Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury

Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy ogłasza warunki i termin składania wniosków o dotacje z budżetu m.st. Warszawy dla państwowych instytucji kultury, do których stosuje się ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r., poz.115) na realizację zadań ważnych z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury w roku 2019 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 821).

  1. W celu otrzymania dotacji państwowa instytucja kultury składa wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy wraz z kosztorysem, zgodnie ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
  2. Wnioski o dotacje z budżetu m.st. Warszawy na rok 2019 przyjmowane są w Biurze Kultury Urzędu m.st. Warszawy pl. Bankowy 2, pokój 2320 do dnia 1 kwietnia 2019 r. do godziny 15.00. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.
  3. Każda z instytucji może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dotacje. Kosztorys projektu powinien uwzględniać wkład własny instytucji, stanowiący minimum 20% kosztów realizacji całego projektu. Koszty zadania realizowane z dotacji Miasta nie mogą dotyczyć wydatków na pokrycie inwestycji.
  4. Wnioski o przyznanie dotacji oceniane są w trybie przewidzianym w § 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania dotacji państwowym instytucjom kultury przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2007 r.  nr 120, poz. 821).
  5. Kryteria oceny wniosków podane są w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  6. O przyznaniu dotacji na podstawie oceny wniosków, o której mowa w pkt. 4, rozstrzyga Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia.
  7. Prezydent m.st. Warszawy może przyznać dotację w wysokości niższej niż kwota, o którą występował wnioskodawca lub nie przyznać jej w ogóle.

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*