Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”

Do 25 marca br. wojewodowie mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w Programie Wieloletnim „Niepodległa”. Budżet programu to 1 mln zł. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 80 tys. zł. Program wspiera m.in. inicjatywy upowszechniające wiedzę o wydarzeniach związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.

Program wspiera inicjatywy, których realizacja przyczyni się do:

  • budowy pamięci zbiorowej Polaków, w której istotne miejsce mają doświadczenia regionalne i lokalne;
  • upowszechnienia w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z procesem odzyskania i budowy niepodległego państwa polskiego;
  • upowszechnienia wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez projekty o charakterze edukacyjnym;
  • wzmocnienia proeuropejskiego wizerunku Polski w kontekście 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

  • w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, decyduje data dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej MKiDN (data stempla Biura Podawczego MKiDN);
  • w przypadku przesyłki pocztowej – data stempla pocztowego.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Dziedzictwa Kulturowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 2 Schemat 2C

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej – otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców

  • Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w konkursie;
  • Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 80 000 PLN;
  • Realizacja projektu obejmuje wyłącznie rok 2019 (wszystkie środki muszą być wydatkowane do 31.12 2019 roku);
  • Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

Okres kwalifikowalności wydatków

Od daty decyzji Ministra Finansów o przyznaniu środków z rezerwy celowej budżetu państwa do 31.12.2019 r.

Załączniki

Kontakt dla wnioskodawców

niepodlegla@mkidn(dot)gov(dot)pl

tel. 22 42 10 168, 22 42 10 584

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*