczość polskich artystów; art déco w kontekście krajowym i międzynarodowym,

- design powojenny lat 50-70. XX w., historia wzornictwa przemysłowego,

•    znajomość rynku antykwarycznego pod kątem pozyskiwania obiektów do kolekcji sztuki secesji, art déco i designu powojennego,

dobry warsztat historyka sztuki (m.in. umiejętność opracowywania kart naukowych obiektów),
komunikatywność w kontaktach z oferentami, kolekcjonerami sztuki,
dobra znajomość języka angielskiego, wskazana znajomość innych europejskich języków obcych (francuski, niemiecki),
odpowiedzialny stosunek do dokumentacji dotyczącej zbiorów,
kultura osobista, umiejętność pracy w stresie,
wielozadaniowość,
znajomość pakietu MS Office w tym bardzo dobry poziom MS Word,
dobra organizacja pracy własnej,
umiejętność pracy w zespole.
 

Oferujemy:

zatrudnienie w renomowanej państwowej instytucji kultury,
stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
możliwość samorozwoju,
możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

 

Oferty należy składać do 31 sierpnia 2022:

- drogą elektroniczną na adres sekretariat@muzeumplock.eu

- korespondencyjnie na adres Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock

lub osobiście w siedzibie Muzeum przy ul. Tumskiej 8

 

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Kwalifikowany opiekun ekspozycji

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-22

Ważne do: 2022-07-07

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

Ogłoszenie: Kwalifikowany opiekun ekspozycji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Kwalifikowany opiekun ekspozycji

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje

Kwalifikowanego opiekuna ekspozycji

Jeśli  jesteś osobą komunikatywną, interesujesz się kulturą i chciałbyś/chciałabyś rozwijać swoje kompetencje  w muzealnictwie to nasza oferta jest właśnie dla Ciebie!

 

Dział Obsługi Muzeum

Nr ref.: KOE_1OM/2022

 

Zakres obowiązków:

×        nadzór nad ekspozycją stałą i wystawami czasowymi

×        troska o prawidłowe funkcjonowanie i wygląd powierzonego obiektu

×        informowanie zwiedzających o wystawach i wydarzeniach odbywających się w Muzeum

×        udzielanie informacji o wystawie

×        obsługa obiektu podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum

×        codzienne kontrolowanie stanu powierzonej opiece ekspozycji przed otwarciem i po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

×        obsługa kas biletowych (obsługa i rozliczanie kasy fiskalnej)

×        obsługa sklepu muzealnego

×        codzienne przygotowanie sal ekspozycyjnych do zwiedzania (sprzątanie)

×        przestrzeganie wytycznych konserwatorskich dotyczących ochrony zbiorów powierzonych opiece

×        pomoc przy organizacji wernisaży, spotkań, koncertów i innych wydarzeń odbywających się w Muzeum

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Mile widziane:

×        wykształcenie wyższe 

×        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet

×        znajomość innego języka obcego

×        wysoka kultura osobista, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        przyjazne środowisko pracy 

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. KOE_1OM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                             kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  07.07.2022 r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych

Poszukuje: Muzeum Narodowe w Warszawie

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-21

Ważne do: 2022-07-03

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Opis stanowiska:

·        obsługa modułu rezerwacji w systemie IKSORIS;

·        przyjmowanie telefonicznych i mailowych rezerwacji lekcji muzealnych, usług przewodnickich i innych zajęć edukacyjnych,

·        opracowywanie codziennych grafików zajęć w galeriach i na wystawach czasowych;

·        kontrola stanu potwierdzenia zajęć, przypisanie personelu do zajęć;

·        udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące oferty edukacyjnej MNW;

·        bieżąca korespondencja mailowa z kontrahentami;

·        bieżąca kontrola stanu materiałów do zajęć i ich uzupełnianie;

·        prowadzenie dokumentacji grup bezpłatnych i opracowywanie statystyk miesięcznych i kwartalnych;

·        stały kontakt z edukatorami i pracownikami Działu Edukacji;

Ogłoszenie: Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik Obsługi Rezerwacji Zajęć Edukacyjnych

Poszukujemy osoby:

·        wykształcenie średnie, mile widzialne wykształcenie wyższe;

·        znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;

·        obsługa komputera: Windows, pakiet MS Office, Internet;

·        doświadczenie w zakresie obsługi klienta – łatwość nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmowy;

·        atutem będzie znajomość obsługi systemu IKSORIS lub pokrewnych systemów rezerwacji;

·        umiejętność radzenia sobie w sytuacja stresowych;

·        sumienność i zaangażowanie;

·        umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;

·        umiejętność pracy w zespole; 

·        wysoka kultura osobista. 

 

Oferujemy:

·        zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury i sztuki,

·        udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,

·        dużą samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania;

·        zatrudnienie na umowę zlecenie, w elastycznym zakresie godzinowym;

·        rozpoczęcie okresu świadczenia pracy lipiec/sierpień 2022 r. 

·        elastyczny wymiar czasu pracy – ok. 100 godzin miesięcznie;

·        ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym zespole;

·        pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 

·        możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja@mnw.art.pl 

 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: 

„Oferta pracy – 2022/6/REZ/MNW”

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV do 3.07.2022r.   

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

główny specjalista ds. promocji

Poszukuje: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie

Na terenie: Polska, Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Ważne do: 2022-07-04

PAN Muzeum Ziemi w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko główny specjalista ds. promocji. Oferujemy pracę w instytucji z tradycjami i dużym potencjale naukowo-muzealniczym, w modernizującym się zespole z możliwością tworzenia własnych projektów i budowania od podstaw strategii promocyjnej. Poszukujemy osoby gotowej do podejmowania wyzwań, umiejącej tworzyć nowe strategie i pragnącej mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość, dyspozycyjnej. Mile widziane doświadczenie we współpracy z muzeami bądź podmiotami naukowymi. 

W przypadku umowy o pracę proponujemy stabilne zarobki w naukowej jednostce pomocniczej Polskiej Akademii Nauk, system premiowania, dobrowolny system medyczny, świadczenia z ZFŚS, w tym możliwość przystąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Ogłoszenie: główny specjalista ds. promocji Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: główny specjalista ds. promocji

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy

Obowiązki merytoryczne

1. Opracowywanie misji, strategii, planów, programów promocji i komunikacji oraz aktywności PR dla wszystkich działań PAN MZ, w tym do wystaw stałych, czasowych, działań edukacyjnych i aktywności w mediach społecznościowych. 

2. Przygotowywanie, planowanie i koordynacja kampanii marketingowych promujących wystawy i inne wydarzenia Muzeum.

3. Tworzenie i zarządzanie budżetami promocyjnymi.

4. Dbanie o dobry wizerunek instytucji i powszechną identyfikację, zgodną z jednolitą polityką informacyjną i marketingową.

5. Budowanie relacji z mediami, w tym nawiązywanie relacji.

6. Redagowanie treści promocyjnych, prasowych, na stronę internetową, newslettera i mediów społecznościowych.

7. Obsługa strony internetowej i mediów społecznościowych.

8. Współpraca przy organizacji i w realizacji ofert sponsorskich.

9. Pozyskiwanie informacji i współpraca z działami PAN MZ.

10. Pozyskiwanie patronów dla realizowanych działań. 

11. Stała współpraca z podwykonawcami i partnerami (graficy zewnętrzni, reklamodawcy, redaktorzy itd.).

12. Dbanie o spójność graficzną, estetyczną i nadzór nad drukami muzealnymi z zakresu działań edukacyjno-promocyjnych – w tym koordynowanie i przygotowanie zleceń.

13. Samodzielne przygotowanie podstawowych, prostych tekstów i materiałów graficznych (w tym zdjęć) do publikacji.

14. Prowadzenie dokumentacji realizowanych w PAN MZ działań, w tym dokumentacji fotograficznej i filmowej.

15. Monitorowanie efektów działań promocyjnych.

16. Kreatywne myślenie i nowe pomysły. 

17. Poszukiwanie źródeł finansowania projektów.

Obowiązki w zakresie organizacji i zarządzania pracą

1. Koordynacja i realizacja działań marketingowych w PAN MZ.

2. Delegowanie, ewaluacja, egzekwowanie i nadzór nad realizacją zadań zleconych innym pracownikom bądź podmiotom zewnętrznym.

3. Rozwijanie umiejętności pracowników w zakresie promocji PAN MZ.

4. Przygotowywanie pism, dokumentów (zgodnie z m.in. instrukcją kancelaryjną), treści publikacji, materiałów informacyjnych, ofert związanych z działalnością działu – dbałość o poprawność językową i stylistyczną materiałów publikowanych. 

5. Koordynowanie przygotowywania projektów umów w sprawach objętych zakresem prac.

6. Zbieranie i opracowywanie danych dla celów sprawozdawczych.

 

Wymagania 

Wymagania niezbędne

1. Wykształcenie wyższe.

2. Udokumentowana praktyczna umiejętność realizacji działań promocyjnych i komunikacyjnych oraz planowania kampanii marketingowych.

3. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym na podobnym stanowisku.

4. Wysokie kompetencje interpersonalne, kreatywność i komunikatywność, dbałość o język komunikacji, wysoka kultura osobista.

5. Samodyscyplina pracy.

6. Biegła obsługa komputera – pakiet MS OFFICE oraz podstawowa znajomość programów graficznych, np. Photoshop, Corel Draw.

7. Podstawowa znajomość procedur z zakresu zamówień publicznych.

8. Umiejętność pracy pod presją czasu i w trudnych warunkach.

9. Bardzo dobra organizacja pracy.

10. Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min B2 (weryfikowalna).

Wymagania dodatkowe (fakultatywne)

1. Wykształcenie kierunkowe (obejmujące tworzenie planów promocyjnych, planów marketingowych, PR, sponsoring).

2. Zainteresowania związane z profilem PAN MZ.

3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia PR instytucji bądź projektów, w tym doświadczenie w pracy z dziennikarzami oraz w organizacji wydarzeń.

4. Doświadczenie w tworzeniu ofert sponsorskich, realizacji i rozliczaniu podpisanych umów.

5. Umiejętność redagowania tekstów prasowych, promocyjnych, internetowych.

6. Znajomość narzędzi do monitoringu Internetu oraz do analizy statystyk serwisów www i mediów społecznościowych

7. Swobodne poruszanie się w świecie PR oraz marketingu: on-line, content, wideo, brand, social media, e-mail itd.

8. Znajomość trendów dotyczących marketingu, reklamy, PR i umiejętne korzystanie z wiedzy w codziennej pracy.

9. Znajomość SEO, SEM, narzędzi wspierających działania marketingowe (np. Canva, Google analitics/trends itp.).

 

Oferta

Wymiar zatrudnienia

1. Rodzaj umowy: umowa o pracę

2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

3. Liczba etatów: 1

4. Miejsce pracy: Aleja Na Skarpie 20/26 i 27 w Warszawie

5. Wynagrodzenie: zasadnicze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk, dodatek funkcyjny i stażowy, premie według regulaminu premiowania PAN MZ. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona w zależności od posiadanej przez wybranego kandydata wiedzy, umiejętności, doświadczenia i wykształcenia.

 

Warunki aplikowania

Wymagane dokumenty

· list motywacyjny (skan) oraz CV (pdf),

· skan kwestionariusza osobowego, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – w załączeniu,

· skany świadectw pracy (jeśli kandydat takie posiada) lub skan oświadczenia kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy – wskazanie potrzebnych danych kontaktowych byłych pracodawców,

· skan oświadczenia kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

· skany dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

· skany innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, 

· opcjonalnie skany referencji. 

Przesłaną dokumentację należy opatrzeć w treści maila klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Polską Akademię Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji”.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów.

Dokumenty winny być przesłane bez zdjęć. W razie przesłania zgłoszenia wraz ze zdjęciem, zgoda Kandydata na przetwarzanie danych obejmuje również zgodę na przetwarzanie wizerunku utrwalonego na przesłanym zdjęciu.

Formularze CV będą przyjmowane tylko w trakcie prowadzonej rekrutacji.

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną zniszczone po upływie okresu wynikającego z przepisów kancelaryjno-archiwalnych.

Przesłanie formularza CV jest równoznaczne z zapoznaniem się z informacja na temat sposobu przetwarzania danych zawartych w oświadczeniu umieszczonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.

Termin i sposób składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną z tytułem maila „rekrutacja na stanowisko specjalisty ds. promocji” na adres: sekretariat@mz.pan.pl w nieprzekraczalnym terminie 4 lipca 2022 r. do godz. 12.00.

PAN MZ zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranymi przez siebie kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę, której tematem będzie m.in. przedstawienie przez kandydata koncepcji kampanii promującej ofertę edukacyjną PAN MZ. Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani droga elektroniczną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej – dopuszcza się rozmowę w trybie on-line. 

Zgłoszenia kandydatów przesłane na inny niż wskazany powyżej adres nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł: 4,99 %

Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że

Administratorem przekazanych danych osobowych jest Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie z siedzibą w Warszawie, Al. Na Skarpie 20/26 i 27, 00-488 Warszawa, (na potrzeby niniejszego paragrafu dalej jako „PAN MZ”)

1. Dane osobowe będą:

1) przetwarzane dla celów związanych z realizacją procesu rekrutacji,

2) przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych;

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prawidłowej realizacji procesu rekrutacji.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie będą profilowane i automatyzowane.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim świadczącym usługi zewnętrzne na rzecz PAN MZ w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Podmiotami trzecimi są w szczególności dostawca usług i systemów informatycznych, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi consultingowe, prawne, księgowe i audytowe. 

6. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do żądania od PZN MZ:

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych - w przypadku jeżeli okaże się, że są nieprawidłowe,

3) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy uwzględnieniu celów przetwarzania,

4) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) - w przypadku jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i przetwarzane,

5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

6) przeniesienia danych osobowych,

7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody,

8) ograniczenia przetwarzania - w przypadku, jeżeli:

a. kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający PAN MZ sprawdzić prawidłowość tych danych,

b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane osobowe są przetwarzane sprzeciwia się usunięciu danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c. PAN MZ nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane osobowe są przetwarzane do ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń,

7. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone PAN MZ może przetwarzać dane osobowe z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

8. PAN MZ zobowiązany jest do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa danych osobowych odpowiadających ryzyku naruszenia praw lub wolności osoby, której dane są przetwarzane.

9. W razie niezgodnego z przepisami przetwarzania danych, osoba której dane osobowe są przetwarzane jest uprawniona do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista ds. księgowości

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-06-20

Ważne do: 2022-07-21

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Specjalista ds. księgowości 

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – 1/1 etatu; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 1;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Finansowo-Księgowy; 

·         Termin składania ofert – do 21.07.2022 r.;

Planowany termin rozpoczęcia pracy – sierpień/wrzesień 2022 r. (termin może ulec zmianie 
w zależności od wyników naboru).

Wymagania niezbędne:

1.      wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse i podatki, rachunkowość, ekonomia);

2.      co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy w prowadzeniu ksiąg rachunkowych;

3.      umiejętność rozliczania podatku VAT;

4.      znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych takich jak: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych; 

5.      dobra znajomość obsługi komputerowych programów finansowo-księgowych;

6.      biegła znajomość pracy na komputerze z wykorzystaniem programu MS Office, 
w szczególności Excell;

7.      samodzielność w działaniu oraz dobra organizacja pracy;

8.      skrupulatność i sumienność, zaangażowanie w wykonywaną pracę;

9.      korzystanie z pełni praw publicznych;

10.    niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kryteria dodatkowe:

1.     mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach finansów publicznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.     dekretowanie i księgowanie dokumentów zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości,

2.     sporządzanie i terminowe składanie deklaracji i informacji VAT,

3.     rozliczanie podróży służbowych,

4.     uzgadnianie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia,

5.     uzgadnianie ewidencji materiałów, towarów i wyposażenia,

6.     współudział w sporządzaniu sprawozdań,

7.     współudział w rozliczaniu dotacji celowych,

8.     współudział w planowaniu budżetu.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałac rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko specjalista ds. księgowości przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 21.07.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 2549013 lub 42 3070450 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane 
w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator zabytków

Poszukuje: Muzeum Miasta Łodzi

Na terenie: Łódź

Data ogłoszenia: 2022-06-17

Ważne do: 2022-07-17

Muzeum Miasta Łodzi 

z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 15
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko pracy
Konserwator zabytków

Warunki pracy: 

·         Rodzaj umowy – umowa o pracę;

·         Wymiar – ¾ etatu lub pełen etat; 

·         Ilość wolnych miejsc pracy – 2;

·         Miejsce wykonywania pracy – Łódź; 

·         Miejsce w strukturze organizacyjnej – Dział Zbiorów Muzeum Miasta Łodzi; 

·         Termin składania ofert – do 17.07.2022 r.;

Planowany termin rozpoczęcia pracy – wrzesień/październik 2022 r. (termin może ulec zmianie w zależności od wyników naboru)

Wymagania niezbędne:

1.    wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, preferowany kierunek: Konserwacja i restauracja dzieł sztuki;

2.    znajomość pakietu MS Office; 

3.    zaangażowanie w wykonywaną pracę,  obowiązkowość, rzetelność, sumienność, dyspozycyjność;

4.    umiejętność współpracy w dużym zespole;

5.    bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność oraz umiejętność planowania;

6.    etyka zawodowa i profesjonalizm w podejmowanych działaniach;

7.    umiejętność stosowania i interpretowania aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów regulujących procedury postępowania przy realizacji zadań na zajmowanym stanowisku;

8.     stan zdrowia  pozwalający na zatrudnienie na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku, 
w szczególności możliwość pracy z substancjami chemicznymi stosowanymi w konserwacji dzieł sztuki oraz zdolność do wykonywania pracy na wysokości.

Kryteria dodatkowe:

1.    dodatkowa specjalizacja  z konserwacji i restauracji dzieł sztuki;

2.    wcześniejsze doświadczenie w zakresie konserwacji malarstwa sztalugowego, rzeźby, papieru i tkaniny;

3.    znajomość j. angielskiego na poziomie komunikatywnym (w mowie i piśmie);

4.    doświadczenie w pracy w muzealnictwie;

5.    łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

6.    znajomość podstawowych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem muzeów: 

a)    Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2022 r. poz. 385); 

b)    Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. 2021 r. poz. 710 i 954). 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1.    nadzór nad warunkami klimatycznymi w pomieszczeniach, w których znajdują się muzealia;

2.    nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania zbiorów objętych ewidencją Muzeum, znajdujących się na ekspozycjach i w magazynach oraz obiektów przekazanych w depozyt do Muzeum; 

3.    nadzór nad stanem zachowania i eksploatowania zabytkowych obiektów budowlanych;

4.    nadzór nad konserwacją zabytkowej infrastruktury Muzeum;

5.    konserwacja muzealiów i wykonywanie stosownej dokumentacji, w tym:

a)    przygotowanie oraz opiniowanie stanu zachowania dzieł przewidzianych do wystaw stałych, czasowych, objazdowych oraz zewnętrznych użyczeń;

b)    opracowanie programów konserwatorskich;

c)    sporządzanie planów i harmonogramu prac konserwatorskich dla wytypowanych obiektów
na dany rok kalendarzowy;

d)    prowadzenie prac konserwatorskich zgodnie z harmonogramem; 

e)    opiniowanie pod względem konserwatorskim nabytków do zbiorów Muzeum;

f)     określanie odpowiednich warunków konserwatorskich dla zbiorów w miejscach 
ich przechowywania i udostępniania;

g)    nadzór i kontrola ewidencji konserwatorskiej;

h)    sporządzanie dokumentacji konserwatorskich oraz nanoszenie na karty  ewidencyjne zakresu i przebiegu prac przy poszczególnych konserwowanych obiektach oraz wprowadzanie informacji o przeprowadzonych pracach do programu do cyfrowej ewidencji muzealiów „Musnet”;

6.    współpraca z instytucjami naukowymi, środowiskiem konserwatorów dzieł sztuki w kraju
i za granicą;

7.    dbałość o pracownię konserwatorską, w tym m.in.:  

-           realizacja zaopatrzenia pracowni konserwatorskiej w sprzęt konserwatorski i materiały 
do realizacji konserwacji oraz prowadzenie ewidencji wykorzystywanych środków; 

-           współpraca przy pisaniu wniosków o zaopatrzenie i wyposażenie pracowni oraz czynne uczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań z realizacji ww. wniosków; 

8.    znakowanie muzealiów zgodnie z  obowiązującą w Muzeum Instrukcją jawnego znakowania obiektów wpisanych do inwentarza muzealiów Muzeum Miasta Łodzi; 

9.    przygotowywanie wniosków dotyczących dotowania prac konserwatorskich i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz realizacja wniosków;

10.  udział w przeprowadzaniu uproszczonej i pełnej inwentaryzacji zbiorów muzealnych oraz zbiorów bibliotecznych Muzeum;

11.  współpraca przy digitalizacji muzealnych zbiorów;

12.  współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami, innymi instytucjami, organizacjami 
i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi w zakresie działalności merytorycznej;

13.  pełnienie dyżurów merytorycznych podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum Miasta Łodzi, zarówno podczas własnych wydarzeń muzealnych, jak i w czasie imprez zleconych;

14.  przygotowanie i wykonanie zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego,
przy współpracy z osobami wyszczególnionymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury
na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;

15.  realizacja zadań powierzonych przez bezpośredniego przełożonego, Dyrekcję Muzeum lub osobę przez nią upoważnioną zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa, statutu i aktów normatywnych Muzeum.

Oferujemy:

·           zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

·           możliwość skorzystania ze świadczeń socjalnych;

·           system wynagradzania pracowników sfery publicznej (dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa);

·           udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Miasta Łodzi;

·           pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Pałacu rodziny Poznańskich w Łodzi;

·           możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych. 

Sposób aplikacji

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny;

·         CV - opatrzony podpisanym oświadczeniem kandydata:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko konserwatora zabytków przez Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
ul. Ogrodowa 15  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U z 2019 poz. 1781).

Dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim i podpisane przez kandydata.

Dokumenty należy dostarczyć do dnia 17.07.2022 r. osobiście lub pocztą na adres: Muzeum Miasta Łodzi ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź (decyduje data faktycznego wpływu do instytucji) lub na adres mailowy m.kowalczyk@muzeum-lodz.pl  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 42 254 90 13 lub 533 829 141
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Muzeum Miasta Łodzi skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną powiadomieni o rozmowie kwalifikacyjnej telefonicznie lub mailowo.

Procedura naboru:

Proces rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko będzie dwuetapowy.

1. Etap - polega na sprawdzeniu i ocenie wymagań formalnych oraz dodatkowych na  podstawie nadesłanych aplikacji. 

2. Etap - rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.

Uwaga!

1.     Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne, nie będą rozpatrywane. 

2.     Muzeum zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

3.     Muzeum zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

4.     Muzeum zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego z kandydatów.

5.     Muzeum zastrzega sobie prawo zatrudnienia wybranego kandydata na innym niż podane w ogłoszeniu stanowisku, po spełnieniu odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Specjalista/ka ds. sekretariatu

Poszukuje: Muzeum Warszawa

Na terenie: Muzeum Warszawy

Data ogłoszenia: 2022-06-15

Ważne do: 2022-06-30

Muzeum Warszawy poszukuje:

Specjalisty/ki ds. obsługi sekretariatu

Jeśli jesteś osobą, komunikatywną, która lubi pomagać a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Ogłoszenie: Specjalista/ka ds. sekretariatu Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Specjalista/ka ds. sekretariatu

                                                                              

Muzeum Warszawy poszukuje:

Specjalisty/ki ds. obsługi sekretariatu

Jeśli jesteś osobą, komunikatywną, która lubi pomagać a multitasking nie jest Ci obcy oraz chcesz się realizować biorąc czynny udział w rozwoju Muzeum Warszawy to szukamy właśnie Ciebie!

Stanowisko: Specjalista/ka ds. sekretariatu

Biuro Muzeum

Nr ref.: S_4BM/2022

 

Do Twoich głównych obowiązków należeć będzie:

×          Przyjmowanie interesantów, telefonów, faksów oraz poczty elektronicznej

×          Umawianie, przygotowanie i obsługa spotkań Dyrekcji Muzeum Warszawy z interesantami i gośćmi

×          Przygotowywanie, redagowanie korespondencji z podpisem Dyrekcji

×          Organizowanie i zaopatrywanie sekretariatu w materiały potrzebne do funkcjonowania biura

×          Prowadzenie terminarza spotkań Dyrekcji Muzeum

×          Obsługa korespondencji kierowanej do Dyrekcji Muzeum

×          Prowadzenie i przechowywanie akt, kompletowanie teczek 
z dokumentami wytworzonymi przez sekretariat

×          Organizacja podróży służbowych Dyrekcji Muzeum

 

Nasze wymagania niezbędne:

×          wykształcenie min. średnie

×          znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

×          min. roczny staż pracy na podobnym stanowisku

×          pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Co oferujemy:

×          zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

×          przyjazne środowisko pracy w sercu Starego Miasta

×          niezbędne narzędzia do pracy

×          podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia, kursy

×          świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×          darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×          CV* z numerem referencyjnym (nr ref. S_4BM/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                              Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac

                                                                                                      Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                          kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.06.2022 r.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.     Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.     Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-         art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-           art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.     Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.     Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.     Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.   Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Pracownik obsługi technicznej

Poszukuje: Muzeum Warszawy

Na terenie: Warszawa

Data ogłoszenia: 2022-06-13

Ważne do: 2022-06-30

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi technicznej

Ogłoszenie: Pracownik obsługi technicznej Przeczytaj całe ogłoszenie na temat: Pracownik obsługi technicznej

                                                                              

Muzeum Warszawy ogłasza nabór na stanowisko:

Pracownik obsługi technicznej

 

Dział Administracyjno-Techniczny

Nr ref.: OT_4AT/2022

 

Zakres obowiązków:

×        bieżące naprawy sprzętu i urządzeń w miarę własnych możliwości technicznych

×        obsługa techniczna, w tym prace przy montażu i demontażu organizowanych wystaw i imprez

×        wykonywanie drobnych prac remontowych (malowanie, zdejmowanie i kładzenie wykładzin, listew przypodłogowych itp.)

×        wsparcie techniczne komórek organizacyjnych Muzeum w ich pracy bieżącej

×        przenoszenie i ustawianie mebli i innego wyposażenia Muzeum   

 

Nasze wymagania niezbędne:

×        wykształcenie średnie

×        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

Mile widziane:

×        pracowitość, dokładność, uczciwość, odpowiedzialność, punktualność

 

Co oferujemy:

×        zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

×        przyjazne środowisko pracy 

×        świadczenia pozapłacowe – pakiety medyczne, karty multisportu

×        darmowe bilety wstępu do państwowych muzeów w Polsce

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie:

×        CV* z numerem referencyjnym (nr ref. OT_4AT/2022) oraz zawierające poniższą klauzulę:

 

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Warszawy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

 

* CV zawierające dane, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks  pracy tj. imię (imiona) i nazwisko, data  urodzenia, dane służące do kontaktowania się z kandydatem (np. numer  telefonu, adres do korespondencji), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia

 

 

Aplikacje prosimy składać pod adresem:                  Muzeum Warszawy, Dział Kadr i Płac 

                                                                                             Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa 

lub mailowo:                                                                            kariera@muzeumwarszawy.pl

Termin składania aplikacji:  30.06.2022 r.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie składania aplikacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. 

 

 

Czekamy na Twoją aplikację!

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych (dalej zwane: RODO), informuję, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

2.      Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl 
lub listownie na adres korespondencyjny Administratora.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

-       art. 6 ust. 1 lit. c RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze określonego w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,

-         art. 6 ust. 1 lit. a RODO: w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, które nie są wymagane ww. przepisami prawa, a które Pani/Pan przekaże na podstawie dobrowolnej zgody;

4.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Muzeum Warszawy; 

5.      Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania danych osobowych, w związku z prowadzonym naborem oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, o ile dostęp do Pani/Pana danych jest niezbędny do prawidłowej realizacji powierzonych im obowiązków;

6.      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia procedury naboru, 
nie dłużej niż 3 miesiące; 

7.      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli podstawa przetwarzania jest zgodna), którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu danych na podstawie art. 21 ust. 4 RODO;

9.      Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO lub przepisy krajowe;

10.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale  niezbędne do wzięcia przez Panią/Pana udziału w procesie rekrutacji; 

11.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

 

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system

Konserwator malarstwa

Poszukuje: Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki

Na terenie: Kraków

Data ogłoszenia: 2022-06-13

Ważne do: 2022-07-15

Miejsce pracy: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki

CZYM SIĘ BĘDZIESZ ZAJMOWAĆ: 

-konserwacją i restauracją muzealiów na podłożu płóciennym i drewniany polegająca na umiejętnym rozpoznaniu późniejszych nawarstwień, ich usunięciu, wzmocnieniu i uzupełnieniu struktury oryginału oraz  opracowaniu estetycznym
-ustalaniem programu działania, doboru właściwych metod, materiałów, środków i narzędzi
-sporządzaniem dokumentacji konserwatorskiej, opisowej, fotograficznej lub rysunkowej, ilustrującej stan zachowania obiektu przed konserwacją
-konserwacją prewencyjną czyli identyfikacją różnego rodzaju zagrożeń i związanego z nimi ryzyka pod kątem warunków przechowywania i ekspozycji zbiorów
-prowadzeniem, współpracą lub nadzorowaniem badań fizykochemicznych obiektów będących w konserwacji
-kontrolą i monitoringiem stanów zachowania muzealiów oraz sporządzaniem opinii konserwatorskich
-przygotowywaniem zaleceń konserwatorskich
-nadzorem konserwatorskim nad bezpiecznym obchodzeniem się z obiektami, w szczególności nad przechowywaniem, wystawami i transportem, fotografowaniem i filmowaniem
-ustalaniem wytycznych dotyczących pakowania i transportu obiektu poza teren placówki muzealnej, opisywaniem warunków ekspozycyjnych przy urządzaniu wystaw
-przygotowywaniem wniosków do projektów konserwatorskich i naukowo-badawczych
-publikowaniem wyników badań i realizacji konserwatorskich w czasopismach naukowych, prezentowaniem na konferencjach naukowych
-działaniami edukacyjnymi, szkoleniowymi oraz popularyzatorskimi mającymi charakter sprawozdawczy z działań konserwatorskich 

SZUKAMY CIĘ, JEŚLI: 

-posiadasz wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie konserwacji dzieł sztuki, specjalizacja malarstwo,
-masz kilkuletnie doświadczenie w pracach konserwatorskich przy obiektach na podłożu płóciennym i drewnianym,
-cechuje Cię staranność, zaangażowanie i odpowiedzialności za powierzone prace i postępowania tak, aby nie szkodzić dziełu sztuki,
-bez trudu komunikujesz się w języku angielskim
-lubisz i potrafisz współpracować w zespole
-jesteś samodzielna/y i świetnie organizujesz swoją pracę 
-bez trudu poruszasz się w środowisku MS Office (w szczególności Word i Excel).

Mile widziane:
-dodatkowym atutem będą ukończone specjalistyczne kursy z zakresu konserwacji, badań naukowych wspierających działania konserwatorskie

OFERUJEMY: 

-ciekawą pracę w niesamowitym miejscu 
-stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
-pracę przy wyjątkowych eksponatach 
-atrakcyjny pakiet socjalny (karta Multisport, kasa zapomogowo-pożyczkowa, dofinansowanie wypoczynku) 
-możliwość udziału w wyjątkowych wydarzeniach kulturalnych

Zaproponuj swoją kandydaturę na wybrane stanowisko wypełniając poniższy formularz. Wszystkie pola są obowiązkowe.

Dziękujemy! Twoja aplikacja została pomyślnie przetworzona przez system