Przejdź do głownej zawartości

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim. Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Poznaj szczegóły i możliwości zmiany ustawień w Polityce Cookies

Jutro ostatni dzień naboru wniosków na dofinansowanie z programu „Niepodległa”

Uprawnieni wnioskodawcy

Nabór przeznaczony jest dla instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem instytucji współprowadzonych, niezależnie od rodzaju rejestru, do którego zostały wpisane.

Do uprawnionych wnioskodawców nie należą szkoły i uczelnie artystyczne oraz spółki Skarbu Państwa, w których prawa z akcji lub udziałów wykonuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach naboru

Wnioski przyjmowane będą do 14 września 2018 r.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się dostarczenie do MKiDN jego wersji papierowej:

•          w przypadku doręczenia osobistego lub przez posłańca, decyduje data dostarczenia wniosku do Kancelarii Ogólnej MKiDN (data stempla Biura Podawczego MKiDN)

•          w przypadku przesyłki pocztowej – data stempla pocztowego.

Równolegle w terminie do 14 września 2018 r. wypełniony formularz wniosku należy przesłać drogą elektroniczną.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy formularz wniosku należy przesłać lub dostarczyć do Biura Podawczego MKiDN w zamkniętej kopercie z adresem:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Kulturowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

I dopiskiem

Program Wieloletni „Niepodległa” Priorytet 1 Schemat 1A

Wypełniony formularz wniosku w formie elektronicznej – otwartej (dokument word) należy przesłać na adres: niepodlegla@mkidn.gov.pl

Kryteria naboru dla wnioskodawców

•          Jeden podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie 2 wnioski w naborze;

•          Realizacja projektu może odbywać się w systemie jednorocznym, co oznacza, że:

a) wszystkie środki muszą być wydatkowane w terminie od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.;

b) lub wszystkie środki muszą być wydatkowane w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.;

•          Realizacja projektu może odbywać się w systemie dwuletnim, co oznacza, że:

a) budżet zaplanowany na rok 2018 będzie wydatkowany wyłącznie w terminie od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania do 31.12.2018 r.;

b) budżet zaplanowany na rok 2019 będzie wydatkowany wyłącznie w terminie od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.;

•          W przypadku decyzji pozytywnej dla projektu z budżetem rozpisanym na dwa lata, nie będzie możliwości przesuwania środków pomiędzy latami jego realizacji. Zadanie takie będzie traktowane dwuetapowo z podziałem na 2 osobne budżety rozliczane w stosunku rocznym.

•          Wnioskodawca określa na etapie naboru, czy realizować będzie projekt w systemie jednorocznym czy dwuletnim.

•          Nie ma obowiązku udziału w projekcie środków własnych wnioskodawcy. Dofinasowanie w ramach Programu może pokryć 100% kosztów projektu.

•          Pełnomocnik zastrzega sobie przyznanie dofinansowania w kwocie zmniejszonej w stosunku do wnioskowanej.

Procedury naboru, realizacji i rozliczania projektów

Podstawą organizacji naboru, wszelkich założeń finansowych i procedur na etapie wnioskowania, realizacji i rozliczania projektu są Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.

Okres kwalifikowalności wydatków – od daty podjęcia decyzji o przyznaniu dofinansowania

Pliki do pobrania

• UCHWAŁA NR 111/2018 RADY MINISTRÓW z dnia 21 sierpnia 2018 r.

• Wytyczne dotyczące przepływów finansowych i uruchamiania środków w ramach Schematu 1A Priorytetu 1 Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021

• Formularz wniosku

• Wzorcowy wniosek

0 KOMENTARZY

Dodaj własny komentarz

*
*
*