Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” POPC

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431, 1544, z 2019 r. poz. 60, 730) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. Wnioski należy składać w terminach:
Runda pierwsza – od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.;
Runda druga – od 1 października do 30 listopada 2019 r.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

-Państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
-Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
-Ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
-Jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
-Biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz. U. z 2012 r. poz. 797), tj. Biblioteka Jagiellońska
w Krakowie oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z wymaganiami formalnymi konkursu w ramach Poddziałania 2.3.2, Wnioskodawca ma obowiązek posiadać pozytywną ocenę projektu wydaną przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji (KRMC) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji o konkursie oraz wymaganych kryteriach i dokumentach znajduje się pod adresem:

https://cppc.gov.pl/po-polska-cyfrowa/po-pc-ii-os/dzialanie-2-3-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego/nabor-wnioskow-popc-2-3-2-kultura-iv-nabor

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*